ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 21:17


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդամենը բաժնում: 41
Ցուցադրված է: 21-30
Էջ: « 1 2 3 4 5 »

 ´áõñ³í»ï áõ Ñdzëù³Ýã  ¹³ßï ¿ñ ÷éí³Í µ³ñÓñ É»éÝ»ñÇ ÙÇç¨: ÆëÏ ¹³ßïÇ ÙÇçáí ÑáëáõÙ ¿ñ å³ñ½³çáõñ ²ñ³Í³ÝÇÝ, áñÇ ³÷»ñÁ ͳÍÏí³Í ¿ÇÝ µ³½Ù³·áõÛÝ í³ñ¹»ñáí: ²Û¹ ï»ÕÁ ³é³ÝÓݳå»ë ·»Õ»óÇÏ ¿ñ ³é³íáï ϳÝáõË, »ñµ  ³ñ¨Ç ³é³çÇÝ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÁ ÁÝÏÝáõÙ ¿ÇÝ ·»ïÇ çñ»ñÇÝ ¨ µ»Ïí»Éáí, áëÏ»½ûÍ ³ÝÓñ¨Ç å»ë ó÷íáõÙ ¿ÇÝ Í³ÕÇÏÝ»ñÇ íñ³:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 324 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ³ñ³ïÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÇó ·áõÅϳݠ »Ï³í ²ñ³ÙÇ Ùáï ¨ ѳÛïÝ»ó.

- à¯í, ػ͹ ²ñ³°Ù, ·Çïó³Í »ÕÇñ, áñ ë¨ ³Ý³å³ïÝ»ñÇó ÙÇ íÇÃ˳ñÇ íÇß³å-ûÓ ¿ ѳÛïÝí»É Ù»ñ ë³ñ»ñáõÙ, ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ³ÏÝ ¿ µéÝ»É ¨ çáõñ ãÇ ï³ÉÇë. âáñ³ÝáõÙ »Ý ³ñï»ñÝ áõ ³Û·ÇÝ»ñÁ, ÏáïáñíáõÙ »Ý ³Ý³ëáõÝÝ»ñÝ áõ í³ÛñÇ ·³½³ÝÝ»ñÁ, ͳñ³íÇó Ýí³ÕáõÙ »Ý ²ñÇÝ»ñÁ: Þ³ï ½áñ³íáñ ¿ ³Û¹ íÇß³å-ûÓÁ, ¨ áã ÙÇ áõÅ ãÇ Ï³ñáÕ Ýñ³Ý ѳÕûÉ: ØÇ ×³ñ ·ïÇñª ÷ñÏ»Éáõ Ù»½ ³Û¹ ³Ñ³íáñ ã³ñÇùÇó:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 296 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

 Ð»Ýó áñ ÇÙ³ó³íª ¿É ²ñ³Ù ãϳ, ïÇï³ÝÛ³Ý Ø»ëñ³ÛÇÙÁ Ù»Í ½áñù ѳí³ù»ó áõ »Ï³í ϳݷݻó ²ñ³ñ³ïÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ: ¶áõÅÏ³Ý »Ï³í Âáñ·áÙÇ Ùáï ¨ ѳÛïÝ»ó, áñ ïÇï³ÝÛ³Ý Ø»ëñ³ÛÇÙÁ ·³ÉÇë ¿ Ïéí»Éáõ Ýñ³ Ñ»ï:

Âáñ·áÙÁ Çñ ë³Ï³í³ÃÇí ½áñùáí ·Ý³ó Ø»ëñ³ÛÇÙÇ ¹»Ù:  ºì Ñ»Ýó ë³ÑÙ³ÝÇÝ, áñ µ³Å³ÝáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÁ ʳí³ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÇó, ѳݹÇå»óÇÝ Çñ³ñ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 280 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Þ³ï Å³Ù³Ý³Ï ã³Ýó³Í Ø»ëñ³ÛÇÙÁ Ù»é³í:  Ø»éÝ»Éáõó ³é³ç Çñ Ùáï ϳÝã»ó Çñ ÏÝϳݪ ïÇï³ÝÛ³Ý Ê³ÃáõÝÇÝ ¨ ³ë³ó.

- ÈëÇ°ñ, ÏÝÇ°Ï, »ë ù»½ »Ù ѳÕáñ¹áõÙ Ù»ñ ²ëïí³Í ìÇß³åÇ Ï³ÙùÁ:  ìÇß³åÇ Ï³Ùùáí ïÇï³ÝÝ»ñÇÝ Ù»Í ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ¿ ïñí³Íª ˳í³ñáí å³ï»É ²ñ³ñ³ïÁ ¨ ³Ý³å³ïÇ í»ñ³Í»É ³ÛÝ:  ´³Ûó ³ëïí³ÍÝ»ñÁ ½áñ³íáñ »Ý Çñ»Ýó ì³Ñ³·Ýáí:  ºì ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ¹»Ù Çñ»Ýó ³ñÛáõÝáí å»ïù ¿ Ïéí»É ÙdzÛÝ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 225 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ»·Ý³½Á Ýáñ³ÍÇÝ Ð³ÛÏÇÝ ï»Õ³íáñ»ó ³é³ÝÓÇÝ ë»ÝÛ³ÏáõÙ, ¨ áã áù ã¿ñ ϳñáÕ Ùáï»Ý³É Ýñ³Ý: ²í³Ý¹³µ³ñ »Ï³Í ËáñÑáõñ¹ ¿ñ ¹³: ⿱ áñ ÍÝí»Éáõó Ñ»ïá гÛÏÁ ÏÛ³ÝùÇ Ýáñ ÙÇç³í³Ûñ ¿ñ Ùï»É, áñÁ ß³ï ¿ñ ï³ñµ»ñíáõÙ Ù³Ûñ³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇó: ºì Ù³ÛñÁ ½·áõßáõÃÛ³Ùµ ËݳÙáõÙ ¿ñ гÛÏÇÝ ¨ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ í³ñÅ»óÝáõÙ ¿ñ ³ñï³ùÇÝ ³½¹³ÏÝ»ñÇÝ: ºì ÙdzÛÝ Âáñ·áÙÝ ¿ñ Ùáï»ÝáõÙ áñ¹áõÝ ¨ ųٻñáí ÑdzÝáõÙ ¿ñ Ýñ³ ³ñ¨ßáÕ ï»ëùáí áõ ÷³ñó٠ٳñÙÝáí:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 304 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÛÏÁ, áñ Ùݳó áñµ, ²ñÙ»Ý Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÁ áñáß»óÇÝ ÙÇ ÍÍÙ»ñ ·ïÝ»É Ð³ÛÏÇ Ñ³Ù³ñ: гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùáõÙ ÇÝãù³Ý ÍÍÙ»ñ ϳñ, ïíÇÝ áñ гÛÏÇÝ Ï»ñ³ÏñÇ: ´³Ûó гÛÏÁ áã Ù»ÏÇ ÍÇÍÁ ãí»ñóñ»ó: ºì ßí³ñ»É ¿ÇÝ Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÁ: ²ñ³ñ³ïÇ ãáñë ÏáÕÙ»ñÁ ëáõñѳݹ³ÏÝ»ñ áõÕ³ñÏ»óÇÝ, ÷áñÓ»Éáí ·ïÝ»É ·»Ã ÙÇ ÍÍÙ»ñ, áñÇ ÍÇÍÁ í»ñóÝÇ Ð³ÛÏÁ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 281 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÛÏÁ ˳ÕáõÙ ¿ñ ïÇï³Ý ïճݻñÇ  Ñ»ï: î³ñí³Í ˳Õáí, Ýñ³Ýù ß³ï Ëáñ³ó³Ý ï³÷³ëï³ÝÇ Ù»ç: ºì гÛÏÁ Ñ»éíáõÙ ÙÇ Ï³åáõÛï ¹³ßï ï»ë³í: ܳ ³é³ç³ñÏ»ó ·Ý³É ³Û¹ ϳåáõÛï ¹³ßïÇ Ùáï: îճݻñÁ, ѻ層Éáí Çñ»Ýó ѳÛñ»ñÇ å³ïí»ñÇÝ, Ù»ñÅ»óÇÝ: ´³Ûó Ñ»ï³ùñùñ³ë»ñ ¿ñ гÛÏÁ ¨ ѳٳé. ݳ Çñ áõÅáí ëïÇå»ó ïճݻñÇÝ ·Ý³É Çñ Ñ»ï:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 252 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Øï³ï³ÝçíáõÙ ¿ñ ïÇï³ÝÛ³Ý Ê³ÃáõÝÁ:  Ü³ áã ÙÇ Ï»ñå ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ ÙïÝ»É Ð³ÛÏÇ Ñá·áõ Ù»ç ¨ ÇÙ³Ý³É Ýñ³ ËáÑ»ñÁ:  Ð³ÛÏÁ Éáõé ¿ñ, áãÇÝã ã¿ñ ËáëáõÙ, áãÇÝã ã¿ñ ѳñóÝáõÙ:  Ü³ Ñݳ½³Ý¹ ¿ñ ʳÃáõÝÇÝ ¨ ´»ÉÇÝ, áãÝãáí ã¿ñ ѳϳ¹ñíáõÙ Ýñ³Ýó, µ³Ûó ¨ ã¿ñ µ³óáõÙ Çñ ëÇñïÁ Ýñ³Ýó Ùáï:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 286 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ì³Õáõó ´»ÉÁ ³Û¹å»ë ѳݷÇëï ã¿ñ ùÝ»É:  Ü³ í»ñç³å»ë ѳÙá½»É ¿ñ ÙáñÁ ¨ ³é³íáïÛ³Ý ëå³Ý»Éáõ ¿ñ гÛÏÇÝ:  ºì Çñ ѳÕóݳÏÇ µ»ñÏñáõÃÛ³Ùµ ݳ Ëáñ ùáõÝ ¿ñ Ùï»É:

гÛÏÝ ¿É ¿ñ ѳݷÇëï ùÝ»É:  Ü³ ³Ýï»ÕÛ³Ï ¿ñ ¹³ï³í×éÇÝ, ³Ýï»ÕÛ³Ï ¿ñ ´»ÉÇ Ñ³ÕóݳÏÇÝ, ³Ýï»ÕÛ³Ï ¿ñ ʳÃáõÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³ÝÁ:  Ü³ ѳݷÇëï ùÝ»É ¿ñ ¨ ã·Çï»ñ ÝáõÛÝÇëÏ, áñ ʳÃáõÝÁ ùÝ³Í ã¿ñ:  Ü³ ã¿ñ ½·áõ٠ʳÃáõÝÇ ßáõñûñÇ ÑåáõÙÁ Çñ ׳ϳïÇÝ ¨ Çñ ¹»ÙùÇÝ ÁÝÏÝáÕ Ýñ³ ³ñóáõÝùÝ»ñÁ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 278 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÛÏÁ ù³ÛÉáõÙ ¿ñ ¹»åÇ Ð³í»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ù: ²ÛÝï»Õ ¿ñ Çñ Ñáñ ïáõÝÁ: гÛÏÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ·ÛáõÕ»ñáí, ï»ëÝáõÙ ¿ñ ²ñÇÝ»ñÇݪ µáÉáñÝ Çñ ÝÙ³Ý, µáÉáñÁ ÇÝùÝ ¿ÇÝ: ´³Ûó Ýñ³Ýù ³ÝͳÝáà »ñ·»ñ ¿ÇÝ »ñ·áõÙ, ³ÝͳÝáà å³ñ»ñ ¿ÇÝ å³ñáõÙ, ³ÝͳÝáà ˳ջñ ¿ÇÝ Ë³ÕáõÙ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 277 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz