ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:19


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՔ ԱՐԻ ՀԱՅԿԻ ՄԱՍԻՆ - ՀԱՅՐԵՆԻ ՀՈՂԸ

Øï³ï³ÝçíáõÙ ¿ñ ïÇï³ÝÛ³Ý Ê³ÃáõÝÁ:  Ü³ áã ÙÇ Ï»ñå ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ ÙïÝ»É Ð³ÛÏÇ Ñá·áõ Ù»ç ¨ ÇÙ³Ý³É Ýñ³ ËáÑ»ñÁ:  Ð³ÛÏÁ Éáõé ¿ñ, áãÇÝã ã¿ñ ËáëáõÙ, áãÇÝã ã¿ñ ѳñóÝáõÙ:  Ü³ Ñݳ½³Ý¹ ¿ñ ʳÃáõÝÇÝ ¨ ´»ÉÇÝ, áãÝãáí ã¿ñ ѳϳ¹ñíáõÙ Ýñ³Ýó, µ³Ûó ¨ ã¿ñ µ³óáõÙ Çñ ëÇñïÁ Ýñ³Ýó Ùáï:

            ºì ¹³ ³í»ÉÇ ¿ñ ³Ýѳݷëï³óÝáõ٠ʳÃáõÝÇÝ:  Ü³ ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ å³ñ½»É, û ÇÝã ·ÇïÇ Ð³ÛÏÁ ¨ ÇÝã ã·ÇïÇ:  ´³Ûó ѳÙá½í³Í ¿ñ, áñ »Ã» гÛÏÁ ³Ûɨë ѳñó ãÇ ï³ÉÇë, áõñ»ÙÝ Ý³ ³í»ÉÇÝ ·ÇïÇ, ù³Ý å»ïù ¿:  ºì ½·áõÙ ¿ñ ʳÃáõÝÁ, áñ гÛÏÁ ûñ»óûñ ûï³ñ³ÝáõÙ ¿ñ ïÇï³ÝÝ»ñÇó:

            Ê³ÃáõÝÁ ëÇñáõÙ ¿ñ гÛÏÇÝ, µ³Ûó ݳ ëÇñáõÙ ¿ñ ݳ¨ ´»ÉÇÝ:  ´»ÉÇÝ Ý³ ëÇñáõÙ ¿ñ ³í»ÉÇ:  â¿± áñ ´»ÉÁ Çñ ÍÝáõÝ¹Ý ¿ñ ¨ Çñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ÍÝáõݹÁ:  Ê³ÃáõÝÁ áõ½áõÙ ¿ñ, áñ гÛÏÁ ٻͳݳ áñå»ë ïÇï³Ý ¨ è áõ ÃÇÏáõÝù ÉÇÝÇ ´»ÉÇÝ:  ²ñÇÝ»ñÁ ѳí³ï³ó»É »Ý, áñ гÛÏÁ ãϳ, ¨ ´»ÉÁ Ùݳó»É ¿ Âáñ·áÙÇ ÙÇ³Ï Å³é³Ý·áñ¹Á, ¨ Çñ ųé³Ý·³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáí ݳ Ïå³Ñ³ÝçÇ ²ñ³ñ³ïÁ:  îÇï³Ý гÛÏÁ Ïû·Ý»ñ ´»ÉÇÝ:  ÆëÏ ³ëïí³±Í Ð³ÛÏÁ:

            àñå»ë Ù³Ûñ, ʳÃáõÝÁ ëÇñáõÙ ¿ñ гÛÏÇÝ:  ´³Ûó áñå»ë ïÇï³Ý, ݳ ½·áõÙ ¿ñ, áñ ³ëïí³Í гÛÏÁ ß³ï ¿ íï³Ý·³íáñ: Ð³ÛÏÁ ϳ٠å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ïÇï³Ý, ϳ٠ãå»ïù ¿ ÉÇÝÇ:  ¸³ ¿ñ å³Ñ³ÝçáõÙ ïÇï³ÝÛ³Ý ò»ÕÇ ß³ÑÁ, ¹³ ¿ñ å³Ñ³ÝçáõÙ Ýñ³ ²ëïí³Í ìÇß³åÁ, ¹³ ¿ñ å³Ñ³ÝçáõÙ ³Ñ»Õ ´»ÉÁ:

            - سñ»°, - åݹáõÙ ¿ñ ´»ÉÁ, - гÛÏÁ ïÇï³Ý ãÇ ÉÇÝÇ, ݳ ³ëïí³Í ¿:  ÆëÏ ³ëïí³Í гÛÏÁ ÇÝÓ »Õµ³Ûñ ãÇ ÉÇÝÇ, ݳ ÇÝÓ ÃßݳÙÇ ¿:

            - àñ¹Ç°ë, - ѳÙá½áõÙ ¿ñ Ù³ÛñÁ, - гÛÏÁ ÇÙ Ó»éùáõÙ ¿ ٻͳó»É:  ¶áõó» ݳ ù»½ »Õµ³Ûñ ãÉÇÝÇ, µ³Ûó ÃßݳÙÇ ¿É ãÇ ÉÇÝÇ:

            - ÎÉÇÝÇ°, Ù³°Ûñ, - ³ë³ó ´»ÉÁ, - ûÏáõ½ ݳ ٻͳó»É ¿ ùá Ó»éùáõÙ, µ³Ûó Ýñ³ Ù»ç ²ñÇ ³ñÛáõÝÝ ¿, áñ ËáëáõÙ ¿ ÑÇÙ³:  ²Û¹ ³ñÛáõÝÁ Ýñ³ Ù»ç Ëáë»Éáõ ¿ ÙÇßï ¨ ½áñ³íáñ ¿ Ëáë»Éáõ:  ÆëÏ ½áñ³íáñ ²ñÇÝ â³ñÇÇÝ »ñµ»ù ãÇ Ñݳ½³Ý¹íÇ:

            - ÈëÇ°ñ ÇÝÓ, áñ¹Ç°ë, - ³ë³ó ʳÃáõÝÁ, - ÇÙ ³ÙáõëÇÝÁ »Õµ³ÛñáõÃÛ³Ý áõËï ¿ñ ³ñ»É Âáñ·áÙÇ Ñ»ï:  Î»ÕÍ ¿ñ ³Û¹ áõËïÁ: ´³Ûó ³Û¹ Ï»ÕÍ áõËïÇó »ë »ñÏáõ áñ¹Ç áõÝ»ó³ª Ù»ÏÁ ïÇï³Ý, ÙÛáõëÁª ³ëïí³Í, »ñÏáõë¹ ¿É ÙǨÝáõÛÝ Ñáñ ½³í³ÏÝ»ñÁ:  ¶áõó» ²ñ³ñãÇ Ï³±ÙùÝ ¿, áñ »Õµ³ÛñáõÃÛ³Ý Ï»ÕÍ áõËïÁ Ó»ñ ÙÇçáóáí ³ÝÏ»ÕÍ ¹³éݳ, ¨ ³åñ»ù ³Û¹ áõËïáí ³ëïí³Í гÛÏÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¨ ïÇï³Ý ´»ÉÁ ²Ý³å³ïáõÙ:

            - س°Ûñ, - µ³ñϳó³í ´»ÉÁ, - ¹áõ ã¿Ç±ñ, áñ ÇÝÓ ÍÝ»óÇñ áñå»ë ³í»ñáõÙÇ ³ñù³, ¹áõ ã¿Ç±ñ, áñ ÇÝÓ ÝíÇñ»óÇñ ùá ²ëïí³Í ìÇß³åÇÝ, ¹áõ ã¿Ç±ñ, áñ ëÝ»óÇñ ÇÝÓ ã³ñáõÃÛ³Ùµ ²ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù:  ºì  »ë áõËï»óÇ â³ñÇ ²ëïí³Í ìÇß³åÇݪ ³í»ñ»É ²ñ³ñ³ïÁ, ÏáñÍ³Ý»É ²ñÇ ò»ÕÁª ÇÙ Ñáñ ò»ÕÁ:  ÐÇÙ³ »Õµ³ÛñáõÃÛ³Ý á±õËï »ë ÝÛáõÃáõÙ:  à°ã, Ù³°Ûñ:  ºë ³ïáõÙ »Ù ²ñÇÝ»ñÇÝ ¨ ѳïϳå»ë гÛÏÇÝ:  Ð³ÛÏÁ ÉdzñÅ»ù ³ëïí³Í ¿, ÇëÏ »ë ³ëïÍá áñ¹Ç »Ù ÙdzÛÝ:  Ð»Ýó ¹ñ³ ѳٳñ ¿É ³ïáõÙ »Ù Ýñ³Ý:  ºë ³ïáõÙ »Ù ݳ¨ ù»½, Ù³°Ûñ, áñ ·áÕ³ó»É »ë ³ëïí³Í Âáñ·áÙÇ ë»ñÙÁ ¨ ÍÝ»É »ë ÙÇ ³Ûɳݹ³Ï ¿³Ï, áñÁ á°ã ³ëïí³Í ¿, á°ãª ïÇï³Ý:  ¸» ³ë³ª á±í »Ù »ëª â³ñÇ ³ëïí³±Í, û± ²ñÇ ïÇï³Ý:  ºë ³Ù»Ý³³Ýϳï³ñÝ »Ù ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç ¨ ³Ù»Ý³Ï³ï³ñÛ³ÉÝ »Ù ïÇï³ÝÝ»ñÇ Ù»ç:  Ð»Ýó ¹ñ³ ѳٳñ ¿É ëÇñáõÙ »Ù ïÇï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ³ïáõÙ »Ù ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:  ºì ²ëïí³Í ìÇß³åÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ »ë ³í»ñ»Éáõ »Ù ²ñ³ñ³ïÁ ¨ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ëïñáõÏ »Ù ¹³ñÓÝ»Éáõ ÇÝÓ:  ¸ñ³Ýáí ³Ýϳï³ñ ³ëïí³ÍÁ, áñå»ë ϳï³ñÛ³É ïÇï³Ý, ϵ³½ÙÇ ²ñ³ñ³ïÇ ·³ÑÇ íñ³:  ´³Ûó Ç٠׳ݳå³ñÑÇÝ Ð³ÛÏÝ ¿ ϳݷݳÍ:

            - àñ¹Ç°ë, - ³ë³ó ʳÃáõÝÁ, - Ù»ÕÙÇñ ùá Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ:  ºë Ù»Õ³Ýã»É »Ù ùá ³éç¨, µ³Ûó ¹³ Ç٠ϳÙùÁ ã¿ñ, ¹³ ²ëïí³Í ìÇß³åÇ Ï³ÙùÝ ¿ñ:  ¶ÇïóÇñ, áñ¹Ç°ë, áñ ²ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù ÙdzÛÝ Çñ»Ýó ³ñÛáõÝáí ϳñáÕ »Ýù Ïéí»É:  àõëïÇ Ù»ñ ²ëïí³ÍÁ ïÇï³Ý é³½ÙÇÏÝ»ñÇó ß³ï ³í»ÉÇ Ù»Í ¹»ñ ¿ ѳïϳóñ»É ïÇï³Ý ϳݳÝó:  ºì ¹áõ ÍÝí»É »ë »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïÍáõó, µ³Ûó ÍÝí»É »ë ÇÙ ²ëïí³Í ìÇß³åÇ Ï³Ùùáí, ¨ ¹áõ å³ïϳÝáõÙ »ë ÇÙ ²ëïÍáõÝ:  ¸áõ åÇïÇ Ï³ï³ñ»ë ìÇß³åÇ Ï³ÙùÁ, ¨ ݳ ³å³í»Ý ÏÉÇÝÇ ù»½:  ¶ÇïóÇñ, áñ гÛÏÁ û¨ ³ëïí³Í, µ³Ûó Ýñ³Ý ¿É »Ù »ë ÝíÇñ»É Ù»ñ ²ëïÍáõÝ:

            - ÆëÏ »Ã» гÛÏÇ ²ñÇ ³ñÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ½áñ³íáñ ÉÇÝÇ, ù³Ý Ù»ñ ²ëïí³±ÍÁ, - ѳñóñ»ó ´»ÉÁ:

            - ²Û¹ ¹»åùáõÙ Ù»ñ ²ëïí³ÍÁ Ïå³ïÅÇ Ýñ³Ý:  ºì ³Û¹ å³ïÇÅÁ ÏÉÇÝÇ Ù³ÑÁ, - ³ë³ó ʳÃáõÝÁ:

            Î³Ýã»óÇÝ ïÇï³Ý Çß˳ÝÝ»ñÇÝ ¨ ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñÇÝ áñáß»Éáõ, û ÇÝãå»ë ëïáõ·»Ýª гÛÏÇ Ù»ç ìÇß³å ²ëïí³±ÍÝ ¿ ½áñ³íáñ, û± ²ñÇ ³ñÛáõÝÁ:  ºì ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñÇó ³Ù»Ý³ÇÙ³ëïáõÝÁ ³ë³ó.

            - ²ñ³ñ³ïÇó µ»ñ»É ïí»ù »ñÏáõ µ»é ÑáÕ ¨ ÙÇ ³Ù³Ý çáõñ:  ´³ÏÇ Ï»ëÇ íñ³ ß³Õ ïí»ù ³ñ³ñ³ïÛ³Ý ÑáÕÁ ¨ íñ³Ý ó³Ý»ù ³ñ³ñ³ïÛ³Ý çáõñÁ:  ´»ÉÁ ÃáÕ Ð³ÛÏÇ Ñ»ï ½µáëÝÇ µ³ÏáõÙ:  Ü³Ë ÃáÕ ù³ÛÉ»Ý µÝ³Ï³Ý ÑáÕÇ íñ³, ¨ ´»ÉÁ ÃáÕ Ñ³ñó áõ ÷áñÓ ³ÝÇ Ð³ÛÏÇÝ:  Ð»ïá ÃáÕ ï³ÝÇ ³ñ³ñ³ïÛ³Ý ÑáÕ áõ çáõñ ß³Õ ïí³Í ï»ÕÁ ¨ ÉëÇ, û ÇÝãå»ë ÏËáëÇ Ð³ÛÏÁ:  ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÏÇٳݳÝù, û гÛÏÇ Ù»ç Ù»ñ ²ëïí³±ÍÝ ¿ ½áñ³íáñ, û± Ýñ³ ²ñÇ ³ñÛáõÝÁ:

            ²Û¹å»ë ¿É ³ñÇÝ:  ²ñ³ñ³ïÇó »ñÏáõ µ»é ÑáÕ ¨ ÙÇ ³Ù³Ý çáõñ µ»ñ»óÇÝ áõ ó³Ý»óÇÝ µ³ÏÇ ÙÇ Ù³ëáõÙ:  ²å³ ´»ÉÁ гÛÏÇÝ Ã¨³ÝóáõÏ ³ñ³Í, ï³ñ³í µ³Ï:  Ü³Ë Ýñ³Ýù ù³ÛÉ»óÇÝ ²Ý³å³ïÇ µÝ³Ï³Ý ÑáÕÇ íñ³:  ºì ³Ûëå»ë Ëáë»ó ´»ÉÁ.

            - г°ÛÏ, Ù»ñ Ù³ÛñÁ ù»½ ÝíÇñ»É ¿ Ù»ñ ²ëïÍáõÝ:  ºì Ù»ñ ²ëïí³ÍÁ ëÇñáõÙ ¿ ù»½ áõ Ñáí³Ý³íáñáõÙ:  ÆëÏ ¹áõ Ù»Õ³ÝãáõÙ »ë Ù»ñ ²ëïÍá ¹»Ù ¨ ã»ë »ñÏñå³·áõÙ Ýñ³Ý:

            ºì гÛÏÁ å³ï³ë˳ݻó.

            - » Ù»Õ³Ýã»É »Ù Ù»ñ ²ëïÍá ³é³ç, »ë ϳå³ß˳ñ»Ù:  ´³Ûó »ë ï³ñµ»ñ »Ù µáÉáñÇó ¨ í³Ë»ÝáõÙ »Ù, áñ Ù»ñ ²ëïí³Í ãÁݹáõÝÇ ÇÙ »ñÏñå³·áõÙÁ:

            ´»ÉÁ гÛÏÇÝ ï³ñ³í ß³Õ ïí³Í ÑáÕÇ íñ³:  Ð»Ýó áñ гÛÏÁ Çñ áïùÁ ¹ñ»ó ³ñ³ñ³ïÛ³Ý ÑáÕÇ íñ³, Ùdzݷ³ÙÇó Ï»ñå³ñ³Ý³÷áËí»ó, Ñå³ñï Ï»óí³Íù ÁݹáõÝ»ó ¨ Ñ³Ý¹áõ·Ý ³ë³ó.

            - ìÇß³åÁ ÇÝÓ Ç±Ýã ²ëïí³Í, »ñµ ÇÝùë »Ù ³ëïí³Íª ²ñ³ÛÇó ë»ñí³Í ²ñáñ¹Ç »Ù »ë:

            Èë»ó ´»ÉÁ гÛÏÇ Ëáëù»ñÁ, Ó³ÛÝ ãÑ³Ý»ó ¨ Ýñ³Ý ï³ñ³í µÝ³Ï³Ý ÑáÕÇ íñ³:  ºì гÛÏÁ ½Õç³ó Çñ ѳݹáõ·Ý Ëáëù»ñÁ.

            - Ü»ñÇ°ñ ÇÝÓ, ´»°É, »ë ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ ¹áõñë ïí»óÇ, µáÉáñÇÝ ÝÙ³Ý ãÉÇÝ»Éáõ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ÙáÉáñ»óñ»É ¿ ÇÝÓ ¨ Ë»Éùë ï³ñ»É:  ºë ³Ýå³ÛÙ³Ý Ï³Õáû٠ٻñ ²ëïÍáõÝ ¨ Ý»ñáõÙ ÏËݹñ»Ù:

            ´»ÉÁ ÝáñÇó гÛÏÇÝ ï³ñ³í ³ñ³ñ³ïÛ³Ý ÑáÕÇ íñ³, ¨ гÛÏÁ ÇëÏáõÛÝ ÷áËí»ó ¨ ѳݹáõ·Ý Ëáëù»ñ ³ë³ó:

            ²Û¹å»ë ÙÇÝ㨠ٳÛñ³Ùáõï ´»ÉÁ гÛÏÇÝ ï³ÝáõÙ ¿ñ ³Ûë ¨ ³ÛÝ ÑáÕ»ñÇ íñ³ ¨ ÙdzÙÇï Ó¨³Ý³Éáí, ѳñóáõ÷áñÓ ¿ñ ³ÝáõÙ:  ºì гÛÏÁ ²Ý³å³ïÇ ÇëÏ³Ï³Ý ÑáÕÇ íñ³ Ñݳ½³Ý¹ ¿ñ ÉÇÝáõÙ, ÇëÏ ³ñ³ñ³ïÛ³Ý ÑáÕÇ íñ³ í»ñ³÷áËíáõÙ ¿ñ ¨ ѳݹáõ·Ý áõ ÁÙµáëï å³ï³ë˳ÝÝ»ñ ï³ÉÇë ´»ÉÇÝ:

            ²Ûë µáÉáñÇÝ Ã³ùáõÝ Ñ»ï¨áõÙ ¿ÇÝ Ê³ÃáõÝÝ áõ µáÉáñ Çß˳ÝÝ»ñÁ:  ºì »ñ»ÏáÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ ³ñ»óÇÝ:  ´áÉáñÁ ÁݹáõÝ»óÇÝ, áñ гÛÏÇ ³ñÇ³Ï³Ý ³ñÛáõÝÁ ß³ï áõÅ»Õ ¿. ¨ áñáß»óÇÝ ëå³Ý»É Ýñ³Ý:  Ê³ÃáõÝÁ ѳٳӳÛÝí»ó ¨ ³ë³ó.

            - ¸³ Ù»ñ ²ëïÍá ϳÙùÝ ¿:  ØdzÛÝ Ã» ÃáÕ»ù ³Ûë í»ñçÇÝ ·Çß»ñÝ ¿É »ë í³Û»É»Ù ÇÙ Ù³ÛñáõÃÛáõÝÁ, ¨ ³é³íáïÛ³Ý ï³ñ»ù ëå³Ý»ù гÛÏÇÝ:

            ¶Çß»ñÁ, ³Ýï»ÕÛ³Ï Çñ ¹»Ù ϳï³ñí³Í ¹³ï³í×éÇÝ, гÛÏÁ ѳݷÇëï ùÝ³Í ¿ñ:  ÆëÏ Ê³ÃáõÝÁ ã¿ñ ùÝ»É:  Ü³ Ñ³×³Ë ·³ÉÇë ¿ñ гÛÏÇ ë»ÝÛ³ÏÁ, ͳÍÏáõÙ Ýñ³Ý, ßáÛáõÙ Ù³½»ñÁ, ѳٵáõñáõ٠׳ϳïÁ ¨ ³å³ ·ÝáõÙ ¿ñ Çñ ë»ÝÛ³ÏÁ áõ ɳó ÉÇÝáõÙ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 248
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz