ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:50


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՔ ԱՐԻ ՀԱՅԿԻ ՄԱՍԻՆ - ՀԱՅԿԸ ԱՐԱՐԱՏՈՒՄ

 Ð³ÛÏÁ ù³ÛÉáõÙ ¿ñ ¹»åÇ Ð³í»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ù: ²ÛÝï»Õ ¿ñ Çñ Ñáñ ïáõÝÁ: гÛÏÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ·ÛáõÕ»ñáí, ï»ëÝáõÙ ¿ñ ²ñÇÝ»ñÇݪ µáÉáñÝ Çñ ÝÙ³Ý, µáÉáñÁ ÇÝùÝ ¿ÇÝ: ´³Ûó Ýñ³Ýù ³ÝͳÝáà »ñ·»ñ ¿ÇÝ »ñ·áõÙ, ³ÝͳÝáà å³ñ»ñ ¿ÇÝ å³ñáõÙ, ³ÝͳÝáà ˳ջñ ¿ÇÝ Ë³ÕáõÙ:

            Ð³ÛÏÇó ³í»ÉÇ ßáõï ÉáõñÝ ¿ñ ѳë»É ¾ñ»í³Ý, û ²ñÇ Ð³ÛÏÁª Âáñ·áÙÇ áñ¹ÇÝ ¿ ·³ÉÇë: ºì ù³Õ³ù³óÇù ѳí³ùí»É ¿ÇÝ ù³Õ³ùÇ ¹³ñå³ëÝ»ñÇ Ùáïª ï»ëÝ»Éáõ гÛÏÇÝ, áñÇÝ í³Õáõó Ù»é³Í ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ: гÛÏÁ ï»ë³í ѳí³ùí³Í µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ: ÆÝãù³¯Ý  ÝÙ³Ý ¿ÇÝ Çñ»Ý µáÉáñÁ: ºì гÛÏÁ Ååï³ó:

            - ¸áõ á±í »ë, áñ¹Ç°ë,- ѳñóñ»ó Í»ñáõÝÇ Çß˳ÝÁª Âáñ·áÙÇ Ñáñ»Õµáñ áñ¹ÇÝ:

            ºì гÛÏÁ ³ë³ó.

            - ºë ²ñÇ Ø³ÝÇ ïáÑÙÇó ݳѳå»ï ²ñ³ÙÇ ÃáéÝ »Ù ¨ Âáñ·áÙÇ áñ¹ÇÝ »Ù, »ë ²ñÇ Ð³ÛÏÝ »Ù: ºë ÷³Ë»É »Ù ïÇï³ÝÝ»ñÇ ÙáïÇó áõ »Ï»É »Ù ÇÝÓ ÝÙ³ÝÝ»ñǪ г۷ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ Ùáï:

            - ´³Ûó Âáñ·áÙÇ áñ¹ÇÝ Ù»é³Í ¿,- ³ë³ó Çß˳ÝÁ:

            - Ò»½ ˳µ»É »Ý ïÇï³ÝÝ»ñÁ,- ³ë³ó гÛÏÁ,- »ë »Ù гÛÏÁ: ܳۻù ÇÝÓ, ÙDZû »ë ÝÙ³Ý ã»Ù ÇÙ ÑáñÁ:

            Ð³ÛÏÁ, Çñáù, ß³ï ÝÙ³Ý ¿ñ Âáñ·áÙÇÝ: ´³Ûó 㿱 áñ ïÇï³ÝÛ³Ý Ê³ÃáõÝÁ Ù»Í ëáõ· ¿ñ ³ñ»É гÛÏÇ Ù³Ñí³Ý ³éÃÇí: ºì ò»ÕÇ Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÁ ËáñÑáõñ¹ ³ñÇÝ: Üñ³Ýù ϳñáÕ ¿ÇÝ Ñ³í³ï³É ʳÃáõÝÇÝ Ï³Ù ãѳí³ï³É. ϳñáÕ ¿ÇÝ Ñ³í³ï³É гÛÏÇÝ Ï³Ù ãѳí³ï³É: ´³Ûó ò»ÕÇ ×³Ï³ï³·ÇñÁ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ѳÝÓÝ»É ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ: ä»ïù ¿ñ ѳÙá½í»É, áñ ݳ, Çñáù, Âáñ·áÙÇ áñ¹ÇÝ ¿: ºì Ø»ÍÝ øñÙ³å»ïÁ ³ë³ó.

            - гÛÏÇ ÍÝáõÝ¹Ç ³éÃÇí Ýñ³ Ù³ÛñÁ ÙÇ Í³é ¿ ïÝϻɪ ÍÝáõÝ¹Ç Í³é ¨ ÝíÇñ»É ¿ гÛÏÇÝ: ²Û¹ ͳéÁ ûñÑÝ»É ¿ ÇÝùÁª ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ: ºÃ» ë³, Çñáù, Âáñ·áÙÇ áñ¹Ç гÛÏÝ ¿, áõñ»ÙÝ Ýñ³ ¨ ÍÝáõÝ¹Ç Í³éÇ ÙÇç¨ ³Ýå³ÛÙ³Ý ½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ Ï³å ÏÉÇÝÇ:

            ºì гÛÏÇÝ ï³ñ³Ý ͳé³ß³ï åáõñ³Ï. ³ÛÝï»Õ ¿ñ ݳ¨ гÛÏÇ ÍÝáõÝ¹Ç Í³éÁ: гÛÏÁ ù³ÛÉáõÙ ¿ñ ͳé³ëï³ÝáõÙ: ̳é»ñÁ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó ·»Õ»óÇÏ ¿ÇÝ, Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó ÷³ñó٠¨ ¹ÛáõÃÇã: гÝϳñÍ Ð³ÛÏÁ ÙÇ Ù»ÕÙ ëáë³÷ÛáõÝ Éë»ó: ܳ ϳݷ ³é³í áõ ɳñ»ó áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ: êáë³÷ÛáõÝÁ ÏñÏÝí»ó: ØÇ ëïí³ñ³ËÇï Í³é ¿ñ, áñ Çñ ×ÛáõÕ»ñÁ ×á×»Éáí, ëáë³÷áõÙ ¿ñ: ºì гÛÏÇÝ Ãí³ó, û Çñ ³ÝáõÝÝ ¿ ï³ÉÇë:

            Ð³ÛÏÁ Ùáï»ó³í ³Û¹ ͳéÇÝ: ÖÛáõÕ»ñÁ Ïé³ÝáõÙ ¿ÇÝ ¨ Çñ»Ýó ï»ñ¨Ý»ñáí ѳٵáõñáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý: ØÇ áõÅ»Õ Ñá·»Ï³Ý Ï³ñáï å³ñáõñ»ó гÛÏÇÝ: ÆÝùÝ ¿É ã·Çï»ñ ÇÝãáõ, µ³Ûó ³Û¹ ͳéÁ ³ÛÝù³Ý ѳñ³½³ï áõ ëÇñ»ÉÇ ¿ñ Çñ ѳٳñ: ܳ ßáÛ»ó ͳéÁ, ³å³ Ýëï»ó ͳéÇ ï³Ï, Ñ»Ýí»ó µÝÇÝ ¨ ùáõÝÁ ï³ñ³í: ܳ ÷³Ï»ó ³ãù»ñÁ ¨ ùÝ»ó: ÆëÏ »ñ³Ý»ÉÇ ÅåÇïÁ ÷³ÛÉáõÙ ¿ñ Ýñ³ ùÝ³Í ¹»ÙùÇÝ:

            Ð³ÛÏÁ ÍÝáõÝ¹Ç Í³éÇ ï³Ï ùÝ»ó ÙÇÝ㨠Éáõë³µ³ó: ²é³íáïÛ³Ý Ý³ ϳݷݻó ò»ÕÇ Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÇ ³é³ç: ´áÉáñÁ Ýñ³Ý ÁݹáõÝ»óÇÝ áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ. µáÉáñÝ ³ñ¹»Ý ѳÙá½í³Í ¿ÇÝ, áñ ݳ Çñáù гÛÏÝ ¿:

            ºì гÛÏÁ ³ë³ó.

            - ºë Âáñ·áÙÇ áñ¹ÇÝ »Ù ¨ Ýñ³ ûñÇÝ³Ï³Ý Å³é³Ý·Á:

            ºì Ù»Í Çß˳ÝÁ ³ë³ó.

            - ²Ûá, áñ¹Ç°ë, µ³Ûó Âáñ·áÙÇ Å³é³Ý·Á Ý³Ë å»ïù ¿ Ó»éù µ»ñÇ Âáñ·áÙÇ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ: ²Û¹ ÃáõñÁ ËáñÝ ¿ óùÝí³Í: سëÇë ë³ñáõÙ ÙÇ Ù»Í ù³ñ³ÝÓ³í ϳ. ³ÛÝï»Õ ¿ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ, ¨ »ñÏáõ ³ñ³É»½Ý»ñ ÑëÏáõÙ »Ý ³ÛÝ: » ¹áõ Âáñ·áÙÇ Å³é³Ý·Ý »ëª ·Ý³ í»ñóñáõ Ãáõñ -ϻͳÏÇÝ:

            Ð³ÛÏÁ µ³ñÓñ³ó³í سëÇë ë³ñ: î»ë³í ÙÇ Ù»Í Ëáéáã áõ Ùï³í Ý»ñë: ¸³ ÙÇ Ù»Í ù³ñ³ÝÓ³í ¿ñ, áñÇ Ù»çï»Õáõ٠ѳ½³ñ áõ ÙÇ ·³ÝÓ»ñÇ ÷³ÛÉáí ßáÕßáÕáõÙ ¿ñ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ: ÆëÏ ÃáõñÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ÇÝ »ñÏáõ ³Ñ³·ÇÝ ³ñ³É»½Ý»ñ, áñáÝù áõÝ»ÇÝ ß³Ý Ù³ñÙÇÝ ¨ Ù³ñ¹áõ ·ÉáõË:

            - à¯í, ù³ç å³ï³ÝÇ°,- ³ë³óÇÝ ³ñ³É»½Ý»ñÁ,- ù»½³ÝÇó Âáñ·áÙÇ Ñáï »Ýù ³éÝáõÙ, ³ë³ª á±í »ë ¹áõ ¨ DZÝã »ë áõ½áõÙ:

            ºì гÛÏÁ ³ë³ó.

            - ºë Âáñ·áÙÇ áñ¹ÇÝ »Ùª ²ñÇ Ð³ÛÏÁ ¨ »Ï»É »Ù ÇÙ Ñáñ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ í»ñóÝ»Éáõ:

            ºì ³ñ³É»½Ý»ñÁ ³ë³óÇÝ.

            - »¨ ¹áõ Âáñ·áÙÇ áñ¹ÇÝ »ë, µ³Ûó å»ïù ¿ Âáñ·áÙÇ ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿É áõݻݳë: ¸áõ åÇïÇ Ïéí»ë Ù»½ Ñ»ï ¨ û ѳÕûóÇñª Ïí»ñóÝ»ë ëáõñÁ:

            ºì гÛÏÁ ÏéíÇ µéÝí»ó ³ñ³É»½Ý»ñÇ Ñ»ï: ºñ»ù ûñ áõ ·Çß»ñ Ïéí»ó гÛÏÁ, µ³Ûó ѳÕÃ»É ãϳñáÕ³ó³í: Ðáõë³Ñ³ïí»ó гÛÏÁ ¨ ·ÉËÇÏáñ ¹áõñë »Ï³í ù³ñ³ÝÓ³íÇó: ܳ ·Ý³ó Çñ ÍÝáõÝ¹Ç Í³éÇ Ùáï, ·ñÏ»ó Ýñ³ µáõÝÁ ¨ ɳó »Õ³í: ºì Ýñ³ ¹ÇÙ³ó ѳÛïÝí»ó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÝ áõ ³ë³ó.

            - êÇñ»ÉÇ áñ¹Ç°ë, DZÝãÝ ¿ ù»½ ³Û¹å»ë íßï³óñ»É:

            ºì гÛÏÁ ³ë³ó.

            - ú¯, سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï, û »ë Âáñ·áÙÇ áñ¹ÇÝ »Ù, ÇÝãá±õ »ë ÇÙ Ñáñ ½áñáõÃÛáõÝÁ ãáõÝ»Ù:

            - àñ¹Ç°ë,- ³ë³ó سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ,- ¹áõ áõÝ»ë ùá Ñáñ ½áñáõÃÛáõÝÁ, µ³Ûó ½áñáõÃÛáõÝÁ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ¿ ½áñ³íáñ: îÇï³ÝÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ³ñù³ ãÇ ÉÇÝÇ: ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ³ñù³ ÙdzÛÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ÏÉÇÝÇ: ¶ÇïóÇ°ñª ²ñÇÝ»ñÇ å³ñ»ñÝ »Ý ùá å³ñ»ñÁ, ²ñÇÝ»ñÇ »ñ·»ñÝ »Ý ùá »ñ·»ñÁ, ²ñÇÝ»ñÇ Ë³Õ»ñÝ »Ý ùá ˳ջñÁ, áñáíÑ»ï¨ ¹ñ³Ýù ùá ³ñÛáõÝÇó »Ý ·³ÉÇë: ºñµ ³Û¹ µáÉáñÁ ѳñ³½³ï ÏÉÇÝ»Ý ù»½, ³ÛÝų٠¹áõ ß³ï ½áñ³íáñ ÏÉÇÝ»ë ¨ Ïųé³Ý·»ë ùá  Ñáñ Ãáõñ -ϻͳÏÇÝ:

            Èë»ó гÛÏÁ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ ¨ ÃáÕ»ó ·Ý³ó гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùÇó: Þñç»ó ²ñ³ñ³ïÇ ù³Õ³ùÝ»ñÝ áõ ·ÛáõÕ»ñÁ, ß÷í»ó ²ñÇÝ»ñÇ Ñ»ï. áñëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï áñëÇ ·Ý³ó, ÑáíÇíÝ»ñÇ Ñ»ï ÑáííáõÃÛáõÝ ³ñ»ó, Ùß³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï Ùß³ÏáõÃÛáõÝ ³ñ»ó: ´áÉáñÇ Ñ»ï »ñ·»ó ÝáõÛÝ »ñ·»ñÁ, å³ñ»ó ÝáõÛÝ å³ñ»ñÁ, ˳ճó ÝáõÛÝ Ë³Õ»ñÁ. µáÉáñÇ Ñ»ï ïËñ»ó, µáÉáñÇ Ñ»ï áõñ³Ë³ó³í. µáÉáñÇ Ñ»ï ½áÑ Ù³ïáõó»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ. µáÉáñÇ Ñ»ï ѳÕáñ¹³Ïóí»ó ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇÝ: ºì ³Ù»ÝÁ Çñ»Ý ѳñ³½³ï ¿ÇÝ:

            ²Ýó³í µ³í³Ï³Ý ųٳݳÏ, ¨ гÛÏÁ í»ñ³¹³ñÓ³í ¾ñ»í³Ý ³í»ÉÇ ²ñdzó³Í: ºÏ³í Çñ ÍÝáõÝ¹Ç Í³éÇ Ùáï ¨ ¹ÇÙ»ó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ: ºì ²ëïí³Í³Ù³ÛñÁ »Ï³í:

            - ú¯, سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï,- ³ë³ó гÛÏÁ,- ÑÇÙ³ »ë ÇÝÓ ÉdzñÅ»ù ²ñÇ »Ù ½·áõÙ, ¨ ѳñ³½³ï ¿ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý ÇÝã ²ñ³ñ³ïáõÙ: úñÑÝÇñ ÇÝÓª »ë ·ÝáõÙ »Ù ÇÙ Ñáñ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ Å³é³Ý·»Éáõ ¨ å³ßïå³Ý ϳݷݻÉáõ ÇÙ ²ñ³ñ³ïÇÝ ¨ ÇÙ ²ñÇ ò»ÕÇÝ:

            Ø³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ ûñÑÝ»ó гÛÏÇÝ: ºì гÛÏÁ µ³ñÓñ³ó³í سëÇë, ѳë³í ù³ñ³ÝÓ³íÇÝ: лÝó ³ÛÝï»Õ ݳ Ù»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»ó, ½áÑ Ù³ïáõó»ó ¨ ³å³ Ùï³í ù³ñ³ÝÓ³í:

            - Âáñ·áÙÇ áñ¹Ç°,- ³ë³óÇÝ ³ñ³É»½Ý»ñÁ,- û ÝáñÇó Ãáõñ-ϻͳÏÇÇ Ñ³Ù³ñ »ë »Ï»É, åÇïÇ Ïéí»ë Ù»½ Ñ»ï ¨ û ѳÕûóÇñª í»ñóñáõ ëáõñÁ:

            ºì гÛÏÁ ³ë³ó.

            - à¯í, ëáõñµ ³ñ³É»½Ý»°ñ, ÇÝãå»±ë »ë Ïéí»Ù ÇÙ ³ñÛ³Ý ¹»Ù: Ø»Ýù ÝáõÛÝ ³ñÛáõÝÝ »Ýù: ºì гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¹áõù »ù â³ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù å³ï»ñ³½ÙáõÙ ÇÙ ¨ ÇÙ ù³ç»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ å³Ñ³å³ÝÁ: ¸áõñë »Ï»ù ³Ûë Ùáõà ù³ñ³ÝÓ³íÇó ¹»åÇ ³ñ¨, ÇÝÓ Ñ»ï í³Û»É»ù ëáõñµ Ù³ï³ÕÁ ¨ ÷³é³µ³Ý»ù гÛñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ:

            ²ñ³É»½Ý»ñÁ ѳí³Ý»óÇÝ Ð³ÛÏÇ ËáëùÁ ¨ ³ë³óÇÝ.

            - à¯í, ²ñÇ Ð³°ÛÏ, Ù»Ýù ù»½ Ñ»ï Ïí³Û»É»Ýù ëáõñµ Ù³ï³ÕÁ ¨ Ï÷³é³µ³Ý»Ýù гÛñ ²ñ³ÛÇÝ áõ ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ: ì»ñóñáõ ³Ûë Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ ¨ ³é³çÝáñ¹Çñ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ù³ç»ñÇÝ ïÇï³ÝÝ»ñÇ ¹»Ù, ÇëÏ Ù»Ýù ÙÇßï ù»½ Ñ»ï ÏÉÇÝ»Ýù ¨ Ïå³Ñå³Ý»Ýù ùá ù³ç»ñÇ ÏÛ³ÝùÁ:

            Ð³ÛÏÁ í»ñóñ»ó Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ ¨ ³ñ³É»½Ý»ñÇ Ñ»ï ¹áõñë »Ï³í ù³ñ³ÝÓ³íÇó: Üñ³Ýù í³Û»É»óÇÝ Ù³ï³ÕÁ ¨ ó³Í Çç³Ý سëÇëÇó:

            ²ñÇÝ»ñÁ ï»ë³Ý, áñ гÛÏÁ ·³ÉÇë ¿. Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ ßáÕßáÕáõÙ ¿ Ýñ³ Ó»éùÇÝ, ¨ »ñÏáõ ³ñ³É»½Ý»ñÁ áõÕ»ÏóáõÙ »Ý Ýñ³Ý: гí³ùí»óÇÝ Ýñ³ ßáõñçÁ, áõñ³Ë³ó³Ý: гÛÏÁ ·ÉáõË ËáݳñÑ»ó ò»ÕÇ Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÇ ³é³ç ¨ ³ë³ó.

            -²Ñ³ »ë Ó»éù µ»ñ»óÇ Âáñ·áÙÇ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ ¨ Ó»ñ ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ, Ïå³ßïå³Ý»Ù ÇÙ ²ñÇ ò»ÕÁ â³ñÇÝ»ñÇó:

            - àñ¹Ç°ë,- ³ë³ó Ù»Í Çß˳ÝÁ,- ëáõñÁ í»ñóñÇñ, ¹³ É³í ¿, µ³Ûó ùá µ³½ÏÇ áõÅÝ ¿É åÇïÇ ÷áñÓ»ë: ²Ñ³ ï»ë ³ÛÝ »ñϳû ëÛáõÝÁ: ¸³ ùá Ñáñ áõ å³å»ñÇ ÷áñÓ³ù³ñÝ ¿: » ëñÇ ÙÇ Ñ³ñí³Íáí Ïïñ»ë ³Û¹ ëÛáõÝÁª ³ñųÝÇ ÏÉÇÝ»ë ³Û¹ ëñÇÝ:

            ºì гÛÏÁ Ùáï»ó³í »ñϳû ëÛáõÝÇÝ: ³÷ ³é³í áõ ѳñí³Í»ó: Âáõñ-ϻͳÏÇÝ ëÛáõÝÁ Ïïñ»ó áõ ÙÇçáí ³Ýó³í: ´³Ûó ÏïáñÁ ÏïáñÇ íñ³ Ùݳó: àã áù ãÇÙ³ó³í, áñ ÃáõñÁ Ïïñ»É ³Ýó»É ¿: Þ³ï ïËñ»óÇÝ Ñ³í³ùí³Í ²ñÇÝ»ñÁ, ïËñ»ó ¨ гÛÏÁ: Øï³Í»ó, áñ ³Ý³ñÅ³Ý ¿ Âáñ·áÙÇ Å³é³Ý·Á ÉÇÝ»Éáõ ¨ ·ÉËÇÏáñ áõ½»ó Ñ»é³Ý³É, ·ÉáõËÝ ³éÝ»É áõ ³ÝÑ»ï Ïáñã»É:

            Ø»Ï ¿É ѳÝϳñÍ ù³ÙÇ »Õ³í, »Ï³í ½³ñÏ»ó »ñϳû ëÛáõÝÇÝ, ¨ Ïïñí³Í ÏïáñÁ ßáõé »Ï³í ó³Í: Üáñ µáÉáñÁ ï»ë³Ý, áñ ÃáõñÁ Ïïñ»É ³Ýó»É ¿ ëÛáõÝÁ: òÝͳóÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ, áõñ³Ë ¿ñ ¨ гÛÏÁ: ´³Ûó ݳѳå»ïÝ»ñÁ ³ë³óÇÝ.

            - Âáñ·áÙÇ áñ¹Ç°, ²ñÇ Ð³°ÛÏ, Âáñ·áÙÇ ³ñÛáõÝÁ áõÝ»ë ¹áõ, Âáñ·áÙÇ áõÅÁ áõÝ»ë ¹áõ, Ýñ³ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ ¿É ùá Ó»éùÇÝ ¿: ´³Ûó ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹ ã»ë ϳñáÕ ÉÇÝ»É, »Ã» ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÁ ãÑáí³Ý³íáñÇ ù»½: ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ï³×³ñáõÙ ¹áõ ½áÑ ÏÙ³ïáõó»ë, Ï÷³é³µ³Ý»ë гÛñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: ºì »Ã» ¹áõ ³ñųÝÇ  »ëª Ñ»Ýó ÇÝùÁª ì³Ñ³·ÝÁ ùá µ³½ÏÇÝ Ï¹ÝÇ Ë³ã-å³ï»ñ³½ÙÇÝ: ºì Ýáñ ÙdzÛÝ ¹áõ Ïųé³Ý·»ë ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ³ñù³ÛÇ ·³ÑÁ:

            ºì µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ ·Ý³ó áõ ѳí³ùí»ó ²ñáñ¹Û³ó ï³×³ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ:  Ð³ÛÏÁ ï³×³ñÇ ³éç¨ Ë³ñáõÛÏ í³é»ó, ½áÑ Ù³ïáõó»ó:  Ø»ÍÝ øñÙ³å»ïÁ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ³ÝáõÝÇó ûÍ»ó Ù³ï³ÕÁ, ÷³é³µ³Ý»ó ì³Ñ³·ÝÇÝ ¨ Ëݹñ»ó Ñáí³Ý³íáñ»É ²ñÇ Ð³ÛÏÇÝ:  ºì ì³Ñ³·ÝÁ ÇÝùÁ ѳÛïÝí»ó ³Û¹ï»Õ, ѳí³ù»ó ³ñ¨Ç ׳鳷³ÛÃÝ»ñÁ ¨ гÛÏÇ Ó³Ë µ³½ÏÇÝ ¹³ç»ó ʳã-ä³ï»ñ³½ÙÇÝ:

            Ø»Í øñÙ³å»ïÁ ûñÑÝ»ó гÛÏÇÝ, ò»ÕÇ Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÁ ѳٵáõñ»óÇÝ Ýñ³Ý, ÇëÏ ÅáÕáíáõñ¹Á ÙdzӳÛÝ µ³ó³Ï³Ýã»ó.

            - ö³¯éù ²ñÇÝ»ñÇ ³ñù³ гÛÏÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 244
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz