ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:42


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

թ. ԲՆԱԶԳԱՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

²ð²¶²Ì - ¶»ñ³·áõÛÝ ¼áñáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Ý ¿:

     È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ²ð /³ñ³ñáõÙ, ½áñáõÃÛáõÝ/ - ²¶ /Ñáõñ/ - ²Ì /å³Ñ»É, ûÍ»É/ ³ñÙ³ïÝ»ñáíª ¼áñáõÃÛ³Ý Ññáí ûÍí³Í ϳ٠²ñ³ñã³Ï³Ý Ññáí ûÍí³Íª ²ð - ²¶ - ²Ì:

            ºì å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ Ñ»Ýó ²ñ³·³ÍÇ Ñ»ï »Ý Ï³åí³Í ²ñÇÝ»ñÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ: Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, ²ñ³·³ÍÇ ·³·³ÃÇÝ ¿ñ ϳݷݻóí³Í ²ñ³ÛÇ ¶³ÑÁ. ²ñ³·³ÍÇó å»Õí³Í ѳ½³ñ áõ ÙÇ ·³ÝÓ»ñáí ¿ñ ²ñÇ Ø³ÝÁ ÏéáõÙ Çñ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ. ²ñ³·³ÍÇ É³ÝçÇÝ ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ ϳéáõóáõÙ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ²ßï³ñ³ÏÁ:

     Àëï ³Û¹Ù, Ñ»Ýó ²ñ³·³ÍÝ ¿ ³ÛÝ åáñï³É³ñÁ, áñáí ²ñ³ñ³ïÁ ϳåíáõÙ ¿ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¼áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ²ñ³·³ÍÝ ¿ Çñ Ù»ç Ëï³óÝáõÙ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¼áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³å³ ׳鳷áõÙáí ï³ñ³ÍáõÙ ¹ñ³Ýù ²ñ³ñ³ïáí Ù»Ï: ºì »Ã» سëÇëÁ áõÝÇ Çñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ²ñÇ ²½·»ñÇ Ùáïª ÐÇٳɳÛ, ýáõÓÇÛ³Ù³..., ³å³ ²ñ³·³ÍÁ ²ñ³ñÛ³Ï³Ý ¼áñáõÃÛ³Ý ÙÇ³Ï áõ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ ËáñÑáõñ¹Ý ¿ µáÉáñ ²ñÇ ²½·»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

 

زêÆê - /ì»ñçÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ¹»é å³ñ½í³Í ã¿/:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ز ¨ êÆê µ³é»ñáí:

      êÆê µ³éÇ ÇÙ³ëïÁ ¹»é å³ñ½í³Í ã¿, û¨ ³ÛÝ áõÝÇ Ý³¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ·áñͳÍáõÃÛáõݪ  êÇë, êÇë³Ï:

            Ø² µ³éÁ ϳåí³Í ¿ Ø²Ü ³Ýí³Ý Ñ»ï:

      Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, ²ñÇ Ø³ÝÁ гٳß˳ñѳÛÇÝ æñѻջÕÇó å³ïëå³ñíáõÙ ¿ سëÇëÇ ·³·³ÃÇÝ: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, êÆê ³Ýí³ÝÁ ³í»É³ó»É ¿ Ø²Ü ³ÝáõÝÁ ¨ ϳ½Ù»É زêÆê ËáñÑáõñ¹Á:

            Æ ¹»å, ³Ûë ÝáõÛÝ ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý ÑÝ¹Ï³Ï³Ý ¨ ׳åáÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáõÙ Ø²Ü - Áª زÜàô - Ý æñѻջÕÇ Å³Ù³Ý³Ï å³ïëå³ñíáõÙ ¿  ÐÇٳɳ۠ɻé³Ý íñ³ /ÑݹϳϳÝ/ ¨ ýáõÓÇÛ³Ù³ É»é³Ý íñ³ /׳åáݳϳÝ/:

            Àëï áñáõÙ, ÐÇٳɳ۠³ÝáõÝÁ óñ·Ù³Ý³µ³ñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Ø³ÝÇ ¿çù: ºì ÝáõÛÝ ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý »ñ»ù ³½·³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáõÙ, »ñ»ù É»éÝ»ñÇ ³Ýí³Ý Ù»ç ÙǨÝáõÛÝ Ø² µ³éÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳíáñáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ Çñáù ϳåí³Í ¿ Ø²Ü ³Ýí³Ý Ñ»ïª ÐÇ - Ù³ - É³Û /سÝÇ ¿çù/, ýáõÓÇÛ³ - Ù³Ø³ - ëÇë:

            ºì êÆê µ³éÇ ÇÙ³ëïÁ å³ñ½»Éáõó Ñ»ïá Ù»Ýù Ïå³ñ½»Ýù ݳ¨ زêÆê ³Ýí³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á:

 

²Þî²ð²Î - à·»Õ»ÝáõÃÛ³Ý ÐÇÙù:

       È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²Þî /á·Ç/ µ³éáí, ²ð /½áñáõÃÛáõÝ/ ¨ ²Î /ÑÇÙù/ µ³é³ñÙ³ïÝ»ñáíª ²Þî - ²ð - ²Î:

      Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý Ù»ç /ï»ëª ²ð²ð²îÚ²Ü ¸Æò²´²ÜàôÂÚàôÜ/ å³Ñå³Ýí»É ¿ ²ð²ð²îÚ²Ü ²Þî²ð²Î²ÞÆÜàôÂÚàôÜ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÁ: Àëï ³Û¹ ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý, ²ñ³ñãÇ Ï³Ùùáí, ³ß˳ñÑÇ ï³ñµ»ñ í³Ûñ»ñÇó ²ñÇÝ»ñÁ ѳí³ùíáõÙ »Ý ²ñ³ñ³ïáõÙ ¨ ²ñ³·³ÍÇ ÷»ß»ñÇÝ ëÏëáõÙ »Ý ϳéáõó»É µ³ñÓñ ²ßï³ñ³Ï: ²ßï³ñ³ÏÇ ·³·³ÃÇÝ åÇïÇ ¹ñí»ñ ²ñ³·³ÍÇ ·³ÝÓ»ñÇó ÓáõÉí³Í Ø»Í æ³ÑÁ, áñÁ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³ÝÁ ²ñ»·³ÏÇó åÇïÇ ç»ñÙáõÃÛáõÝ ëï³Ý³ñ ¨ ³Û¹ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ëÝ»ñ µáÉáñ ²ñÇÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ â³ñÇ ìÇß³åÇ Ë³ñ¹³í³ÝùÝ»ñÇ å³ï׳éáí ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç ·ÅïáõÃÛáõÝ ¿ ͳ·áõÙ, ²ßï³ñ³ÏÇ Ï³éáõóáõÙÁ ˳÷³ÝíáõÙ ¿:  ²å³  ÑÇÙݳѳï³Ï ù³Ý¹íáõÙ ¿, ¨ ÙdzÛÝ ³ÝáõÝÝ ¿ å³Ñå³ÝíáõÙ ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³ª ²Þî²ð²Î

            Æ ¹»å, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ²ßï³ñ³Ï³ßÇÝáõÃÛ³Ý ³Ûë ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ ¿, áñ îÇï³ÝÝ»ñÁ ³Õ³í³Õí³Í ¨ Çñ»Ýó ѳñÙ³ñ»óñ³Í Ó¨áí ·áñÍ³Í»É »Ý ´ÇµÉdzÛáõÙ áñå»ë ´³µ»ÉáÝÛ³Ý ²ßï³ñ³Ï³ßÇÝáõÃÛáõÝ:

 

¾ðºì²Ü - ²ñÇÇ µÝ³Ï³í³Ûñ ϳ٠²ñÇÝ»ñÇ µÝ³Ï³í³Ûñ:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ¾ðÆ /²ðÆ/ ¨ ì²Ü /í³Ûñ/ ËáñÑáõñ¹Ý»ñáíª ²ðƲì²Üª ¾ðƲì²Üª ¾ðºì²Ü:

      Àëï ³Û¹Ù, ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ¿ ºñ¨³Ý Ó¨Á, ù³ÝÇ áñ Ýñ³ Ù»ç ã»Ý ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ: ÖÇßïÁ¾ñ»í³Ý Ó¨Ý ¿:

             Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, ¾ðºì²Ü - Á ϳéáõó»É  ¿ Ñ»Ýó ÇÝùÁª ³é³çÇÝ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÝ ¨ Çñ ³ÝáõÝáí ³Ýí³Ý»É ¿ ²ðƲì²Ü ϳ٠¾ðºì²Ü: ºì Çñ ù³Õ³ùÁ ݳ ϳéáõó»É ¿ ²ñ³ñ³ïÇ ³ÛÝ ÙÇ³Ï ï»ÕáõÙ, áñï»ÕÇó »ñ¨áõÙ »Ý ¨° ²ñ³·³ÍÁª ²ñ³ÛÇ ¶³ÑÁ, ¨° سëÇëÁª ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ï³ó³ñ³ÝÁ:

            ì»ñçÇÝ Ð³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ æñѻջÕÁ ÑÇÙݳѳï³Ï ³ñ»ó ù³Õ³ùÁ: ºì سÝÇ áñ¹Ç ²ñ³ÙÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»ó ¾ðºì²Ü - Á ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ: ºì Áëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý, ¾ðºì²Ü - Á ѳí»ñÅ³Ï³Ý ù³Õ³ù ¿. ³ÛÝ ÙÇßï åÇïÇ Ï³éáõóíÇ áõ »ñµ»ù ³í³ñïÇÝ åÇïÇ ãѳëÝÇ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 232
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz