ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:29


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՔ ԱՐԻ ՀԱՅԿԻ ՄԱՍԻՆ - ՀԱՄԲԱՐՋՈՒՄ

ºñϳñ, ß³ï »ñϳñ ¿ñ ϳé³í³ñáõ٠гÛÏÁ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ²ñÇÝ»ñÇݪ г۷ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇÝ: гÛñ³Ï³Ý Ñá·³ï³ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ëïí³Í³¹Çñ ûñ»ÝùÝ»ñáí ¿ñ ϳé³í³ñáõ٠ݳ: гÛÏÁ ëÇñáõÙ ¿ñ ³Ù»ÝùÇÝ ¨ ³Ù»ÝÁ: ºì Ýñ³ ëÇñïÝ áõ ï³Ý ¹áõéÁ ÙÇßï µ³ó ¿ÇÝ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ñÙ»ÝÝ»ñÝ ¿É ëÇñáõÙ áõ å³ßïáõÙ ¿ÇÝ Ð³ÛÏÇÝ ¨ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ Ñ³Ûñ ³Ýí³ÝáõÙ: ºì ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿ñ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ гÛÏÇ Ýϳïٳٵ, áñ ³Ù»Ý ½áÑ Ù³ïáõó»ÉÇë, ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ÷³é³µ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ гÛÏÇÝ, áñ г۷ ²ñÇÇ å³ïÏ»ñÁ áõÝ»ñ:

            ºì ³Ñ³ ÙÇ ûñ гÛÏÁ Ññáí³ñï³Ï ¿ áõÕ³ñÏáõÙ ²ñ³ñ³ïÇ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÁ ¨ µáÉáñ ïáÑÙ»ñÇ Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÇÝ Ï³ÝãáõÙ Çñ Ùáï: гí³ùí»óÇÝ ²ñÙ»Ý³Ï³Ý µáÉáñ Ù»Í áõ ÷áùñ ïáÑÙ»ñÇ Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÁ: гÛÏÇ Ññ³í»ñáí »Ï³Ý Ý³¨ ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë ²ñÇ ²½·»ñÇ ³é³çÝáñ¹Ý»ñ ²ñ¨»ÉùÇó áõ ²ñ¨ÙáõïùÇó, ÐÛáõëÇëÇó áõ гñ³íÇó: ºñµ µáÉáñÁ ѳí³ùí»óÇÝ, Ý»ñϳ۳ó³í ݳ¨ ÇÝùÁª гÛÏÁ, ïáÝ³Ï³Ý Ñ³·áõëïáí ¨ ѳݹÇë³íáñ µ³½Ù»ó Çñ ·³ÑÇ íñ³:

            Ð³ÛÏÇ ³Û¹ ïáÝ³Ï³Ý Ñ³·áõëïÁ ¨ Áݹ·Íí³Í ѳݹÇë³íáñáõÃÛáõÝÁ ½³ñÙ³Ýù áõ »ñÏÛáõÕ ¿ÇÝ ³é³ç³óÝáõ٠ѳí³ùí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç: ´áÉáñÁ ½·áõÙ ¿Çݪ ϳ°Ù ß³ï áõñ³Ë³ÉÇ Éáõñ »Ý Éë»Éáõ, ϳ°Ù ß³ï áÕµ»ñ·³Ï³Ý: à±ñÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ: öáñÓáõÙ ¿ÇÝ Ïé³Ñ»É. ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¨ ³Ýѳٵ»ñ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ Ð³ÛÏÇ ËáëùÇÝ: ÆëÏ Ð³ÛÏÁ Éáõé ¿ñ: ܳ ã¿ñ ßï³åáõÙ Ëáë»É: ܳ ѳÛñ³Ï³Ý ÅåÇïáí ¨ ϳñáï³ÉÇ Ñ³Û³óùáí ßáÛáõÙ ¿ñ ³Ù»Ý Ù»ÏÇÝ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ: ݳå³ÉÇ ëå³ëáõÙÁ ï³ÝçáõÙ ¿ñ µáÉáñÇÝ: Üñ³Ýù å³ïñ³ëï ¿ÇÝ Éë»É ûÏáõ½ ³Ù»Ý³í³ï ÉáõñÁ, ÙdzÛÝ Ã» ³½³ïí»ÇÝ ³Û¹ ﳷݳå³ÉÇ ëå³ëáõÙÇó:      ì»ñç³å»ë гÛÏÁ ¹ÇÙ»Éáí µáÉáñÇÝ, ³ë³ó.

            - à¯í, ëÇñ»ÉÇÝ»°ñ¹ ÇÙ, »ë ϳÝã»É »Ù Ó»½ Ññ³Å»ßï ï³Éáõ: ºë ·ÝáõÙ »Ù ÙdzݳÉáõ Ç٠ݳËÝÇÝ»ñÇÝ:

            ØÇ å³Ñ µáÉáñÁ å³å³ÝÓí»óÇÝ. ³Ù»Ý ÇÝã Ïëå³ë»ÇÝ, µ³Ûó á°ã ³Û¹ ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ: Þáõïáí ÁÙµéÝ»óÇÝ Ð³ÛÏÇ ³ë³ÍÇ ¿áõÃÛáõÝÁ ¨ Ëáñ »ñÏÛáõÕáí ˳éÝí»óÇÝ Çñ³ñ: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù Á¹í½»óÇÝ Ð³ÛÏÇ ¹»Ù: àã áù ã¿ñ ÁݹáõÝáõÙ Ýñ³ Ññ³Å»ßïÁ: îËñ»ó гÛÏÁ, Ó»éùáí ë³ëï»ó µáÉáñÇÝ ¨ ³ë³ó.

            - à¯í, ²ñÙ»ÝÝ»°ñ, ÙDZû »ë ³ÛÝù³Ý ³Ý³ñÅ³Ý ³é³çÝáñ¹ »Ù »Õ»É, áñ ¹áõù ³Ûëûñ ½É³ÝáõÙ »ù ÝáõÛÝÇëÏ Ññ³Å»ßïÇ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ å³ñ·¨»É ÇÝÓ:

            Èé»óÇÝ µáÉáñÁ, ¨ ³Ù»Ý Ù»ÏÝ Çñ ß÷áÃí³Í Ùïùáí Ëáñ³ó³í ÇÝùÝ Çñ Ù»ç: ̳Ýñ, ß³ï ͳÝñ ÉéáõÃÛáõÝ ¿ñ ïÇñáõÙ, µ³Ûó ³Ù»ÝùÇ Ù»ç ÷áÃáñÇÏ ¿ñ áõ å³ï»ñ³½Ùª ³Ý»É³Ý»ÉÇ ß÷áÃ: îáÑÙ³å»ï»ñÇó ³Ù»Ý³ÇÙ³ëïáõÝÁ í»ñç³å»ë ¹ÇÙ»ó гÛÏÇÝ áõ ³ë³ó.

            - à¯í, Ø»°Í¹ ²ñÇ Ð³ÛÏ, ¹áõ ß³ï É³í ·Çï»ë, áñ µáÉáñ г۷ ²ñÙ»ÝÝ»ñÁ ëÇñáõÙ áõ å³ßïáõÙ »Ý ù»½ ¨ ù»½ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ Ñ³Ûñ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ: ¸áõ ã»ë ϳñáÕ Ï³ëÏ³Í»É Ù»ñ ëÇñáõÝ ¨ ÝíÇñí³ÍáõÃÛ³ÝÁ: àôëïÇ »ë ÝáõÛÝ Ñ³ñóÁ Ïï³Ù ù»½. ÙDZû Ù»Ýù ³ÛÝù³Ý ³Ý³ñÅ³Ý ½³í³ÏÝ»ñ »Ýù »Õ»É ù»½ ѳٳñ, áñ í³Õ³Å³Ù áõ½áõÙ »ë Ñ»é³Ý³É Ù»½³ÝÇó:

            ä³Ûͳé³ó³í гÛÏÁ, ·áÑáõݳÏáõÃÛ³Ùµ Ååï³ó ¨ ³ë³ó.

            - à¯í, ÇÙ ëÇñ»ÉÇ ²ñÙ»ÝÝ»°ñ, ¹áõù ¿É ·Çï»ù, áñ ÇÙ ³ÙµáÕç ë»ñÁ Ó»½ »Ù ïí»É: ´³Ûó ·Çïó»ù, áñ Ññ³Å»ßïÇ å³ÑÁ ÇÝÓ³ÝÇó ãÇ Ï³Ëí³Í: ºì ÁݹѳÝñ³å»ë í³Õ³Å³Ù ϳ٠»ïݳų٠ٳѻñ ã»Ý ÉÇÝáõÙ: ´áÉáñ ٳѻñÁ ×Çßï ųٳݳÏÇÝ »Ý ÉÇÝáõÙ: ⿱ áñ Ù³ñ¹, áñ ÍÝíáõÙ ¿, ³Ýå³ÛÙ³Ý Çñ áñáß³ÏÇ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÝ áõÝÇ, áñ Çñ ³ÙµáÕç ÏÛ³ÝùáõÙ åÇïÇ Ï³ï³ñÇ: ¸»ñ ãáõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Áª ϻݹ³ÝÇ íÇÅí³Íù ¿. Çñ ¹»ñÁ ãϳï³ñáÕ Ù³ñ¹Áª ϻݹ³ÝÇ ¹Ç³Ï ¿: ºì ÝáõÛÝÇëÏ Ýñ³Ýó Ù³ñÙݳíáñ ·áÛáõÃÛáõÝÁ ÏÛ³ÝùÇ Ñ»ï áã ÙÇ Ï³å ãáõÝÇ: ºì Ù³ñ¹áõ ³Ù»Ý ÙÇ ÏÛ³ÝùÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ýñ³ ¹»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ: ºë ϳï³ñ»É ¨ ³í³ñï»É »Ù ÇÙ ¹»ñÝ ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ, áõëïÇ ÇÙ ³Ûë ÏÛ³ÝùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ ³í³ñïí³Í ¿: ºì »Ã» »ë ³ÝÝå³ï³Ï ϳéã»Ù ³Ûë  ÏÛ³ÝùÇÝ, ³å³ Ïѳí³ë³ñí»Ù ϻݹ³ÝÇ íÇÅí³ÍùÝ»ñÇÝ áõ ϻݹ³ÝÇ ¹Ç³ÏÝ»ñÇÝ ¨ ã³ñÇù ÏÉÇݻ٠ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ºì гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »ë Ññ³Å»ßï »Ù ï³ÉÇë Ó»½: ²é³íáïÛ³Ý ²ñ³·³ÍÇ É³ÝçÇÝ ÙÇ Ïǽ³Ë³ñáõÛÏ Ïå³ïñ³ëï»ù, áñ ݳËÝÛ³ó ³í³Ý¹áõÛÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³Ûñ»ù ÇÙ Ù³ñÙÇÝÁ, ¨ »ë, áñ Ñáõñ ¿Ç, ÝáñÇó Ñáõñ ¹³éݳÙ:

            ¼³ñÙ³ó³Ý µáÉáñÁ, ¨ ݳѳå»ïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ï³ñ³Ïáõë³Ýùáí ³ë³ó.

            - à¯í, ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ Ñ³°Ûñ, Ù»½ ѳٳñ ëáõñµ ¿ ùá ϳÙùÁ, µ³Ûó Ù»ñ ݳËÝÛ³ó ³í³Ý¹áõÛÃáí ³ÛñáõÙ »Ý ³Ýϻݹ³Ý Ù³ñÙÇÝÁ, ÇëÏ ¹áõ áÕç »ë:

            - à°ã, ëÇñ»ÉÇ°ë, - å³ï³ë˳ݻó гÛÏÁ, - »ë ³ñ¹»Ý á·Ç »Ù, ¨ ÇÙ Ù³ñÙÇÝÁ ³Ûɨë å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¿: гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »ë ÇÝùë åÇïÇ ï»ëݻ٠ÇÙ ÏǽáõÙÁ ˳ñáõÛÏÇ íñ³, áñÝ áõÕ»Ïóí»Éáõ ¿ ×áË ¨ áõñ³Ë ïáݳËÙµáõÃÛ³Ùµ:

            ²é³íáïÛ³Ý ³ñ¨Ç ³é³çÇÝ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï гÛÏÁ Ýëï»ó Çñ ëåÇï³Ï ÝÅáõÛ·Á ¨ ß³ñÅí»ó ¹»åÇ ²ñ³·³Í: Üñ³Ý Ñ»ï¨áõÙ ¿ÇÝ ²ñÙ»Ý³Ï³Ý ïáÑÙ»ñÇ Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÁ ¨ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý ²½·»ñÇ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ: г½³ñ áõ ѳ½³ñ ²ñÙ»ÝÝ»ñ ³Ù»Ý ÏáÕÙÇó ßï³åáõÙ ¿ÇÝ ²ñ³·³Í, Ññ³Å»ßï ï³Éáõ Çñ»Ýó ëÇñ»ÉÇ ³é³çÝáñ¹ÇÝ: ºì ³ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÇÝ µ³½Ù³·áõÛÝ ¨ µ³½Ù³µáõÛñ ͳÕÇÏÝ»ñ ¿ÇÝ ß³Õ ï³ÉÇë гÛÏÇ ÝÅáõÛ·Ç áïù»ñÇ ï³Ï: ²ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÇÝ ÷³é»ñ·»ñÝ áõ å³ñ»ñÁ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ð³ÛÏÇÝ, »ñç³ÝϳóÝ»Éáí Ýñ³ Ññ³Å»ßïÁ:

            ´³½Ù³Ñ³½³ñ³Ýáó ó÷áñÁ ѳë³í ²ñ³·³Í, áñÇ É³ÝçÇÝ Ïǽ³Ë³ñáõÛÏÇ ÷³Ûï»ñ ¿ÇÝ ¹Ç½í³Í: Îǽ³Ë³ñáõÛÏÇó ÙÇ ÷áùñ Ý»ñù¨ гÛÏÁ ÙÇ Ë³ñáõÛÏ í³é»ó, ½áÑ Ù³ïáõó»ó, ÷³é³µ³Ý»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ áõ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ ³å³ ¹ÇÙ»ó Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ.

            - à¯í, ÇÙ ³ÝÙ³Ñ Ý³ËÝÇÝ»°ñ, »ë ÇÙ ¹»ñÁ ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ ³í³ñï»É »Ù áõ Ó»½ Ùáï »Ù ·³ÉÇë. û »ë ³ñųÝÇ »Ùª ÁݹáõÝ»ù ÇÝÓ:

            ºì ³å³ ßñçí»ó Çñ»Ý áõÕ»ÏóáÕ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇÝ ¨ ³ë³ó.

            - à¯í, ²ñÙ»Ý³Ï³Ý ïáÑÙ»ñÇ Ý³Ñ³å»ïÝ»°ñ, á¯í, ²ñÇ ³½·»ñÇ ³é³çÝáñ¹Ý»°ñ, Éë»ù ÇÙ í»ñçÇÝ å³ï·³ÙÁ: ¶Çïó»ù, áñ Âáñ·áÙÇ áõËïÇÝ áñå»ë ѻ勉Ýù, îÇï³ÝÝ»ñÁ ºñÏñ³ÛÇÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÇó ë»ñÙ ·áճݳÉáí, ³ëïÍá áñ¹ÇÝ»ñ ÏÍݻݪ ë³ñë³÷»ÉÇ ·»Ý³Ë»Õí³ÍÝ»ñ*: ºì ³Û¹ ³ëïÍá áñ¹ÇÝ»ñÁª        ·»Ý³Ë»Õí³ÍÝ»ñÁ,     ³ñdzϳݠ   ½áñáõÃÛ³Ùµ     ¨  ïÇï³ÝÛ³Ý ã³ñáõÃÛ³Ùµ, Ó»ñ ¹»Ù ϳé³çÝáñ¹»Ý îÇï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ß³ï ã³ñÇùÝ»ñ Ï·áñÍ»Ý: àôëïÇ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí å³ïíÇñáõÙ »Ù Ó»½ª ²ñÇ ³ñÛáõÝáí ׳ݳã»ù Çñ³ñ ¨ Ñ»Ýó ³Û¹ ³ñÛáõÝáí ÙdzÛÝ »ñÏñå³·»ù Ó»ñ ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ: ºì ·Çïó»ùª »ñµ»ù í³Û»É ã¿, áñ ³ëïí³ÍÝ»ñÁ »ñÏñå³·»Ý ³ëïÍá áñ¹ÇÝ»ñÇÝ:

            ²ë³ó, í»ñóñ»ó ç³ÑÁ ¨ ˳ñáõÛÏÇ µáóÇó í³é»ó ³ÛÝ: ²å³ Çñ Ùáï ϳÝã»ó ³í³· áñ¹áõÝ ¨ ç³ÑÁ ѳÝÓÝ»ó Ýñ³Ý: ºì ÇÝùÁ ¹³Ý¹³Õ áõ ѳݹÇë³íáñ ù³ÛÉùáí ·Ý³ó áõ µ³ñÓñ³ó³í Ïǽ³Ë³ñáõÛÏÇ íñ³:

            Ð³½³ñ³íáñ ÃÙµáõÏÝ»ñ Ë÷»óÇÝ, ѳ½³ñ³íáñ ß»÷áñÝ»ñ ÑÝã»óÇÝ, ѳ½³ñ³íáñ Ó»éù»ñ µ³ñÓñ³ó³Ýª ÷³é³µ³Ý»Éáõ гÛÏÇÝ: ºì ³Û¹ µáÉáñÇ Ý»ñùá гÛÏÇ ³í³· áñ¹ÇÝ Ùáï»ó³í ¨ Çñ Ó»éùÇ ç³Ñáí í³é»ó Ïǽ³Ë³ñáõÛÏÁ: ʳñáõÛÏÁ µáó³í³éí»ó, ¨ Ïñ³ÏÁ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó Çñ Ù»ç ³é³í гÛÏÇÝ:

            ºì ѳÝϳñÍ, Ç ½³ñÙ³Ýë µáÉáñÇ, µáó³í³éíáÕ Ð³ÛÏÁ åáÏí»ó ˳ñáõÛÏÇó áõ ¹³Ý¹³Õ ëÏë»ó µ³ñÓñ³Ý³É »ñÏÇÝù: Üñ³ Ù³ñÙÇÝÁ ÓáõÉí»É ¿ñ Ïñ³ÏÇÝ ¨ ÙÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ Ï³½Ù»É: ºì ²ñÙ»ÝÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý µ³ñÓáõÝùÇó Éë»óÇÝ Ð³ÛÏÇ Ó³ÛÝÁ.

            - à¯í, ²ñÙ»ÝÝ»°ñ, ³Ù»Ý ³ßݳÝÁ µáÉáñ ïáÑÙ»ñÇ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ Ñ»ï »ë ¿É ÏÇçݻ٠²ñ³ñ³ï: ÂáÕ µáÉáñ ïáÑÙ»ñÁ ѳí³ùí»Ý Çñ»Ýù Çñ»Ýó Ù»ç, ѳݹÇå»Éáõ Çñ»Ýó ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï: ºì ·Çïó»°ù, ²ñÙ»ÝÝ»°ñ, ÙdzÛÝ Ó»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ Ñ»ï ѳñ³µ»ñí»Éáí ¹áõù ϳٵáÕç³óÝ»ù Ó»ñ ïáÑÙ»ñÁ ¨ Ͻáñ³Ý³ù ÇÝùÝ»ñ¹: Øáé³Ý³Éáí Ó»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ, ¹áõù Ïù³Ûù³Û»ù Ó»ñ ïáÑÙ»ñÁ ¨ ÇÝùÝ»ñ¹ ¿É Ïïϳñ³Ý³ù:

            ÂÙµáõÏÝ»ñÇ Ó³ÛÝÁ, ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ »ñ·Ý áõ å³ñÁ »ñϳñ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ùµ³ñÓíáÕ Ññ»Õ»Ý гÛÏÇÝ, ÙÇÝ㨠áñ гÛÏÁ ÓáõÉí»ó »ñÏÝÇ Ï³åáõÛïÇÝ:

            ºì ³ÛÝáõÑ»ï¨ ²ñÙ»Ý³Ï³Ý ïáÑÙ»ñÁ ³ßÝ³Ý ²ñ»·ûñ»ñÇó Ù»ÏÁ ÝíÇñáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ݳËÝÇÝ»ñÇÝ: ²Ù»Ý ïáÑÙÇ ½³í³ÏÝ»ñÁ ³Ù»Ý³Ñ»é³íáñ í³Ûñ»ñÇó ³Ý·³Ù ѳí³ùíáõÙ ¿ÇÝ Çñ³ñ ·ÉËÇ: ¼áÑ ¿ÇÝ Ù³ïáõóáõÙ, ËÝçáõÛù ë³ñùáõÙ, »ñ·áõÙ, å³ñáõÙ ¨ ݳËÝÇÝ»ñÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ Ýáñá·áõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ïáÑÙ³ÛÇÝ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ³é³í»É ѳñ³½³ï³ÝáõÙ Çñ³ñ

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 195
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz