ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:21


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԻ ՄԱՆԸ

 ¼áÑ Ù³ïáõóáÕ ²ñÇ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ Çñ»Ýù ½áÑ ¹³ñÓ³Ý:  ºì ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÁ ²ñ³ñã³ÍÇÝ ²ñÇÝ»ñÇÝ ¿ÇÝ ½áÑáõÙ Ç ÷³éë ìÇß³åÇ:  ÆëÏ Í³·áõÙÝáõñ³ó ²ñÇÝ»ñÁ, Ù³ÑÇó ë³ñë³÷³Í, Ñ»Ýó Ù³ÑÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÷ñÏáõÃÛáõÝ ·ïÝáõÙ:

            ÂáÕ áñ سÑÇ ½áñáõÃÛ³Ý »ñÏñå³·áõÝ»ñÁ ѳݹÇë³íáñ ËáݳñÑáõÃÛ³Ùµ ٳѳµ»ñ ìÇß³åÇ í³éùÁ ·áí»ñ·»ÇÝ:  ²ñÇ Ø³ÝÁ ã¿ñ ÁݹáõÝáõÙ ìÇß³åÇ ·»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝÁ:

            ¼áñ³íáñ ¿ñ »ñÇï³ë³ñ¹ سÝÁª ѳ½í³¹»å ½áñ³íáñÝ»ñÇó ³Ù»Ý³½áñ³íáñÁ ¨ ºñÏñ³ÛÇÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÇó ÙÇ³Ï ²ëïí³ÍÁ:  §Æ±Ýã â³ñÇ ²ëïí³Í, »ñµ ÇÝùë »Ù ²ëïí³Íª ²ñ³ÛÇó ë»ñí³Í ²ñáñ¹Ç »Ù »ë¦, åݹáõÙ ¿ñ سÝÁ ¨ Çñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Í³·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ¿ñ Çñ ÏÛ³ÝùÁ í³ñáõÙ ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ó·ïáõÙÁ áõÝ»ñ:

            Æñ ²ñÇ µÝáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ñ Ýñ³Ý ѳí³ï Ý»ñßÝãáõÙ:  Æñ ²ñ³ñã³Ï³Ý ͳ·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ñ Ýñ³Ý ½áñáõÃÛáõÝ ëÝáõÙ:  Æñ ²ñÇ ³ñÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ñ Ýñ³Ý ë»ñ ë»ñÙ³ÝáõÙ:  ºì Çñ ²ñÇ ëï»ÕÍáõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, áñ ÇÙ³ëïݳóÝáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý:

            ºñÇï³ë³ñ¹ ¨ ½áñ³íáñ ¿ñ سÝÁ, ½áñ³íáñ ¿ñ ì³Ñ³·Ýáí:  Ü³ ã¿ñ ÁݹáõÝáõÙ ìÇß³åÇ ³Ýå³ñï»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ í×é»É ¿ñ ³ÝÓ³Ùµ Ïéí»É ìÇß³åÇ ¹»Ù, ûÏáõ½ ÙdzÛݳÏ, ì³Ñ³·ÝÇ ½áñáõÃÛáõÝÇó ëÝáõݹ ëï³Ý³Éáí:

            àõ ù³ÛÉáõÙ ¿ñ سÝÁ, »ñϳñ ¿ñ ù³ÛÉáõÙ:  ²ÝóÝáõÙ ¿ñ ¹³ßï»ñ, ³Ýï³é áõ µ³ó³ï:  Ø³ÝÁ ù³ÛÉáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ²ñ¨Á:  Ü³ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ñ ²ñ³·³Í É»é³Ý ·³·³ÃÁ:  ²ÛÝï»Õ ݳ ÏѳݹÇåÇ ²ñ¨ÇÝ:  ºì ²ñ¨Á, ½·³Éáí سÝÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ, ²ñ³·³ÍÇ ·³·³ÃÇÝ ³Ýß³ñÅ ëå³ëáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý:

            ²ñÇÝ Ñ³ë³í ²ñ³·³ÍÇ ·³·³ÃÇÝ, áñï»Õ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇ ·³ÑÝ ¿ñ ¹ñí³Í ãáñë ѻݳñ³ÝÝ»ñÇ íñ³:  ºì ³Ûëï»Õ ²ñ³Ý ѳݷÇëï ¿ñ ³éÝáõÙ:  ²ëïí³ÍÝ»ñÁ, áñ سëÇë ë³ñÇ É³ÝçÇÝ Çñ»Ýó ½í³ñ×áõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ ³ÝáõÙ, ÃéãáõÙ ·³ÉÇë ¿ÇÝ ²ñ³ÛÇ Ùáï, Çñ»Ýó »ñÏñå³·áõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë ¨ ²ñ³ÛÇ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ûñÑݳÝùÁ ëï³Ý³Éáí, ÝáñÇó ÃéãáõÙ ¿ÇÝ Ø³ëÇë:  ºì Ýñ³Ýó Ñ»ï ¿ñ سÝÇ Ý³Ë³Ñ³ÛñÁª ºñÏñ³ÛÇÝ ²ëïí³Í ²ñÇÝ:

            î»ë³í سÝÁ, áñ ²ñ³ÛÇ ·³ÑÁ ¹³ï³ñÏ ¿ñ ¨ ÓÛáõÝáí ͳÍÏí³Í:  Þ³ï ïËñ»ó ݳ:

            ²å³ سÝÁ ½áÑ Ù³ïáõó»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ³Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ áõ Ó»éù»ñÁ å³ñ½³Í ¹»åÇ »ñÏÇÝù, ϳÝã»ó:

            - à¯í, гÛñ ²ñ³¯, ãϳ ³í»ÉÇ ½áñ³íáñ ѳí³ï, ù³Ý ½·³É, áñ »ë ½áñ³íáñ Ñáñ ½áñ³íáñ ½³í³ÏÝ »Ù:  ø»½ »Ù ¹ÇÙáõÙ, á¯í, г°Ûñ:  ºì ¹áõ ã»ë ϳñáÕ ãÉë»É, »ñµ áñ¹Ç¹ ϳÝãáõÙ ¿ ù»½, »ñµ ËݹñáõÙ ¿ ù»½, »ñµ áñ¹Ç¹ Ðáñ å³Ñ³Ýç áõÝÇ, »ñµ áñ¹Ç¹ ÝÙ³Ý ¿ ù»½ ¨ áñÇÝ ¹áõ ÆÝù¹ »ë ³ñ³ñ»É:  ä³ßïå³ÝÇñ ùá ºñÏñ³ÛÇÝ ²ëïí³Í ²ñÇÇ ò»ÕÁ, Ç ÷³éë ùá ³ñ³ñã³Ï³Ý µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛ³Ý:  ºì áõÕ³ñÏÇñ ²ñ³ñ³ï ùá ½áñ³íáñ àñ¹áõݪ ²ñÇ ò»ÕÇ ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÇÝ, ÷ñÏ»Éáõ ³ß˳ñÑÁ â³ñÇ ìÇß³åÇ åÕÍáõÃÛáõÝÇó:

            ºì ÉáõÛëÇ, ç»ñÙáõÃÛ³Ý ÙÇ Ññ³í³éáõÃÛáõÝ µéÝÏí»ó Ñ»éíáõÙ, ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ³ÝÑáõÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:  ºì ³Û¹ ѳí»ñÅáõÃÛáõÝÇó ÙÇ Ññ»Õ»Ý Ï»ñå³ñª µáó Ù³½»ñáí, Ñáõñ ³ãù»ñáí Ùáï»ÝáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý:  Ðñ³±ßù ¿ñ ¹³:  àã:  ²ñÇ Ø³ÝÁ ã¿ñ ѳí³ïáõÙ Ññ³ßùÝ»ñÇ, µ³Ûó ݳ ѳí³ïáõÙ ¿ñ µÝ³Ï³ÝÇÝ, µÝ³Ï³Ý ½áñáõÃÛ³ÝÁ:  ºì ³Û¹ ¼áñáõÃÛáõÝÁ ²ñ¨Ç ï»ëùáí Ùáï»ÝáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý:  ºì ϳݷÝáõÙ ¿ Ýñ³ ¹ÇÙ³ó ²ñ¨ßáÕ ì³Ñ³·ÝÁ:  ö³ñíáõÙ »Ý Çñ³ñ ì³Ñ³·Ý áõ سÝÁ, áñå»ë ѳí»ñÅÇó »ÏáÕ Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ:

            - à¯í, ²ñÇÇ ³ñųݳíáñ ų鳰ݷ, - ³ë³ó ì³Ñ³·ÝÁ, - ¹áõª ÙÇ³Ï ²ëïí³ÍÁ ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç, ¨ ³ëïí³Í³í³Û»É ùá í³ñùáí гÛñ ²ñ³ÛÇ ë»ñÝ »ë í³Û»ÉáõÙ:  Ð³Ûñ ²ñ³Ý ÇÝÓ áõÕ³ñÏ»ó ù»½ Ùáï, áñ ëݻ٠ù»½ ÇÙ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³Ýå³ñï»ÉÇáõÃÛ³Ùµ ûͻ٠ùá µ³½áõÏÁª â³ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù å³ï»ñ³½Ù»Éáõ ѳٳñ:  â³ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù ¹áõ åÇïÇ Ïéí»ë:  ºë Ïéí»Éáõ »Ù ÙdzÛÝ ìÇß³åÇ ¹»Ù, ù³Ý½Ç ²ëïí³Í ÙdzÛÝ ²ëïÍá ¹»Ù ¿ ÏéíáõÙª ÉÇÝÇ »ñÏÝùáõÙ, û ºñÏñÇ íñ³:  ºñÏÝÇ áõ ºñÏñÇ ³Ñ»Õ »ñÏáõÝùáí »ë ÇÝùë Ï·³Ù:  Ð»ï¨Ç°ñ ³Û¹ »ñÏáõÝùÇÝ:  ºÕ»·³Ý ÷áÕÇó µáó ¿ »ÉÝ»Éáõ:  ºì ¹áõ ²ñ³·³ÍÇ Ñ³½³ñ áõ ÙÇ ·³ÝÓ»ñÇó ³Û¹ Ññáí ÏéÇñ ùá Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ:  ø³é³ëáõÝ ûñ »ñÏáõÝùÝ ¿ 層Éáõ:  ºì ù³é³ëáõÝ»ñáñ¹ ûñÁ, ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ²ñ¨áí ¨ ùá ϳÝãáí »ë Ï·³Ù ²ñ³ñ³ï:  ¸áõ ùá ϳÛÍ-Ãñáí ²ñ³ñ³ïÁ ÏÙ³ùñ»ë â³ñÇ îÇï³ÝÝ»ñÇó, ÇëÏ »ë ìÇß³åÇÝ Ïëå³Ý»Ù ¨ ³ß˳ñÑÁ ÏÙ³ùñ»Ù Ýñ³ åÕÍáõÃÛáõÝÇó:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ Çñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÉáõÛëáí áõ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ëÝáõÙ ¿ñ سÝÇÝ:  ØÇ ½áñ³íáñ Ññ³í³éáõÃÛáõÝ ¿ñ µéÝÏíáõ٠سÝÇ Ù»çª Ññ³í³éáõÃÛáõÝ ÏÛ³ÝùÇ, ѳí³ïÇ, ëÇñá, ½áñáõÃÛ³Ý:  ²ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛáõÝ ¿ñ Ïáõï³ÏíáõÙ Ýñ³ Ù»ç:  ºì ݳ ÇÝùÁ ë³ñë³÷»ó Çñ ½áñáõÃÛáõÝÇó:

            ¶áõó» Ù³Ñí³Ý ½áñáõÃÛ³Ý »ñÏñå³·áõÝ»ñÁ سÝÇÝ ¹Çï»ÇÝ áñå»ë ˻ɳ·³ñ,  áñå»ë ³Ý½·³, áñå»ë... ¾¯Ñ, DZÝã ÷áõÛà ²ñÇ Ø³ÝÇÝ, û µáÉáñÁ ѳݹÇë³íáñ ËáݳñÑáõÃÛ³Ùµ سÑÇ ÷³éùÝ ¿ÇÝ ÑÛáõëáõÙ:  Ü³ ã¿ñ ÁݹáõÝáõ٠سÑÇ ·»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñѳٳñÑáõÙ ¿ñ سÑÇ ëå³ë³íáñÝ»ñÇ ïϳñ í³ÛݳëáõÝÁ:  Ü³ ì³Ñ³·ÝÇ ÙáïÇó ¿ñ ·³ÉÇë, ì³Ñ³·ÝÇ ÑáõñÝ áõ ç»ñÙáõÃÛáõÝÝ ¿ñ µ»ñáõÙ:  Ü³ ·³ÉÇë ¿ñ سÑÇ Ñ»ï ٻݳٳñï»Éáõ, Ù³ÑÇÝ Ñ³ÕûÉáõ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 271
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz