ԱՐԵԳԱԿԻ (Կիրակի), 22.09.2019, 00:47


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

ե. ԾԱԳՈՒՄՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

²ðزî - ¼áñáõÃÛáõÝÁ, Ï»ÝëáõݳÏáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝáÕ:

          È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ð /½áñáõÃÛáõÝ, ë»ñáõÙ/ ³ñÙ³ïáí ¨ زî /å³Ñå³Ý»É/ µ³éáí:

 

²ðÚàôÜ - ¼áñáõÃÛáõÝÁ ëÝáÕ, å³Ñå³ÝáÕ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ýá ϳ½Ùí³Í ¿ ²ð /½áñáõÃÛáõÝ/ ¨ ²Ü /ÍÝáÕ, ëÝáÕ, å³Ñå³ÝáÕ/ ³ñÙ³ïÝ»ñáíª ²ð - àôÜ /²Ü/ª ²ðÚàôÜ:

 

òºÔ - ̳·áõÙݳÛÇÝ Ý³Ë³ÑÇÙù, î»ë³Ï:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ò - ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²Ô /½³ñÙ/ µ³é³ñÙ³ïáíª ò - ºÔ /²Ô/:

       Àëï ³Û¹Ù, òºÔ - Á Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µÝ³Ï³Ý î»ë³Ï ¿, áñå»ë ³½·»ñÇ Í³·áõÙݳÛÇÝ Ý³Ë³ÑÇÙù: ºì í»ñ³ó³Ï³Ý ²½· ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: ´áÉáñ ²½·»ñÁ Çñ»Ýó ͳ·áõÙáí å³ïϳÝáõÙ »Ý ³Ûë ϳ٠³ÛÝ µÝ³Ï³Ý î»ë³ÏÇݪ òºÔ - ÇÝ: òºÔ - Á ÙÇ µÝ³Ï³Ý ûñ·³Ýǽ٠¿, áñÝ áõÝÇ Çñ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñÁª Çñ  ²½·»ñÁ:

            ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï òºÔ - Ý ¿É ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë ¿ ³í»ÉÇ Ù»Í µÝ³Ï³Ý ûñ·³ÝǽÙǪ سñ¹Ï³ÛÇÝ ê»éÇ Ù»ç: ºì áñù³Ý òºÔ - Ç Ï»ÝëáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ϳËí³Í ¿ Çñ µáÉáñ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñǪ ²½·»ñÇ Ï»ÝëáõݳÏáõÃÛáõÝÇó, ÝáõÛÝù³Ý ¿É سñ¹Ï³ÛÇÝ ê»éÇ Ï»ÝëáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ϳËí³Í ¿ Çñ µáÉáñ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñǪ òºÔºð - Ç Ï»ÝëáõݳÏáõÃÛáõÝÇó:

            Àëï ³Û¹Ù, áñù³Ý íï³Ý·³íáñ ¿ ³½·³ÛÇÝ áõ ó»Õ³ÛÇÝ ³ÝѳݹáõñÅáճϳÝáõÃÛáõÝÁ, ÝáõÛÝù³Ý ¿É íï³Ý·³íáñ ¿ ³½·³ÛÇÝÇ áõ ó»Õ³ÛÇÝÇ ÅËïáõÙÁ:

 

²¼ - λÝë³Ï»ñï ³ñÙ³ï, áñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ̲¶àôØ, ¼àðàôÂÚàôÜ, ìºÐàôÂÚàôÜ, زøðàôÂÚàôÜ, àð²Î ÇÙ³ëïÝ»ñ:

      úñÇݳϪ ³½·, ³½Ýí ³Ï³Ý, ²ñ³½, гÛϳ½³½³ï, ³½¹...

            àñå»ë Ï»Ýë³Ï»ñï ³ñÙ³ï, ²¼ - Á ϳñáÕ ¿   áñáß µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É ²ð ¨ ²Ü Ï»Ýë³Ï»ñï ³ñÙ³ïÝ»ñÇÝ:

            úñÇݳϪ ³½ÝÇí - µ³ñÇ, гÛϳ½ - ØÇÑñ³Ý:

 

²¼¸ - ¼áñáõÃÛ³Ý, ̳·áõÙÇ, ÊáñÑñ¹Ç àðàÞ²ÎÆàôÂÚàôÜ, вì²êîàôØ, вêî²îàôØ:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ Ï»Ýë³Ï»ñï ²¼ µ³é³ñÙ³ïáí ¨ ¸ /î/ ѳëï³ïáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí:

            ²¼¸ - Á µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ï»ÝëáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïáÕ, áñáß³ÏÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñ:

            úñÇݳϪ Ù³½¹ - å³ßï³ÙáõÝù, å³ßï»ÉÇ:  ²ñï³í³½¹ - á·áõ ½áñáõÃÛ³Ý áõËï:

 

²¼¶ - ²ñÛáõݳÏó³Ï³Ý àñ³Ï³Ï³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý µ³Õ³¹ñÛ³É µ³é ¿ª ϳ½Ùí³Í ¿ ²¼ /ͳ·áõÙ/ µ³é³ñÙ³ïáí ¨ ¶ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí, áñÝ áõÝÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý, Ù³ñÙݳíáñáõÙÇ  ÇÙ³ëï:

            ÜáõÛÝ ²¼ - ³ñÇ³Ï³Ý ³ñÙ³ïáí »Ý Ï³½Ùí³Í ݳ¨     éáõë»ñ»Ý Ú³½Çó³ ¨ ɳïÇÝ»ñ»Ý ܳódz ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ:

      àñå»ë ²ñÛáõݳÏó³Ï³Ý àñ³Ï³Ï³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, ²½·Á ÙÇ µÝ³Ï³Ý ûñ·³Ýǽ٠¿ ¨ áõÝÇ Çñ µÝ³Ï³Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñÁª îáÑÙ»ñÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ²½·Á ÇÝùÝ ¿É ÙÇ µÝ³Ï³Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë ¿ Ù»Ï ³ÛÉ µÝ³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃ۳ݪ سñ¹Ï³ÛÇÝ áñáß³ÏÇ î»ë³ÏǪò»ÕÇ Ù»ç:

      Àëï ³Û¹Ù, ò»ÕÁ ²½·Ç ͳ·áõÙݳÛÇÝ ÑÇÙùÝ ¿: ºì í»ñ³ó³Ï³Ý  ²½· ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ. Ï³Ý ²ñÇ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ ²½·»ñ, âÇݳϳÝ, ê»Ù³Ï³Ý, Ü»·ñ³Ï³Ý, ØáÝÕáÉ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ ²½·»ñ: ²ñÇ³Ï³Ý ²½·»ñÁ µÝ³Ï³Ý ×ÛáõÕ»ñÝ »Ý ²ñÇ³Ï³Ý ò»Õ³Í³éÇ, áñÇ ²ñÙ³ïÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïáõÙ:

            Àëï ²ñ³ñ³ï۳ݠ ²í³Ý¹áõÃÛ³Ý, Ðݹ³ñÇ³Ï³Ý ²½·»ñÁ ³é³ç³ó»É »Ý ²ñ³ÙÇ áñ¹Ç Æݹñ³ÛÇó: ²ñ»ßÇó ³é³ç³ó»É »Ý Æñ³Ý³Ï³Ý ²½·»ñÁ: ²É³ÝÇó ³é³ç³ó»É »Ý ÐÛáõëÇë-ÎáíϳëÛ³Ý ²½·»ñÁ: ¼¨ëÇó ³é³ç³ó»É »Ý ÐáõÛÝ ¨ ȳïÇÝ³Ï³Ý ²½·»ñÁ: гí³Ý³µ³ñ ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ²½·»ñÁ ·³ÉÇë »Ý Ð³ÛÏÇ ë»ñáõݹݻñÇó, ù³Ý½Ç Ýñ³Ýù ³ñ¹ÛáõÝù »Ý ²ñ³ñ³ïÇó ³í»ÉÇ áõß ³ñï³·³ÕÃÇ, »ñµ ³ñ¹»Ý ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ²ñÇÝ»ñÁ ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ ²ñÙ»Ý, ÇëÏ ²ñ³ñ³ïÁª ²ñÙ»Ýdz: ¸³ ¿ íϳÛáõÙ Ýñ³Ýó ³ÝáõÝÁª /¶/¿ñÙ³Ý Ï³Ù ²É»Ù³Ý: ²í»ÉÇݪ §²Ý·Éá-ê³ùëáÝ î³ñ»·ñáõÃ۳ݦ Ù»ç ·ñí³Í ¿. § ²Ûë ÏÕ½áõ ³é³çÇÝ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ »Õ»É »Ý ´ñÇïáÝÝ»ñÁ, áñáÝù »Ï»É »Ý ²ñÙ»ÝdzÛÇó¦: §The Anglo-Sakson Chronikle ¦, London, 1861. ¶»ñÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ²É³ÝÝ»ñÇ Ùdz˳éÝí»Éáõó ³é³ç³ó»É »Ý êɳíáÝ³Ï³Ý ²½·»ñÁ:

 

îàÐØ - λÝëáõݳÏáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝáÕ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª î - ѳëï³ï³Ï³Ý ÑáõÝã³ñÙ³ïáí, ²Ð /ѽáñ/ µ³é³ñÙ³ïáí ¨ Ø /å³Ñå³Ý»É/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáíª î - ²Ð /úÐ/ - Ø:

      îàÐØ - »ñÁ ³½·Ç ûñ·³ÝǽÙáõÙ µÝ³Ï³Ý, ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñ »Ý, áñáÝù Çñ»Ýó ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ùµ ³å³ÑáíáõÙ »Ý ³½·Ç Ï»ÝëáõݳÏáõÃÛáõÝÁ: Àëï ³Û¹Ù, ãϳ îàÐØ ²½·Çó ¹áõñë ¨ ãϳ ²½· ³é³Ýó îàÐØ - Ç: ºì îàÐØ - »ñÇ ù³Ûù³ÛáõÙÁ ѳݷ»óÝáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ ûñ·³ÝǽÙÇ ù³Ûù³ÛÙ³ÝÁ: ²½·Á ½áñ³íáñ ¿ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ½áñ³íáñ »Ý Ýñ³ îàÐØ - »ñÁ:

            àñå»ë ²½·Ç ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ý ûç³Ë, îàÐØ -Á áõÝÇ Çñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ: Æñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ¿ îàÐØ -Á ³å³ÑáíáõÙ ²½·Ç ë»ñݹ³ïíáõÃÛáõÝÁ: Àëï ³Û¹Ù, ÁÝï³ÝÇù ãÇ ëï»ÕÍíáõÙÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ ×ÛáõÕ³íáñíáõÙ »Ý îáÑÙÇ Ù»ç: ÀÝï³ÝÇùÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý îáÑÙ³Ï³Ý ¿: ºì îàÐØ - Çó ¹áõñë ϳ½Ùí³Í ÁÝï³ÝÇùÁ ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙ ¿, áõëïÇ ¨ ÇÝùÝÇÝ ³½·³ÛÇÝ ã³ñÇù ¿:

 

Ⱥ¼àô - ²½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª È ¨ àô ã·Çï³Ïóí³Í ÑáõÝã³ñÙ³ïÝ»ñáí ¨ ²¼ /ͳ·áõÙ/ µ³é³ñÙ³ïáíª È - ¾¼ /²¼/ - àô:

            È»½áõÝ ³½·³ÛÇÝ Ý»ñùÇÝ Í³·áõÙݳÛÇÝ áñ³Ï ¿: ²½·Á ÇëϽµ³Ý» ½·³Éáí Çñ ͳ·áõÙÁ, Çñ áñ³ÏÝ»ñÁ, Çñ µÝûññ³ÝÁ, µÝ³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ... ÛáõñáíÇ ÁÝϳÉáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ: ºì ²½·³ÛÇÝ È»½áõÝ - ³½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿: Àëï ³Û¹Ù, ²½·³ÛÇÝ È»½áõÝ Çñ ²½·Ç Ù»ç Ý»ñϳ۳ÝáõÙ ¿ áñå»ë Ý»ñùÇÝ Í³·áõÙݳÛÇÝ áñ³Ï, ÇëÏ áõñÇß ²½·»ñÇ Ù»çª áñå»ë ³ñï³ùÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÙÇçáó:

            Æ ¹»å, ÇÝãå»ë ãϳ í»ñ³ó³Ï³Ý ²½·, ³ÛÝå»ë ¿É ãϳ í»ñ³ó³Ï³Ý ²½·³ÛÇÝ È»½áõ: ºÃ» ²½·Á ò»ÕÇ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë ¿, áõñ»ÙÝ ²½·³ÛÇÝ È»½áõÝ ¿É ò»ÕÇ È»½íÇ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë ¿: ºì å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ È»½áõÝ»ñÁ ËÙµ³íáñíáõÙ »Ý Áëï Çñ»Ýó ͳ·áõÙݳµ³Ý³Ï³Ý ÁݹѳÝñáõÃ۳ݪ ²ñÇ³Ï³Ý /Ðݹ»íñáå³Ï³Ý/ È»½áõÝ»ñ, âÇݳϳÝ, ê»Ù³Ï³Ý, Âáõñù³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ È»½áõÝ»ñ: Àëï ³Û¹Ù, ÷³ëïáñ»Ý ²½·³ÛÇÝ È»½áõÝ»ñÁ  Çñ»Ýó ò»Õ³ÛÇÝ È»½íÇ Ù³ëݳíáñ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÝ »Ýª µ³ñµ³éÝ»ñÁ:

                                                         ²ñÇ³Ï³Ý ò»Õ³É»½áõÝ Ó¨³íáñí»É ¿ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¨ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïÇó ¿ ï³ñ³Íí»É ³ß˳ñÑáí Ù»Ï: ö³ëïáñ»Ý µáÉáñ²ñÇ³Ï³Ý ²½·³ÛÇÝ È»½áõÝ»ñÁ ²ñÇ³Ï³Ý ò»Õ³É»½íÇ, ³ÛëÇÝùݪ гÛáó È»½íÇ µ³ñµ³éÝ»ñ »Ý, áñ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ½³ñ·³ó»É »Ý ÇÝùÝáõñáõÛݳµ³ñ ¨ ï³ñµ»ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ¸³ ÑÇÙݳíáñíáõÙ ¿ Ñ»Ýó ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛ³Ùµ, áñ ²ñÇ³Ï³Ý ³ÛÉ È»½áõÝ»ñÇ ß³ï ³ñÙ³ï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñ µ³ó³ïñíáõÙ »Ý гۻñ»Ý /·áõó» ¨ ÙdzÛÝ Ð³Û»ñ»Ý/:

            úñÇݳϪ

       Ú³½ÇϪ /²¼ /ͳ·áõÙ/ - ÆÎ / - È»½áõ.

Ú³½Çó³ª /²¼ - Æò² / - ²½·.

      ÎÝÛ³½ª / ÎÀÜ - ²¼ /   - ²½Ýí³Ï³Ý.

´ñ³í᪠/ ´²ð - ²ì - ú / - ´³ñÛ³í.

               ´³ñÇÝ, ´³ñáݪ /´²ðÆ/ - ²ñÇ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ.

      ²·ÝÇ, ²·áݪ  /²¶Ü/ - Ðáõñ.

²Ýݳª / ²Ü - ²Ð / - ²ëïí³Í³Ù³Ûñ.

²ïñáõ߳ݪ / ²îð - àôÞ - ²Ü / - êáõñµ Ïñ³ÏÇ å³Ñå³ÝáõÙ:

            àñå»ë ³½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, ²½·³ÛÇÝ È»½áõÝ ëáíáñ³µ³ñ ãÇ ÁݹáõÝáõÙ ûï³ñ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñ: ºì »Ã» áñáß ûï³ñ µ³é»ñå³ñï³¹ñíáõÙ »Ý, ³å³ ²½·³ÛÇÝ È»½áõÝ ¹ñ³Ýù ãÇ Ù³ñëáõÙ, ù³ÝÇ áñ ûï³ñ µ³é»ñÁ Çñ»Ýó Ù»ç ³½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹ ãáõÝ»Ý: àôëïÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ųٳݳϳíáñ »ñ¨áõÛà »Ý ²½·³ÛÇÝ È»½íÇ Ù»ç:

 

²¼ÜÆì /²¼Üì²Î²Ü/ - ̲¶àôØ àôܺòàÔ, ¼î²ðÚàôÜ, ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ´²ðÆ ËáñÑñ¹ÇÝ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ²¼ - Ï»Ýë³Ï»ñï ³ñÙ³ïáí, Ü - áñáß³ÏÇáõÃÛáõÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ Æì - µ³é³ñÙ³ïáíª ²¼ -Ü - Æì:

            Æì - Á áõÝÇ »ñÏáõ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ.

      1. ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõݪ µ³ÝÇí, Ù³ñÙÝÇí, ³Ù»Ý³ÛÝÇí...

            2. ã·Çï³Ïóí³Í ³ñÙ³ïª ïÇí, ×Çí, ÃÇí,  ³ÝÇí...

            Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ,  ²¼ÜÆì ËáñÑñ¹Ç Ù»ç Æì - Á ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝ ¿ª  ³½ÝÇí Ù³ñ¹ - ͳ·áõÙáí Ù³ñ¹:

      àôëïÇ ëË³É ¿ ²¼ÜÇì - Á ϳ٠²Ü²¼ÜÆì - Á ¹Çï»É áñå»ë í³ñù³·ÇÍ: Æñ³Ï³ÝáõÙ ²¼ÜÆì Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ½ï³ñÛáõÝ, ͳ·áõÙáí, ÇëÏ ²Ü²¼ÜÆì - Áª áã ½ï³ñÛáõÝ, ͳ·áõÙ ãáõÝ»óáÕ:

 

²ðºìàð¸Æ /²ðàð¸Æ/ - ²ñ³ñãÇ àñ¹Ç, ²ñ³ñã³ÍÇÝ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ðºì /λݳó ¼áñáõÃÛáõÝ/ ¨ àð¸Æ µ³é»ñáí:

            ²ðºìàð¸Æ ϳ٠²ðàð¸Æ ËáñÑáõñ¹Á, áñå»ë ²ñ³ñã³ÍÇÝ, Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ Í³·áõÙݳµ³Ý³Ï³Ý áñáß³ÏÇ ÁÙµéÝáõÙÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¿:

             ´Ý³·ÇïáõÃÛ³ÝÁ ³ñ¹»Ý ѳÛïÝÇ µÝ³Ï³Ý ãáñë ï³ññ»ñǪ ÐáõñÇ, ú¹Ç, æñÇ, ÐáÕÇ ï³ñµ»ñ ѳñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý µÝáñáßáõÙ ï³ñµ»ñ î»ë³ÏÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ: лÝó ³Û¹ µÝ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ î»ë³ÏÝ»ñǪ ò»Õ»ñÇ, ͳ·áõÙݳµ³Ý³Ï³Ý ÁÙµéÝáõÙÝ»ñÇ Ù»ç:

      Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, îÇï³ÝÝ»ñÇ Ù»ç ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÐáÕÇ ï³ññÁ, ¨ Ýñ³Ýù Çñ»Ýó ͳ·áõÙݳµ³ÝáõÃÛáõÝÁ ϳåáõÙ »Ý ÐáÕÇ Ñ»ï: ¸³ ¿ íϳÛáõÙ Ñ»Ýó îÇï³ÝÝ»ñÇ ´ÇµÉdzÝ, áñï»Õ Ýñ³Ýó ݳ˳ѳÛñÁª ²¹³ÙÁ,  ÑáÕ³ÍÇÝ ¿:

            ÆëÏ ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÐáõñÇ ï³ññÁ, áñÇ ßÝáñÑÇí ¿É ²ñÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó ͳ·áõÙÁ ϳåáõÙ »Ý ÐáõñÇ Ñ»ï ¨ Çñ»Ýó ѳٳñáõÙ »Ý Ðñ³ÍÇÝ Ï³Ù ²ñ³ñã³ÍÇÝ: ºì ͳ·áõÙݳµ³Ý³Ï³Ý ³Û¹ ÁÙµéÝáõÙÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ µáÉáñ ²ñÇ ²½·»ñÇ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç: ²Û¹ ÁÙµéÝáõÙÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ »Ý ݳ¨ Ù»ñ ²½·Ç ³ÝáõÝÝ»ñÁª вÚø /к¶/, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿´³ó³ñÓ³Ï Ðáõñ, Ðñ³ÍÇÝ /³ëïí³Í/ ¨ ²ðغÜ, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ:

      Àëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, ²ñ³ñÇãÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ³ñ³ñ»É ¿ ³é³çÇÝ »ñÏñ³ÛÇÝ Ðº¶ /³ëïí³Í/ ²ñÇÇÝ, áñÇ ë»ñáõݹݻñÝ ¿É ÏáãíáõÙ »Ý ²ðØºÜ /²ðÆ/ ϳ٠вÚ:

 

²ðÆ - àñáß³ÏÇ Í³·áõÙݳÛÇÝ - ï»ë³Ï³ÛÇÝ ³ÙµáÕçáõÃ۳ݪ ò»ÕÇ  ³ÝáõÝ,  Ý³¨ ²ëïí³Í:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ð /ͳ·áõÙ, ë»ñáõÙ/ Ï»Ýë³Ï»ñï ³ñÙ³ïáí ¨ Æ - ï»ë³Ï³ÛÇÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ  ÑáõÝã³ñÙ³ïáí:

            Àëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, ²ñ³ñÇãÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ³ñ³ñ»É ¿ ³é³çÇÝ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÇÝ: ºì ²ñÇÇó ³é³ç³ó³Í ë»ñáõݹݻñÁ ÏáãíáõÙ »Ý ²ñÇÝ»ñ ϳ٠²ñÙ»Ý /²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ/:

            ö³ëïáñ»Ýª ²ðÆ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ³ëïí³Í /»ñÏñ³ÛÇÝ/, áñÇó ¿É ³é³ç³ó»É ¿ ³ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñǪ ²ñÇ Ï³Ù ²ñÙ»Ý ò»ÕÁ, áñå»ë áñáß³ÏÇ µÝ³Ï³Ý î»ë³Ï: Àëï ³Û¹Ù, ²ñÇ ò»ÕÁ ÙÇç³ÝÏÛ³É ÙÇ î»ë³Ï ¿ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ سñ¹Ï³Ýó ÙÇç¨, Çñ Ù»ç Ïñ»Éáí ¨° Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ, ¨° ³ëïí³Í³ÛÇÝ áñ³ÏÝ»ñ: ºì ²ðÆ - Ý ÑáÙ³ÝÇß ¿ Ð²Ú -ÇÝ:

            Æ ¹»å, µáÉáñ ²ñÇ ²½·»ñÇ Ù»ç å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ Çñ»Ýó ²ñÇ³Ï³Ý Í³·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ áñáß ²½·»ñ ÝáõÛÝÇëÏ Çñ»Ýó ³Ýí³Ý Ù»ç å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ²ñÇ ò»Õ³ÛÇÝ ³ÝáõÝÁ.

            úñÇݳϪ ²ðغÜ, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ñÇ Ù³ñ¹ÇÏ, ²ñÇÝ»ñ. Æð²Üª ²ñdzÝ,  ²È²Üª ²ñdzÝ, ÆðȲܸª ²ÛñÇß, кȺܪ

     /²ñdzÝ/:  ÆëÏ ¶»ñٳݳóÇÝ»ñÁ ׳ݳãí³Í »Ý ²ÈºØ²Ü /²ñÇÙ³Ý/ ¨ оðØ²Ü /¾ñÙ³Ý/ ³ÝáõÝÝ»ñáí:

      ²Û¹ ï³ñµ»ñ ²½·»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹»Ý ѳëï³ïáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ͳ·áõÙݳÛÇÝ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÙÇ î»ë³ÏǪ ²ñÇ ò»Õ³ÛÇÝ ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ:

      Æ ¹»å, ²ðƲòÆ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ѳۻñ»Ý ëË³É ¿: гۻñ»Ý ²ðÆ ¿:

 

²ðغܠ- ²ñÇ Ù³ñ¹ÇϪ  ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ðÆ /³ëïí³Í/ ¨ زÜ, ØºÜ /Ù³ñ¹, Ù³ñ¹ÇÏ/ µ³é»ñáíª ²ðÆ - Ø²Ü /غÜ/:

      ö³ëïáñ»Ý,  ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý ²½·Ç ¨ ò»ÕÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁª ²ðÆܺð ϳ٠²ðغÜ: Àëï ³Û¹Ù, ²ðØºÜ -ÇÝ / Ð²Ú -ÇÝ/ ²½· ³Ýí³Ý»ÉÁ áñáß ã³÷áí å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¿: ºì ³ÛÝ, áñ  µáÉáñÁ гۻñÇÝ ×³Ý³ãáõÙ »Ý ²ðØºÜ ³ÝáõÝáí, ѳëï³ïáõÙ ¿, áñ ²ñÙ»ÝÁ /гÛÁ/ ²ñÇ ò»ÕÇ ²ñÙ³ïÝ ¿, ¨ Ýñ³ÝÇó »Ý ³Í³Ýóí»É µáÉáñ ²ñÇ ²½·»ñÁ: ²ÛëÇÝùݪ ²ñÙ»Ý /гÛ/ ²½·Á Ñ»Ýó ÇÝùÁ ²ñÇ ò»ÕÝ ¿: Ü³Ë, áñ ò»Õ³ÝáõÝÇ áõÕÇÕ Ó¨Á å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ²ñÙ»Ý ³Ýí³Ý Ù»ç, ÇëÏ ÙÛáõë ²½·»ñÁ ÏñáõÙ »Ý ò»Õ³Ýí³Ý ÑÝãÛáõݳ÷áËí³Í Ó¨»ñÁ: ºì ³å³ª Ñ»Ýó ²ñÙ»ÝÝ»ñÁ /гۻñÝ/ »Ý ÇëϽµ³Ý» µÝ³ÏíáõÙ ²ñÇ ò»ÕÇ µÝûññ³ÝáõÙª ²ñ³ñ³ïáõÙ, áñï»ÕÇó ¿É ²ñÇÝ»ñÁ ï³ñ³Íí»É »Ý ¨ ï³ñµ»ñ ³½·³ÛÇÝ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳ½Ù»É:

 

´²ðÆ - ²ñÇ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ: гٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ²¼ÜÇì ËáñÑñ¹ÇÝ:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ª ´ - ѳëï³ï³Ï³Ý ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²ðÆ  ËáñÑñ¹áí:

            Àëï ³Û¹Ù, ´²ðÆ - Ý ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ  É³í, ÇëÏ â²ðÆ - ݪ

í³ï: Æñ³Ï³ÝáõÙ ´²ðÆ Ý߳ݳÏáõÙ ¿  ²ñÇ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ, ÇëÏ â²ðƪ àâ ²ðÆ -  ²ñÇ³Ï³Ý Í³·áõÙ ãáõÝ»óáÕ:

     ´²ðÆ ËáñÑñ¹Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ »Ý ݳ¨ éáõë»ñ»Ý ´²ðÆÜ - Á áõ ýñ³Ýë»ñ»Ý ´²ðàÜ - Á, áñáÝù  ²½Ýí³Ï³ÝáõÃÛ³Ý /ͳ·áõÙ áõÝ»óáÕÇ/ ÙǨÝáõÛÝ ËáñÑáõñ¹Ý »Ý: Æ ¹»å, Ñ»Ýó ѳۻñ»Ý ´²ðÆ ËáñÑñ¹Ç ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ´²ðàÜ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ ä²ðàÜ ã·Çï³Ïóí³Í áõ ³Õ³í³Õí³Í Ó¨áí ³Ûëûñ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ѳۻñÇ Ù»ç:

 

вڶ /к¶/ - ´³ó³ñÓ³Ï Ðáõñ, Ðñ³ÍÇÝ, ²ëïí³Í:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª Р µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ  ÑáõÝã³ñÙ³ïáí  ¨  ²¶ /¾¶/ µ³é³ñÙ³ïáíª Ð - ¾¶ª Ð - ²Ú¶:

      Ð²Ú - Á ¨ вÚÎ - Á   Ð²Ú¶ - Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý:

            Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, ²ñ³ñÇãÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ³ñ³ñ»É ¿ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïÍáõݪ вڶ - ÇÝ  ¨ Çñ ³ÝáõÝáí ³Ýí³Ý»É ²ðÆ: ºì Ýñ³ÝÇó ³é³ç³ó³Í ë»ñáõݹݻñÁ ÏáãíáõÙ »Ý ²ðغܪ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇϠϳ٠å³ñ½³å»ë ²ñÇÝ»ñ  ¨ вÚ/¶/²Ø²ð¸ª  ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ Ï³Ù å³ñ½³å»ë Ð³Û:

            Àëï å³ñëÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²í»ëï³/, ²ñ³ñÇãÁ ³ñ³ñ»É ¿ вڲزð¸àôܪ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹áõÝ, áñÇó ¿É ë»ñí»É »Ý Ù³ñ¹ÇÏ:

            Àëï ³Û¹Ù, Ð²Ú - Á ÑáÙ³ÝÇß ¿ ²ðÆ - ÇÝ. ºñÏáõëÝ ¿É Ý߳ݳÏáõÙ »Ý ²ëïí³Í: вڲزð¸ - Á ÑáÙ³ÝÇß ¿ ²ðØºÜ - ÇÝ. »ñÏáõëÝ ¿É Ý߳ݳÏáõÙ »Ý ²ëïí³Í³Ù³ñ¹: àôëïÇ ÑáÙ³ÝÇß »Ý ݳ¨ ²ð²ð²î ¨ вڲêî²Ü ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ. ²ð²ð²î Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ñ³ñÙ³Ý ì³Ûñ, ÇëÏ Ð²Ú²êî²Ü Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ëïí³Í³í³Ûñ:

         ºì ²ñÇ ò»ÕÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ýí³Ý»É ݳ¨ Ð³Û ò»Õ, áñÇ ²ñÙ³ïÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ï - г۳ëï³ÝáõÙ, Ïáãí»Éáí ¨° гÛ, ¨° ²ñÙ»Ý:

 

вڲêî²Ü - ²ëïí³Í³í³Ûñ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª вڶ /³ëïí³Í/ - ²êî /ËáñÑñ¹Ç ѳëï³ïáõÙ/ µ³é»ñáí ¨ ²Ü /ÍÝáõݹ, å³Ñå³ÝáõÙ/ ³ñÙ³ïáíª Ð²Ú - ²êî - ²Üª ²ëïí³Í³í³Ûñ:

            Àëï ³Û¹Ù,  ÷³ëïáñ»Ý ÑáÙ³ÝÇß »Ý ²ð²ð²î ¨ вڲêî²Ü ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ. ²ð²ð²î - /²ñÇÝ»ñÇ/ ²ñ³ñÙ³Ý í³Ûñ, вڲêî²Ü - ²ëïí³Í³í³Ûñ:

 

زܠ- ÌÝáõÝ¹Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, Ù³ñ¹:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª Ø /³ñï³Ñ³Ûï»É/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²Ü /ÍÝáõݹ/ µ³é³ñÙ³ïáí:

      Ø²Ü - Á  Ù³ñ¹ ÇÙ³ëïáí ·áñͳÍíáõÙ ¿ ß³ï ²ñÇ³Ï³Ý É»½áõÝ»ñáõÙ: Àëï áñáõÙ, Ø²Ü - Á »½³ÏÇ ÃÇí ¿ óáõÛó ï³ÉÇë, ÇëÏ ØºÜ - Áª Ñá·Ý³ÏÇ: гۻñ»ÝáõÙ Ø²Ü /غÜ/ - Á ·áñͳÍíáõÙ ¿ áñáß µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.

            úñÇݳϪ Ù³ÝáõÏ, Ø³Ýáõß, ²ñÙ³Ý, ²ñÙ»Ýسݳ½Ï»ñï:

            Àëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, гٳß˳ñѳÛÇÝ æñѻջÕÇ Å³Ù³Ý³Ï, ì³Ñ³·Ý ²ëïÍá Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ, ²ñÇ Ø³ÝÁ Çñ ó÷áñáí å³ïëå³ñíáõÙ ¿ سëÇëÇ ·³·³ÃÇÝ: æñѻջÕÇó Ñ»ïá سÝÁ ÇçÝáõÙ ¿ سëÇëÇó ¨ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ²ñÇ ò»ÕÇ ·áÛáõÃÛ³Ý ûñÇݳã³÷ ÁÝóóùÁ: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, Ñ»Ýó ²ñÇ Ø³ÝÁ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ ²ðØºÜ ËáñÑáõñ¹Á áñå»ë  ³ëïí³Í³Ù³ñ¹:

 

زð¸ - ê»ñáõÙÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ / ÑáÙ³ÝÇß ¿ Ø²Ü - ÇÝ/:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª Ø /³ñï³Ñ³Ûï»É/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²ð¸ /ë»ñáõÙÇ Ñ³ëï³ïáõÙ/ µ³éáí:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 321
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz