ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:22


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

զ. ՏՈՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

îàÜ - Üáñá·áõÙÇ ËáñÑáõñ¹:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª î - ѳëï³ï³Ï³Ý ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²Ü /ÍÝáõݹ, Ýáñá·áõÙ/ ³ñÙ³ïáíª î - àÜ /²Ü/:

            îàÜ - »ñÁ Çñ»Ýó ËáñÑñ¹³Ý߳ݳÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ, áõÝ»Ý ÙǨÝáõÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Áª Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç Ýáñá·»É Ýñ³Ýó µÝ³Ï³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Àëï ³Û¹Ù- µáÉáñ ²½·»ñÇ Ùáï ¿É îàÜ - »ñÁ  Ýñ³Ýó ÏÛ³ÝùÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ù³ë »Ý Ï³½ÙáõÙ: Î³Ý Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹³Ï³Ý îàÜ - »ñ, Ï³Ý Ý³¨ Ù³ëݳíáñ ïáÑÙ³ÛÇÝ, ÁÝï³Ý»Ï³Ý, ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ... îàÜ - »ñ: ´³Ûó µáÉáñÝ ¿É Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç Ýáñá·áõÙ »Ý Ýñ³Ýó ëÇñá, ½áñáõÃÛ³Ý, ѳñ³½³ïáõÃÛ³Ý, ³ñÛáõÝÇ, ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý, ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý, Ñá·»ÓáõÉáõÙÇ ¨ ³ÛÉ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

            úñÇݳϪ ì²ð¸²ì²è ïáÝ»Éáí, Ù»Ýù Ù»ñ Ù»ç Ýáñá·áõÙ »Ýù      ²ëïí³Í³ÛÇÝ êÇñá ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ: îðܸº¼ ïáÝ»Éáí, Ù»Ýù Ù»ñ Ù»ç Ýáñá·áõÙ »Ýù ²ëïí³Í³ÛÇÝ ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ: вðê²ÜÆø ïáÝ»Éáí, Ù»ñ Ù»ç Ýáñá·áõÙ »Ýù Ù»ñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ:

            ºÃ» áñ¨¿ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ Çñ Ù»ç ãáõÝÇ Ýáñá·Ù³Ý ËáñÑáõñ¹ª ¹³ îàÜ ã¿: Àëï ³Û¹Ù, îàÜ ÷á˳éÝ»É Ñݳñ³íáñ ã¿.îáÝÁ ³½·Ç Ý»ñùÇÝ áñ³Ï³Ï³Ý ¹ñë¨áñáõÙ ¿: ºì ²½·Ç Ñá·¨áñ ѳñëïáõÃÛáõÝÁ ٻͳå»ë ϳËí³Í ¿ Ýñ³ îàÜ - »ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÇó:

 

îðܸº¼ - Îñ³ÏÇ ¹»½ ϳ٠¹Ç½í³Í Ïñ³Ï / ˳ñáõÛÏ/:

        È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ²îð /Ïñ³Ï/ ¨ ¸º¼ µ³é»ñáí:

      Ü - Ý áñáß³ÏÇáõÃÛáõÝÁ ß»ßïáÕ ÑáõÝã³ñÙ³ï ¿, áñÝ ³í»É³Ý³Éáí ²îð ËáñÑñ¹ÇÝ, ß»ßïáõÙ ¿ª áã û å³ñ½³å»ë Ïñ³Ï, ³ÛÉ áñáß³ÏÇ Ïñ³Ïª Áݹ·Íí³Í ËáñÑáõñ¹ áõÝ»óáÕ Ïñ³Ï: Àëï ³Û¹Ù, îðܸº¼ - Á ³ëïí³Í³ÛÇÝ »ñÏáõÝùÇ Ïñ³Ïáí µáó³í³éí³Í ˳ñáõÛÏÝ ¿:

            Àëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, ³Ù»Ý ï³ë ѳ½³ñ ï³ñÇÝ Ù»Ï ºñÏñÇ íñ³ ÍÝíáõÙ ¿ ì³Ñ³·ÝÁ: ÌÝíáõÙ ¿ â³ñÇ ìÇß³åÇÝ ëå³Ý»Éáõ ¨ ìÇß³åÇ ·³ñß³ÝùÁ ºñÏñÇ íñ³ÛÇó Éí³Éáõ Ø»Í æñѻջÕáí: ì³Ñ³·ÝÁ ÍÝíáõÙ ¿ ºñÏÝÇ áõ ºñÏñÇ ³Ñ»Õ »ñÏáõÝùÇó: ºñÏÝáõÙ ¿ ºñÏÇÝùÁ, »ñÏÝáõÙ ¿ ºñÏÇñÁ, »ñÏÝáõÙ ¿ ¨ ÍáíÁ ÍÇñ³ÝÇ: ºì ÍÇñ³ÝÇ Íáíáõ٠ϳñÙÇñ »Õ»·ÝÇ ÷áÕÇó µáó ¿ ¹áõñë ·³ÉÇëª µáó ³ëïí³Í³ÛÇÝ: ºì ²ñÇ Ø³ÝÁ »Õ»·³Ý ÷áÕÇó »ñÏáõÝùÇ ³Û¹ Ïñ³ÏÁ í»ñóÝáõÙ, ˳ñáõÛÏ ¿ í³éáõÙª îðܸº¼ ë³ñùáõÙ: ºì ³ëïí³Í³ÛÇÝ »ñÏáõÝùÇ ³Û¹ Ïñ³Ïáí ÏéáõÙ ¿ ½áñáõÃÛ³Ý Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ:

            ²ñÇÝ»ñÁ ûÍíáõÙ »Ý îðܸº¼ -Ç Ïñ³Ïáí, Çñ»Ýó Ù»ç Ýáñá·áõÙ »Ý ²ëïí³Í³ÛÇÝ ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ½áñ³ÝáõÙ »Ý: ºñÏáõÝùÁ ï¨áõÙ ¿ ù³é³ëáõÝ ûñ: ø³é³ëáõÝ ûñ ¹Ç½í³Í ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³ÏÁ ãÇ Ñ³Ý·ãáõÙ: ºì ½áñ³ó³Í ²ñÇÝ»ñÁ »ñ·áõÙ áõ å³ñáõÙ »Ý îðܸº¼ -Ç ßáõñçÁ ¨ ëå³ëáõÙ »Ý ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõݹÇÝ: æ³Ñ»É ѳñëÝ»ñÁ ÃéãáõÙ »Ý ³Û¹ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³ÏÇ íñ³Ûáí, ûÍ»Éáõ ѳٳñ Çñ»Ýó ³ñ·³Ý¹Áª ì³Ñ³·Ý³ÝÙ³Ý áñ¹ÇÝ»ñ ÍÝ»Éáõ ѳٳñ:

            ²ëïí³Í³ÛÇÝ »ñÏáõÝùÇ ù³é³ëáõÝ»ñáñ¹ ûñÁª ²ñ»·Ç 1 - ÇÝ ÍÝíáõÙ ¿ ì³Ñ³·ÝÁ:

            ²í³Ý¹³µ³ñ îðܸº¼ - Ç ïáݳϳï³ñáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ²ñÇ ß³ï ³½·»ñÇ, ݳ¨ª гۻñÇ Ù»ç: îðܸº¼ »Ý ë³ñùáõÙ, »ñ·áõÙ, å³ñáõÙ ¨ ëå³ëáõÙ »Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ:

 

²Ø²Üàð - Üáñ ï³ñÇ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ²Ø /ï³ñÇ/ - ³ - Üàð µ³é»ñáí:

            ²Ù³ÝáñÁ µÝ³Ï³Ý Ýáñ å³ñµ»ñáõÃ۳ݪ ï³ñí³ ÍÝáõÝ¹Ý ¿, áñ ïáÝíáõÙ ¿ ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ûñÁª ²ñ»·Ç 1 - ÇÝ: ²Ù³ÝáñÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ì³Ñ³·ÝÇ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ÌÝáõݹÇÝ:

     ´Ý³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ùµ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³¨ îÇ»½»ñ³Ï³Ý î³ñÇ, áñ ï¨áõÙ ¿ ºñÏñ³ÛÇÝ ï³ë ѳ½³ñ ï³ñÇ: ºì îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ûñÁ, Ñ»Ýó ²ñ»·Ç 1 - ÇÝ ÍÝíáõÙ ¿ ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÁ: ܳ ÍÝíáõÙ ¿ â³ñÇ ìÇß³åÇÝ ëå³Ý»Éáõ ¨ ºñÏÇñÁ Éí³Éáõ ìÇß³åÇ åÕÍáõÃÛáõÝÇó гٳß˳ñѳÛÇÝ æñѻջÕáí: ì³Ñ³·ÝÇ ÌÝáõݹáí ¿ ëÏëíáõÙ ²ñÛ³ó Ýáñ ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝÁ:

            ºì ³Ù»Ý ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ûñÁª ²ñ»·Ç 1 - ÇÝ, ²ñÇÝ»ñÁ ïáÝáõÙ »Ý ²Ù³ÝáñÁ ¨ ì³Ñ³·ÝÇ ÌÝáõݹÁ, ϳÝãáõÙ »Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ, ëå³ëáõÙ »Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ: ºì ì³Ñ³·ÝÁ ÍÝí»Éáõ ¿ Ñ»Ýó ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ûñÁ. ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ³ñ¨áí ¿ ÍÝí»Éáõ Ù»ñ ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÁ: ºì ÷³ëïáñ»Ý ²Ù³ÝáñÁ ݳ¨ ì³Ñ³·Ý³Ï³Ýã ¿:

 

¼²îÆΠ- ¼³ï»É, ³é³ÝÓݳóÝ»É:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ¼ - ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²î /ï»Õ/ µ³é³ñÙ³ïáí:

            ¼ - Ý, Áëï  »ñ¨áõÛÃÇÝ, ´³Å³ÝáõÙÇ, îñáÑáõÙÇ, ²Ýç³ïáõÙÇ ÇÙ³ëï áõÝÇ:

            úñÇݳϪ ½áÑ /½ - ³Ñ/ - ½áñáõÃÛáõÝÁ ïñáÑ»É.  ½³ñ¹ /½ - ³ñ¹/ - ëÇñá ËáñÑáõñ¹Á ³é³ÝÓݳóÝ»É, ËáñÑñ¹³ÝÇß.  ½³ï /½ - ³ï/ - ï»Õ³µ³ßË»É:

            Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõóáõÝ/, гٳß˳ñѳÛÇÝ æñѻջÕÇó Ñ»ïá ãù³ó»É ¿ÇÝ ²ñ³ñ³ïÇ µÝ³ß˳ñÑÇ ·áõÛÝ»ñÁ, ¨ ·áñßáõÃÛáõÝ ¿ñ ïÇñáõÙ ³Ù»Ýáõñ: ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇ å³ïí»ñáí ²ñÇ Ø³ÝÁ ·ÝáõÙ µ»ñáõÙ ¿ г½³ñ³Ý гíùÁ, áñ ·»ñí³Í ¿ñ êïáñ·»ïÝÛ³ ²ëïí³Í Ú³Ñí³ÑÇ ÏáÕÙÇó: гíùÁ »ñ·áõÙ ¿ áõ µ³½Ù³·áõÛÝ Óí»ñ  ³ÍáõÙ: ²Ý³ÑÇïÁ ѳí³ùáõÙ ¿ Óí»ñÁ ¨ ß³Õ ï³ÉÇë ²ñ³ñ³ïáí Ù»Ï: ¶áõÛÝ»ñÁ ½³ïíáõÙ »Ý, ¨ µ³½Ù³·áõÛÝ ¿ ¹³éÝáõÙ ²ñ³ñ³ïÇ µÝáõÃÛáõÝÁ: ºì ²ñÇÝ»ñÁ ëÏëáõÙ »Ý ·³ñݳݳó³ÝÁ:

      ºì ³í³Ý¹³µ³ñ, ³Ù»Ý ï³ñÇ ·³ñݳݳó³ÝÇó ³é³ç ²ñÇ Ð³Û»ñÁ ¼³ïÇÏ »Ý ïáÝáõÙ. Óí»ñ »Ý Ý»ñÏáõÙ ·³ñÝ³Ý ·áõÛÝ»ñáí, Óí³Ë³Õ ë³ñùáõÙ, ÷³é³µ³ÝáõÙ »Ý ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ ¨ ËݹñáõÙ, áñ µ³½Ù³·áõÛÝ áõ µ³½Ù³Ñ³Ù ÉÇÝÇ ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÇ µ»ÕÙݳíáñáõÙÁ. ¨ ³å³ ëÏëáõÙ »Ý ·³ñݳݳó³ÝÁ:

 

ì²ð¸ -  ¶»ñ³·áõÛÝ ëÇñá ËáñÑáõñ¹:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ì /·»ñ³·áõÛÝ/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²ð¸ /ë»ñáõÙÇ ËáñÑáõñ¹/ µ³éáíª ì - ²ð¸:

            ´³Ûó êºðàôØ - Ç ËáñÑñ¹Ç ÑÇÙùáõÙ Ñ»Ýó ë»ñÝ ¿ª ë»ñ -áõÙ, ë»ñ - »É: àôëïÇ ì²ð¸ - Á Ñ»Ýó ¶»ñ³·áõÛÝ êÇñá ÊáñÑñ¹Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¿: ºì å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ , áñ гۻñÁ ë»ñ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ Í³ÕÇÏÁ ³Ýí³Ý»É »Ý ì³ñ¹:

            ì²ð¸ - áí ϳ½Ùí³Í »Ý ëÇñá Ñ»ï ϳåí³Í ÙÇ ß³ñù ËáñÑáõñ¹Ý»ñ.

      úñÇݳϪ ì³ñ¹³Ý - ì³ñ¹Ç ÍÝáõݹ.  ì³ñ¹áõß - í³ñ¹Ç á·Ç. Üí³ñ¹ - í³ñ¹ ͳÕÏÇ å³ïÏ»ñ. ì³ñ¹³Ýáõß - ì³ñ¹Çó ÍÝí³Í Ñá·Ç. êÇñí³ñ¹ - ëÇñá í³ñ¹ ͳÕÇÏ. ²Éí³ñ¹ - ϳñÙÇñ í³ñ¹ ͳÕÇÏ. ì³ñ¹³Ù³ïÝ - ì³ñ¹Á /êÇñá ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Á/ å³Ñå³ÝáÕ. ì³ñ¹³í³é - ì³ñ¹áí í³éí»É, ûÍí»É:

 

ì²ð¸²ì²è - êÇñá ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑñ¹áí í³éí»É, ûÍí»É:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ì²ð¸ /êÇñá ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹/ ¨ ì²è µ³é»ñáí:

            ì²è - Á áõÝÇ Ïñ³ÏÇ ÇÙ³ëï: ´³Ûó áñå»ë Ñáõ½³Ï³Ý áñ³Ï, ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ áñáß ½·³ó³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ù»ç.

            úñÇݳϪ µáó³í³é - µáó³ßáõÝã, µáóáí í³éí³Í, µáóáí ûÍí³Í.  Ññ³í³é - Ññ³ßáõÝã, Ññáí í³éí³Í, Ññáí ûÍí³Í. ëÇñ³í³é - ëÇñ³ßáõÝã, ëÇñáí í³éí³Í, ëÇñáí ûÍí³Í. ³ñ¨³í³é - ³ñ¨³ßáõÝã, ³ñ¨áí í³éí³Í, ³ñ¨áí ûÍí³Í:

      ÜáõÛÝ ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ùµ ì²ð¸²ì²è ËáñÑñ¹Ç Ù»ç ì²è - Á ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ý»ñùÇÝ Ñáõ½³Ï³Ý áñ³Ï: Àëï ³Û¹Ù, ì²ð¸²ì²è Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ì³ñ¹áí /êÇñá ´³ó³ñÓ³Ï ÊáñÑñ¹áí/ í³éí³Í, ì³ñ¹áí ûÍí³Í, ì³ñ¹³ßáõÝã:

            Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, êïáñ·»ïÝÛ³ ²ëïí³Í Ú³Ñí³ÑÁ ²ñÇÝ»ñÇó ·áÕ³ÝáõÙ ¿ ê»ñÁª ²ëïÕÇÏÇÝ: ºì í»ñ³ó³í ë»ñÁ ²ñÇÝ»ñÇ ÙÇçÇó, ¨ ³ï»ÉáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïí»ó Ýñ³Ýó Ñá·ÇÝ»ñáõÙ: ì³Ñ³·ÝÁ ³½³ïáõÙ ¿ ²ëïÕÇÏÇÝ: ºì ²ëïÕÇÏÁ ßñçáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïáí Ù»Ï, í³ñ¹ ͳÕÇÏÝ»ñ µ³Å³ÝáõÙ ²ñÇÝ»ñÇÝ ¨ í³ñ¹³çñáí ûÍáõÙ Ýñ³Ýóª ì²ð¸²ì²è ë³ñùáõÙ: ²ñÇÝ»ñÁ ûÍíáõÙ »Ý ²ëïÕÇÏÇ ì³ñ¹áí, µáó³í³éíáõÙ »Ý êÇñá ÊáñÑñ¹áí: ºì ÝáñÇó ë»ñÁ ѳëï³ïíáõÙ ¿ ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç:

            ºì ³í³Ý¹³µ³ñ ÙÇÝ㨠³Ûëûñ ²ñÇ ³½·»ñÁ ³Ù»Ý ï³ñÇ ì²ð¸²ì²è »Ý ïáÝáõÙª Çñ»Ýó Ñá·ÇÝ»ñÁ ûÍ»Éáõ êÇñá ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑñ¹áí ¨ Ýáñá·»Éáõ Çñ»Ýó Ù»ç ²ëïí³Í³ÛÇÝ êÇñá ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ:

            ì²ð¸²ì²è - Á гۻñÇ ³Ù»Ý³ëÇñ³Í ïáÝ»ñÇó ¿, áõ Ýñ³Ýù Ù»Í Ë³Ý¹³í³éáõÃÛ³Ùµ ûÍáõÙ »Ý Çñ³ñ í³ñ¹³çñáí, »ñ·áí áõ å³ñáí, Ýáñá·áõÙ »Ý Çñ»Ýó Ù»ç ²ëïí³Í³ÛÇÝ  ê»ñÁ ¨ ÷³é³µ³ÝáõÙ ²ëïÕÇÏÇÝ, Ýñ³Ý ÝíÇñ»Éáí Çñ»Ýó Ýáñá·í³Í ëÇñá ËáñÑñ¹³ÝÇßÁª ì³ñ¹ ͳÕÇÏÁ:

    Àëï ³Û¹Ù, ²ëïÕÇÏÁ ÏáãíáõÙ ¿ ݳ¨ ì²ð¸²Ø²îÜ, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ êÇñá ´³ó³ñÓ³Ï ÊáñÑáõñ¹Á å³Ñå³ÝáÕ:

 

ܲì - àôųϳÝáõÃÛáõÝ, áõÅÇ Ù³ñÙݳíáñáõÙ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª Ü /Ù³ñÙݳíáñáõÙ/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²ì /áõÅ, Ñá·Ç/ ³ñÙ³ïáíª Ü - ²ì:

      úñÇݳϪ û¹³Ý³í, ß᷻ݳíÝ³í³·Ý³ó:

 

ܲì²ê²ð¸ /ܲì²ê²ð¸Ú²Ü ʲԺð/ - àôÅÇ ½áñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙ, áõÅÇ ËáñÑñ¹Ç ѳëï³ïáõÙ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ܲì /áõųϳÝáõÃÛáõÝ/ µ³éáí, ²ê /½áñáõÃÛáõÝ, ËáñÑáõñ¹/ ³ñÙ³ïáí ¨ ²ð¸ /ѳëï³ïáõÙ/ µ³éáíª Ü²ì - ²ê - ²ð¸:

            Àëï ³Û¹Ù, ܲì²ê²ð¸ - Á ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ àôÅÇ ½áñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙ ËáñÑáõñ¹Á²ÛëÇÝùݪ   Ü³í³ë³ñ¹Á ¼áñ³Ë³Õ ¿:

            Àëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, ´»ÉÇ ¹»Ù å³ï»ñ³½ÙÇ »ÉÝ»Éáõó ³é³ç, гÛÏÁ  Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ù³Õ³ù ¾ñ»í³Ýáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ܲì²ê²ð¸Ú²Ü ¼àð²Ê²Ôºð, ÁÝïñ»Éáõ ѳٳñ ³Ù»Ý³½áñ³íáñÝ»ñÇÝ: ØñóáÕ ù³ç»ñÇ ·É˳í»ñ¨áõÙ µáóÏÉïáõÙ ¿ñ ²ñ³·³ÍÇó µ»ñí³Í ç³ÑÁ, áñå»ë гÛñ ²ñ³ÛÇ ûñÑÝáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹: ÆÝùÁª ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÁ, ²ñ¨Ë³ãáí ûÍáõÙ ¿ñ ѳÕÃáÕÝ»ñÇÝ, ¨ ѳÕÃáÕÝ»ñÁ гÛÏÛ³Ý ½ÇÝíáñ ¿ÇÝ ¹³éÝáõÙ:

            ²ÛÝáõÑ»ï¨ ³í³Ý¹³µ³ñ ³Ù»Ý ï³ñÇ ¾ñ»í³Ýáõ٠ѳۻñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ÇÝ Ü²ì²ê²ð¸Ú²Ü ʲԺð, áñï»Õ ³Ù»Ý ÙÇ ²ñÇ ïÕ³Ù³ñ¹ »ñ³½áõÙ ¿ñ Çñ ѳÕóݳÏáí ³ñųݳݳɠгÛÏÛ³Ý ½ÇÝíáñÇ å³ïí³íáñ ÏáãáõÙÇÝ: ºì ܳí³ë³ñ¹Û³Ý ç³ÑÁ í³éíáõÙ ¿ñ ²ñ³·³ÍÇ ·³·³ÃÇÝ áõ µ»ñíáõÙ ¾ñ»í³Ý:

            Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ü²ì²ê²ð¸ - Ç ½áõ·³Ñ»éÝ ¿ ÑáõÝ³Ï³Ý úÈÆØäƲ¸² - Ý:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 214
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz