ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 05:50


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

ը. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

²ðî  - àôËï, ¹³ßÇÝù, úñ»Ýù:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ð /³ñ³ñáõÙ,ËáñÑáõñ¹/ ³ñÙ³ïáí ¨ î /ѳëï³ïáõÙ/  ÑáõÝã³ñÙ³ïáí:

            ²ðî - Á ³ñ³ñáõÙÁ, ³ñÛáõÝÁ å³Ñå³ÝáÕ ²ëïí³Í³¹Çñ úñ»ÝùÝ ¿: ºì Ýñ³ÝÇó »Ý ³é³ç³ó»É  ³ñ¹³ñ, ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ:

 

²ðî²ì²¼¸  -  Ðá·¨áñ àôËѳëï³ïáÕ, ²ñïÇ ²ëïí³Í:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ðî /áõËï/, ²¼¸ /½áñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙ/ µ³é»ñáí ¨ ²ì /ÏÛ³Ýù, Ñá·Ç/ ³ñÙ³ïáíª ²ðî - ²ì -²¼¸:

      Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý, ²ñï³í³½¹Á Ñ»Ýó ²ñïÇ ²ëïí³Í ØÇÑñÇ /ØÑ»ñÇ/ ËáñÑáõñ¹Ý ¿: ºì »ñµ»ÙÝ ³Û¹ »ñÏáõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ÙdzëÇݪ  ²ðî²ì²¼¸ ØÆÐð /²ñïÇ ²ëïí³Í ØÇÑñ/: ´³Ûó ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ·áñͳÍíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ²ñï³í³½¹Á: ²ñï³í³½¹ ËáñÑáõñ¹Á ϳ ÙdzÛÝ Ñ³Û»ñ»Ý É»½íáõÙ:

 

úðºÜ - ²ñ³ñáõÙÁ å³Ñå³ÝáÕ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ð  ¨ ²Ü µ³é³ñÙ³ïÝ»ñáíª úð /²ð/ - ¾Ü /²Ü/:

     úðºÜø -Á  úðºÜ -Ç µ³½Ù³½³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿:

            úñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÁ úðºÜ - Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿ µÝ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç: Àëï ³Û¹Ù, ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÁ ²ëïí³Í³¹Çñ úðºÜø - Ý ¿: úñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÁ ²ñ³ñãÇó ¿ ·³ÉÇë:

            úðºÜøܺð »Ý ëï»ÕÍáõ٠ݳ¨ Ù³ñ¹ÇÏ: ºì Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ úðºÜø -Á Ï»Ýë³Ï³Ý ¿ áõ û·ï³Ï³ñ, »Ã» ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¿ ²½·Ç Ù»ç: ÆëÏ »Ã» úðºÜø-Á ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ã¿ - ¹³éÝáõÙ ¿ ã³ñÇù:

            Àëï ³Û¹Ù, ³ñ¹³ñ ϳ٠³Ý³ñ¹³ñ úðºÜøܺð ã»Ý ÉÇÝáõÙ: úðºÜøܺð -Á  ÉÇÝáõÙ »Ý µÝ³Ï³Ý ϳ٠³ÝµÝ³Ï³Ý: ´Ý³Ï³Ý úðºÜø - Á ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÝ ¿ ²½·Ç Ù»ç, ÇëÏ ³ÝµÝ³Ï³Ý úðºÜø - Áª ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ý ÅËïáõÙÁ:

            ÆëÏ ûñÇݳ㳵áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý ï³ñµ»ñ ò»Õ»ñÇ Ù»ç, ¨ úðºÜøܺð - Á ï³ñµ»ñ ÏÉÇÝ»Ý ÝáõÛÝå»ë: ²ñÇ ò»ÕÇ ¿áõÃÛáõÝÁ ³ñ³ñáõÙÝ ¿, áõëïÇ Ý³ ³ñ³ñÙ³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ùµ åÇïÇ ³åñÇ:

            Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, гٳß˳ñѳÛÇÝ æñѻջÕÇó Ñ»ïá, »ñµ ²ñÇ Ø³ÝÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ñ ÇçÝ»É Ø³ëÇë ë³ñÇó, ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí Ýñ³Ý ¿ ѳÛïÝíáõÙ ²ñï³í³½¹ ØÇÑñÁ: ºì ØÇÑñÁ å³ïíÇñáõÙ ¿ سÝÇݪ ²ëïí³Í³¹Çñ úðºÜø -áí ³é³çÝáñ¹»É ²ñÇÝ»ñÇÝ: ²ëïí³Í³¹Çñ úñ»ÝùÁ  ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ͳ·áõÙÁ, ³ñÛáõÝÁ, á·ÇÝ, ³ñ³ñáõÙÁ:

            àô û¨ ²ëïí³Í³¹Çñ úðºÜø - Á ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ØÇÑñÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ, µ³Ûó ³Û¹ úðºÜø - Á ³Ý³ñ¹ÛáõÝù ÏÉÇÝÇ, »Ã» ãûÍíÇ ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ:

 

¶²Ð - ¼áñáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, ½áñáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ¶ /³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²Ð /ѽáñ/ µ³é³ñÙ³ïáíª ¶ - ²Ð.

            Àëï ³Û¹Ù, ¶²Ð - Á ²½·³ÛÇÝ ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿: ºì ²½·Ç Ù»ç ¶²Ð - Ç ÅËïáõÙÁ ÷³ëïáñ»Ý ³½·³ÛÇÝ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÅËïáõÙ ¿ Ý߳ݳÏáõÙ:

            Æ ¹»å, ³½·³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ù»ñÅ»Éáí ¶²Ð - Á, ï³ñûñÇÝ³Ï Ï»ñåáí å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ܲʲ¶²Ð - Ç å³ßïáÝÁ:

            Ü²Ê²¶²Ð - Áª Ü²Ê - ² - ¶²Ð, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ¶²Ð - ÇÝ ëå³ë³ñÏáÕ ³ÝÓ: ÜáõÛÝ ÇÙ³ëïÁ áõÝ»Ý Ý³¨ äðº¸êº¸²îºÈ ¨ äðº¼Æ¸ºÜî ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ:

            Àëï ³Û¹Ù, ³é³Ýó ¶²Ð - Ç ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É Ü³Ë³·³Ñ: ºì ܳ˳·³ÑÇ ·áÛáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹»Ý ÷³ëïáõÙ ¿, áñ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ¶²Ð - Á ϳ: ÄËïíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ ²½·³ÛÇÝ ¶²Ð - »ñÁ:  ÆëÏ ¶²Ð - Ý ÁݹѳÝñ³å»ë ãÇ ÅËïíáõÙ, ¨ ³ÛÝ Ï»Ýïñáݳóí³Í Ó¨áí å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ÇÝã - áñ ÙÇ ï»Õ: ºì Ñ»Ýó ³Û¹  ¶³ÕïÝÇ ¶³ÑÁ³½·³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý߳ݳϻÉáí ¶²Ð - Ç ÁÝïñáíÇ Ü³Ë³·³Ñ, äñ»¹ë»¹³ï»É, äñ»½Ç¹»Ýï, ³Û¹ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Çñ³·áñÍáõÙ ¿ Çñ ϳÙùÁ:

            ¶²Ð - Á Çñ³Ï³ÝáõÙ ²½·³ÛÇÝ ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿, áõëïÇ ²½·Á å»ïù ¿ Çñ ¶²Ð - Á ѳëï³ïÇ Çñ å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç:

 

²¶ - Ðñ» åë³Ï: È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ Â/î/ ѳëï³ï³Ï³Ý ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²¶ /Ñáõñ/ µ³é³ñÙ³ïáí:

 

²ðø² - Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ ¹³ ²ð¶²Ð ËáñÑáõñ¹Ý ¿, áñ Ý߳ݳÏáõÙ       ¿             ²ñ³ñáÕ ½áñáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, ËáñÑñ¹³ÝÇß:

          È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ²ð /³ñ³ñáõÙ/ ³ñÙ³ïáí ¨ ¶²Ð /½áñáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ/ µ³éáíª ²ð - ¶²Ð:

       ²¯ - ´³ó³ñÓ³Ï Ò³ÛÝÁ 㻽áù³óñ»É ¿ Ð - ÑÝãÛáõÝÁ, ÇëÏ ¶ - Ý   ÑÝãÛáõݳ÷áËí»É ¿ ø - Ç:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 226
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz