ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:29


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՔ ԱՐԱ ԳԵՂԵՑԻԿԻ ՄԱՍԻՆ - ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ºì ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ í»ñ³¹³ñÓ³í Ù³ñï³¹³ßï: ´³½áõÙ ëå³Ýí³Í ù³ç»ñÇ Ù»ç ·ï³í Çñ»Ý, ÷³ñí»ó Çñ Ù³ñÙÝÇÝ: ºñÏáõ ²ñ³É»½Ý»ñ ѳÛïÝí»óÇÝ ³ÛÝï»Õ, Éǽ»óÇÝ Ýñ³ í»ñù»ñÁ: ºì ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ áÕç áõ ³éáÕç áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó: ¶Ý³ó Ùáï³Ï³ ·ÛáõÕ, ÑáííÇ ßáñ»ñ ѳ·³í áõ ù³ÛÉ»ó ²ñ³ñ³ïáí: ܳ ³Ù»Ýáõñ ï»ëÝáõÙ ¿ñ ѳÕÃ³Ï³Ý îÇï³ÝÝ»ñÇ, ³Ù»Ýáõñ ï»ëÝáõÙ ¿ñ åÕÍáõÃÛáõÝ ¨ ³í»ñ: ¸³éݳó³í ݳ.

            - ²Ûá, ×Çßï »Ý ÇÙ ëáõñµ ݳËÝÇù. ÙDZû ³Ûë µáÉáñÁ Ý»ñ»É ϳñ»ÉÇ ¿:

            È»éÝ»ñáõ٠ݳ ·ï³í Çñ óùÝí³Í ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ Çñ ÁÝï³ÝÇùÁ: Ýñ³Ýù ׳ݳã»óÇÝ Çñ»Ýó ³ñù³ÛÇÝ ¨ ß³ï áõñ³Ë³ó³Ý: ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇ í»ñ³¹³ñÓÇ ÉáõñÁ ï³ñ³Íí»ó ²ñ³ñ³ïáí Ù»Ï: ºì ³Ù»Ý ÏáÕÙÇó »Ï³Ý óñí³Í é³½ÙÇÏÝ»ñÝ áõ ѳٳËÙµí»óÇÝ Çñ»Ýó ³ñù³ÛÇ ßáõñçÁ:

            ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ í»ñ³Ï³½Ù»ó Çñ ½áñ³µ³Ý³ÏÁ: ܳ å³ïñ³ëï ¿ñ å³ï»ñ³½ÙÇ: ´³Ûó ݳ ³ñ¹»Ý ·Çï»ñ, áñ ÙdzÛÝ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ì³Ñ³·ÝÁ Çñ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ÏûÍÇ Çñ»Ýó ëñ»ñÁ: ºñϳñ ËáñÑ»ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ: ²å³ Ù»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»ó ¨ Ïñ³ÏÇ Ù»ç ·ó»ó Çñ ³ñù³Û³Ï³Ý ó·Ý áõ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ ³ÙµáÕç áõÝ»óí³ÍùÁ: ²Û¹ Ïñ³Ïáí ûÍ»ó Çñ ¨ Çñ ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ëñ»ñÁ: γÝã»ó ì³Ñ³·ÝÇÝ ¨ ³ñß³í»ó å³ï»ñ³½ÙÇ:

            ´³Ëí»óÇÝ Çñ³ñ ²ñÛ³ó áõ â³ñÛ³ó ½áñ³µ³Ý³ÏÝ»ñÁ: ²Ñ»Õ ÏéÇí »Õ³í: ´³Ûó ׳ϳï³Ù³ñïÁ ϳñ× ï¨»ó: ²ñÇÝ»ñÁ å³ñïí»óÇÝ: Þ³ï»ñÁ ÁÝÏ³Ý ÏéíÇ ¹³ßïáõÙ, ÇëÏ Ùݳó³ÍÁ ÝáñÇó É»éÝ»ñÁ ù³ßí»óÇÝ:

            Ð³ëϳó³í ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ, áñ Çñ ³ñù³Û³Ï³Ý ó·Ý áõ Çñ ³ÙµáÕç ѳñëïáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ ã¿ÇÝ, ¨ ì³Ñ³·ÝÁ ãÁݹáõÝ»ó ³ÛÝ: ܳ Ùï³ÍáõÙ ¿ñ, û á±ñÝ ¿ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ: Üëï³Í É»é³Ý ɳÝçÇÝ, ݳÛáõÙ ¿ñ ßáõñçÁ, ݳÛáõÙ ¿ñ ³ñ¨ÇÝ: ºì ѳÝϳñÍ å³Ûͳé³ó³í Ýñ³ ¹»ÙùÁ:

            - ¶ï³¯,- µ³ó³Ï³Ýã»ó ݳ,- ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ ÏÉÇÝÇ ÇÙ ³ãù»ñÇ ÉáõÛëÁ, áñáí »ë ³ñ¨ÇÝ »Ù ݳÛáõÙ:

            ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ѳí³ù»ó Çñ ½áñ³µ³Ý³ÏÁ: Ø»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»ó:

            - à¯í, ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³°·Ý,- ϳÝã»ó ݳ,- »ë ëÇñáí ÇÙ ³ãù»ñÇ ÉáõÛëÁ ÝíÇñ³µ»ñáõÙ »Ù ²ñ³ñ³ïÇ ³½³ï³·ñÙ³ÝÁ: ÂáÕ ³ÛÝ Ñ³ÕÃáõÃÛ³Ùµ Éáõë³íáñÇ áÕç ²ñ³ñ³ïÁ, ¨ ÙdzÛÝ »ë ÉÇݻ٠½áõñÏ ³Û¹ ÉáõÛëÇó: ÀݹáõÝÇñ ÇÙ ³Ûë ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ûÍÇñ Ù»ñ ëñ»ñÁ ùá ²ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³Ùµ:

            ºì ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ Çñ Ù³ïÝ»ñáí Çñ ³ãù»ñÁ ѳݻó áõ ·ó»ó ˳ñáõÛÏÇ Ù»ç: ²å³ ²ñÇ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ³Û¹ Ïñ³Ïáí ûÍ»óÇÝ Çñ»Ýó ëñ»ñÁ áõ ÝáñÇó ³ñß³í»óÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÇ ¹»Ù å³ï»ñ³½ÙÇ: ºì ²ñÛ³ó ½áñ³µ³Ý³ÏÁ ³é³çÝáñ¹áõÙ ¿ñ ÇÝùÁª Ïáõñ³ó³Í ³ñù³Ý:

            ºñϳñ ã層ó ׳ϳï³Ù³ñïÁ: ²ñÇÝ»ñÁ ÝáñÇó å³ñïí»óÇÝ áõ ù³ßí»óÇÝ É»éÝ»ñÁ:

            ìßï³ó³Í ¿ñ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ: Æñ ³ãù»ñÇ ÉáõÛëÝ ¿É ãÁݹáõÝ»ó ì³Ñ³·ÝÁ: àôñ»ÙÝ ¹³ ¿É ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ ã¿ñ: §´³ á±ñÝ ¿ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ¦, Ùï³ÍáõÙ ¿ñ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ¨ å³ï³ëË³Ý ã¿ñ ·ïÝáõÙ: ¼ñÏí³Í ³ãù»ñÇ ÉáõÛëÇó, ݳ ûñ áõ ·Çß»ñ ÙïáñáõÙ ¿ñ  ¨ ã·Çï»ñ, û »ñµ ¿ ÉáõÛë, »ñµ ¿ ·Çß»ñ, »ñµ ¿ ÇÝùÁ ùÝ³Í áõ »ñµ ¿ ³ñÃáõÝ: ì»ñçÁ ݳ ¹ÇÙ»ó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ:

            ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ ѳÛïÝí»ó Ýñ³Ý:

            - à¯í, سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï,- ³ë³ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ,- ³ë³ ÇÝÓ, á±ñÝ ¿ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ, áñ ϳñáÕ ¿ ³Ý»É ³ëïí³Í³Ù³ñ¹Á:

            ºì ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ ³ë³ó.

            - ²Ýϳñ»ÉÇÝ ½áѳµ»ñ»ÉÝ ¿ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ, áñ¹Ç°ë, »ñµ ½áѳµ»ñáõÙ »ë ù»½ ѳٳñ ³Ù»Ý³Ã³ÝÏ µ³ÝÁ:

            ²ë³ó áõ Ñ»é³ó³í: лÝó ³Û¹ å³ÑÇÝ Ùáï í³½»ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇ Ïñïë»ñ áñ¹Çݪ ï³ëÝ»ñÏáõ³ÙÛ³ ²ñ»ÝÁ ¨ ÷³ñí»ó ÑáñÁ: ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ·ñÏ»ó áñ¹áõÝ ¨ ѳÝϳñÍ ½·³ó, áñ ëÇñïÁ ó³í³·ÇÝ ÏÍÏí»ó ³ÝÑáõÝ Ï³ñáïÇó: ܳ »ñÏÛáõÕ³Í óÝóí»ó:

            §àñ¹Ç¯ë,- ÇÝùÝ Çñ»Ý ³ë³ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ,- áñ¹Ç¯ë...¦: ºì ë³ñë³÷»ó, ÑÇß»Éáí ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇ Ëáëù»ñÁ: §àôñ»ÙÝ ë³± ¿ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ... á¯ã...á¯ã...¦: ܳ áõÅ·ÇÝ ë»ÕÙ»ó áñ¹áõÝ Çñ ÏñÍùÇÝ, ¨ Ýñ³ ³ãù»ñÇ ËáéáãÝ»ñÇó ³ñóáõÝùÝ»ñ ·Éáñí»óÇÝ áñ¹áõ  Ù³½»ñÇÝ:

            öáùñÇÏ ²ñ»ÝÁ ½³ñÙ³ó³í.

            - ØDZû ²ñÛ³ó ³ñù³Ý É³ó ¿ ÉÇÝáõÙ:

            ¸³éÁ Ååï³ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ¨ ³ë³ó.

            - àñ¹Ç°ë, ³ñù³Ý ¿É ѳÛñ ¿, ¨ Ýñ³ Ù»ç ¿É Ñ³Ûñ³Ï³Ý ³ñóáõÝùÝ»ñ ϳÝ, áñ Ñáñ¹áõÙ »Ý, »ñµ íÇßïÝ ¿ ïÇñáõÙ áñ¹áõ ³ãù»ñÇÝ:

            - г°Ûñ,- ³ë³ó ÷áùñÇÏ ²ñ»ÝÁ,- µ³Ûó ¹áõ ÇÝã廱렠»ë ï»ëÝáõÙ ÇÙ ³ãù»ñÁ:

            ºì ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ³ë³ó.

            - àñ¹áõÝ ï»ëÝ»Éáõ ѳٳñ ³ãù»ñ å»ïù ã»Ý: гÛñÁ áñ¹áõÝ Ñá·áí ¿ ï»ëÝáõÙ:

            àñ¹áõ ·Ý³Éáõó Ñ»ïá í»ñëÏëí»óÇÝ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇ ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ ·»ñ³·áõÛÝ áõÅ·ÝáõÃÛ³Ùµ: ܳ ³ñ¹»Ý ·Çï»ñ, áñ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³·áõÛÝ ï³é³å³Ýù å³ï׳éáÕ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ª ¹³ Çñ áñ¹ÇÝ ¿: ´³Ûó ݳ áã ÙÇ Ï»ñå ã¿ñ ѳßïíáõÙ ³Û¹ ÙïùÇ Ñ»ï: ܳ ɳó ¿ñ ÉÇÝáõÙ Ù³ÝÏ³Ý å»ë, ·³É³ñíáõÙ ¿ñ íßïÇó áõ ó³íÇó, û·ÝáõÃÛ³Ý ¿ñ ϳÝãáõÙ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, ݳËÝÇÝ»ñÇÝ: ´³Ûó áã áù ã¿ñ ÉëáõÙ Ýñ³ ³Õ»ñëÁ, áã áù ã¿ñ ·³ÉÇë ÙáïÁ, áã áù ã¿ñ ÙËÇóñáõÙ Ýñ³Ý: ÆëÏ Ýñ³ áõÕ»ÕÇ Ù»ç ³ÝÁݹѳï åïïíáõÙ ¿ÇÝ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇ Ëáëù»ñÁ. §äÇïÇ ½áѳµ»ñ»ë ³ÛÝ, ÇÝã ã»ë ϳñáÕ ½áѳµ»ñ»É. ¹³ ¿ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ¦:

            ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ãÇÙ³ó³í, áñ ³ñ¹»Ý ·Çß»ñÝ ³Ýó»É ¿ñ, ÉáõÛëÁ µ³óí»É ¿ñ, ¨ ³ñ¨Á ÅåïáõÙ ¿ñ ³ß˳ñÑÇÝ: ºì ÙdzÛÝ áñ¹áõ Ó³ÛÝÁ ëó÷»óñ»ó Ýñ³Ý: ²ñ»ÝÁ Ùáï»ó³í ÑáñÁ ¨ ³ë³ó.

            - г°Ûñ, ³Ûë ·Çß»ñ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ ѳÛïÝí»ó ÇÝÓ: ºë ³ñ¹»Ý ·Çï»Ù ùá Ñá·»Ï³Ý ËéáíùÁ: гÕÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹áõ å»ïù ¿ ÇÝÓ ½áѳµ»ñ»ë:

            - à°ã,- ·ñ»Ã» ×ã³ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ,- á°ã, 㻰٠ϳñáÕ, ¹³ ³Ýϳñ»ÉÇ° ¿:

            - г°Ûñ,- ³ë³ó áñ¹ÇÝ,- µ³Ûó ϳñ»ÉÇÝ ½áѳµ»ñ»ÉÁ ÙDZû ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ ¿:

            - â³ñ³·áõß³Ï Ëáëù»ñ »ë ³ëáõÙ, áñ¹Ç°ë,- »ñÏÛáõÕ»ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ:

            - ²ë³° ÇÝÓ, ѳ°Ûñ,- ³ë³ó áñ¹ÇÝ,- »Ã» ¹áõ å³ñïí»ë ¨ îÇï³ÝÝ»ñÁ ·»ñ»Ý ÇÝÓ, Ïëå³Ý»±Ý:

            - ²Ûá,- å³ï³ë˳ݻó ѳÛñÁ,- ³Ýå³ÛÙ³Ý Ïëå³Ý»Ý, 㿱 áñ ¹áõ ³ñù³Û³½Ý »ë:

            ºì ÷áùñÇÏ ²ñ»ÝÁ ³ë³ó.

            - г°Ûñ, »Ã» ³Û¹å»ë ¿ª ³í»ÉÇ É³í 㿱 »ë ½áѳµ»ñí»Ù ÷³é³íáñ ѳÕóݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ù³Ý å³ñïáõÃÛ³Ý Ýí³ëï ½áÑ ÉÇݻ٠»ë:

            êó÷í»ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ, ·ñÏ»ó áñ¹áõÝ áõ »ñϳñ ËáñÑ»ó Ýñ³ Ëáëù»ñÇ íñ³:

            - ²Ûá, ¹áõ ×Çßï »ë, áñ¹Ç°ë,- í»ñç³å»ë ³ë³ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ¨ áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó:

            ²ñÛ³ó ½áñ³µ³Ý³ÏÁ ѳí³ùí»É ¿ñ ÙÇ Ù»Í Ë³ñáõÛÏÇ ßáõñçÁ ¨ ëå³ëáõÙ ¿ñ ³ñù³ÛÇÝ: ì»ñç³å»ë ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ¹³Ý¹³Õ ù³ÛÉ»ñáí Ùáï»ó³í, Çñ Ïñïë»ñ áñ¹áõª ²ñ»ÝÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ: γݷݻó ˳ñáõÛÏÇ Ùáï, å³ïÛ³ÝÇó ѳݻó ëáõñÁ, å³ñ½»ó »ñÏÇÝù áõ ϳÝã»ó.

            - à¯í, ¹áõ, ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³°·Ý, гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ù»½ »Ù ÝíÇñáõÙ ²ñÛ³ó ÷³é³íáñ ѳÕÃáõÃÛ³Ý ³Ûë ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ. ÁݹáõÝÇñ ³ÛÝ ¨ ûÍÇñ Ù»ñ ëñ»ñÁ ùá ²ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³Ùµ:

            ²å³ ß»ßï³ÏÇ Çç³í Ýñ³ ëáõñÁ, ¨ ˳ñáõÛÏÇ Ïñ³ÏÁ ×Ã×óó ³ÝÙ»Õ ³ñÛ³Ý Ñáñ¹áõÙÇó:

            ²ñÇ ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ûÍ»óÇÝ Çñ»Ýó ëñ»ñÁ ¨ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ³ñß³í»óÇÝ ïÇï³ÝÛ³Ý µ³Ý³ÏÇ ¹»Ù Ïéí»Éáõ:

            ºñϳñ 層ó ׳ϳï³Ù³ñïÁ: ²ñÛ³ó ûÍí³Í ëñ»ñÁ ³ÝËݳ ÏáïáñáõÙ ¿ÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÇÝ: ºì ³Ù»ÝÇó ß³ï ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇ ëáõñÝ ¿ñ ÑÝÓáõÙ: Æñ Ñá·áí ¿ñ ݳ ½·áõÙ ÃßݳÙÇÝ»ñÇÝ, ¨ áã Ù»ÏÁ ã¿ñ ³½³ïíáõÙ Ýñ³ ëñÇó: îÇï³ÝÝ»ñÁ Ëáõ׳å³Ñ³ñ ÷³ËãáõÙ ¿ÇÝ ²ñ³ñ³ïÇó:

            ì³Ý³ ÍáíÇ Ùáï ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ѳë³í Þ³ÙÇñ³ÙÇÝ, µéÝ»ó Ýñ³ Ù³½»ñÇó, ϳ˳ñ¹³Ï³Ý í½ÝáóÁ åáÏ»ó áõ ·ó»ó ÍáíÁ: ºì ³å³ Çñ ëñáí Ïïñ»ó Ýñ³ ·ÉáõËÁ, ïí»ó å³ñïí³Í îÇï³ÝÝ»ñÇÝ áõ ³ë³ó.

            - î³ñ»°ù ³Ûë ·ÉáõËÁ Ó»½ Ñ»ï ¨ ÙÇ µ³ñÓñ ï»Õ ³Ùñ³óñ»°ù, áñ Ó»ñ ³ñù³Ý»ñÁ ï»ëÝ»Ý Ýñ³Ý ¨ ³Ûɨë ëñáí ã·³Ý ²ñ³ñ³ï:

            ²ñ³ñ³ïÁ ³½³ïí³Í ¿ñ: гÕÃáõÃÛ³Ý ïáݳËÙµáõÃÛáõÝ ¿ñ ³Ù»Ýáõñ: ´áÉáñÁ óÝÍáõÙ ¿ÇÝ, µáÉáñÁ »ñç³ÝÇÏ ¿ÇÝ: ÆëÏ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ Çñ í»ñçÇÝ å³ï·³ÙÁ ÑÕ»ó ²ñÇÝ»ñÇÝ.

            - à¯í, Ð³Û ²ñÙ»ÝÝ»°ñ, ¹áõù ³Ýå³ñï»ÉÇ ÏÉÇÝ»ù, »Ã» ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý á·áí ³åñ»ù:

            ²ë³ó, ²ñ³ñ³ïÇ ËÝ³Ù³Ï³É Ï³ñ·»ó Çñ ³í³· áñ¹áõݪ ²Ýáõß³í³ÝÇÝ ¨ ÇÝùÁ ·Ý³ó ÙdzݳÉáõ Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 299
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz