ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:25


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՔ ԱՐԻ ՀԱՅԿԻ ՄԱՍԻՆ - ՀԱՅԿԻ ԵՎ ԲԵԼԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ

гÛÏÁ, Çñ ë³Ï³í³ÃÇí Ñëϳݻñáí, ѳë³í Ù³Ýñ ÓÏÝ»ñáí ѳñáõëï ³ÕÇ É×ÇÝ ¨ ³å³ ¹Çñù ·ñ³í»ó µ³ñÓñ É»éÝ»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ ·ïÝíáÕ ÙÇ µ³ñÓáõÝùÇ íñ³: ²Û¹ï»ÕÇó å³ñ½ »ñ¨áõÙ ¿ñ ´»ÉÇ µ³Ý³ÏÁ: ºñÏÝùÇ ³ëïÕ»ñÇÝ Ñ³ßÇí ϳñ, ïÇï³Ý ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ Ñ³ßÇí ãϳñ:

            Ð³ÛÏÁ ѳí³ù»ó Çñ ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ  ¨ ³Ûëå»ë ¹ÇÙ»ó Ýñ³Ýó.

            - à¯í, ÇÙ ù³ç ½ÇݳÏÇóÝ»°ñ, û Ù»Ýù Ù»ñ ÐáÕáõÙ å³ñïí»Ýù â³ñÇÇÝ ¨ Ù»Ýù Ù»ñ ÐáÕáõÙ ëïñáõÏ ÉÇÝ»Ýù Ýñ³Ýª ³ÝÝ»ñ»ÉÇ ¿ ¹³, ³ÙáÃÇ Ë³ñ³Ý: ´³ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ¹³ Ù»½ ÏÝ»ñ»±Ý, Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÁ ã»±Ý ³ÝÇÍÇ Ù»½: ƱÝã ÷áõÛÃ, û ´»ÉÁ ³ÝÃÇí-³Ýѳٳñ ½áñù ¿ Ïáõï³Ï»É, DZÝã ÷áõÛÃ, û Ýñ³Ý ìÇß³åÝ ¿ ûÍ»É: ⿱ áñ سÛñ ÐáÕÇ áõÅÝ ¿ ³éϳÛÍáõÙ Ù»ñ ëñï»ñÇ Ù»ç, ëáõñµ ݳËÝÇÝ»ñÇ ³ÝÙ³Ñ á·ÇÝ»ñÁª ³Ýå³ñï»ÉÇ áõÅ, Ù»½ »Ý ½áñ³ÏóáõÙ, Ù»½ Ñ»ï »Ý ²ñ³ÛÇ Ñ³Ûñ³Ï³Ý úñÑݳÝùÁ, ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛáõÝÁ, Ù»ñ »ñÏñÇ ²ñ¨Á: ¾É DZÝã ÃßݳÙÇ, ¿É DZÝã µ³½ÙáõÃÛáõݪ å³ñ½³å»ë ÷ùí³Í ÓÛáõÝ» Ù»ÍáõÃÛáõÝ, áñ çáõñ ¿ ¹³éÝáõÙ ½áñáõÃÛ³Ý µáóÇó:

            ²å³ гÛÏÁ ѳ۳óùáí áñáÝ»ó ´»ÉÇÝ ïÇï³ÝÛ³Ý ½ÇÝí³Í ³ÙµáËÇ Ù»ç: ºì Ýϳï»ó µ³Ý³ÏÇ ÃÇÏáõÝùáõÙ, µÉñÇ íñ³ Ï³Ý·Ý³Í ÁÝïñÛ³É ÑëϳݻñÇ ËáõÙµÁ, áñ µ³í³Ï³Ý »ñϳñ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ùµ ³Ýç³ïí³Í ¿ñ ½ÇÝí³Í ³ÙµáËÇó: ºì ³Û¹ ÑëϳݻñÇ Ù»ç ݳ ׳ݳã»ó ´»ÉÇÝ, áñ ·ÉËÇÝ ÏñáõÙ ¿ñ »ñϳû ë³Õ³í³ñïª ³ñù³Û³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³Ýß³Ýáí, ÃÇÏáõÝùÇ áõ ɳÝçÇ íñ³ áõÝ»ñ åÕÝÓ» ½ñ³Ñ, ëñáõÝùÝ»ñÇ áõ è»ñÇ íñ³ª å³Ñå³Ý³ÏÝ»ñ, Ù»çùÇÝ Ï³å»É ¿ñ ·áïǪ Ó³Ë ÏáÕÙÇó ϳËí³Í Ï»é ëñáí. ³ç  Ó»éùáõÙ µéÝ»É ¿ñ ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ýǽ³Ï, ÇëÏ Ó³ËáõÙª í³Ñ³Ý:

            ºì гÛÏÁ Çñ ÑáõÅÏáõ Ó³ÛÝáí ϳÝã»ó.

            - л¯Û, ïÇï³ÝÛ³Ý ´»É, á±õñ  »ë ѳí³ù»É ³Ûë ³ÙµáËÁ »Ï»É Ù»ñ ÐáÕÇ íñ³ µ³½Ù»É: ì»ñóñáõ° ùá µ³Ý³ÏÁ þ ãùíÇ°ñ ³Ûëï»ÕÇó, ù³ÝÇ ¹»é ëáõñë ã»Ù Ñ³Ý»É å³ïÛ³ÝÇó:

            ÌÇÍ³Õ»ó ´»ÉÁ ¨ ³ë³ó.

            - à¯í, г۷ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ ³ñù³°, ÙÇ ËáõÙµ áñëáñ¹Ý»ñáí áñëDZ »ë »É»É, û± Ñݳ½³Ý¹áõÃÛ³Ý áõËï³íáñÝ»ñáí »Ï»É »ë ÇÝÓ³ÝÇó ˳ճÕáõÃÛáõÝ ³Õ»ñë»Éáõ:

            ´³ñϳó³í гÛÏÁ ´»ÉÇ ³Ùµ³ñï³í³ÝáõÃÛ³Ý íñ³ ¨ ³ë³ó.

            - îÇï³ÝÛ³Ý ´»°É, Ýí³½ ¿ ÇÙ ½áñ³ËáõÙµÁ, µ³Ûó ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ½áñ³ËáõÙµ ¿: ºì ³ëïí³ÍÝ»ñÁ §Ê³Õ³ÕáõÃÛáõݦ µ³éÁ ëñÇ Í³Ûñáí »Ý ÷áñ³·ñáõÙ:

            ²ë³ó, å³ïÛ³ÝÇó ѳݻó Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ áõ ϳÝã»ó ì³Ñ³·ÝÇÝ: ºì ÇÝãå»ë ϳï³ÕÇ É»éݳÛÇÝ ·»ï³Ï, гÛÏÇ ù³ç»ñÇ ½áñ³ËáõÙµÁ ÙËñ×í»ó ïÇï³ÝÝ»ñÇ Ù»ç:

            ºñµ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ ÑëϳݻñÁ Çñ³ñ »Ý ѳëÝáõÙ, ¨ ëÏëáõÙ ¿ ³Ñ»Õ ׳ϳï³Ù³ñïÁ, »ñÏñÇ íñ³ ë³ñë³÷»ÉÇ ¹Õñ¹ÛáõÝ ¿ µ³ñÓñ³ÝáõÙ: ÐëϳݻñÁ Çñ»Ýó ³Ñé»ÉÇ ·ñáÑÇ Ã³÷Çó ÙÇÙÛ³Ýó íñ³ ³Ñ áõ ë³ñë³÷ ¿ÇÝ ï³ñ³ÍáõÙ: ºñÏáõ ÏáÕÙÇó ѳÕóݹ³Ù ½ÇÝíáñÝ»ñ ¿ÇÝ ëñ³Ñ³ñíáõÙ áõ ·»ïÇÝ ï³å³ÉíáõÙ: ÆÝã ïÇï³ÝÝ»ñÇÝÝ ¿ñª ³Ù»Ý ÁÝϳÍÇ ÷á˳ñ»Ý ï³ëÁ Ýáñ»ñÝ ¿ÇÝ ·³ÉÇë: ÆÝã ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝÝ ¿ñª ³Ù»Ý ÁÝÏ³Í ½ÇÝíáñÇ ÉǽáõÙ ¿ÇÝ »ñÏáõ ³ñ³É»½Ý»ñÁ áõ ϻݹ³Ý³óÝáõÙ, ¨ Ýñ³Ýù ³é³í»É ½áñ³ó³Í, Ù³ñïÇ ¿ÇÝ Ý»ïíáõÙ:

            ìÇß³åÝ ¿ñ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ïÇï³ÝÝ»ñÇÝ: ì³Ñ³·Ý ¿ñ ß³ñÅáõÙ µ³½áõÏÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ Ýñ³Ýó ³ãù»ñáõÙ ³ñ¨Ý»ñ í³éáõÙ:

            Ð³ÛÏÁ ÑÝÓáõÙ ¿ñ ïÇï³ÝÝ»ñÇÝ Çñ Ãáõñ-ϻͳÏÇáí, ѳ½³ñ-ѳ½³ñ Ù³ñ¹ ÙÇ ë³ÛñÝ ¿ñ ëå³ÝáõÙ, ѳ½³ñ-ѳ½³ñ Ù³ñ¹ ÙÛáõë ë³ÛñÝ ¿ñ ëå³ÝáõÙ, ѳ½³ñ-ѳ½³ñ Ù³ñ¹ ׳鳷áõÙÝ ¿ñ ³ÛñáõÙ: ºì ïÇï³ÝÝ»ñÁ ë³ñë³÷³Í ÷³ËãáõÙ ¿ÇÝ Ð³ÛÏÇ ³éç¨Çó: ºì гÛÏÁ »Ï³í Ï³Ý·Ý»ó ´»ÉÇ ¹ÇÙ³ó áõ ³ë³ó.

            - л¯Û, ïÇï³ÝÛ³Ý Ý»Ý· ³ñù³°, ùá ³ÙµáËÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ëñÇ µ³ÅÇÝ »ë ³ñ»É, ÇëÏ ÇÝù¹ óùÝí»É »ë ÃÇÏáõÝùá±õÙ: êáõñ¹ ѳÝÇ°ñ å³ïÛ³ÝÇó ¨ ¹á°õñë »Ï ³ëå³ñ»½ ٻݳٳñï»Éáõ ÇÝÓ Ñ»ï:

            ´»ÉÁ ë³ñë³÷»ó гÛÏÇÝ ï»ëÝ»Éáí ¨ ùÍÝ³Ï³Ý ÅåÇïáí ¹ÇÙ»ó Ýñ³Ý.

            - à¯í, ²ñÛ³ó ³ñù³°, ٻ͹ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç, Ù»ÕÙÇñ ùá ó³ëáõÙÁ ¨ ëáõñ¹ ¹Çñ å³ïÛ³Ý. »Ï ÑÛáõñ³ëÇñíÇñ ÇÙ íñ³ÝáõÙ, ѳݷëï³óÇñ ¨ Ñ»ïá, »Ã» ϳÙùÝ ¿ ÇÙ áõ ùá ²ëïí³ÍÝ»ñÇ, Ïٻݳٳñï»Ýù:

            - à°ã,- Ù»ñÅ»ó гÛÏÁ,- å³ïÛ³ÝÇó ѳÝí³Í ëáõñÁ »ï å³ïÛ³Ý ãÇ ¹ñíÇ, ¹³ ¿ µÝáõÛÃÁ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ:

            ºì ëÏëí»ó ٻݳٳñïÁ ³ëïí³Í гÛÏÇ ¨ ïÇï³Ý ´»ÉÇ ÙÇç¨: ²Ñ»Õ ÏéÇí ¿ñ: ºñÏÇñÝ ¿ñ ¹Õñ¹áõÙ Ýñ³Ýó áïù»ñÇ ï³Ï. ëñ»ñÇ ½³ñÏÇó ϳÛÍ»ñ ¿ÇÝ ÃéãáõÙ ¨ ÙÇÝ㨠»ñÏÇÝù ѳëÝáõÙ, Ùdz˳éÝíáõÙ ³ñ¨Ç µáóÇÝ. Ýñ³Ýó ·áéáóÇó û¹Ý ¿ñ Ãáõݹ ³éÝáõÙ:

            ºñϳñ ¿ÇÝ ÏéíáõÙ, µ³Ûó áã Ù»ÏÁ ã¿ñ ѳÕÃáõÙ: гÛÏÁ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ϳë»óÝáõÙ ¿ñ ´»ÉÇ ½³ñÏ»ñÁ: ²Ñ»Õ ¿ÇÝ Ð³ÛÏÇ ½³ñÏ»ñÁ: гÛÏÇ ½³ñÏÇó ´»ÉÁ ÁÝÏÝáõÙ ¿ñ, µ³Ûó ÝáñÇó áïùÇ ¿ñ ϳݷÝáõÙ ¨ ß³ñáõݳÏáõÙ ÏéÇíÁ: ¼³ñÙ³ÝáõÙ ¿ñ гÛÏÁ, û ÇÝãá±õ Çñ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ ãÇ íݳëáõÙ ´»ÉÇÝ, ÇÝãá±í ¿ ϳ˳ñ¹í³Í ´»ÉÁ:

            Üñ³Ýù Ïéí»óÇÝ ÙÇÝ㨠ÙáõÃÝ ÁÝÏÝ»ÉÁ: ØáõÃÇÝ »ñÏáõ µ³Ý³ÏÝ»ñÁ µ³Å³Ýí»óÇÝ Çñ³ñÇó, ·Ý³óÇÝ Ñ³Ý·ëï³Ý³Éáõ, áñ ³é³íáïÛ³Ý ÉáõÛëáí Ýáñ Ù³ñïÇ »ÉÝ»Ý: ºñÏáõ ÏáÕÙÇ Ñá·Ý³Í ½ÇÝíáñÝ»ñÁ Ëáñ ùáõÝ Ùï³Ý: ºì ÙdzÛÝ »ñÏáõëÁ ùÝ³Í ã¿ÇÝ: ´»ÉÁ ½áÑ ¿ñ Ù³ïáõóáõÙ Çñ ²ëïí³Í ìÇß³åÇÝ, ³ÕáÃáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý, Ëݹñ»Éáí å³Ñå³Ý»É Çñ»Ý гÛÏÇ ½³ñÏ»ñÇó: ÆëÏ Ð³ÛÏÁ ½áÑ ¿ñ Ù³ïáõóáõÙ Çñ ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÇÝ ¨ ¹ÇÙáõÙ Ýñ³Ý.

            - à¯í, ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³°·Ý, ³ë³ ÇÝÓª ÇÝãá±í ¿ ϳ˳ñ¹í³Í ´»ÉÁ, áñ ÇÙ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ ËáóáõÙ ¿ Ýñ³Ý, µ³Ûó ãÇ íݳëáõÙ:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ³ë³ó.

            - à¯í, »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÇ ³ñųݳíáñ ų鳰ݷ, ´»ÉÁ ãÇ Ï³Ë³ñ¹í³Í, ùá ëáõñÝ ¿ ϳ˳ñ¹í³Í: гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ùá Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ ùá ³ñÛ³Ý ¹»Ù ÏáñóÝáõÙ ¿ Çñ ½áñáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ´»ÉÇ Ù»ç ùá Ñáñ ³ñÛáõÝÝ ¿: ´»ÉÇÝ ÙdzÛÝ ÙÇ Ï³ÛÍ-Ý»ïáí ϳñáÕ »ë ëå³Ý»É:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ÙÇ Ï³ÛÍ-Ý»ï ïí»ó гÛÏÇÝ:

            ²é³íáïÛ³Ý Ñ»Ýó áñ ³ñ¨Á ͳ·»ó, »ñÏáõ ÏáÕÙÇ ÑëϳݻñÁ ÝáñÇó Ïå³Ý Çñ³ñ: ºì ÝáñÇó ÑáÕÁ ¹Õñ¹³ó ÑëϳݻñÇ áïù»ñÇ ï³Ï: ´»ÉÁ, í³Ë»Ý³Éáí гÛÏÇó, ³í»ÉÇ Ù»Í³ù³Ý³Ï ÑëϳݻñÇ ËÙµÇ Ù»ç ¿ñ óùÝí»É:

            Ð³ÛÏÁ ïÇï³Ý ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ ³ç áõ Ó³Ë Ïáïáñ»Éáí, Ùáï»ÝáõÙ ¿ ´»ÉÇÝ: ÐëϳݻñÇ ËÙµÇ Ù»ç ÝϳïáõÙ ¿ óùÝí³Í ´»ÉÇÝ. ÙÇÝ㨠í»ñç Ó·áõÙ ¿ Çñ ɳÛݳÉÇ×, ѽáñ Ù³Ûñ³÷³ÛïÛ³ ³Õ»ÕÁ ¨ ϳÛÍ-Ý»ïÝ ³ñӳϻÉáíª áõÕÇÕ Ñ³ñí³ÍáõÙ ¿ ´»ÉÇ ÏáõñÍùÁ ½ñ³Ñ³íáñáÕ åÕÝÓ» ï³Ëï³ÏÇÝ: Ü»ï³ëɳùÁ ß»ßï³ÏÇ Ã³÷áí ³ÝóÝáõÙ ¿ ½ñ³ÑÁ, ´»ÉÇ ÃÇÏáõÝùÇó ¹áõñë ·³ÉÇë ¨ ËñíáõÙ ÑáÕÇ Ù»ç: ²Ùµ³ñï³í³Ý ´»ÉÁ Ùë» ³ñÓ³ÝÇ ÝÙ³Ý ï³å³ÉíáõÙ ¿ ·»ïÇÝ ¨ ßáõÝãÁ ÷ãáõÙ:

            ´»ÉÇ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ, ï»ëÝ»Éáí Çñ»Ýó ³ñù³ÛÇ ÏáñͳÝáõÙÁ, Ëáõ׳å³Ñ³ñ ¹ÇÙáõÙ »Ý ÷³ËáõëïÇ: гÛÏÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ ïÇï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ³ëáõÙ.

            - Èë»°ù ÇÝÓ, ïÇï³ÝÝ»°ñ: гÛñ ²ñ³Ý ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó ÐáÕÝ ¿ ïí»É, ïÇï³ÝÝ»ñÇݪ Çñ»Ýó ÐáÕÁ: ²åñ»ù ˳ճÕáõÃÛ³Ùµ Ó»ñ ÐáÕÇ íñ³: ´³Ûó û Ù»Ï ¿É ëñáí ²ñ³ñ³ï »Ï³ùª ݳۻù Ó»ñ ³ñù³ÛÇÝ ¨ ËÕ׳ó»ù Ó»ñ ûñÁ:

            ö³é³Ñ»Õ ѳÕÃáõÃÛ³Ùµ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇó гÛÏÛ³Ý ù³ç»ñÁ: ²Ù»Ýáõñ Ýñ³Ýó ·áíùÝ ¿ÇÝ ³ÝáõÙ, ³Ù»Ýáõñ  »ñ· áõ å³ñáí ¿ÇÝ ¹ÇÙ³íáñáõÙ Ýñ³Ýó:

            Ð³ÛÏÛ³Ý ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ³Ù»Ý ï»Õ Ù»Í å³ïíÇ ¿ÇÝ ³ñųݳÝáõÙ, ¨ ³Ù»ÝùÁ Ýñ³Ýó гÛÏÛ³Ý ù³ç»ñ ¿ÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ: ºì ³Ûñ»ñÁ »ñ³½áõÙ ¿ÇÝ Ð³ÛÏÛ³Ý ½ÇÝíáñ ÉÇÝ»É: ºì ³Ù»Ý ï³ñÇ Ù»Í Ü³í³ë³ñ¹ ¿ÇÝ ë³ñùáõÙ, ÑáõÛë áõݻݳÉáí Çñ»Ýó ѳÕÃáõÃÛ³Ùµ ì³Ñ³·Ý ²ëïÍá ûÍáõÙÁ ëï³Ý³É ¨ ¹³éÝ³É Ð³ÛÏÛ³Ý ½ÇÝíáñ: ºì ³Ù»Ý ÏÇÝ »ñ³½áõÙ ¿ñ гÛÏÛ³Ý ½ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ ÉÇÝ»É:

            ºì гÛÏÁ ³Ùáõëݳó³í ·»Õ»óÇÏ Ü³Ý»Ç Ñ»ï ¨ ß³ï ½³í³ÏÝ»ñ áõÝ»ó³í: ºì ³Ù»Ý ÍÝíáÕ ½³í³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ ÍÝáõÝ¹Ç Í³é ¿ñ ïÝÏáõÙ: л層Éáí гÛÏÇÝ, ²ñÇÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ ÝáõÛÝå»ë ÍÝáõÝ¹Ç Í³é»ñ ïÝÏ»É Çñ»Ýó Ýáñ³ÍÇÝ áñ¹ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 285
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz