ԱՐԵԳԱԿԻ (Կիրակի), 22.09.2019, 00:31


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

գ. ՀԱՎԱՏՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

²ì- ´³é³ñÙ³ï, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ÎÚ²Üø, Ðà¶Æ, àôÄ,    ¾àôÂÚàôÜ, ÊàðÐàôð¸:

            úñÇݳϪ ѳí³ï, ³íÛáõÝ, ѳí, ³ñÛ³í /³ñ¨/, µ³ñÛ³í /µ³ñ¨/, µ³í, ó³í, ѳñÛ³í, ܳí³ë³ñ¹:

 

²ðºì - λݳó ¼áñáõÃÛáõÝ, λݳó ²ñ³ñáõÙ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ð /³ñ³ñáõÙ, ½áñáõÃÛáõÝ/ ¨ ²ì /ÏÛ³Ýù/ ³ñÙ³ïÝ»ñáíª ²ð - ²ìª ²ðÚ²ì /²ðºì/:

      Àëï ³Û¹Ù, ²ðºì - Á ãÇ ÝáõÛݳÝáõÙ ²ðº¶ - ÇÝ: ²ðº¶ -Á, áñå»ë Ðñ» ¼áñáõÃÛáõÝ, ì³Ñ³·ÝÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿ /µ³Ûó á㪠ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁ/: ÆëÏ ²ðºì - Á, áñå»ë λݳó ¼áñáõÃÛáõÝ Ï³Ù Î»Ý³ó ²ñ³ñáõÙ, ÝáõÛݳÝáõÙ ¿ ²ñ³ñãÇÝ: ²ÛëÇÝùݪ ²ñ¨Á ²ñ³ñãÇó µËáÕ Î»Ý³ó æ»ñÙáõÃÛáõÝÝ ¿, ÈáõÛëÁ, ¼áñáõÃÛáõÝÁ:

 

²ðº¶ - Ðñ» ¼áñáõÃÛáõÝ:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ð /½áñáõÃÛáõÝ/ ¨ ²¶ /Ñáõñ/ ³ñÙ³ïÝ»ñáíª ²ð - ¾¶ /²¶/:

            ²ðº¶²Î - Á ϳ½Ùí³Í ¿ ²ðº¶ µ³éáí ¨ ²Î ³ñÙ³ïáí ¨ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Ðñ» ¼áñáõÃÛ³Ý ²Ï:

 

²ðºìàð¸Æ /²ðàð¸Æ/ - ²ñ³ñãÇ àñ¹Ç, ²ñ³ñã³ÍÇÝ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ðºì /λݳó ¼áñáõÃÛáõÝ/ ¨ àð¸Æ µ³é»ñáí:

      ²ðºìàð¸ÆÜ Ï³Ù ²ðàð¸ÆÜ,  áñå»ë гí³ïù³ÛÇÝ ÊáñÑáõñ¹, ÷³ëïáñ»Ý ²ñÇÝ»ñÇ Ñá·¨áñ ¿áõÃÛ³Ý áñ³Ï³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿ ¨ Ýñ³Ýó î»ë³ÏÇ Í³·áõÙÇ ³Ù»Ý³µÝ³Ï³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ: àñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ, ²ñáñ¹Û³ó гí³ïùÁ ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý áñ³Ï ¿ ¨  Ùßï³å»ë ³éϳ ¿ ²½·Ç Ù»ç, ·Çï³Ïóí³Í ϳ٠ã·Çï³Ïóí³Í: ´áÉáñ гۻñÁ Çñ»Ýó ͳ·áõÙáí ²ñáñ¹Ç »Ý: ºì Ýñ³Ýù, áíù»ñ ·Çï³ÏóáõÙ »Ý ¹³, ѳí³ïáõÙ »Ý. ÇëÏ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ã»Ý ·Çï³ÏóáõÙ, ÏñáÝ³Ï³Ý ÙáÉáõóùáí ÅËïáõÙ »Ý Çñ»Ýó ÇëÏ Í³·áõÙÁ:

 

²ìºî - ¶Çï»ÉÇù, ÇÙ³ëï³íáñí³Í ËáñÑáõñ¹:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ì /ËáñÑáõñ¹/ ¨ ²î/³Ù÷á÷áõÙ/ ³ñÙ³ïÝ»ñáíª ²ì - ºî /²î/:

            ²ìºî - ËáñÑñ¹áí »Ý Ï³½Ùí³Í ²ìºîºÈ, ²ìºîÆê, ²ìºî²ð²Ü ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ: ²ìºî ËáñÑñ¹Ç ÑÝãÛáõݳ÷áËí³Í Ó¨»ñÝ »Ý éáõë»ñ»Ý ì»¹³ïÛ, å³ñëÏ»ñ»Ý ²í»ëï³, Ñݹϻñ»Ý ì»¹³ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ:

      ²í»ï³ñ³Ý - Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ÆÙ³ëï³íáñí³Í ÊáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·:

 

вì²î - гëï³ïáõÝ Ñá·¨áñ ÁÝϳÉáõÙ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª Ð - ÑáõÝã³ñÙ³ïáí, ²ì /Ñá·Ç/ ¨ ²î /ï»Õ, ï»Õ³¹ñáõÙ/ µ³é³ñÙ³ïÝ»ñáíª Ð - ²ì - ²î:

 

вì²îø -  Ðá·¨áñ ´³ó³ñÓ³Ï ÊáñÑáõñ¹:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª вì²î ËáñÑñ¹áí ¨ ø Ñá·Ý³Ïdzϻñï ³Í³Ýóáí:

       Àëï ³Û¹Ù, вì²îø - Á µ³½Ù³ËáñÑáõñ¹ Ñá·¨áñ ÁÝϳÉáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿:

         Ð²ì²îø - Á ËÇëï ï³ñµ»ñ ¿ ÎðàÜ - Çó: вì²îø - Á Ý»ñùÇÝ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ µÝ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³åñí³Í ËáñÑáõñ¹ ¿: ÆëÏ ÎðàÜ - Áª ³ñï³ùÇÝ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ÏñáõÙÝ ¿ Ù³ñ¹áõ Ù»ç:

         Àëï ³Û¹Ù, вì²îø - Á ³Ýå³ÛÙ³Ý ²½·³ÛÇÝ /ò»Õ³ÛÇÝ/ ¿, ÇëÏ ÎðàÜ - Á ³Ýå³ÛÙ³Ý ³Ýѳï³Ï³Ý ¿: ²½·³ÛÇÝ Ð³í³ïùÁ ²½·Ç Ñá·¨áñ ¿áõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿ ¨ ³Ýå³ÛÙ³Ý ò»Õ³ÛÇÝ Ð³í³ïùÇ Ù³ëݳíáñ ¹ñë¨áñáõÙÝ ¿:

      Ü»ñϳÛáõÙë ²ñÇ³Ï³Ý ²½·»ñÇ Ù»ç Ï³Ý ¨° гí³ïùÝ»ñ, ¨° ÎñáÝÝ»ñ: ²½·³ÛÇÝ Ð²ì²îø  »Ýª ´ñ³ÑÙ³Û³Ï³Ý Ð³í³ïùÁ Ðݹϳëï³ÝáõÙ, êÇÝïáÛ³Ï³Ý Ð³í³ïùÁ Ö³åáÝdzÛáõÙ, ²ñáñ¹Û³ó гí³ïùÁ г۳ëï³ÝáõÙ:

            ÎðàÜ »Ý ´áõ¹¹³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¼ñ³¹³ßï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, سÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÎñÇßݳ۳ϳÝáõÃÛáõÝÁ, øñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ:

 

к²Üàê - Ðáõݳñ»Ý  ¾ÂÜàê  ËáñÑáõñ¹Ý ¿, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²¼¶, òºÔ: к²Üàê - Ý û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ òºÔ²ÚÆÜ /²¼¶²ÚÆÜ/ вì²îø ÇÙ³ëïáí:

      èáõë»ñ»Ý к²Üàê - Á ÏáãíáõÙ ¿ Ú²¼ÆâÜÆÎ, áñÁ ÝáõÛÝå»ë Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²¼¶: гۻñ»Ý ³ÛÝ ÏáãíáõÙ ¿ òºÔ²ÎðàÜ Ï³Ù òºÔ²Ð²ì²îø: òºÔ²ÎðàÜ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ò»ÕÁ Çñ Ù»ç Ïñ»Éª Çñ  Ù»ç áõÝ»Ý³É Çñ ͳ·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, Çñ ³ñÛáõÝÇ, Çñ Ñá·¨áñ ¨ ³ÛÉ áñ³ÏÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ:

            Àëï ³Û¹Ù, ÷³ëïáñ»Ý, к²ÜàêàôÂÚàôÜ - Á, áñå»ë òºÔ²ÎðàÜ,  ²½·Ç /ò»ÕÇ/ Ñá·¨áñ ¿áõÃÛáõÝÝ ¿: àñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ, к²ÜàêàôÂÚàôÜ - Á  Ñ³ïáõÏ ¿ µáÉáñ ò»Õ»ñÇÝ: ´³Ûó ³Ù»Ý ÙÇ ²½· /ò»Õ/ áõÝÇ Çñ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ÐºÂ²ÜàêàôÂÚàôÜ - Á, áñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ ²½·Ç /ò»ÕÇ/ ͳ·áõÙݳµ³Ý³Ï³Ý áñáß³ÏÇ ÁÙµéÝáõÙÁ, Ýñ³ áñ³Ï³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ: ºì ³Ù»Ý ò»ÕÇ ÐºÂ²ÜàêàôÂÚàôÜ - Á  Çñ ³ÝáõÝÝ áõÝÇ: ²ñÇÝ»ñÇ ÐºÂ²ÜàêàôÂÚàôÜ - Á  ÏáãíáõÙ ¿ ²ðàð¸Æ ϳ٠²ðºìàð¸Æ, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ñ³ñãÇ áñ¹Çª ²ñ³ñã³ÍÇÝ:

         ºì к²ÜàêàôÂÚàôÜ -Á áñå»ë áñáß³ÏÇ ò»ÕÇ Ñá·¨áñ ¿áõÃÛáõÝ, ³Ýå³ÛÙ³Ý Çñ áñáß³ÏÇ ò»Õ³ÛÇÝ å³ïϳݻÉáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ: سñ¹ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ÁݹѳÝñ³å»ë к²Üàê ϳ٠òºÔ²ÎðàÜ. ݳ ÉÇÝáõÙ ¿ ØáÝÕáÉ³Ï³Ý Ð»Ã³Ýáë, ê»Ù³Ï³Ý лóÝáë, Ü»·ñ³Ï³Ý лóÝáë... ϳ٠²ñÇ³Ï³Ý Ð»Ã³Ýáë, áñ Çñ ³ÝáõÝÝ áõÝǪ ²ðàð¸Æ:

 

òºÔ²ÎðàÜ - ò»ÕÁ Çñ Ù»ç Ïñ»É:

        È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ òºÔ ¨ ÎðàÜ /Ïñ»É/ µ³é»ñáí:

            òºÔ²ÎðàÜ ËáñÑáõñ¹Á µ³ó³Ñ³Ûï»É ¿ ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÁ: ²ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ÑáõÝ³Ï³Ý Ð»Ã³ÝáëÇÝ:

            òºÔ²ÎðàÜ - Á ÁݹѳÝñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿: ºì í»ñ³ó³Ï³Ý òºÔ²ÎðàÜ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: ²Ù»Ý ÙÇ ò»Õ áõÝÇ Çñ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ òºÔ²ÎðàÜ - Á, áñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ ò»ÕÇ Í³·áõÙݳÛÇÝ, Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý, µ³ñá۳ϳÝ, Ï»Ýë³Ó¨Ç... ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ áñå»ë гí³ïù: ºì ³Ù»Ý ò»ÕÇ òºÔ²ÎðàÜ Çñ ³ÝáõÝÝ áõÝÇ: ²ñÇ ò»ÕÇ òºÔ²ÎðàÜ - Á ÏáãíáõÙ ¿ ²ñáñ¹Ç Ï³Ù ²ñ¨áñ¹Ç, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ñ³ÛÇ áñ¹Çª ²ñ³ñã³ÍÇÝ:

            Àëï ³Û¹Ù, гÛÁ áñå»ë ò»Õ³ÏñáÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý ²ñáñ¹Ç ¿ ¨ Çñ Ù»ç ÏñáõÙ ¿ ²ñÇ ò»ÕÇ áñ³Ï³Ï³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á áñå»ë гí³ïù:

 

´à¶ /´²¶/ - ÐáõñÇ Ñ³ëï³ïáõÙ, ²ëïí³Í:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ´ ѳëï³ï³Ï³Ý ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²¶ /ú¶/ µ³é³ñÙ³ïáí:

            Ð³Ûáó É»½íÇ Ù»ç ·áñͳÍíáõÙ ¿ ´²¶ Ó¨Á ¨ ³ÛÝ ¿Éª µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª  ´³·ÇÝ, ´³·ñ³ï, ´³·³í³Ý, ´³·ñ¨³Ý¹:

 

î²Ö²ð - Ø»Í ½áñáõÃÛáõÝ, Ù»Í áõËïª àôËï³ï»ÕÇ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª î - ѳëï³ï³Ï³Ý ÑáõÝã³ñÙ³ïáí, ²Ö /Ù»Í, µ³ñÓñ/ ¨ ²ð /½áñáõÃÛáõÝ, áõËï/ µ³é³ñÙ³ïÝ»ñáíª î - ²Ö - ²ð:

            Àëï ³Û¹Ùª î²Ö²ð Ñ»Ýó Ý߳ݳÏáõÙ ¿ àôËï³ï»ÕÇ: ºì Ñ»Ýó àôËï³ï»Õ»ñáõÙ ¿ÇÝ Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÁ ѳñ³µ»ñí»É Çñ»Ýó ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï: лﳷ³ÛáõÙ ³Û¹ àôËï³ï»Õ»ñáõ٠ϳéáõóí³Í ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë Ïáãí»óÇÝ î²Ö²ð:

            àôëïÇ î²Ö²ð »Ý ÙdzÛÝ àôËï³ï»Õ»ñáõ٠ϳéáõóí³Í ¨ ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝ ÝíÇñí³Í ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

      ²ß˳ñÑÇ Ûáà Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ÑÝ¹Ï³Ï³Ý î²Ö Ø²Ð²È ¹³Ùµ³ñ³ÝÁ áõÝÇ Ñ»Ýó ѳۻñ»Ý ËáñÑáõñ¹ª¶»ñ³·áõÛÝ à·áõ àôËïª î²Ö /µ³ñÓñ, Ù»Í/ - زР/á·Ç/ - ²ð /áõËï/:

 

غÐڲܠ- à·áõ å³Ñå³ÝáõÙ, à·áõ úè³Ý:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª زР/á·Ç/ µ³éáí ¨ ²Ü /å³Ñå³ÝáõÙ/ ³ñÙ³ïáí:

            ØºÐÚ²Ü - Á áñå»ë à·ÇÝ»ñÇ úè³Ý, ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï ѳݹÇåÙ³Ý, ѳñ³µ»ñÙ³Ý í³Ûñ ¿: غÐÚ²Ü - Ý»ñáõÙ »Ý ѳí³ùíáõÙ Ù»ñ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÁ, ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ï ¿É Ù»Ýù ѳñ³µ»ñíáõÙ »Ýù ³Û¹ï»Õ ¨ Ýáñá·áõÙ, ½áñ³óÝáõÙ »Ýù Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÁ: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, Ù»ñ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÝ ³í»ÉÇ Ùáï »Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, ¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ýù ѳñ³µ»ñíáõÙ »Ýù Ù»ñ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ºì å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ûñÇݳϪ ׳åáݳóÇÝ»ñÇ Ùáï ܳËÝÇÝ»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÝáõÛÝÇëÏ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÇÝ:

            Àëï ³Û¹Ù, Ù»Ýù î³×³ñ »Ýù ßÇÝáõÙ áñå»ë غÐڲܪ Ù»ñ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇ úè³Ý: ºì ³Ù»Ý î³×³ñ Ø»ÑÛ³Ý ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É, ¨ ³Ù»Ý ï»Õ غÐÚ²Ü Ï³éáõó»É ãÇ ÉÇÝÇ: غÐÚ²Ü Ï³éáõóíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ³ÛÝ í³Ûñ»ñáõÙ, áõñ ѳí³ùíáõÙ »Ý Ù»ñ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÁ:

            ØÇ ²½· Ñá·»å»ë ïϳñ³óÝ»Éáõ, ÏáñͳݻÉáõ ѳٳñ µ³í³Ï³Ý ¿ Ýñ³Ý Ïïñ»É Çñ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇó: ²Ñ³ û ÇÝãáõ ³ÙµáÕç г۳ëï³ÝáõÙ Ïáñͳݻɠ »Ý µáÉáñ غÐÚ²Üܺð - Á ¨ Ñ»Ýó Ýñ³Ýó ï»Õáõ٠ϳéáõó»É »Ý ûï³ñ á·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï ѳñ³µ»ñí»Éáõ î³×³ñÝ»ñª ºÏ»Õ»óÇÝ»ñ: ´³Ûó ³½·³ÛÇÝ á·ÇÝ»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý Ñ»é³ÝáõÙ Çñ»Ýó гÛñ»ÝÇùÇó: àôëïÇ ûï³ñ³½·Ç á·ÇÝ»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý ·³ÉÇë г۳ëï³Ý ¨ ã»Ý ÙïÝáõÙ ³Û¹ î³×³ñÝ»ñÁ: гñ³½³ï á·ÇÝ»ñÝ ¿É ³ñï³ùëí³Í »Ý ³Û¹ï»ÕÇó: àôëïǠг۳ëï³Ýáõ٠ϳéáõóí³Í øñÇëïáÝ»³Ï³Ý ϳ٠³ÛÉ ÏñáÝ³Ï³Ý ÞÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ áã ÙÇ á·Ç ãϳ: ºì ³Û¹ ³Ýá·Ç î³×³ñÝ»ñáõÙ ³ÙµáÕç ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ ½áõï ³Ýµáí³Ý¹³Ï óï»ñ³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõÙ ¿, áñï»ÕÇó Ù³ñ¹Á ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë ³é³í»É ¹³ï³ñÏí³Í áõ ÁÝÏ×í³Í:

            Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÙÇ³Ï å³Ñå³Ýí³Í غÐÚ²Ü - Á í»ñ³Ï³Ý·Ýí³Í ¶²èÜÆ î³×³ñÝ ¿, áñï»Õ Ù»ñ ÝíÇñáõÙÇ ßÝáñÑÇí åÇïÇ  Ñ³í³ù»Ýù Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ óñí³Í á·ÇÝ»ñÇÝ:

 

øàôðØ -  ÐáõñÁ, ½áñáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝáÕ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ø - ã·Çï³Ïóí³Í ÑáõÝã³ñÙ³ïáí,  ²ð /½áñáõÃÛáõÝ/ µ³é³ñÙ³ïáí ¨ Ø /å³Ñ»É/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáíª  ø - àôð /²ð/ - Ø:

       øàôðØ - Á ²ñÇÝ»ñÇ Ñá·¨áñ ³é³çÝáñ¹ ¿ª ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç ÐáõñÁ, ¼áñáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝáÕ:  

            Ð³Ù»Ù³ï³Í ÙÛáõëª â³ñÇ ò»Õ»ñÇ, ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÐáõñÇ ï³ññÁ: Àëï ³Û¹Ù, ²ñÇ ë»ñáõݹݻñÁ Ùßï³å»ë Çñ»Ýó Ý»ñùÇÝ ÐáõñÇ ï³ññÁ ëÝáõÙ »Ý ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ºì ë»ñáõݹݻñÇ ³Û¹ ÐáõñÇ ëÝáõÙÁ ¨ å³Ñå³ÝáõÙÁ Çñ³·áñÍáõÙ »Ý áõ ³é³çÝáñ¹áõÙ øàôðغð -Á:

            øàôðØ - Ç ÑáÙ³ÝÇßÝ ¿ ØචËáñÑáõñ¹Á, áñ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ²ñÇ³Ï³Ý ß³ï É»½áõÝ»ñáõÙ: ºñÏáõ ½áõ·³Ñ»é ËáñÑáõñ¹Ý»ñÝ ¿É áõÝ»Ý ÝáõÛÝ ÇÙ³ëïÁª ÐáõñÁ å³Ñå³ÝáÕ:

            øñÙáõÃÛáõÝÁ /Øá·áõÃÛáõÝÁ/ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿, áñ ųé³Ý·³µ³ñ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ øñÙ³Ï³Ý îáÑÙ»ñÇ Ù»ç: Àëï ³Û¹Ù, øñÙ³Ï³Ý îáÑÙ»ñÇó ÁÝïñíáõÙ ¨ ¶»ñ³·áõÛÝ øñÙ³å»ïÇ ÏáÕÙÇó ûÍíáõÙ ¿ Ñá·¨áñ ³é³çÝáñ¹ª øàôðØ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 289
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz