ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:53


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՔ ԱՐԻ ՀԱՅԿԻ ՄԱՍԻՆ - ՀԱՅԿԸ ԽԱԹՈՒՆԻ ՄՈՏ

 Ð³ÛÏÁ, áñ Ùݳó áñµ, ²ñÙ»Ý Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÁ áñáß»óÇÝ ÙÇ ÍÍÙ»ñ ·ïÝ»É Ð³ÛÏÇ Ñ³Ù³ñ: гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùáõÙ ÇÝãù³Ý ÍÍÙ»ñ ϳñ, ïíÇÝ áñ гÛÏÇÝ Ï»ñ³ÏñÇ: ´³Ûó гÛÏÁ áã Ù»ÏÇ ÍÇÍÁ ãí»ñóñ»ó: ºì ßí³ñ»É ¿ÇÝ Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÁ: ²ñ³ñ³ïÇ ãáñë ÏáÕÙ»ñÁ ëáõñѳݹ³ÏÝ»ñ áõÕ³ñÏ»óÇÝ, ÷áñÓ»Éáí ·ïÝ»É ·»Ã ÙÇ ÍÍÙ»ñ, áñÇ ÍÇÍÁ í»ñóÝÇ Ð³ÛÏÁ:

            ÈáõñÁ ѳë³í ÙÇÝ㨠ʳí³ñÇ ³ß˳ñÑ, û ²ñÇÝ»ñÇ Ýáñ³ÍÇÝ ³ñù³Ý Ù»éÝáõÙ ¿ ëáíÇó: àôñ³Ë³ó³Ý â³ñÇÝ»ñÁ, áñ Âáñ·áÙÇó ë»ñáõݹ ãÇ Ùݳ ²ñ³ñ³ïáõÙ: ´³Ûó ïÇï³ÝÛ³Ý Ê³ÃáõÝÁ ϳÝã»ó Çñ µáÉáñ Çß˳ÝÝ»ñÇÝ ¨ ³ë³ó.

            - ºë Ïí»ñóݻ٠гÛÏÇÝ ¨ ÏÏ»ñ³Ïñ»Ù Ç٠ϳÃáí:

            - îÇñáõÑÇ°,- ³ë³óÇÝ Çß˳ÝÝ»ñÁ,- ÇÝãá±õ »ë ëÝ»Éáõ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ã³·³íáñÇÝ. 㿱 áñ ݳ Ïٻͳݳ, Ͻáñ³Ý³: È³í ¿, áñ Ù»ñ ÃßݳÙÇÝ ÑÇÙ³ Ù»éÝÇ:

            - à°ã,- å³ï³ë˳ݻó ʳÃáõÝÁ,- Ù»ñ ÃßݳÙÇù ²ñÇÝ»ñÝ »Ý, ³Ûá, µ³Ûó »ë Ù»ñ ÃßݳÙáõÝ ã»Ù ëÝ»Éáõ: гÛÏÁ á°ã ѳÛñ ·ÇïÇ, áã° Ù³Ûñ, á°ã ²ñÇ, á°ã â³ñÇ: ܳ áñ ³ãùÁ µ³óÇ, ÇÝÓ ¿ ï»ëÝ»Éáõ, Ó»½ ¿ ï»ëÝ»Éáõ, ´»ÉÇÝ ¿ ï»ëÝ»Éáõ ¨ ٻͳݳÉáõ ¿ áñå»ë ïÇï³Ý: ܳ ´»ÉÇÝ ÃÇÏáõÝù ÏÉÇÝÇ ¨ Ñ»Ýó Çñ ½áñáõÃÛ³Ùµ ÏÏáñͳÝÇ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ :

            ºì ʳÃáõÝÁ Ù³ñ¹ÇÏ áõÕ³ñÏ»ó ²ñ³ñ³ï ¨ ÙÇ ·Çñ ïí»ó, áñ ѳÝÓÝ»Ý ²ñÙ»Ý Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÇÝ: ʳÃáõÝÁ ·ñáõÙ ¿ñ. §ÆÙ Ù³ñ¹Ý áõ Âáñ·áÙÁ »Õµ³ÛñáõÃÛ³Ý áõËï »Ý ³ñ»É, ¨ ¿É ãϳ ÃßݳٳÝù ³ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ ïÇï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨: ºì ³Û¹ áõËïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »ë ÍÍÙ»ñ ÏÉÇݻ٠²ñÇ Ð³ÛÏÇÝ: ºë ϳà áõÝ»Ù, ¨ Ç٠ϳÃÁ Âáñ·áÙÇó ¿¦:

            ØÇïù ³ñÇÝ ²ñÙ»Ý Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÁ: àÙ³Ýù ˳ñ¹³í³Ýù ¿ÇÝ ï»ëÝáõ٠ʳÃáõÝÇ ÙïùáõÙ, ÙÛáõëÝ»ñÁ ѳí³ïáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ ³ÝÏ»ÕÍáõÃÛ³ÝÁ: ºñϳñ ËáñÑ»óÇÝ, »ñϳñ íÇ×»óÇÝ ¨ í»ñçÁ ¹ÇÙ»óÇÝ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ: ²Ý³ÑÇïÁ ѳÛïÝí»ó Ýñ³Ýó ³é³ç ¨ ³ë³ó.

            - ºë »Ï»É »Ù ѳÛïÝ»Éáõ, áñ Âáñ·áÙÇ ÏÝù³Í áõËïÁ ·áñÍáõÙ ¿ гÛÏÇ íñ³: ºì гÛÏÁ ëáíÇó ÏÙ»éÝÇ, »Ã» Ýñ³Ý ãáõÕ³ñÏ»ù ʳÃáõÝÇ Ùáï: ´³Ûó »ë Ùßï³å»ë ÏÑëϻ٠гÛÏÇÝ ¨ Ïå³Ñå³Ý»Ù Ýñ³ Ù»ç ²ñdzϳÝáõÃÛáõÝÁ:

            ºì ݳѳå»ïÝ»ñÁ áñáß»óÇÝ Ð³ÛÏÇÝ áõÕ³ñÏ»É Ê³ÃáõÝÇ Ùáï Ù»Ï ï³ñÇ Å³Ù³Ý³Ïáí:

            Ê³ÃáõÝÁ ß³ï áõñ³Ë³ó³í, »ñµ ï»ë³í гÛÏÇÝ: ¶ñÏ»ó, ÍÇÍ ïí»ó, ¨ гÛÏÁ í»ñóñ»ó Ýñ³ ÍÇÍÁ:

            - îÇñáõÑÇ°,- ³ë³óÇÝ Çß˳ÝÝ»ñÁ,- ²ñÇÝ»ñÁ Ù»Ï ï³ñáí »Ý Ð³ÛÏÇÝ ïí»É ù»½: Ø»Ï ï³ñÇÝ ùÇã Å³Ù³Ý³Ï ¿, DZÝã åÇïÇ ³Ý»Ýù:

            ºì ʳÃáõÝÁ å³ï³ë˳ݻó.

            - Ø»Ï ï³ñÇÝ µ³í³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿, Ù»ñ ²ëïÍá ϳÙùáí, ÙÇ µ³Ý ϳݻÝù:

            Ð³ÛÏÁ Ùݳó ʳÃáõÝÇ Ùáï: ʳÃáõÝÁ Ï»ñ³ÏñáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý: ܳ ß³ï ¿ñ ëÇñáõ٠гÛÏÇÝ ¨ ³ÝÁݹѳï ÏñÏÝáõÙ ¿ñ. §ÆÙ³ëïáõÝ ¿ñ Ø»ëñ³ÛÇÙÁ, ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ¹»Ù Ù»Ýù Ñ»Ýó Çñ»Ýó ³ñÛáõÝáí ÏÏéí»Ýù, Çñ»Ýó ³ñÛ³Ý ¹»Ù Ýñ³Ýù ³Ý½áñ ÏÉÇÝ»Ý: Ø»ÏÝ ¿ñ, »ñÏáõëÁ »Õ³Ý: гÛÏÁ Ïٻͳݳ áñå»ë ïÇï³Ý ¨ ÇÝùÁ ÏÅËïÇ ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: ºì »Ã» ݳ ·Ý³ ²ñ³ñ³ï, ³å³ ÙdzÛÝ ëñáí Ϸݳ¦:

            àñáß Å³Ù³Ý³Ï Ð³ÛÏÁ í»ñóñ»ó ʳÃáõÝÇ ÍÇÍÁ: ØÇ ûñ ¿É, سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ Ï³Ùùáí, гÛÏÁ ãí»ñóñ»ó ÍÇÍÁ: ÆÝã ³ñ»ó-ã³ñ»ó ʳÃáõÝÁ, ãϳñáÕ³ó³í ÍÇÍ ï³É Ýñ³Ý: Þí³ñ»É ¿ñ ʳÃáõÝÁ: ºì Çß˳ÝÝ»ñÁ ËáñÑáõñ¹ ïí»óÇÝ.

            - ²ñ³ñ³ïáõÙ ß³ï Ù»Õñ áõ ϳñ³· ϳ ¨ å»ë-å»ë ³Ýáõß åïáõÕÝ»ñ: سñ¹ áõÕ³ñÏÇñ, ÃáÕ µ»ñÇ , ¨ ¹ñ³Ýóáí Ï»ñ³ÏñÇñ гÛÏÇÝ:

            ÆÙ³ó ïí»óÇÝ ²ñÇÝ»ñÇÝ, áñ ²ñ³ñ³ïÇó Ù»Õñ áõ ϳñ³· áõÕ³ñÏ»Ý Ð³ÛÏÇÝ Ï»ñ³Ïñ»Éáõ: ÆëÏ ²ñÇÝ»ñÁ Ù³ñ¹ áõÕ³ñÏ»óÇÝ Ê³ÃáõÝÇ Ùáï, û.

            - гÛÏÇÝ Ù»Ýù ѳÝÓÝ»É »Ýù ù»½, áñ ÍÇÍ ï³ë Ýñ³Ý: ºÃ» ݳ ³Ûɨë ÍÇÍ ãÇ í»ñóÝáõÙ, ³å³ í»ñ³¹³ñÓñáõ Ýñ³Ý Ù»½, ¨ Ù»Ýù Ýñ³Ý Ïå³Ñ»Ýù Ù»ñ Ù»Õñ áõ ϳñ³·áí:

            ´³Ûó ʳÃáõÝÁ Ù»ñÅ»ó, ³ë»Éáí.

            - г۷ ²ñÙ»ÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó áõËïÁ ã»Ý ѳñ·áõÙ: ¸áõù гÛÏÇÝ ïí»É »ù ÇÝÓ Ù»Ï ï³ñáí, ÇëÏ ï³ñÇÝ ¹»é ãÇ Éñ³ó»É: ºë ëÇñáõÙ »Ù гÛÏÇÝ áñå»ë Ù³Ûñ, ¨ Ùáñ Ó»éùÇó »ñ»Ë³ í»ñóÝ»ÉÁ ³ëïí³Í³í³Û»É ã¿: ºñµ Ù»Ï ï³ñÇÝ Éñ³Ý³, Ù»ñ áõËïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »ë ÇÝùë гÛÏÇÝ ÏáõÕ³ñϻ٠ӻ½:

            ²ñÇÝ»ñÁ ѳٳӳÛÝí»óÇÝ ¨ ß³ï áõ ß³ï Ù»Õñ áõ ϳñ³· áõÕ³ñÏ»óÇÝ Ð³ÛÏÇ Ñ³Ù³ñ: гÛÏÁ ³ËáñųÏáí áõïáõÙ ¿ñ ³ñ³ñ³ïÛ³Ý µ³ñÇùÝ»ñÁ, ¨ »Ã» áõñÇß »ñ»Ë³Ý»ñÁ ï³ñáí ¿ÇÝ Ù»Í³ÝáõÙ, ݳ ٻͳÝáõÙ ¿ñ ûñáí:

            ÆëÏ Ê³ÃáõÝÁ »Éù ¿ñ áñáÝáõÙª ÇÝãå»ë ³ÝÇ, áñ ãï³ Ð³ÛÏÇÝ:

            ºñµ ï³ñÇÝ Éñ³ó³í, ²ñÇÝ»ñÁ ׳Ù÷ÇÝ ¿ÇÝ Ý³ÛáõÙ, ¹ÇÙ³íáñ»Éáõ Çñ»Ýó гÛÏÇÝ: ´³Ûó ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ûñ»ñ, ÇëÏ Ð³ÛÏÇÝ ã¿ÇÝ µ»ñáõÙ: Ö³ñ³Ñ³ïÛ³É ÙÇ ù³ÝÇ Çß˳ÝÝ»ñ áõÕ³ñÏ»óÇÝ Ê³ÃáõÝÇ Ùáï, гÛÏÇÝ µ»ñ»Éáõ:

            ²ñÙ»Ý Çß˳ÝÝ»ñÁ ³ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÇÝ ï»ë³Ý 먻ñ ¨ ëáõ·: Øáï»ó³Ý ʳÃáõÝÇ å³É³ïÇÝ ¨ ï»ë³Ý, áñ ʳÃáõÝÁ ¨ Ýñ³ Çß˳ÝÝ»ñÁ µáÉáñÁ ë¨ Ñ³·³Í, áÕµáõÙ ¿ÇÝ: àô½»óÇÝ ³Ûë Ù»Í ëáõ·Ç å³ï׳éÝ ÇٳݳÉ, ¨ ʳÃáõÝÁ ³é³ï ³ñóáõÝùÝ»ñ ó÷»Éáí ³ë³ó.

            - à¯í, Ù»ñ »Õµ³Ûñ ³ëïí³ÍÝ»ñ, µ³ ëáõ· ã³Ý»Ù DZÝ㠳ݻÙ, ¹áõù ¿É ÇÝÓ Ñ»ï ëáõ· ³ñ»ù: ²Ý·áõà ٳÑÁ ÇÝÓ³ÝÇó ¨ Ó»½³ÝÇó ËÉ»ó Ù»ñ гÛÏÇÝ: ºì ³Ûëûñ Ù»Ýù Ýñ³ ù³é³ëáõÝùÝ »Ýù ³ÝáõÙ:

            ²ñÇ Çß˳ÝÝ»ñÝ ¿É ë·³óÇÝ Ð³ÛÏÇ Ù³ÑÁ áõ í»ñ³¹³ñÓ³Ý ²ñ³ñ³ï, ïËáõñ Éáõñ ï³Ý»Éáí Çñ»Ýó Ñ»ï:

            ²ñ³ñ³ïáõÙ Ù»Í ëáõ· ë³ñù»óÇÝ, Ñá·»×³ß ïí»óÇÝ Ð³ÛÏÇ Ñ³Ù³ñ: ºì ÙdzÛÝ ÙÇ ÏÇë³Ë»É³·³ñ ÏÇÝ í³½í½áõÙ ¿ñ ù³Õ³ùáí Ù»Ï ¨ ·áéáõÙ.

            - ØÇ° ѳí³ï³ó»ù, ²ñÇÝ»°ñ, Ù»ñ гÛÏÁ áÕç ¿, ¨ ݳ Ï·³:

            ÆëÏ Ê³ÃáõÝÁ ·áÑ ¿ñ Çñ ³ñ³ÍÇóª гÛÏÁ ³ñ¹»Ý Çñ»ÝÝ ¿ñ: ºì ݳ ³í»ÉÇ ¿ñ ϳåíáõ٠гÛÏÇÝ: ºì гÛÏÁ ٻͳÝáõÙ ¿ñ ʳÃáõÝÇ Ùáï:

            ´³Ûó гÛÏÁ Ù»Ý³Ï ¿ñ: Üñ³ ѳë³Ï³ÏÇó ïճݻñÁ ã¿ÇÝ Ë³ÕáõÙ Ýñ³ Ñ»ï, ã¿ÇÝ Ùáï»ÝáõÙ Ýñ³Ý: ºì »ñµ ÇÝùÝ ¿ñ ·ÝáõÙ Ýñ³Ýó Ùáï, µáÉáñÁ ÷³ËãáõÙ ¿ÇÝ, ·áé³Éáíª §Ð³Û· ²ñÙ»°Ý, г۷ ²ñÙ»°Ý¦: ºì ïËñáõÙ ¿ñ гÛÏÁ: ܳ ã¿ñ ѳëϳÝáõÙ, û ÇÝãáõ ¿ÇÝ ïճݻñÁ Ëáõë³÷áõÙ Çñ»ÝÇó:

 ºì ݳ µáÕáù»ó ʳÃáõÝÇÝ.

            - سñ»°, µáÉáñ ïճݻñÁ ÇÝÓ³ÝÇó Ëáõë³÷áõÙ »Ý ¨ ÇÝÓ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý г۷ ²ñÙ»Ý:

             Ê³ÃáõÝÁ Çñ Ùáï ϳÝã»ó Çß˳ÝÝ»ñÇÝ ¨ ѳñóñ»ó.

            - ÆÝãá±õ Ó»ñ áñ¹ÇÝ»ñÁ ã»Ý Ùáï»Ýáõ٠гÛÏÇÝ, ÇÝãá±õ ã»Ý ˳ÕáõÙ Ýñ³ Ñ»ï:

            ºì Çß˳ÝÝ»ñÁ ³ë³óÇÝ.

            - îÇñáõÑÇ°, гÛÏÇ ÏñÍùÇÝ ÙÇ ²ñ¨Ë³ã ϳ, áñ ׳鳷áõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ³ñ¨áí, ¨ Ù»ñ áñ¹ÇÝ»ñÇ ³ãù»ñÁ ã»Ý ¹ÇÙ³ÝáõÙ ¹ñ³ ׳鳷áõÙÇÝ:

            Ê³ÃáõÝÁ Çñ Ùáï ϳÝã»ó гÛÏÇÝ ¨ ³ë³ó.

            - àñ¹Ç°ë, ùá ÏñÍùÇÝ ÷³ÛÉáÕ ³Û¹ ²ñ¨Ë³ãÝ ¿ å³ï׳éÁ, áñ áã áù ãÇ Ùáï»ÝáõÙ ù»½:

            - سñ»°,- ³ë³ó гÛÏÁ,- ÇëÏ Ç±Ýã ËáñÑáõñ¹ áõÝÇ ë³,  ÇÝãá±õ ¿ ÇÙ ÏñÍùÇÝ, ¨ ÇÝãá±õ »Ý ÇÝÓ Ð³Û· ²ñÙ»Ý ÏáãáõÙ:

            - ú¯, áñ¹Ç°ë,- ³ë³ó ʳÃáõÝÁ,- г۷ ²ñÙ»ÝÝ»ñÁ Ññ»Õ»Ý ³ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ »Ý, ²ñÇÝ»ñÝ »Ý, áñ ³åñáõÙ »Ý ²ñ³ñ³ïáõÙ: Üñ³Ýù ÃßݳÙÇ »Ý Ù»½ ¨ Ù»ñ ²ëïí³Í ìÇß³åÇÝ: Üñ³Ýù ³Û¹ ²ñ¨Ë³ãáí  Ýß³Ý »Ý ³ñ»É ù»½, áñ ù»½ ½áÑ»Ý Çñ»Ýó ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

            ºì гÛÏÁ ѳñóñ»ó.

            -ÆëÏ ÇÝãá±õ »Ý ÇÝÓ ÁÝïñ»É áñå»ë ½áÑ:

            -Üñ³Ýù ù»½ »Ý ÁÝïñ»É, áñáíÑ»ï¨ ¹áõ ïÇï³ÝÛ³Ý ³ñù³ÛÇ áñ¹ÇÝ »ë,- å³ï³ë˳ݻó ʳÃáõÝÁ:

            ìñ¹áíí»ó гÛÏÁ ¨ ³ë³ó.

            - ºñµ ٻͳݳÙ, »ë Ϸݳ٠²ñ³ñ³ï ¨ ÏÏáïáñ»Ù ³Û¹ ²ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³ÝáõÝ Ù»ñ ²ëïÍá: ÆëÏ ÑÇÙ³ »ë ³Ûë ²ñ¨Ë³ãÁ Ïåáϻ٠¨ ¹»Ý Ïßåñï»Ù:

            Ð³ÛÏÁ Ó»éùÁ ï³ñ³í, áñ ²ñ¨Ë³ãÁ åáÏÇ, µ³Ûó ѳÝϳñÍ ²ñ¨Ë³ãÁ ³Ûñ»ó Ýñ³ Ó»éùÁ: ºì ݳ ó³íÇó ɳó »Õ³í: ʳÃáõÝÁ ÇÝùÁ ÷áñÓ»ó åáÏ»É, Ýñ³ Ó»éùÝ ¿É ³Ûñ»ó: γÝã»ó ´»ÉÇÝ, ´»ÉÝ ¿É ãϳñáÕ³ó³í: гëϳó³Ý, áñ ²ñ¨Ë³ãÁ ã»Ý ϳñáÕ Ñ³Ý»É Ð³ÛÏÇ íñ³ÛÇó:

            Ð³ÛÏÁ ½³ñÙ³ó»É ¿ñ: ܳ ³Ù»Ý ûñ µéÝáõÙ ¿ñ ³Û¹ ²ñ¨Ë³ãÁ, ˳ÕáõÙ ¿ñ Ñ»ïÁ, ¨ áã ÙÇ ³Ý·³Ù ãÇ ³Ûñ»É Ýñ³ Ó»éùÁ: ܳ Çñ ½³ñÙ³ÝùÁ ѳÛïÝ»ó ʳÃáõÝÇÝ, ¨ ʳÃáõÝÁ ³ë³ó.

            - γ˳ñ¹»É »Ý ²ñÇÝ»ñÁ, áñ ¹áõ ã³½³ïí»ë ³Û¹ ²ñ¨Ë³ãÇó: ´³Ûó »ñµ ¹áõ ·ñ³í»ë ²ñ³ñ³ïÁ ¨ ˳í³ñáí å³ï»ë ³ÛÝ, ²ñ¨Ë³ãÁ ÏÏáñóÝÇ Çñ ½áñáõÃÛáõÝÁ:

            ²å³ ʳÃáõÝÁ ËáñÑñ¹Ç ϳÝã»ó Çñ Çß˳ÝÝ»ñÇÝ ¨ ³ë³ó.

            - ø³ÝÇ ¹»é ³Û¹ ²ñ¨Ë³ãÁ гÛÏÇ ³ãùÇ ³é³ç ¿, ¹Åí³ñ ÏÉÇÝÇ Ýñ³Ý â³ñÇ ¹³ñÓÝ»É, ²ñ¨Ë³ãÁ ÙÇßï ëÝ»Éáõ ¿ Ýñ³Ý ³ñdzϳÝáõÃÛ³Ùµ:

            ÊáñÑáõñ¹ ³ñÇÝ, ¨ ´»ÉÁ ³ë³ó.

            - سñ»°, ÷ß» ß³åÇÏ ·áñÍ»É ïáõñ ¨ ѳ·óñáõ гÛÏÇ Ù»ñÏ Ù³ñÙÝÇÝ: öß»ñÁ ÏÙïÝ»Ý Ýñ³ ÙëÇ Ù»ç,  Ý³ ãÇ Ï³ñáճݳ Ñ³Ý»É ß³åÇÏÁ, ¨ ²ñ¨Ë³ãÁ ÏͳÍÏíÇ Ýñ³ ³ãùÇó:

            - ´³Ûó ³Û¹ ÷ß»ñÁ ó³í Ïå³ï׳é»Ý Ýñ³ Ù³ñÙÝÇÝ,- ³é³ñÏ»ó ʳÃáõÝÁ:

            ºì ´»ÉÁ ³ë³ó.

            -ØdzÛÝ ó³íÁ Ýñ³Ý Ïã³ñ³óÝÇ: ºì ³Û¹ ã³ñáõÃÛ³Ùµ ݳ ÇÝùÁ ÏѳɳÍÇ ³ñÇáõÃÛáõÝÝ Çñ Ù»ç áõ Ï㻽áù³óÝÇ ²ñ¨Ë³ãÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ:

            ²Û¹å»ë ¿É ³ñÇÝ: öß»ñÇó ß³åÇÏ ·áñÍ»óÇÝ áõ ѳ·óñÇÝ Ð³ÛÏÇ Ù»ñÏ Ù³ñÙÝÇÝ: ²ñ¨Ë³ãÁ ͳÍÏí»ó, ÇëÏ ÷ß»ñÁ Ùï³Ý гÛÏÇ ÙëÇ Ù»ç áõ í»ñù»ñ µ³ó»óÇÝ: ºì гÛÏÁ ó³íÇó ã³ñ³ÝáõÙ ¿ñ:

            îÇï³Ý ïճݻñÁ ³Ûɨë ã¿ÇÝ Ëáõë³÷áõ٠гÛÏÇó ¨ Ë³ÕáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ Ñ»ï: ÆëÏ Ê³ÃáõÝÁ ËëïÇí å³ïíÇñ»ó µáÉáñ ¹³Û³ÏÝ»ñÇÝ, ͳé³Ý»ñÇÝ áõ Çß˳ÝÝ»ñÇÝ, áñ »ñµ»ù гÛÏÇÝ É׳÷ ãï³Ý»Ý, áñ ݳ Çñ»Ý ãï»ëÝÇ çñÇ Ñ³Û»Éáõ Ù»ç ¨ ËëïÇí ³ñ·»É»ó Ýñ³Ý г۷ ²ñÙ»Ý ³Ýí³Ý»ÉÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 228
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz