ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:19


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԱՄԻ ՈՐԴԻՆԵՐԸ

 ºñϳñ ¿ñ ϳé³í³ñáõÙ ²ñÇÝ»ñÇÝ Ø³ÝÇ áñ¹Ç ݳѳå»ï ²ñ³ÙÁ: ܳ ϳé³í³ñáõÙ ¿ñ ²ñïÇ ûñ»ÝùÝ»ñáí, áñ Çñ ѳÛñÝ ¿ñ ѳëï³ï»É ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç: ²ñ³ñáõÙÁ ѳëï³ïáÕ ûñ»ÝùÝ»ñ ¿ÇÝ ¹ñ³Ýù: ²Û¹ ûñ»ÝùÝ»ñáí ¿ÇÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ²ñÇÝ»ñÁ ¨ ³åñáõÙ ¿ÇÝ ³ëïí³Í³í³Û»É í³ñùáí: ²ñ³ñáõÙ ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ, Ï»ñïáõÙ ¿ÇÝ, ëï»ÕÍáõÙ: ´³ñ»å³ßï ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ, ¨ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ñáí³Ý³íáñáõÙ Çñ»Ýó »ñÏñ³ÛÇÝ »Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ:

            ´³Ûó ÙÇ Ù»Í Ñá·ë áõÝ»ñ ݳѳå»ï ²ñ³ÙÁ: ²ñ¹»Ý Í»ñ ¿ñ ݳ ¨ ßáõïáí åÇïÇ Ù»éÝ»ñ, áñ Ýáñ»ñÁ ÍÝí»ÇÝ: ´³Ûó ³Û¹ Ýáñ ÍÝíáÕÝ»ñÇÝ Ç±Ýã ¿ñ ÃáÕÝ»Éáõ ݳ: ²ÛÝ µáÉáñÁ, áñ ëï»ÕÍí³Í ¿ñ ²ñ³ñ³ïáõÙ, µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ñ ³ñ¹»Ý ÍÝí³ÍÝ»ñÇÝ ÙdzÛÝ: ÆëÏ Ýáñ ÍÝíáÕÝ»±ñÁ: ²ñÇÝ»ñÁ ß³ï ¿ÇÝ µ³½Ù³ó»É, ¨ Ýáñ ÍÝíáÕÝ»ñÇÝ ùÇã ï»Õ ¿ñ ÙÝáõÙ: ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÁ ã¿ñ ϳñáÕ ëÝ»É µáÉáñÇÝ: ÆÝãå»±ë åÇïÇ ³åñ»Ý Ýáñ ÍÝíáÕÝ»ñÁ: ºì ²ñ³ÙÁ åÇïÇ Ñá·³ñ ݳ¨ Ýáñ ÍÝíáÕÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñ Ýñ³Ýù ¿É Çñ»ÝóÇó ÍÝíáÕÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñá·³Ý: ¸³ ¿ ÏÛ³ÝùÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á:

            ºì ²ñ³ÙÁ ¹ÇÙ»ó ²ñ³ñãÇÝ.

            - à¯í, гÛñ ²ñ³¯, ·»ñµÝ³Ï»óíáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÁ, ÇÝãÇó ³Ù»Ý³ÛÝ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ÍÝí»Éáõ ò»ÕÇë Ù»ç: ²å³ÑáíÇñ Ýáñ ÍÝíáÕ ²ñÇÝ»ñÇ Ï»Ý³ó ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ å³Ñå³ÝÇñ Ýñ³Ýó ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ñݳñ³íáñ ÙáÉáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

            ²ñ³ñÇãÁ ѳí³Ý»ó ²ñ³ÙÇ Ëáëù»ñÁ ¨ µ³í³ñ³ñ»ó Ýñ³ Ëݹñ³ÝùÁ:

            ²ñ³ÙÁ Çñ Ùáï ϳÝã»ó áñ¹ÇÝ»ñÇÝ: лñÃáí »Ï³Ý áõ Ñáñ ³éç¨ Ï³Ý·Ý»óÇÝ Ýñ³ áñ¹ÇÝ»ñÁª Æݹñ³Ý, ¼¨ëÁ, ²É³ÝÁ, ²ñ»ßÁ ¨ å³ï³ÝÇ Âáñ·áÙÁª Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó ѳÕóݹ³Ù, Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó ·»Õ³¹»Ù, Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó ³ñ¨ßáÕ áõ Ññ³ãÛ³: ºì ³Û¹ ÑëϳݻñÁ Ñݳ½³Ý¹ ß³ñí»óÇÝ Çñ»Ýó Ñáñ ¹ÇÙ³óª å³ïñ³ëï ϳï³ñ»Éáõ Ýñ³ ѳÛñ³Ï³Ý ϳÙùÁ:

            ºì ²ñ³ÙÝ ³ë³ó.

            - ²ñ³ñ³ïÝ ³ñ¹»Ý ·»ñµÝ³Ï»óí³Í ¿: ºì гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¹áõù ųé³Ý·áõÃÛáõÝ »ù ëï³ÝáõÙ ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë Ó»½ ѳïϳóí³Í ÑáÕ»ñÁ: ¸áõù Ïï»Õ³÷áËí»ù ³ÛÝï»Õ ¨ Ó»½ Ñ»ï Ïï³Ý»ù ³Ù»Ý ïáÑÙÇó ѳ½³ñ ³Ûñ ¨ ѳ½³ñ ÏÇÝ, áñ ³Ù»Ý ÙÇ ïáÑÙ Ýáñ ÑáÕ»ñáõÙ ×ÛáõÕ»ñ ³ñÓ³ÏÇ: ºì Ó»½³ÝÇó ÙdzÛÝ Ù»ÏÁª Âáñ·áÙÁ, áñ ¹»é å³ï³ÝÇ ¿, ÏÙݳ ²ñ³ñ³ïáõÙ:

            - г°Ûñ ÇÙ,- ³ë³ó ³í³· áñ¹ÇÝ,- ùá ϳÙùÁ ²ñ³ÛÇó ¿: ´³Ûó ³ë³ Ù»½ª áí á±ñ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ¿ ·Ý³Éáõ ¨ á±ñÝ ¿ ë³ÑÙ³ÝÁ Ù»ñ ųé³Ý·³Í ÑáÕ»ñÇ:

            ºì ²ñ³ÙÝ ³ë³ó.

            - ²Ûë ·Çß»ñ ¹áõù ϵ³ñÓñ³Ý³ù سëÇë ë³ñ: ʳñáõÛÏ Ïí³é»ù, ½áÑ ÏÙ³ïáõó»ù: ØݳóÛ³ÉÁ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ï³ÙùÝ ¿:

            ºì ²ñ³ÙÇ áñ¹ÇÝ»ñÁ µ³ñÓñ³ó³Ý سëÇë ë³ñ. Ýñ³Ýó Ñ»ï ¿ñ ݳ¨ å³ï³ÝÇ Âáñ·áÙÁ: ܳ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ñ»ï ·Ý³ó Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÇó ¹ñ¹í³Í: Üñ³Ýù ѳë³Ý Ñ»Ýó  ³ÛÝ ï»ÕÁ, áõñ Ø»Í æñѻջÕÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ý·ñí³Ý»É ¿ñ Ýñ³Ýó å³åÁª ²ñÇ Ø³ÝÁ:

            Ø»Í ˳ñáõÛÏ í³é»óÇÝ áõ ½áÑ Ù³ïáõó»óÇÝ: ºì ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ѳí³ùí»óÇÝ Ë³ñáõÛÏÇ Ùáï: ²ÛÝï»Õ ¿ÇÝ ¨° ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÁ, ¨° ²ñï³í³½¹ ØÇÑñÁ, ¨° Ö³ñï³ñ³·»ï îÇñÁ, ¨° âùÝ³Õ ²ëïÕÇÏÁ Çñ ѳí»ñÅ³Ï³Ý ÅåÇïáí: ÜáõÛÝÇëÏ Ø³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ »Ï»É ¿ñ ¹Çï»Éáõ Çñ»ÝÇó ÍÝí³Í »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÇ Å³é³Ý·Ý»ñÇ ½áñáõÃÛ³Ý óáõó³¹ñáõÙÁ: ʳñáõÛÏÇ Ùáï ѳí³ùí»óÇÝ Ý³¨ ß³ï áõ ß³ï ݳËÝÇÝ»ñ:

            Ø»Í ËÝçáõÛù ë³ñù»óÇÝ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ: ²ëïí³ÍÝ»ñÝ áõ ݳËÝÇÝ»ñÁ ëÇñáí í³Û»ÉáõÙ ¿ÇÝ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ×áË µ³ñÇùÝ»ñÁ, ѳٻÙí³Í ëáõñµ ÁÙå»ÉÇùáíª ·ÇÝÇáí: ØÇÝ㨠»ñÏÇÝù ¿ÇÝ Ñ³ëÝáõÙ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ ßáõñûñÇó Íáñ³óáÕ ÓáÝ»ñÁª ÝíÇñí³Í гÛñ ²ñ³ÛÇÝ, ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ áõ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ: ÊÝçáõÛùÁ 層ó ÙÇÝ㨠Éáõë³µ³ó:

            ²é³íáïÛ³Ý ³ñ¨Ç ³é³çÇÝ ×³é³·³ÛÃÝ»ñáí ²ñ³ÙÇ áñ¹ÇÝ»ñÁ áïùÇ Ï³Ý·Ý»óÇÝ áõ ß³ñí»óÇÝ Ï³ñ·áí:

            ºì ³ë³ó ì³Ñ³·ÝÁ.

            - ºñÏñÇ çáõñÁ ݳѳÝçáõÙ ¿ ¨ Ïáõï³ÏíáõÙ ¿ µ¨»éÝ»ñáõÙ ë³ñó³µÉáõñÝ»ñÇ ï»ëùáí: ´³óíáõÙ ¿ гñ³µ»ñ³Ï³Ý ò³Ù³ùÁ: ºì Ýáñ³Ýáñ ÑáÕ»ñ Ï³Ý ³ñ¹»Ý, áñ åÇï³ÝÇ »Ý µÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¹áõù Ó»½ ѳïϳóñ³Í ÑáÕ»ñÝ »ù ųé³Ý·»Éáõ ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë, гñ³µ»ñ³Ï³Ý ò³Ù³ùáõÙ: ÆëÏ Ó»ñ ųé³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ÕÝ áõ ë³ÑÙ³ÝÁ Ó»ñ ³ñÓ³Ï³Í Ý»ïÇ ÃéÇãùÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ:

            ²é³çÇÝÁ ì³Ñ³·ÝÇÝ Ùáï»ó³í Æݹñ³Ý: ì³Ñ³·ÝÁ Ýñ³Ý ïí»ó ÙÇ Ï³ÛÍ-Ý»ï, áñ ѳ½³ñ áõ ÙÇ ·áõÛÝ»ñáí ÷³ÛÉáõÙ ¿ñ ³é³íáïÛ³Ý ³ñ¨Ç ï³Ï: ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ ûñÑÝ»ó Æݹñ³ÛÇÝ: ²å³ Æݹñ³Ý Çñ ÑáõÅÏáõ µ³½áõÏÝ»ñáí Ó·»ó ³Õ»ÕÁ, ¨ ϳÛÍ-Ý»ïÁ Ãé³í »ñÏÇÝù: Æñ Ñ»ï¨Çó µáó ³ñӳϻÉáí, Ý»ïÁ ëɳó³í í»ñ¨, ³å³ ûùí»ó áõ ·Ý³ó ¹»åÇ ²ñ¨»Éù:

            ²å³ ì³Ñ³·ÝÇÝ Ùáï»ó³í ¼¨ëÁ: ì»ñóñ»ó ϳÛÍ-Ý»ïÁ ¨ ëï³Ý³Éáí سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ ûñÑݳÝùÁ, ɳñ»ó Çñ ³Õ»ÕÁ: Üñ³ Ý»ïÁ Çñ Ñ»ï¨Çó µáó ³ñӳϻÉáí, ëɳó³í í»ñ¨, ³å³ ûùí»ó áõ ·Ý³ó ¹»åÇ ²ñ¨Ùáõïù:

            ²É³ÝÇ Ý»ïÁ Ãé³í ¹»åÇ ÐÛáõëÇë, ÇëÏ ²ñ»ßÇÝÁª ¹»åÇ Ð³ñ³í:

            ØñóáõÛÃÝ ³í³ñïí»ó: ²ñ³ÙÇ áñ¹ÇÝ»ñÁ ëï³ó³Ý Çñ»Ýó ųé³Ý·áõÃÛáõÝÁ: ´³Ûó ì³Ñ³·ÝÇÝ Ùáï»ó³í å³ï³ÝÇ Âáñ·áÙÁ ¨ ³ë³ó.

            - à¯í, ¼áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²ñù³°, ÃáõÛÉ ïáõñ »ë ¿É ÇÙ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Ù ¨ ÇÝùë ѳÙá½í»Ù, áñ ³ñųÝÇ Å³é³Ý·Ý »Ù »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÇ ¨ Çñ³Ï³Ý ³é³çÝáñ¹Á ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ³ß˳ñÑÇ:

            ì³Ñ³·ÝÁ ѳí³Ý»ó Âáñ·áÙÇ Ëáëù»ñÁ áõ Ýñ³Ý ¿É ïí»ó ÙÇ Ï³ÛÍ-Ý»ï: Âáñ·áÙÁ ÍÝÏÇ Çç³í سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ ³é³ç: سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ ѳٵáõñ»ó Ýñ³ ׳ϳïÁ ¨ Çñ Ù³Ûñ³Ï³Ý ûñÑݳÝùÁ ïí»ó:

            ä³ï³ÝÇ ¿ñ Âáñ·áÙÁ, µ³Ûó ½áñ³íáñ ¿ñ: ܳ ɳñ»ó Çñ ɳÛݳÉÇ× ³Õ»ÕÁ: Ü»ïÁ ëɳó³í »ñÏÇÝù, ·Ý³ó áõÕÇÕ í»ñ¨: ºì ³å³ ß³ï µ³ñÓñ »ñÏÝùáõÙ Ý»ïÁ å³ÛÃ»ó ¨ Ññ³ó³Ûï Ññ³í³éáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³Íí»ó ²ñ³ñ³ïÇ íñ³ áõ µ³½Ù³·áõÛÝ ÍdzͳÝáí ûճϻó »ñÏÇÝùÁ:

            ´áÉáñÁ óÝÍáõÙ ¿ÇÝ, ßÝáñѳíáñáõÙ ¿ÇÝ Âáñ·áÙÇÝ þ ÷³é³µ³ÝáõÙ Ýñ³ ½áñáõÃÛáõÝÁ:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ³ë³ó.

            - à¯í, ëù³Ýã»ÉÇ Âáñ·á°Ù, ¹áõ Çñáù ³ñųÝÇ Å³é³Ý·Ý »ë »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÇ, ¨ »ë ÇÝùë ÇÙ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ùá Ó³Ë µ³½ÏÇÝ ¹ÝáõÙ »Ù ˳ã-å³ï»ñ³½ÙÇÝ, áñ ÉÇÝ»ë ³Ýå³ñï»ÉÇ ³é³çÝáñ¹ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ³ß˳ñÑÇ:

            ²ñ³ÙÇ áñ¹ÇÝ»ñÁ Çç³Ý سëÇëÇó, ѳí³ùí»óÇÝ Ñáñ Ùáï, ëï³Ý³Éáõ Ýñ³ ѳÛñ³Ï³Ý ûñÑݳÝùÁ: ²ñ³ÙÁ ˳ñáõÛÏ í³é»ó, ½áÑ Ù³ïáõó»ó ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: ²å³ ˳ñáõÛÏÇó ãáñë ç³Ñ í³é»ó, ѳÝÓÝ»ó áñ¹ÇÝ»ñÇÝ áõ ³ë³ó.

            - гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¿, ½³í³ÏÝ»°ñë: ¸áõù ëï³ó»É »ù Ó»ñ ųé³Ý·áõÃÛáõÝÁ ¨ ·Ý³ó»ù Ó»ñ Ý»ï»ñÇ »ï¨Çó: Ò»½ Ñ»ï ï³ñ»ù ѳÛñ³Ï³Ý ûç³ËÇ ³Ûë Ïñ³ÏÁ ¨ ¹ñ³Ýáí í³é»ù Ó»ñ ûç³ËÝ»ñÁ: ºì ù³ÝÇ ¹»é ³Ûë Ïñ³ÏÁ Ïí³éíÇ ³ÛÝï»Õ, ¹áõù Ñá·»å»ë ϳåí³Í ÏÉÇÝ»ù ѳÛñ³Ï³Ý ûç³ËÇݪ ²ñ³ñ³ïÇÝ, Ùßï³å»ë ÏëÝí»ù Ýñ³ÝÇó ¨ ³Ýí»ñç ÏÝáñá·»ù Ó»ñ Ù»ç ³ñÇ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ: Ò»ñ ë»ñáõݹݻñÁ гñ³µ»ñ³Ï³Ý ò³Ù³ùáõÙ Ýáñ³Ýáñ ²ñÇ ²½·»ñ Ïϳ½Ù»Ý, áñáÝù ÙdzÛÝ µÝ³Ï³Ý ×ÛáõÕ»ñÝ »Ý ²ñÇ ò»Õ³Í³éÇ, áñÇ ²ñÙ³ïÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¿: ºì гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³ÙùÁ áñå»ë å³ïíÇñ³Ý ÷á˳Ýó»ù Ó»ñ ë»ñáõݹݻñÇݪ »ñµ»ù Ï»Õï³çáõñ ãÉóÝ»Ý Çñ»Ýó ò»Õ³Í³éÇ ²ñÙ³ïÇÝ, ù³Ý½Ç ÙdzÛÝ ²ñÙ³ïáí »Ý Ï»Ý¹³ÝÇ ÖÛáõÕ»ñÁ:

            ²ñ³ÙÇ áñ¹ÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó »ñ¹áõÙÁ ïí»óÇÝ, »ñÏñå³·»óÇÝ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇÝ áõ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, ËáݳñÑí»óÇÝ Çñ»Ýó ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇÝ ¨ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí ·Ý³óÇÝ Çñ»Ýó áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ºì ³Ù»Ý ïáÑÙÇó ѳ½³ñ ³Ûñ áõ ѳ½³ñ ÏÇÝ Ñ»ï¨»óÇÝ ³Ù»Ý Ù»ÏÇÝ:

            Ð³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ò³Ù³ùáõÙ µ³½Ù³ó³Ý ²ñ³ÙÇ áñ¹ÇÝ»ñÇ ë»ñáõݹݻñÁ ¨ Ýáñ³Ýáñ ²ñÇ ²½·»ñ ϳ½Ù»óÇÝ: ÆëÏ ²ñ³ñ³ïÇÝ ï»ñ áõ å³Ñ³å³Ý »Õ³Ý Âáñ·áÙÇ ë»ñáõݹݻñÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 267
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz