ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:15


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՔ ԱՐԱ ԳԵՂԵՑԻԿԻ ՄԱՍԻՆ - ՁՆԵՐՈՎ ՄԱՀ

гÛÏÇ ë»ñݹÇó ù³ç³Ïáñáí ²ñ³ÙÁ áñ¹Ç ³ñ³ñ»ó: ²ëïí³Í³ÛÇÝ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ Ù³ÝáõÏÁ, ¨ áñå»ë »ñÏáõ ³ñ»·³ÏÝ»ñ ³ãù»ñÝ ¿ÇÝ ßáÕáõÙ Ýñ³ Ùßï³ÅåÇï ¹»ÙùÇÝ: ºì ³ñ³ñã³å³ïÏ»ñ ³Û¹ Ù³ÝáõÏÇÝ ²ñ³ñãÇ ³ÝáõÝáí ÏÝù»óÇݪ ²ñ³: ºì ³×áõÙ ¿ñ ³ñ³ñã³å³ïÏ»ñ Ù³ÝáõÏÁ, ßñç³å³ïí³Í ëÇñáí áõ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ: ºì ÇÝãå»ë µáÉáñ »ñç³ÝÇÏ Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ, ݳ ÝáõÛÝå»ë µ³ñÇ ¿ñ, ÅåïáõÝ ¨ ëÇñáÕ: ºì µáÉáñÁ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏ:

            ºì »ñµ Ù»é³í гÛÏÛ³Ý ²ñ³ÙÁ, ²ñ³ñ³ïÇ ËݳٳϳÉáõÃÛáõÝÁ ųé³Ý·»ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ: Ø»éÝ»Éáõó ³é³ç ²ñ³ÙÁ Ýñ³Ý ѳÝÓÝ»ó Çñ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ áõ ³ë³ó.

            - ¶ÇïóÇ°ñ, áñ¹Ç°ë, áñ ³ñ³ñáõÙÇ ÙÇ³Ï å³ÛÙ³ÝÁ ˳ճÕáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇëÏ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ ³Ûë ëñÇ Í³ÛñÇÝ ¿:

            êÇñáí áõ ÝíÇñí³ÍáõÃÛ³Ùµ ¿ñ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ϳé³í³ñáõÙ ²ñÇÝ»ñÇÝ: ܳ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ, ¨ »ñϳñ³ï¨ ˳ճÕáõÃÛáõÝ ¿ñ ѳëï³ïí»É ²ñ³ñ³ïáõÙ: ºì ³ñ³ñáõÙ ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ, ½áñáõÃÛ³ÝÁ ³å³íÇݳͪ ߻ݻñ ¿ÇÝ Ï³éáõóáõÙ, çñ³ÝóùÝ»ñ µ³óáõÙ, ³Û·ÇÝ»ñ ³×»óÝáõÙ: ºì »ñ·Ý áõ å³ñÁ ³Ù»ÝûñÛ³ áõÕ»ÏÇóÝ ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÇ »ñç³ÝÇÏ ÏÛ³ÝùÇ:

            â³ñáõÃÛáõÝÇó áõ ³Ý½áñáõÃÛáõÝÇó ѳÉáõÙ³ß ¿ñ ÉÇÝáõÙ ïÇï³ÝÝ»ñÇ ³ñù³ ÜÇÝáëÁ: ܳ í³Õáõó Çñ ݳËÝÇ ´»ÉÇ ëå³ÝáõÃÛ³Ý íñ»ÅÝ ¿ñ ÝÛáõÃáõÙ: ´³Ûó ²ñ³ÙÇó Ïñ³Í ͳÝñ å³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½ëåáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý, ¨ ݳ ëå³ëáõÙ ¿ñ ²ñ³ÙÇ Ù³ÑÇÝ: ´³Ûó »ñµ ÇÙ³ó³í, áñ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ³í»ÉÇ ¿ ½áñ³óÝáõÙ ²ñ³ñ³ïÁ, ë³ñë³÷»ó ¨ Çñ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝÁ Ñá·³Éáí, Çñ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ ³é³ç³ñÏ»ó Ýñ³Ý: ºì µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ¹³ßÇÝù ÏÝù»óÇÝ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÝ áõ ÜÇÝáëÁ: ´³Ûó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇ ¹³ßÇÝùÁ ½áñáõÃÛáõÝÇó ¿ñ, ÇëÏ ÜÇÝáëÇÝÁª í³ËÇó:

            ´³Ûó ßáõïáí í³Ë׳Ýí»ó ÜÇÝáëÁ, ¨ ²Ý³å³ïÇ ïÇñ³Ï³É ¹³ñÓ³í Ýñ³ ÏÇÝÁª Þ³ÙÇñ³ÙÁ: Æß˳ݳï»Ýã ¿ñ Þ³ÙÇñ³ÙÁ, ã³ñ ¨ ³Ý½áõëå: ºì ³Û¹ µáÉáñÁ ³é³í»É íï³Ý·³íáñ ¿ÇÝ, ù³Ý½Ç ݳ ûÅïí³Í ¿ñ ݳ¨ ϳݳóÇ µáÉáñ ˳ñ¹³í³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ùµ: ܳ ã¿ñ ѳݹáõñÅáõÙ ²ñÇÝ»ñÇ Ñ»ï Ë³Õ³Õ ·áÛ³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ ÝÛáõÃáõÙ ¿ñª ²ñ³ñ³ïÇÝ ïÇñ»Éáõ ¨ ÏáñͳݻÉáõ Çñ Íñ³·ÇñÁ: ܳ ½áÑ Ù³ïáõó»ó ìÇß³å ²ëïÍáõÝ ¨ Ëݹñ»ó Ýñ³ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ:

            ºì ìÇß³åÁ ѳÛïÝí»ó Þ³ÙÇñ³ÙÇÝ áõ ³ë³ó.

            - à¯í, ïÇï³ÝÝ»ñÇ ³ñųݳíáñ ¹á°õëïñ, ³ëïí³Í³Ñ³× Íñ³·Çñ »ë ÝÛáõÃ»É ¹áõ: ºì ÃáÕ ù»½ áõÕ»óáõÛó ÉÇÝÇ ùá ݳ˳ٳÛñ»ñÇó ʳÃáõÝÁ: ²ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù ²ñÇÝ»ñÇ ³ñÛáõÝáí ÏéíÇñ:

            - ÆÝãå»±ë ïÇñ³Ý³Ù ²ñÇÝ»ñÇ ³ñÛáõÝÇÝ,- ѳñóñ»ó Þ³ÙÇñ³ÙÁ:

            ºì ìÇß³åÁ ³ë³ó.

            - àôÙ óáõÉÝ ¿É ÃéÝÇ Ù»ñ ÏáíÇ íñ³, ÑáñÃÁ, Ç í»ñçá, Ù»ñÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ:

            Ð³ëϳó³í Þ³ÙÇñ³ÙÁ: ܳ ·áõë³ÝÝ»ñ áõÕ³ñÏ»ó ²ñ³ÛÇ Ùáïª Çñ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÝ áõ ϳݳóÇ ÑÙ³ÛùÁ ·áí»ñ·»Éáõ: Ø»Í³Ù»Í Ýí»ñÝ»ñáí å³ï·³Ù³ËáëÝ»ñ áõÕ³ñÏ»óª Çñ áõÕ»ñÓÁ ѳÝÓÝ»Éáõ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇÝ: àôÕ»ñÓÇ Ù»ç ݳ ·ñáõÙ ¿. §à¯í, ²ñÛ³ó Ù»Í ³ñù³°, ³ñ³ñã³å³ïÏ»ñ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏ, ùá ³ëïí³Í³ÛÇÝ ßÝáñÑÝ»ñÇó, áñ ³Û¹å»ë ³é³ïáñ»Ý µ³ßËáõÙ »ë ùá Ð³Û ²ñÙ»ÝÝ»ñÇÝ, ÙÇ ÷áùñ Ù³ë ¿É Ñ³ïϳóñáõ îÇï³ÝÝ»ñÇ ïÇñáõÑáõÝ, áñå»ë »ñÏáõ ò»Õ»ñÇ Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇù: ºÏ ÇÝÓ Ùáï ¨ ϳ٠³ÙáõëݳóÇñ ÇÝÓ Ñ»ï áõ µáÉáñÇ íñ³ ó·³íáñÇñ, ϳ٠¿É ÇÝÓ Ñ»ï ëÇñá ¹³ßÇÝù ÏÝù»Éáí, í»ñ³¹³ñÓÇñ ùá »ñÏÇñÁ¦:

            ´³Ûó Âáñ·áÙÇ Ù³ëÇÝ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÁ, áñ ë»ñݹ» ë»ñáõݹ ÷á˳Ýóí»Éáí ѳë»É ¿ñ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇÝ, ½·áõß³óÝáõÙ ¿ñ îÇï³ÝÛ³Ý Ï³Ý³Ýó ˳ñ¹³í³ÝùÇó: ºì ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ Ïïñ³Ï³Ý³å»ë Ù»ñÅ»ó Þ³ÙÇñ³ÙÇ Ëݹñ³ÝùÁ:

            Ðáõë³Ñ³ïí³Í Þ³ÙÇñ³ÙÁ ɳó »Õ³í ½³ÛñáõÛÃÇó áõ íÇñ³íáñ³ÝùÇó: ܳ áñáß»ó å³ïÅ»É Ñ³Ý¹áõ·Ý ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇÝ: Ø»Í ½áñù ѳí³ù»ó, ѳñÓ³Ïí»Éáõ ѳٳñ ²ñ³ñ³ïÇ íñ³: ܳ Ù»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»ó, ½áÑ Ù³ïáõó»ó ìÇß³åÇÝ ¨ Ëݹñ»ó û·Ý»É Çñ»Ýª ï³å³É»Éáõ ²ñÇÝ»ñÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ:

            ìÇß³åÁ ѳÛïÝí»ó Þ³ÙÇñ³ÙÇÝ áõ ³ë³ó.

            - à¯í, îÇï³ÝÛ³Ý Ù»Í ïÇÏÇ°Ý, ²ñ³ñ³ïáõÙ »ë ³Ý½áñ »Ù, ù³Ý½Ç ³ÛÝï»Õ ÉáõÛë ¿, ¨ ì³Ñ³·Ý ¿ ÇßËáõÙ ³ÛÝï»Õ: ´³Ûó »ë ϹÇÙ»Ù êïáñ·»ïÝÛ³ ²ñù³ Ú³Ñí³ÑÇÝ. ݳ ÇÙ³ëïáõÝ ¿ áõ Ëáñ³Ù³ÝÏ: ¶áõó» ݳ ÙÇ »Éù ·ïÝÇ:

            Î³Ýã»ó Ú³Ñí³ÑÇÝ: Ú³Ñí³ÑÁ »Ï³í, Éë»ó ìÇß³åÇÝ, »ñϳñ Ùï³Í»ó ¨ í»ñçÁ ·ï³í ÑݳñÁ: ܳ ÙÇ áõÉáõÝù³ß³ñ í½Ýáó ïí»ó Þ³ÙÇñ³ÙÇÝ áõ ³ë³ó.

            - ²Ûë ϳ˳ñ¹³Ï³Ý í½ÝáóÁ ϳåÇñ å³ñ³Ýáóǹ: ºì ÏéíÇ ³Ù»Ý³Ã»Å å³ÑÇÝ, »ñµ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÏɳÝí³Í ¿ Ïéíáí, ѳÛïÝíÇñ Ýñ³ ³éç¨, ÑÙ³ÛÇñ Ýñ³Ý áõ ϳ˳ñ¹Çñ ³ÛÝå»ë, áñ Ýñ³ µ³½áõÏÁ Ãáõɳݳ áõ ÇçÝÇ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï »ë Ý»ñù¨Çó, ìÇß³åÁ í»ñ¨Çó ÏѳñÓ³Ïí»Ýù áõ ÏËÉ»Ýù Ýñ³ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ: ºì ùá ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ïëå³Ý»Ý Ýñ³Ý:

            - ´³Ûó DZÝã ÑݳñÝ»ñáí ÑÙ³Û»Ù áõ ϳ˳ñ¹»Ù Ýñ³Ý,- ѳñóñ»ó Þ³ÙÇñ³ÙÁ:

            ºì Ú³Ñí³ÑÁ ³ë³ó.

            - à¯í, ϳݳÝó Ù»ç ³Ù»Ý³Ï³ï³ñÛ³°ÉÁ, ÝáõÛÝÇëÏ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ù»½³ÝÇó åÇïÇ ëáíáñ»Ý Ñݳñ³ÙïáõÃÛáõÝ ¨ ˳ñ¹³í³Ýù, á±õñ »ë ¹áõ Ù»½³ÝÇó ѳñóÝáõÙ:

            ¶áõÅÏ³Ý ¿ ѳëÝáõ٠гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ù ¨ ѳÛïÝáõÙ, áñ Þ³ÙÇñ³ÙÁ Ù»Í ½áñùáí ·³ÉÇë  ¿ ²ñ³ñ³ïÁ ïÇñ»Éáõ ¨ ÏáñͳݻÉáõ: ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ѳí³ùáõÙ ¿ Çñ ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, Ù»Í Ë³ñáõÛÏ ¿ í³éáõÙ, ½áÑ ¿ Ù³ïáõóáõÙ ì³Ñ³·Ý ²ëïÍáõÝ ¨ ËݹñáõÙ ¿ª Çñ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ûÍ»É Çñ»Ýó ëñ»ñÁ:

            ì³Ñ³·ÝÁ ѳÛïÝíáõÙ ¿ ¨ ³ëáõÙ.

            - à¯í, »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÇó ë»ñí³Í, ³ñ³ñã³å³ïÏ»ñ ²ñ³ ¶»Õ»óÇ°Ï, ͳÝñ ׳ϳï³Ù³ñï ¿ ëå³ëáõÙ ù»½, ù³Ý½Ç îÇï³Ý é³½ÙÇÏÝ»ñÇ ½áñáõÃÛ³ÝÁ Ùdz˳éí³Í ¿ ݳ¨ ϳݳóÇ Ë³ñ¹³í³Ýù: îÇï³Ý é³½ÙÇÏÝ»ñÇÝ ¹áõ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ÏѳÕûë, µ³Ûó ½·áõß³óÇñ Þ³ÙÇñ³ÙÇ Ë³ñ¹³í³ÝùÇó: » é³½Ù³¹³ßïáõÙ ùá ¹ÇÙ³ó ÏÇÝ Ñ³ÛïÝíÇ, ÇÝã Ï»ñå³ñ³Ýùáí ¿É áñ ÉÇÝǪ ·ÇïóÇñ, áñ ¹³ Þ³ÙÇñ³ÙÝ ¿: âݳۻ°ë Ýñ³Ý, ³ãù»ñ¹ áõÕÕÇñ ³ñ¨ÇÝ áõ ëå³ÝÇ°ñ ³Û¹ ÏÝáçÁ:

            ²å³ ì³Ñ³·ÝÁ ³ñ¨Çó Ïé³Í ˳ã-å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ï³å»ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇ Ó³Ë µ³½ÏÇÝ, ûÍ»ó Ýñ³ ¨ ²ñÇ ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ëñ»ñÁ: ºì ²ñÛ³ó ½áñ³µ³Ý³ÏÁ ³ñß³í»ó Þ³ÙÇñ³ÙÇÝ Áݹ³é³ç:

            Ø»Í ׳ϳï³Ù³ñï ëÏëí»ó: ºñÏáõ ÏáÕÙÇó ¿É ß³ï áõ ß³ï ù³ç»ñ ÁÝϳÝ: ÐáÕÁ ¹Õñ¹áõÙ ¿ñ ÏéíáÕ ÑëϳݻñÇ áïù»ñÇ ï³Ï: öáßÇÝ µ³ñÓñ³ó»É ¨ ͳÍÏ»É ¿ñ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑÁ: ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ Çñ Ãáõñ-ϻͳÏÇáí ³ç áõ Ó³Ë ÑÝÓáõÙ ¿ñ ïÇï³ÝÝ»ñÇÝ: ºì áã áù ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ Ï³Ý·Ý»É Ýñ³ ¹ÇÙ³ó: îÇï³ÝÝ»ñÁ Ëáõ׳å³Ñ³ñ ÷³ËãáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ ³éç¨Çó: à·¨áñí³Í ²ñÇÝ»ñÁ ï³å³ÉáõÙ ¿ÇÝ â³ñÇÝ»ñÇÝ ¨ ѳÕÃ³Ï³Ý ³Õ³Õ³ÏÝ»ñáí ѳɳÍáõÙ Ýñ³Ýó: гÕÃ³Ï³Ý ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ, ¨ îÇï³ÝÝ»ñÁ ½·³Éáí Çñ»Ýó å³ñïáõÃÛáõÝÁ, ÙdzÛÝ ·ÉáõËÝ»ñÝ ³½³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ ¿ÇÝ Ñá·áõÙ:

            ºì ѳÝϳñÍ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇ ÓÇáõ ³éç¨ Ñ³ÛïÝí»ó ÙÇ Ñ»ñ³ñÓ³Ï, ÏÇë³Ù»ñÏ ·»Õ»óÇÏ ÏÇÝ: ܳ ÷éí»ó Ñ»Ýó ÓÇáõ ³éç¨: ̳éë »Õ³í ÓÇÝ áõ ϳݷ ³é³í:

            - à¯í, ²ñÛ³ó ù³ç ³ñù³°,- ³ñï³ëí³Ë³éÝ Ï³Ýã»ó ·»Õ»óÏáõÑÇÝ,- û ¹áõ ùá ³ÝѳÕà ëñáí í»ñç »ë áõ½áõÙ ï³É ÇÙ îÇï³Ý ò»ÕÇÝ, ³å³ Çç»óñáõ ùá ëáõñÁ ÇÙ å³ñ³ÝáóÇÝ, ëå³ÝÇñ ÇÝÓ ¨ ÇÙ ³ÝÙ»Õ ³ñÛáõÝáí Ù»ÕÙÇñ ùá  ÙáÉáõóùÁ:

            ÎéíÇ á·¨áñáõÃÛ³Ý å³ÑÝ ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿ñ, áñ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ Ùáé³ó»É ¿ñ ëå³ëíáÕ Ë³ñ¹³í³ÝùÇ Ù³ëÇÝ: ºì ³Ýëå³ë»ÉÇáñ»Ý ѳÛïÝí³Í ³Û¹ ¹Åµ³Ëï ÏÇÝÁ ß÷áûóñ»ó ²ñÛ³ó ³ñù³ÛÇÝ: ܳ Éë»ó ÏÝáç Ëáëù»ñÁ, ݳۻó Ýñ³Ý: ܳ Ùáé³ó³í ¨° Çñ»Ý, ¨° ³ñ¨Á, ¨° ì³Ñ³·ÝÇ å³ï·³ÙÁ:

            - ì»°ñ ϳó, á¯í, ÏÇ°Ý,- ³ë³ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ,- ²ñÇÝ Ù³ñ¹³ëå³Ý ã¿, ݳ é³½ÙÇÏ ¿ ¨ ÙdzÛÝ é³½ÙÇÏÝ»ñÇ ¹»Ù ¿ ÏéíáõÙ:

            ºì ѳÝϳñÍ Ýñ³ ѳ۳óùÁ ÁÝϳí ÏÝáç í½ÝáóÇÝ: γ˳ñ¹í»ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ: Üñ³ µ³½áõÏÁ Ãáõɳó³í ¨ ¹³Ý¹³Õ Çç³í ó³Í: лÝó ³Û¹ å³ÑÇÝ Ú³Ñí³ÑÁ Ý»ñù¨Çó áõÅ·ÇÝ Ñ³ñí³Í»ó ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇ Ãáõɳó³Í µ³½áõÏÇÝ, ¨ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ Ó»éùÇó ÁÝϳí: ìñ³ ѳë³í ìÇß³åÁ, í»ñóñ»ó ëáõñÁ áõ Ãé³í »ñÏÇÝù:

            Ð»Ýó áñ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇ Ó»éùÇó ÁÝϳí Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ, ³ÝÙÇç³å»ë ˳ã-å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ýñ³ Ó³Ë µ³½ÏÇÝ ë¨³ó³í ¨ Ïáñóñ»ó Çñ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝÁ:

            ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ëó÷í»ó ÙÇ ã³ñ³ËÇݹ ÍÇͳÕÇó: Üñ³ ¹ÇÙ³ó Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ ëå³é³½ÇÝí³Í Þ³ÙÇñ³ÙÁ, ßñç³å³ïí³Í Çñ ½áñ³Ï³ÝÝ»ñáí: Þ³ÙÇñ³ÙÁ ·áÑ ¿ñ Çñ ˳ñ¹³í³ÝùÇ Ñ³ÕóݳÏÇó: ºì Ýñ³ Ññ³Ù³Ýáí ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ѳñÓ³Ïí»óÇÝ ³Ý½»Ý ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇ íñ³ ¨ ëñ³ËáÕËáÕ ³ñÇÝ: î»ëÝ»Éáí Çñ»Ýó ³ñù³ÛÇ Ù³ÑÁ, ²ñÇÝ»ñÁ ï»ÕÇ ïíÇÝ áõ å³ñïí»óÇÝ:

            ÆëÏ ì³Ñ³·ÝÁ ëñÁÝóó ѳë³í ìÇß³åÇݪ »ï ËÉ»Éáõ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ: ºì ϳï³ÕÇ Ø»Í³Ù³ñï ëÏëí»ó ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ÙÇç¨: ìÇß³åÇÝ Ùdzó³í ¨ Ú³Ñí³ÑÁ: ºñÏñÇ íñ³ ÏéÇíÝ ³ñ¹»Ý í»ñç³ó»É ¿ñª îÇï³ÝÝ»ñÁ ѳÕÃ»É ¿ÇÝ: ºì Ù³ñ¹ÇÏ ½³ñÙ³ó³Í ¹ÇïáõÙ ¿ÇÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ø»Í³Ù³ñïÁ: ì³Ñ³·ÝÁ ÏéíáõÙ ¿ñ »ñÏáõ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ¹»Ù: ºñϳñ 層ó Ýñ³Ýó ػͳٳñïÁ: ì»ñç³å»ë ì³Ñ³·ÝÁ ìÇß³åÇó ËÉ»ó Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ: ìÇß³åÁ ÷³Ë³í áõ óùÝí»ó ²Ý³å³ïÇ Í»ñå»ñáõÙ, Ú³Ñí³ÑÝ ¿É ÷³Ë³í áõ Ùï³í ºñÏñÇ Ëáñ Áݹ»ñùÁ:

            ì³Ñ³·ÝÁ Ëéáí³Í áõ íñ¹áíí³Í ݳۻó Ãáõñ-ϻͳÏÇÇÝ áõ ³ë³ó.

            - ºñµ ²ñÇÇ Ó»éùÇó ëáõñÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿, áõñ»ÙÝ ³ÛÝ ³Ûɨë å»ïù ã¿ Ýñ³Ý:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ ·ó»ó ¹»åÇ ³ñ¨Á: Âáõñ-ϻͳÏÇÝ Ñ³ë³í ³ñ¨ÇÝ ¨ ÓáõÉí»ó Ýñ³Ý:

            ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ µ³ñÓñ³ó³í, ϳݷݻó áïùÇ: ܳۻó Çñ ßáõñçÁª ³Ù»Ýáõñ ²ñÇ ¨ â³ñÇ ù³ç»ñ ¿ÇÝ ÁÝϳÍ: ºì Çñ áïù»ñÇ ï³Ï å³éÏ³Í ¿ñ ÇÝùÁª ³Ù»Ý ÏáÕÙÇó Ëáóí³Í: ¼³ñÙ³ó³íª ÇÝùÁ Çñ»ÝÇó ¹á±õñë: ºì ѳëϳó³í, áñ ÇÝùÁ ëå³Ýí³Í ¿: ¸³éÁ Ååï³ó. §ºë å³ñïí³Í »Ù áõ ëå³Ýí³Í¦: ºì ë³ñë³÷³Ñ³ñ ÷³Ë³í Ù³Ñí³Ý ¹³ßïÇó, Çñ ³ÝßáõÝã Ù³ñÙÇÝÁ ÃáÕÝ»Éáí ³ÛÝï»Õ: ܳ í³½áõÙ ¿ñ ¹»åÇ ³ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ: ºì ³ÛÝù³¯Ý ûè ¿ñ  Ý³ áõ ³ÛÝù³¯Ý ³ñ³· ¿ñ ëáõñáõÙ ³é³ç:

            î»ë³í, áñ å³ï»ñ³½ÙÁ í»ñç³ó»É ¿. ²ñÇÝ»ñÁ å³ñïí»É »Ý, ¨ îÇï³ÝÝ»ñÁ ïÝûñÇÝáõÙ »Ý ²ñ³ñ³ïáõÙ: гë³í É»éÝ»ñáõÙ ³å³ëï³Ý³Í Çñ ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, Ùáï»ó³í, ϳÝã»ó Ýñ³Ýó: ´³Ûó áã áù ã¿ñ ÉëáõÙ Ýñ³Ý, áã áù ã¿ñ ï»ëÝáõÙ Ýñ³Ý: ºì ѳëϳó³í ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ, áñ áÕç»ñÇ Ù»ç ݳ ³Ûɨë ï»Õ ãáõÝÇ áõ ·Ý³ó ÙdzݳÉáõ Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ:

            Ø³ëÇëÇ ·³·³ÃÇÝ Ñ³í³ùí»É ¿ÇÝ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ: ²ÛÝï»Õ ¿ñ ݳ¨ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÇ Ñ³ÛñÁª гÛÏÛ³Ý ²ñ³ÙÁ: ´áÉáñÁ íßï³ó³Í ¿ÇÝ áõ íñ¹áíí³Í: ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ϳݷݻó Ýñ³Ýó ³é稪 Ù»Õ³íáñ ѳ۳óùÁ ·»ïÇÝ ë¨»é³Í:

            - à¯í, ÇÙ ëáõñµ ݳËÝÇ°ù,- ³ë³ó ݳ,- ÁݹáõÝ»ù Ó»ñ å³ñïí³Í áñ¹áõÝ:

            Ü³ËÝÇÝ»ñÁ Éáõé ¿ÇÝ, ËáÅáéí³Í: î³ÝçáÕ ÉéáõÃÛáõÝÁ »ñϳñ 層ó: ì»ñç³å»ë Ëáë»ó ѳÛñÁ ¨ ³ë³ó.

            - ºë ù»½ ¿Ç ѳÝÓÝ»É Ç٠ݳËÝÇÝ»ñÇó ųé³Ý·³Í ²ñ³ñ³ïÁ: à±ôñ ¿ ²ñ³ñ³ïÁ. ¹áõ ³ÛÝ Ñ³ÝÓÝ»É »ë îÇï³ÝÝ»ñÇÝ:

            - г°Ûñ ÇÙ, »ë ˳ñ¹³í³ÝùÇ ½áÑ »Õ³,- ÷áñÓ»ó ³ñ¹³ñ³Ý³É ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ: ´³Ûó ѳÛñÁ ϳÝË»ó Ýñ³Ý.

            - ²Ù»Ý ï»ë³ÏÇ ³ñ¹³ñ³óáõÙ áÕç»ñÇÝ ÙáÉáñ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ¿ ÙdzÛÝ,- ³ë³ó ݳ,- Ù»Ýù áã ÙÇ ³ñ¹³ñ³óáõÙ ã»Ýù ÁݹáõÝáõÙ: гÛñ»ÝÇùÇó Ïáñóñ³Í ³Ù»Ý ÙÇ ÑáÕ³Ïïáñ ³Ýå³ïÇÅ ãÇ ³ÝóÝáõÙ ³ñù³ÛÇ Ñ³Ù³ñ, ¨ Ñ³Û Ù³ÝϳÝó Ñ»Õí³Í ³Ù»Ý ÙÇ Ï³ÃÇÉ ³ñÛáõÝ ³Ýå³ïÇÅ ãÇ ³ÝóÝáõÙ ³ñù³ÛÇ Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ ¹áõ Ïáñóñ»É »ë ³ÙµáÕç ²ñ³ñ³ïÁ ¨ Ñ³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÇ ëñÇ µ³ÅÇÝ ÃáÕ»É: ºì ù»½ Ý»ñáõÙ ãϳ: ºì ÝáõÛÝÇëÏ Ù³ÑÁ ù»½ Ý»ñáõÙ ãÇ µ»ñáõÙ: ¸áõ ϳ°Ù åÇïÇ Ñ»é³Ý³ë Ù»½³ÝÇó ¨, áñå»ë ³Ýù³í»ÉÇ å³ïÇÅ, ѳíÇïÛ³Ý Ã³÷³é»ë ³ÝѳÛï ÙdzÛÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ϳ°Ù åÇïÇ í»ñ³¹³éÝ³ë ¨ ³½³ï»ë ²ñ³ñ³ïÁ, ¸³ ¿ Ù»ñ áñáßáõÙÁ:

            ºì ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ ³ë³ó.

            - à¯í, ÇÙ ëáõñµ ݳËÝÇ°ù, »ë ³ñųÝÇ »Ù ³Ù»Ý³Í³Ýñ å³ïÅÇ: ´³Ûó »ë å³ïñ³ëï »Ù í»ñ³¹³éݳÉ, ³½³ï»É ²ñ³ñ³ïÁ, ѳÝÓÝ»É Ç٠ųé³Ý·ÇÝ ¨ ³å³ ·³É Ó»ñ Ý»ñáõÙÁ ѳÛó»Éáõ:

            ºì гÛÏÛ³Ý ²ñ³ÙÁ ³ë³ó:

            - ÀݹáõÝ»ÉÇ ¿ ùá ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ: ´³Ûó ·ÇïóÇñ, áñ ³Ûɨë Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ ãϳ, ¨ ³ÛëáõÑ»ï¨ Ð³Û ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý á·ÇÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ ½áñáõÃÛ³Ý ÙÇ³Ï ËáñÑáõñ¹Á ¨ ì³Ñ³·ÝÇÝ ³å³íÇÝ»Éáõ ÙÇ³Ï å³ÛÙ³ÝÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 251
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz