ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 00:09


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԱՇՏԱՐԱԿԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

îÇ»½»ñ³Ï³Ý Ëáñ ²ßáõÝ ¿ñ ѳëï³ïí»É ºñÏñÇ íñ³, ¨ ³ñ¹»Ý ½·³óíáõÙ ¿ñ Ùáï³Éáõï ÒÙé³Ý ë³éÁ ßáõÝãÁ: ìÇß³åÁ ºñÏÇñ ¿ñ Çç»É, µéÝ»É ¿ñ ºñÏñÇ çáõñÁ, Ïáõï³ÏáõÙ ¿ñ µ¨»éÝ»ñáõÙ ¨ ë³é»óÝáõÙ: ºñÏñÇ íñ³ ë³ëïϳÝáõÙ ¿ÇÝ óáõñï ù³ÙÇÝ»ñÁ:

            ä³Ï³ëáõÙ ¿ñ çáõñÁ ºñÏñÇ íñ³, å³Ï³ëáõÙ ¿ñ ¨ ³ñ¨Ç ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ: ²Ýѳݷëï³ó»É ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¨ ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë. å»ïù ¿ñ ݳ˳å³ïñ³ëïí»É îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³ÝÁ: ºì ²ñÇ ùñÙ»ñÁ ѳí³ùí»óÇÝ ²ñ³ñ³ïÇ Ð³í»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ù ¾ñ»í³ÝáõÙ: ºÏ³Ý ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó: гí³ùí»óÇÝ ËáñÑ»Éáõ, û ÇÝãå»ë ݳ˳å³ïñ³ëïí»Ý îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³ÝÁ, ÇÝãå»ë ³å³Ñáí»Ý Ï»Ýë³ïáõ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ ²ñÇ ³½·»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

            Üñ³Ýù ·Çï»ÇÝ, áñ û¨ ³ëïí³Í³Ù³ñ¹ »Ý Çñ»Ýù, µ³Ûó Çñ»Ýù ã»Ý í³éáõÙ ³ñ¨Ç ç³ÑÁ. Ýñ³Ýù ÙdzÛÝ ëÝíáõÙ »Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇ í³é³Í æ³ÑÇó: ºì ÙdzÛÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ ¿ÇÝ ³ñ¨Ç ϻݳó ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ Ïáõï³Ï»É ÒÙ»éí³ Ñ³Ù³ñ:

            ºì ²ñÇ ùñÙ»ñÁ Ù»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»óÇÝ, ½áÑ Ù³ïáõó»óÇÝ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇÝ áõ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¨ Ëݹñ»óÇÝ û·Ý»É ¹ÇÙ³íáñ»Éáõ ٳѳßáõÝã ÒÙ»éÁ:

            ÆÙ³ëïáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í îÇñÁ ѳÛïÝí»ó Ýñ³Ýó ¨ ³ë³ó.

            - à¯í, ²ñÛ³ó ÇÙ³ëïáõÝÝ»°ñ, гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »Ù »ë »Ï»É Ó»½ Ùáï: ¸áõù ÇÝùÝ»ñ¹ ³ëïí³ÍÝ»ñ »ù, û¨ª »ñÏñ³ÛÇÝ, ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»ù ¨ гÛñ ²ñ³ÛÇó ųé³Ý·³Í ³ñ³ñáõÙÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»ù: » ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ³ñ¨Ç ç³ÑÝ »Ý í³é»É »ñÏÝùáõÙª ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑÁ ç»ñÙ³óÝ»Éáõ ѳٳñ, ³å³ ¹áõù ¿É ϳñáÕ »ù Ó»ñ »ñÏñ³ÛÇÝ ç³ÑÁ í³é»É ²ñ³ñ³ïáõÙ, áñ ëÝí»Éáí ³ñ¨Çó, ç»ñÙ³óÝÇ µáÉáñ ²ñÇ ³½·»ñÇÝ ³ÙµáÕç ÒÙ»éí³ ÁÝóóùáõÙ: ²ñ³·³ÍÇ ÷»ß»ñÇÝ Ï³éáõó»ù ÙÇ µ³ñÓñ ³ßï³ñ³Ï, áñ Ùáï»Ý³ ³ñ¨ÇÝ ¨ ï»ë³Ý»ÉÇ ÉÇÝÇ ºñÏñÇ µáÉáñ ͳÛñ»ñÇó: ²å³ ²ñ³·³ÍÇ Áݹ»ñùÇó å»Õ»ù ѳ½³ñ áõ ÙÇ ·³ÝÓ»ñ: ²Û¹ ѳ½³ñ áõ ÙÇ ·³ÝÓ»ñáí ÓáõÉ»ù ÙÇ Ù»Í ç³Ñ áõ ϳݷݻóñ»ù ³ßï³ñ³ÏÇ ·ÉËÇÝ: ²Û¹ ç³ÑÁ ϵáó³í³éíÇ ³ñ¨Çó, ¨ Ï»Ýë³Ï³Ý ÑáõñÁ ϵáóÏÉï³ ç³ÑÇ Ù»ç ³ÙµáÕç ÒÙ»é ¨ Çñ ÉáõÛëáí áõ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ÏëÝÇ µáÉáñ ²ñÇ ³½·»ñÇÝ: ´³Ûó ·Çïó»ù, áñ µáÉáñ ²ñÇ ³½·»ñÇ ÙdzëÝ³Ï³Ý áõÅáí ÙdzÛÝ ÏϳéáõóíÇ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ²ßï³ñ³ÏÁ, ¨ ϳå³ÑáííÇ ²ñÛ³ó ³½·»ñÇ Ï»Ýë³ç»ñÙáõÃÛ³Ý Ïáõï³ÏáõÙÁ: ¸³ ¿ гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³ÙùÁ:

            ²ñÇ ùñÙ»ñÁ ·Ý³óÇÝ Çñ»Ýó »ñÏñÝ»ñÁ, ѳÕáñ¹»Éáõ гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³ÙùÁ: ´áÉáñÝ ÁݹáõÝ»óÇÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á: ºì ßáõïáí ³ñù³Ý»ñÇ Ññáí³ñï³ÏÝ»ñáí ¨ ùáõñÙ»ñÇ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ºñÏñÇ µáÉáñ ²ñÇ ³½·»ñÇó ³Ù»Ý³ÑÙáõï í³ñå»ïÝ»ñ ѳ½³ñ-ѳ½³ñÝ»ñáí »Ï³Ý ²ñ³ñ³ï ¨ Ñ»Ýó ²ñ³·³ÍÇ ÷»ß»ñÇÝ ÑÇÙù ¹ñ»óÇÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ²ßï³ñ³ÏÇ:             Ø»Í ßáõùáí áõ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ùµ Ýßí»ó ²ßï³ñ³ÏÇ ÑÇÙݳ¹ñáõÙÁ: Ø»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»óÇÝ, ½áÑ Ù³ïáõó»óÇÝ, ÷³é³µ³Ý»óÇÝ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇÝ áõ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: ºì ÁݹáõÝ»ÉÇ ¿ñ Ýñ³Ýó ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:

            Ø»Í ˳ݹ³í³éáõÃÛáõÝ ¿ñ ïÇñáõÙ ²ñÇÝ»ñÇÝ:  Üñ³Ýù ËáëáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ É»½áõÝ»ñáí, µ³Ûó ѳëϳÝáõÙ ¿ÇÝ Çñ³ñ ¨° É»½íáí, ¨° Ñá·áí: ºì ãϳñ Ýñ³Ýó Ù»ç áñ¨¿ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ, ¨ áã Ù»ÏÁ ã¿ñ ÷ÝïñáõÙ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ:

            ²Ýѳݷëï³ó»É ¿ñ â³ñÇ ìÇß³åÁ: ܳ ½³Ûñ³ó³Í áéÝáõÙ ¿ñ áõ ºñÏñÇ ³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙ ÃéãáõÙ, ÷áñÓ»Éáí ˳ݷ³ñ»É ²ñÇÝ»ñÇ ³ëïí³Í³Ñ³× ·áñÍÇÝ:

            ºì ìÇß³åÁ ¹ÇÙ»ó Ú³Ñí³ÑÇÝ.

            - à¯í, ³Ù»Ý³½áñ Ú³Ñí³°Ñ, ²ñÇÝ»ñÁ ѳٳËÙµí»É »Ý ¨ ²ñ³ñ³ïáõÙ µ³ñÓñ ²ßï³ñ³Ï »Ý ϳéáõóáõÙ, áñ ³ñ¨Ç ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ëÝí»Ý ³ÙµáÕç îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙ»éÁ: ¸ñ³Ýáí Ýñ³Ýù Çñ»Ýó Ù»ç ÏÝáñá·»Ý Ý³ËÝÛ³ó ½áñáõÃÛáõÝÁ ¨ ì³Ñ³·ÝÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ ³Ýå³ñï»ÉÇ Ï¹³éݳÝ: ²ë³, ÇÝãå»±ë ˳÷³Ý»Ù Ýñ³Ýó ½áñ³óÙ³Ý ÁÝóóùÁ:

            ºì Ú³Ñí³ÑÁ ³ë³ó.

            - ØÇ° íѳïíÇñ, á¯í, â³ñÇ ìÇß³°å, Ù»ñ áõÅÁ Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿: ʳµÇ°ñ, Ù³ëݳïÇ°ñ áõ ÏïÇñ»ë: ʳճ ²ñÇ ³½·»ñÇ ÇÝùݳëÇñáõÃÛ³Ý ¨ ÷³é³ÙáÉáõÃÛ³Ý íñ³. ÃáÕ ³Ù»Ý ÙÇ ³½· ÙdzÛÝ Çñ»Ý ׳ݳãÇ, Çñ»Ýáí ·áéέݳ áõ ÷ùíÇ: ¸ñ³Ýáí Ýñ³Ýó Ùdzµ³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï˳ËïíÇ, ¨ Ï˳÷³ÝíÇ Ýñ³Ýó ½áñáõÃÛ³Ý ²ßï³ñ³ÏÇ ßÇÝáõÃÛáõÝÁ:

            ºì â³ñÇ ìÇß³åÁ, ѻ層Éáí Ú³Ñí³ÑÇ ËáñÑñ¹ÇÝ, ÃéãáõÙ ¿ñ Ù»Ï ³ñ¨»Éù, Ù»Ï ³ñ¨Ùáõïù, ÑÛáõëÇë áõ ѳñ³í ¨ óùÝí»Éáí ï³ñµ»ñ Ï»ñå³ñ³ÝùÝ»ñÇ Ù»ç, ѳÛïÝíáõÙ ¿ñ ï³ñµ»ñ ²ñÇ ³½·»ñÇ Ù»ç ¨ ³Ù»Ýáõñ ÝáõÛÝ ù³ñá½Ý ¿ñ ï³ÝáõÙ.

            - à¯í, »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÇ ³ñųݳíáñ ½³í³ÏÝ»°ñ, ÙDZû ¹áõù Ùáé³ó»É »ù Ó»ñ ͳ·áõÙÁ, ÙDZû ã»ù ï»ëÝáõÙ Ó»ñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÷³ÛÉÝ áõ ½áñáõÃÛáõÝÁ: ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ßÝáñÑÁ Ó»ñ íñ³ ¿, ¹áõù »ù ³ÏáõÝùÁ ²ñÇ ò»ÕÇ ¨ ³é³çÝáñ¹Á µáÉáñ ²ñÇ ³½·»ñÇ: ºì ²ëïí³Í³ÛÇÝ ²ßï³ñ³ÏÁ ÙdzÛÝ Ó»ñ ÑáÕÇ íñ³ åÇïÇ Ï³éáõóíÇ:

            ÈëáõÙ ¿ÇÝ ²ñÇ ³½·»ñÁ, ¨ åÕïáñíáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýó Ñá·ÇÝ»ñÝ áõ Ùïù»ñÁ: ¶áéá½³ÝáõÙ ¿ÇÝ, ÷ùíáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýù Çñ»Ýó Ù»ç áõ Ùáé³ÝáõÙ ¿ÇÝ í»ñ³Ñ³ë íï³Ý·Á: ºì Ù»Í í»×»ñ ͳ·»óÇÝ ²ñÇ ³½·»ñÇ ÙÇç¨. ³Ù»Ý Ù»ÏÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ, áñ ²ßï³ñ³ÏÁ Çñ ÑáÕÇ íñ³ ϳéáõóíÇ, ¨ áã Ù»ÏÁ ã¿ñ ѳٳӳÛÝíáõÙ ÙÛáõëÇ Ñ»ï: ì»×»ñÁ Ëáñ³ó³Ý, ²ñÇ ³½·»ñÁ Ëéáí»óÇÝ ²ñ³ñ³ïÇó, Ëéáí»óÇÝ Çñ³ñÇó, ·Åïí»óÇÝ ¨ ëÏë»óÇÝ áõÅáí ³å³óáõó»É Çñ»Ýó ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ºí ϳÝã»óÇÝ ²ñ³ñ³ïÇó Çñ»Ýó í³ñå»ïÝ»ñÇÝ: ºì Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ ëÏëí»óÇÝ ²ñÇ ³½·»ñÇ ÙÇç¨:

            ²ñÇ ùáõñÙ»ñÁ, áñ ͳÝáà ¿ÇÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ËáñÑñ¹ÇÝ, ×·ÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ùá½»É Çñ»Ýó ³½·»ñÇݪ ѳßïí»Éáõ ¨ ß³ñáõݳϻÉáõ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ²ßï³ñ³ÏÇ ßÇÝáõÃÛáõÝÁ: ´³Ûó ·³½³½³Í ³ÙµáËÁ ù³ñÏáÍáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó:

            ºì ÏÇë³ï Ùݳó ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ²ßï³ñ³ÏÁ: ²ßï³ñ³Ï³ßÇÝáõÃÛáõÝÁ ˳÷³Ýí»ó: òÝÍáõÙ ¿ñ ìÇß³åÁ Çñ ˳ñ¹³í³ÝùÇ Ñ³ÕÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ Ú³Ñí³ÑÁ áõÅ·ÇÝ óÝó»ó ºñÏÇñÁ áõ ï³å³É»ó ÏÇë³Ï³éáõÛó ²ßï³ñ³ÏÁ: ºì ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ²ßï³ñ³ÏÇó Ùݳó ÙdzÛÝ ³ÝáõÝÁª ²ßï³ñ³Ï: ÆëÏ ²ñÇ ²½·»ñÁ ³Û¹å»ë ¿É Ñ»é³ó³Ý Çñ³ñÇó áõ ³Ûɨë ã»Ý ѳëϳÝáõÙ Çñ³ñ á°ã Ñá·áí ¨ á°ã É»½íáí:

            ºì »Ï³í îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙ»éÁ: â³ñÇ ìÇß³åÁ ѳÕÃ³Ï³Ý áéÝáóáí ³ñß³íáõÙ ¿ñ ºñÏñÇ ÙÇ Í³ÛñÇó ÙÛáõëÁ: ºì ìÇß³åÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ ½áñ³ó³Í â³ñÇÝ»ñÁ ѳÕÃáõÙ ¿ÇÝ ë³é³Í áõ ïϳñ³ó³Í ²ñÇÝ»ñÇÝ Ã»° ²ñ³ñ³ïáõÙ ¨ û° ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë:         ê³é»É ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ áõ Ñá·ÇÝ»ñÁ: Üñ³Ýù Éù»óÇÝ Çñ»Ýó ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, áõñ³ó³Ý Çñ»Ýó ݳËÝÇÝ»ñÇÝ, Ùáé³ó³Ý Çñ»Ýó ͳ·áõÙÁ, ûï³ñ³ó³Ý Çñ»Ýù Çñ»ÝóÇó ¨ Ù³Ñí³Ý ÏñáÝÝ»ñÇ Ñ³ßÇßáí ѳñµ³Í, Ù³ÑÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÙdzÛÝ ÷ñÏáõÃÛáõÝ áñáÝáõÙ: ºì íÇßïÝ áõ ÑÛáõÍáÕ ³Õ»ïÝ»ñÁ ³ÛÝáõÑ»ï¨ áõÕ»Ïó»óÇÝ ²ñÇÝ»ñÇÝ: ì»ñ³ó³Ý Ýñ³Ýó ½áñáõÃÛáõÝÁ, ë»ñÁ, ³ñ³ñáõÙÁ:

            ²Ù»Ýáõñ»ù â³ñÇ ìÇß³åÇ µéÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ïÇñáõÙ: ºì ìÇß³åÇ Ù³Ñ³½·»ëï ëå³ë³íáñÝ»ñÝ ¿ÇÝ ³ÙµáËÝ»ñÇÝ ³é³çÝáñ¹áõÙ: ºì ²ñÇÝ»ñÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏ³Ý ÙdzÛÝ Ñá·»Ù³ß ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝóÇó ÷ñÏáõÃÛáõÝ ãϳñ:

            Ø³Ñ³ßáõÝã ÒÙ»é ¿ ºñÏñÇ íñ³ ¨ ²ñ³ñ³ïáõÙ: òáõñïÝ ¿ å³ï»É ²ñÇÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÝ áõ Ùïù»ñÁ: ´³Ûó ÒÙ»éÇó Ñ»ïá ·³Éáõ ¿ ¶³ñáõÝ...

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 233
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz