ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:16


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՔ ԱՐԻ ՀԱՅԿԻ ՄԱՍԻՆ - ՀԱՅԿԻ ԿՆՈՒՆՔԸ

²ñ»·Ý³½Á Ýáñ³ÍÇÝ Ð³ÛÏÇÝ ï»Õ³íáñ»ó ³é³ÝÓÇÝ ë»ÝÛ³ÏáõÙ, ¨ áã áù ã¿ñ ϳñáÕ Ùáï»Ý³É Ýñ³Ý: ²í³Ý¹³µ³ñ »Ï³Í ËáñÑáõñ¹ ¿ñ ¹³: ⿱ áñ ÍÝí»Éáõó Ñ»ïá гÛÏÁ ÏÛ³ÝùÇ Ýáñ ÙÇç³í³Ûñ ¿ñ Ùï»É, áñÁ ß³ï ¿ñ ï³ñµ»ñíáõÙ Ù³Ûñ³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇó: ºì Ù³ÛñÁ ½·áõßáõÃÛ³Ùµ ËݳÙáõÙ ¿ñ гÛÏÇÝ ¨ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ í³ñÅ»óÝáõÙ ¿ñ ³ñï³ùÇÝ ³½¹³ÏÝ»ñÇÝ: ºì ÙdzÛÝ Âáñ·áÙÝ ¿ñ Ùáï»ÝáõÙ áñ¹áõÝ ¨ ųٻñáí ÑdzÝáõÙ ¿ñ Ýñ³ ³ñ¨ßáÕ ï»ëùáí áõ ÷³ñó٠ٳñÙÝáí:

            úñ»ñÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ, ¨ ³Ù»Ý Ýáñ ûñ гÛÏÇÝ Ùáï»óÝáõÙ ¿ñ Çñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ, ÇëÏ ÍÝáÕÝ»ñÇݪ Ù³Ñí³Ý: ²ñ»·Ý³½Á Âáñ·áÙÇó óùáõÝ É³ó ¿ñ ÉÇÝáõÙ: ܳ ã¿ñ áÕµáõÙ Çñ Ùáï³Éáõï Ù³ÑÁª ݳ ѳí³ïáõÙ ¿ñ ѳí»ñÅáõÃÛ³ÝÁ, ¨ Ù³ÑÁ Ýñ³Ý ã¿ñ ë³ñë³÷»óÝáõÙ: ܳ áÕµáõÙ ¿ñ гÛÏÇ Ùáï³Éáõï áñµáõÃÛáõÝÁ: ºì Ùï³ÍáõÙ ¿ñ, û ÇÝã ÑÇß³ï³Ï ÃáÕÝÇ áñ¹áõÝ, áñ ïËáõñ å³Ñ»ñÇÝ Ù³Ûñ³Ï³Ý ë÷á÷³Ýù ÉÇÝÇ Ýñ³ ѳٳñ: ºì ²ñ»·Ý³½Á ÙÇ Í³é ïÝÏ»óª ÍÝáõÝ¹Ç Í³é:

            ø³é³ëáõÝ ûñÁ ³Ýó³í: ²ñ¹»Ý å»ïù ¿ñ ÏÝù»É гÛÏÇÝ ¨ ѳÝÓÝ»É ÏÛ³ÝùÇÝ áõ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: ºì ³é³íáïÛ³Ý ³ñ¨áí ²ñ»·Ý³½Á ×áË ë»Õ³Ý ë³ñù»ó, Âáñ·áÙÁ ϳÝã»ó ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ ëáõñµ ݳËÝÇÝ»ñÇݪ ÏÝù»Éáõ ÷áùñÇÏ Ð³ÛÏÇÝ: ºì »Ï³Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÝ áõ ݳËÝÇÝ»ñÁ, ëÇñáí Ù³ëݳÏó»óÇÝ Ù»Í ËÝçáõÛùÇÝ ¨ í³Û»É»óÇÝ ³ñ³ñ³ïÛ³Ý µ³ñÇùÝ»ñÝ áõ ëáõñµ ·ÇÝÇÝ:

            Âáñ·áÙÁ ÷³é³µ³Ý»ó ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ ³å³ ¹ÇÙ»ó ²ñ³ñãÇÝ.

            - à¯í, гÛñ ²ñ³¯, ùá ½³í³ÏÝ»ñÁ ³Ûë ëáõñµ ÏÝáõÝùÇ Í»ëÇÝ Ñ³í³ùí»É »Ý ùá ³ñ³ñã³Ï³Ý ÷³éùÁ ÑÛáõë»Éáõ. ùá áñ¹áõª гÛÏÇ Ù»ç ѳëï³ï»Éáõ Çñ ²ñÇ Í³·áõÙÁ, áñ ù»½³ÝÇó ¿ ·³ÉÇë. ËÝϳñÏ»Éáõ Ýñ³ ³Ý³ñ³ï ³ñÛáõÝÁ, áñ ù»½³ÝÇó ¿ ÑáëáõÙ Ýñ³ »ñ³ÏÝ»ñáõÙ. å³Ûͳé³óÝ»Éáõ Ýñ³ ³½Ýí³Ï³Ý ¹ÇÙ³·ÇÍÁ, áñ ù»½³ÝÇó ¿ Å³é³Ý·»É ¨ í»Ñ³óÝ»Éáõ Ýñ³ Ù»ç ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛáõÝÁ, áñ ³ñï³óáÉáõÙÝ ¿ ùá ¿áõÃÛ³Ý:

            ºì ݳ ÷áùñÇÏ Ð³ÛÏÇÝ ÁÝÏÕÙáõÙ ¿ ³ñ³ñ³ïÛ³Ý Ñ³½³ñ áõ ÙÇ Í³ÕÇÏÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÇã ÛáõÕáí ûÍí³Í ³í³½³ÝÇ Ù»ç ¨ ѳÝáõÙ:

            - à¯í, гÛñ ²ñ³¯,- ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ Âáñ·áÙÁ,- ³Ñ³ ²ñ³ñ³ïÇ Ñ³½³ñ áõ ÙÇ Í³ÕÇÏÝ»ñÇ ÛáõÕáí ûÍáõÙ »Ù Ù³ñÙÇÝÁ ùá ѳñ³½³ï ½³í³ÏÇ ¨ ѳÝÓÝáõÙ »Ù Ýñ³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ áõ ùá ѳÛñ³Ï³Ý Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³ÝÁ:

            ²å³ ²ñ»·Ý³½Á ·ñÏáõÙ ¿ гÛÏÇÝ, Ùáï»ÝáõÙ ¿ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ, ÍÝÏÇ ¿ ÇçÝáõÙ Ýñ³ ³é³ç ¨ ³ëáõÙ ¿.

            - ú¯, سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï, سÛñÁ µáÉáñ ²ñÇ Ù³Ûñ»ñÇ, »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÇ ÍÝáÕ, ³Ûë ëáõñµ ÏÝáõÝùáí »ë ù»½ »Ù ѳÝÓÝáõÙ ÇÝÓ³ÝÇó ÍÝí³Í Âáñ·áÙÇ ÙÇ³Ï áñ¹áõÝ: ä³Ñå³ÝÇñ  áñµ гÛÏÇÝ, ËݳÙÇñ Ýñ³Ý ¨ Ýñ³ ÍÝáõÝ¹Ç Í³éÁ, áñ ïÝÏ»É »Ù гÛÏÇ ÍÝáõÝ¹Ç ³éÃÇí: ºì ÃáÕ Ð³ÛÏÁ Çñ ïËáõñ ųٻñÇÝ ³Û¹ ÍÝáõÝ¹Ç Í³éÇ ï³Ï ¹ÇÝç³Ý³, ë÷á÷íÇ áõ »ñç³ÝÇÏ »ñ³½Ý»ñ ï»ëÝÇ ùá Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ:

            ºì سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ ûÍáõÙ ¿ ²ñ¨Ë³ãÁ, ϳËáõÙ ¿ гÛÏÇ å³ñ³ÝáóÇÝ ¨ ³ëáõÙ ¿.

            - ÆÙ Ù³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáí ûÍí³Í ³Ûë ²ñ¨Ë³ãÁ ÃáÕ ÙÇßï ßáÕ³ Ýñ³ ÏñÍùÇÝ, áñå»ë ѳí³ïùÇ Ñ³í»ñÅáÕ ËáñÑáõñ¹: ºì ÷áùñÇÏ Ð³ÛÏÇ »ñ³½Ý»ñÇ Ù»ç »ë ÙÇßï Ï»ñ¨³Ù, »ë ûñáñ ϳë»Ù ¨ ÏËݳٻ٠»ë ÇÙ Ù³ÛñáõÃÛ³Ùµ, áñ áñµ ãÙݳ, áñ Ù³Ûñ áõݻݳ:

            ²å³ Âáñ·áÙÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ ¨ ³ëáõÙ.

            - à¯í, ػ͹ ì³Ñ³°·Ý, ²ëïí³ÍÝ ²ñÇÇ, ¹áõª ²ñ¨Ý ²ß˳ñÑÇ, ¹áõª ÏÛ³Ýù ¨ ³ßËáõÛÅ, ¹áõª ÏéÇí ¨ áõÅ, ¹áõª ÉáõÛë ¨ ½ïáÕ, ³½ÝÇíÁ ½³ïáÕ, ÷³éùÁ ³ñ³ñáÕ. ¹áõ, áñ ѳÕÃáÕÝ »ë ³Ù»Ý ˳í³ñÇ, ³Ù»Ý Ùé³ÛÉÇ, ìÇß³åÇ, ã³ñÇ. á¯í, ¹áõ ³Û·³ÍÇÝ, ù»½ »Ù »ë ѳÝÓÝáõÙ ùá »ñÏñ³ÛÇÝ »Õµ³Ûñ ²ñÇÇó ë»ñí³Í, ²ñÙ»Ý ò»ÕÇ Ð³ÛÏ ½³í³ÏÇÝ:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ³ñ¨Ç ׳鳷³ÛÃÝ»ñÇó ÙÇ ÷áõÝç ϳ½Ù»Éáí, ÏÝù»ó ÏÛ³Ýù ÙïÝáÕ Ð³ÛÏÇ ³ãù»ñÁ ¨ ³ë³ó.

            - ÂáÕ ÙÇßï ÷³ÛÉÇ ³ñ¨Ç ÉáõÛëÁ гÛÏÇ ³ãù»ñáõÙ, áñå»ë ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛ³Ý ×³é³·áõÙ, ¨ ÃáÕ ³ñ¨ÇÝ ÙÇßï áõÕÇÕ Ý³ÛÇ Ý³: ºì »ë гÛÏÇÝ ³åñ»Éáõ ¨ Ïéí»Éáõ ³ñµ»óáõÙÝ »Ù ï³ÉÇë, ëÝáõÙ »Ù Ýñ³Ý ½áñáõÃÛ³Ùµ, ÉáõÛëáí. Ýñ³ Ñá·áõ Ù»ç ѳí³ïÝ »Ù í³éáõÙ, µ³½áõÏÁ Ýñ³ª ѳÕÃáõÃÛ³Ùµ ÏéáõÙ, ß³Ýûñáí ÑÛáõëáõ٠ѳ۳óùÁ Ýñ³, ëñïáõÙª ³ñ¨Çó µ»ÏáñÝ»ñ ó³ÝáõÙ, áñ ÙÇßï ѳÕÃ³Ï³Ý ÉÇÝÇ Çñ ÏÛ³ÝùáõÙ:

            ºì Âáñ·áÙÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ Çñ ëáõñµ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ.

            - à¯í, Ù»ñ ëáõñµ ݳËÝÇ°ù, »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ³ÝÙ³Ñ á·ÇÝ»°ñª ѳí»ñÅÇó »Ï³Í, ¹»åÇ Ñ³í»ñÅÝ »ù Ó·íáõÙ, ÙÇÝ㨠²ñ³ñÇã. ¨ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç »ù ³ñ³ñ»É ¹áõù гÛÏÇÝ: ܳ ¿É ¿ ѳí»ñÅÇó ·³ÉÇë, ²ñ³ñãÇó ¿ ·³ÉÇë, ¨ Çñ Ù»ç ¿É Ñ³í»ñÅáÕ ÑáõñÁ ϳ: ²Ûë ëáõñµ ÏÝáõÝùáí »ë Ó»½ »Ù ѳÝÓÝáõÙ Ó»½³ÝÇó ë»ñí³Í, Ó»½³Ýáí ëÝí³Í Ù³ÝáõÏ Ð³ÛÏÇÝ. å³ßïå³Ý»ù Ýñ³Ý:

            ºì ݳËÝÇÝ»ñÁ Ñ»ñÃáí ѳٵáõñ»óÇÝ Ð³ÛÏÇ ×³Ï³ïÁ ¨ ³ë³óÇÝ.

            - Ø»Ýù Ù»ñ ÷³éùÇ ×³é³·áõÙáí »Ýù ûÍáõ٠гÛÏÇÝ, áñ ÙÇßï ݳ Çñ Ù»ç Ù»ñ ë»ñÁ å³ÑÇ, áñ ÙdzÓáõÉíÇ Ñá·áí ݳ Ù»½ Ñ»ï ¨ Çñ Ù»ç ݳ ÙÇßï ½·³ áõÅÁ å³å»ñÇ áõ Çñ ÃáéÝ»ñÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ ½·³:

            ºì µáÉáñÁ Ù»Ïï»Õ ÷³é³µ³Ý»óÇÝ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇÝ, ËÙ»óÇÝ Ð³ÛÏÇ Ï»Ý³óÁ ·ÇÝáí: àô »ñϳñ å³ñáõÙ ¿ÇÝ, »ñ·áõÙ ¿ÇÝ ÙÇÝ㨠ٳÛñ³Ùáõï: ÆëÏ Ù³Ûñ³ÙáõïÇÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ Ññ³Å»ßï ïíÇÝ áõ ·Ý³óÇÝ. ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÁ Ññ³Å»ßï ïíÇÝ áõ ·Ý³óÇÝ. Âáñ·áÙÝ áõ ²ñ»·Ý³½Ý ¿É Ññ³Å»ßï ïíÇÝ Ð³ÛÏÇÝ áõ Ù»é³Ý:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 242
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz