ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 14.07.2020, 09:23


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդամենը բաժնում: 41
Ցուցադրված է: 31-40
Էջ: « 1 2 3 4 5 »

²ñ³ñ³ïÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ·áõÅÏ³Ý »Ï³í гÛÏÇ Ùáï ¨ ѳÛïÝ»ó Ýñ³Ý.

- à¯í, ²ñÛ³ó ³ñù³°, ·ÇïóÇñ, áñ ïÇï³ÝÛ³Ý ´»ÉÁ ·³ÉÇë ¿ ²ñ³ñ³ïÇ íñ³ ѳí»ñÅ³Ï³Ý ù³ç»ñáí ¨ »ñÏݳ¹»½ Ñëϳݻñáí:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 269 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÛÏÁ, Çñ ë³Ï³í³ÃÇí Ñëϳݻñáí, ѳë³í Ù³Ýñ ÓÏÝ»ñáí ѳñáõëï ³ÕÇ É×ÇÝ ¨ ³å³ ¹Çñù ·ñ³í»ó µ³ñÓñ É»éÝ»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ ·ïÝíáÕ ÙÇ µ³ñÓáõÝùÇ íñ³: ²Û¹ï»ÕÇó å³ñ½ »ñ¨áõÙ ¿ñ ´»ÉÇ µ³Ý³ÏÁ: ºñÏÝùÇ ³ëïÕ»ñÇÝ Ñ³ßÇí ϳñ, ïÇï³Ý ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ Ñ³ßÇí ãϳñ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 326 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºñϳñ, ß³ï »ñϳñ ¿ñ ϳé³í³ñáõ٠гÛÏÁ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ²ñÇÝ»ñÇݪ г۷ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇÝ: гÛñ³Ï³Ý Ñá·³ï³ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ëïí³Í³¹Çñ ûñ»ÝùÝ»ñáí ¿ñ ϳé³í³ñáõ٠ݳ: гÛÏÁ ëÇñáõÙ ¿ñ ³Ù»ÝùÇÝ ¨ ³Ù»ÝÁ: ºì Ýñ³ ëÇñïÝ áõ ï³Ý ¹áõéÁ ÙÇßï µ³ó ¿ÇÝ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ñÙ»ÝÝ»ñÝ ¿É ëÇñáõÙ áõ å³ßïáõÙ ¿ÇÝ Ð³ÛÏÇÝ ¨ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ Ñ³Ûñ ³Ýí³ÝáõÙ: ºì ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿ñ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ гÛÏÇ Ýϳïٳٵ, áñ ³Ù»Ý ½áÑ Ù³ïáõó»ÉÇë, ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ÷³é³µ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ гÛÏÇÝ, áñ г۷ ²ñÇÇ å³ïÏ»ñÁ áõÝ»ñ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 282 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÛÏÇ ë»ñݹÇó ù³ç³Ïáñáí ²ñ³ÙÁ áñ¹Ç ³ñ³ñ»ó: ²ëïí³Í³ÛÇÝ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ Ù³ÝáõÏÁ, ¨ áñå»ë »ñÏáõ ³ñ»·³ÏÝ»ñ ³ãù»ñÝ ¿ÇÝ ßáÕáõÙ Ýñ³ Ùßï³ÅåÇï ¹»ÙùÇÝ: ºì ³ñ³ñã³å³ïÏ»ñ ³Û¹ Ù³ÝáõÏÇÝ ²ñ³ñãÇ ³ÝáõÝáí ÏÝù»óÇݪ ²ñ³: ºì ³×áõÙ ¿ñ ³ñ³ñã³å³ïÏ»ñ Ù³ÝáõÏÁ, ßñç³å³ïí³Í ëÇñáí áõ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ: ºì ÇÝãå»ë µáÉáñ »ñç³ÝÇÏ Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ, ݳ ÝáõÛÝå»ë µ³ñÇ ¿ñ, ÅåïáõÝ ¨ ëÇñáÕ: ºì µáÉáñÁ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 309 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºì ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ í»ñ³¹³ñÓ³í Ù³ñï³¹³ßï: ´³½áõÙ ëå³Ýí³Í ù³ç»ñÇ Ù»ç ·ï³í Çñ»Ý, ÷³ñí»ó Çñ Ù³ñÙÝÇÝ: ºñÏáõ ²ñ³É»½Ý»ñ ѳÛïÝí»óÇÝ ³ÛÝï»Õ, Éǽ»óÇÝ Ýñ³ í»ñù»ñÁ: ºì ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ áÕç áõ ³éáÕç áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó: ¶Ý³ó Ùáï³Ï³ ·ÛáõÕ, ÑáííÇ ßáñ»ñ ѳ·³í áõ ù³ÛÉ»ó ²ñ³ñ³ïáí: ܳ ³Ù»Ýáõñ ï»ëÝáõÙ ¿ñ ѳÕÃ³Ï³Ý îÇï³ÝÝ»ñÇ, ³Ù»Ýáõñ ï»ëÝáõÙ ¿ñ åÕÍáõÃÛáõÝ ¨ ³í»ñ: ¸³éݳó³í ݳ.
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 351 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

îÇï³ÝÛ³Ý ´»ÉÇ ÃáéÝ»ñÁ Ëáñ íñ»Å áõÝ»ÇÝ ²ñÇ Ø³ÝÇ ë»ñݹÇó гÛÏÇ ÃáéÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ: Üñ³Ýù ß³ï ³Ý·³Ù ¿ÇÝ ³ñß³í»É ²ñ³ñ³ï, ²ñÇ Ð³Û»ñÇÝ å³ïÅ»Éáõ ѳٳñ, µ³Ûó ³Ù»Ý ³Ý·³Ù å³ñïí»É ¿ÇÝ áõ »ï ßåñïí»É:

Êáñ³Ù³ÝÏ ¿ñ ¨ Ñ³Ù³é ´»ÉÇ ÃáéÝ»ñÇó Ðñ»ßÁ:  Ü³ ¹ÇÙ»ó Çñ ²ëïí³Í ìÇß³åÇÝ, Ëݹñ»Éáí ³é³çÝáñ¹»É Çñ»Ý ¹»åÇ ²ñ³ñ³ï:  ´³Ûó ìÇß³åÁ ³ë³ó Ýñ³Ý.

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 338 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²Ý·»Õ³ îáñùÁª гÛÏÛ³Ý ë»ñݹÇó, ѳÛáó µ³ñÓñ³µ»ñÓ É»éÝ»ñÇ ÑëϳÝ, »ñµ»ù ÝÙ³Ý ã¿ñ ѳë³ñ³Ï Ù³ñ¹áõ:  Ü³ íÇÃ˳ñÇ ¿ñ ¨ ß³ï ³Ñ³ñÏáõ:  ²ãù»ñÁ ϳñÍ»ë ÙÇ-ÙÇ Ï³åáõÛï Íáí, ׳׳Ýã³íáñí³Í ³ñ¨Ç ÉáõÛëáí:  ê¨-ë¨ áõÝù»ñÁª Ùáõà ³ÙåÇ Ýٳݪ µ³ñ¹-µ³ñ¹ Ïáõï³Ïí³Í ³ãù»ñÇ íñ³:  ÎáõñÍùÁ ϳë»ë û ÙÇ É³Ýç ¿ É»é³Ý, Ù»çùÁª ë³ñ³Å³Ûé, ÏéÝ»ñÁª ·»ñ³Ý - ÙÇ Ëáëùáíª ÙÇ ¹¨ ¨ áã û Ñëϳ:  ²Ñé»ÉÇ ¿ñ ݳ ¨ ³ÛÝù³Ý áõÅ»Õ, áñ ÑÇëáõÝ ·áÙ»ß ãáõÝ»ÇÝ Ù»Ïï»Õ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 254 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÛáó ó·³íáñÝ ¿ñ ²ñÇ Ð³ÛÏÇ Å³é³Ý·Ý»ñÇó îÇ·ñ³ÝÁ: îÇï³Ý ´»ÉÇ Å³é³Ý·Ý»ñÇó ²Å¹³Ñ³ÏÝ ¿ñ îÇï³ÝÝ»ñÇ Ã³·³íáñ: ºì ˳ճÕáõÃÛ³Ý ¹³ßÇÝù ¿ÇÝ ÏÝù»É Ýñ³Ýù Çñ³ñ Ñ»ï: ´³Ûó îÇ·ñ³ÝÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ Ùßï³å»ë »ñÏÛáõÕÇ Ù»ç ¿ñ å³ÑáõÙ ²Å¹³Ñ³ÏÇÝ: Üñ³Ý ³é³í»É Ùï³Ñá·áõÙ ¨ ³Ýѳݷëï³óÝáõÙ ¿ñ Ð³Û ¨ ä³ñëÇÏ ³ñÛáõݳÏÇó ²ñÇ ²½·»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í ëÇñá ϳåÁ, áñ ³é³í»É ѽáñ³óÝáõÙ ¿ñ îÇ·ñ³ÝÇÝ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 1407 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñÇ Ð³ÛÏÇ ë»ñáõݹݻñÇó ²ñï³ß»ëÝ ¿ñ ó·³íáñáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ: ¼áñ³íáñ ¿ñ ݳ Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇ å»ë, ¨ ì³Ñ³·Ý ¿ñ Çñ ¼áñáõÃÛ³Ùµ Ñáí³Ý³íáñáõÙ Ýñ³Ý:

ì³Ñ³·Ý ¿ñ Ñáí³Ý³íáñáõ٠ݳ¨ ²É³ÝÇ Å³é³Ý·Ý»ñÇÝ: ºì ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ½áñ³ó³Í, ²É³Ý³ó ó·³íáñÁ Ù»Í ½áñù ѳí³ù»ó áõ ß³ñÅí»ó ¹»åÇ Ð³Ûáó ³ß˳ñÑ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 341 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

îÇ»½»ñ³Ï³Ý Ëáñ ²ßáõÝ ¿ñ ѳëï³ïí»É ºñÏñÇ íñ³, ¨ ³ñ¹»Ý ½·³óíáõÙ ¿ñ Ùáï³Éáõï ÒÙé³Ý ë³éÁ ßáõÝãÁ: ìÇß³åÁ ºñÏÇñ ¿ñ Çç»É, µéÝ»É ¿ñ ºñÏñÇ çáõñÁ, Ïáõï³ÏáõÙ ¿ñ µ¨»éÝ»ñáõÙ ¨ ë³é»óÝáõÙ: ºñÏñÇ íñ³ ë³ëïϳÝáõÙ ¿ÇÝ óáõñï ù³ÙÇÝ»ñÁ:

ä³Ï³ëáõÙ ¿ñ çáõñÁ ºñÏñÇ íñ³, å³Ï³ëáõÙ ¿ñ ¨ ³ñ¨Ç ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ: ²Ýѳݷëï³ó»É ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¨ ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë. å»ïù ¿ñ ݳ˳å³ïñ³ëïí»É îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³ÝÁ: ºì ²ñÇ ùñÙ»ñÁ ѳí³ùí»óÇÝ ²ñ³ñ³ïÇ Ð³í»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ù ¾ñ»í³ÝáõÙ: ºÏ³Ý ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó: гí³ùí»óÇÝ ËáñÑ»Éáõ, û ÇÝãå»ë ݳ˳å³ïñ³ëïí»Ý îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³ÝÁ, ÇÝãå»ë ³å³Ñáí»Ý Ï»Ýë³ïáõ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ ²ñÇ ³½·»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 277 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz