ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 05:25


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

է. ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

î²ðÆ - ´Ý³Ï³Ý å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ î - ѳëï³ï³Ï³Ý ÑáõÝã³ñÙ³ïáí - ²ð /½áñáõÃÛáõÝ, ë»ñáõÙ, ËáñÑáõñ¹/ µ³é³ñÙ³ïáí - Æ - ï»ë³Ï³ÛÇÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ÑáõÝã³ñÙ³ïáíª î - ²ð - Æ:

     Àëï ³Û¹Ù, î²ðÆ - Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ µÝ³Ï³Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýë³ÑÙ³Ý Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù»Ý ÙÇ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÁª ëÏë³Í ÍÝáõݹÇó ÙÇÝ㨠ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù³ÑÁ:

 

¶²ðàôÜ - ì»ñ³ÍÝáõݹ, Ýáñá·áõÙ, Ýáñ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ëÏǽµ:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ¶ /³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí, ²ð /³ñ³ñáõÙ, ë»ñáõÙ/ ¨ ²Ü /ÍÝáõݹ/ ³ñÙ³ïÝ»ñáíª ¶ - ²ð - àôÜ /²Ü/:

            ²ñ³ñáõÙÁª ²ð - Á  Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿ ¨ Å³Ù³Ý³Ï ãÇ å³ÛٳݳíáñáõÙ: ijٳݳÏÁ å³ÛٳݳíáñíáõÙ ¿ ÍÝáõݹáíª ²Ü: Àëï ³Û¹Ù, ³Ù»Ý µÝ³Ï³Ý ¿³Ï ϳ٠»ñ¨áõÛà Çñ ͳ·áõÙáí ѳí»ñÅ³Ï³Ý ¿, ÇëÏ ³Ù»Ý ÍÝáõݹ å³ÛٳݳíáñáõÙ ¿ Ýñ³ ÏÛ³ÝùÇ Ýáñ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ Ýáñá·áõÙÁª ì»ñ³ÍÝáõݹÁ ųٳݳÏÇ Ù»ç:

            ö³ëïáñ»Ý ¶²ðàôÜ -  Ý߳ݳÏáõÙ  ¿ ѳí»ñÅ³Ï³Ý ³Ù»Ý ÙÇ ³ñ³ñáõÙÇ, ¶áÛÇ Ýáñá·áõÙ, í»ñ³ÍÝáõݹ ųٳݳÏÇ Ù»ç: ²ÛëÇÝùݪ ¶³ñáõÝÁ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇ Ýáñ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ëÏǽµ ¿:

     Àëï ³Û¹Ù, ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù»Ý ÙÇ Ýáñ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ëÏǽµ ¶²ðàôÜ  ¿:  ¶³ñáõÝ ¿ »ñ»Ë³ÛÇ ÍÝáõݹÁ, ¶³ñáõÝ ¿ »ñÏñÇ µÝáõÃÛ³Ý ½³ñÃáÝùÁ: ºì ù³ÝÇ áñ  »ñÏñÇ íñ³ µÝáõÃÛ³Ý í»ñ³ÍÝáõݹÁ ¶³ñáõÝ ¿, áõëïÇ ¶³ñáõÝÁ å³ÛٳݳíáñáõÙ ¿ Ýáñ ï³ñí³ ëÏǽµ: ºì å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ Áëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, Ñ»Ýó ¶³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ûñÁª ²ñ»·Ç 1 - ÇÝ ¿ ÍÝíáõÙ ì³Ñ³·ÝÁª Ýáñá·»Éáõ »ñÏñÇ ½·³ó³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ: ºì ³í³Ý¹³µ³ñ, Ñ»Ýó ¶³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ûñÁª ²ñ»·Ç 1- ÇÝ ²ñÇ Ð³Û»ñÁ ïáÝáõÙ »Ý ì³Ñ³·ÝÇ ÌÝáõݹÁ ¨ ²Ù³ÝáñÁ:

 

¶²ðº¶ÆÜ - ¶³ñÝ³Ý ³í»ï³µ»ñ:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ¶ /³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²ð /½áñáõÃÛáõÝ/,  ¾¶ª ²¶ /Ñáõñ/ áõ ÆÜ ³ñÙ³ïÝ»ñáíª ¶ - ²ð - ¾¶ /²¶/ - ÆÜ:

            Àëï  »ñ¨áõÛÃÇÝ, ÆÜ - Á ²Ü ³ñÙ³ïÇ ³Í³ÝóáõÙ ¿ ¨ Çñ Ù»ç å³ñáõݳÏáõÙ ¿  ÍÝáõݹÇ, ËáñÑñ¹Ç ÇÙ³ëï:

            Àëï ³Û¹Ù, ¶²ðº¶ÆÜ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Ðñ» ¼áñáõÃÛ³Ý ì»ñ³ÍÝáõݹǪ ¶³ñÝ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ý³Ë³Ýß³Ý: ²ÛëÇÝùݪ ¶²ðº¶ÆÜ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ¶³ñÝ³Ý ²í»ï³µ»ñ:

 

Òغè - гñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù³Ñ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª Ò - ã·Çï³Ïóí³Í ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ غè /زÐ/ ËáñÑñ¹áí:

     ÒÙ»éÁ ºñÏñÇ µÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù³ÑÝ ¿: ºñÏñÇ íñ³ å³Ï³ëáõÙ ¿ ²ñ¨³ÛÇݪ ¹ñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³Ý: ºì ¹ñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ ÏñáÕ Í³é»ñÁ ó³Ù³ùáõÙ »Ý, ÏÍÏíáõÙ »Ý ¨ ¹³éÝáõÙ »Ý ³Ýå³ßïå³Ý ÓÙé³Ý Ëëï³ßáõÝã ï³ñ»ñùÇ Ñ³ñí³ÍÝ»ñÇó: ÆëÏ µ³ó³ë³Ï³Ýª ÑáÕÇ ¿Ý»ñ·Ç³ ÏñáÕ Í³é»ñÁ /ûñÇݳϪ »Õ¨ÝÇÝ/ ÓÙé³ÝÝ ¿É å³Ñå³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó µÝ³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝÁ: ´³Ûó ·³ñÝ³Ý ·³Éáõëïáí ÍÇñ³ÝÇÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ͳÕÏáõÙ ¿, ÇëÏ »Õ¨ÝÇÝ ÙÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝÁ:

            ÜáõÛÝ ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ùµ, îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³ÝÁ ºñÏñÇ íñ³ å³Ï³ëáõÙ ¿ îÇ»½»ñ³Ï³Ý /¹ñ³Ï³Ý/ ¾Ý»ñ·Ç³Ý: ºñÏñÇ íñ³ ÇßËáõÙ »Ý ÑáÕ³ÍÇݪ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ ÏñáÕ îÇï³ÝÝ»ñÁ: ÆëÏ ¹ñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ ÏñáÕ ²ñÇÝ»ñÁ ïϳñ³ÝáõÙ »Ý, å³ñïíáõÙ »Ý ¨ ¹³éÝáõÙ »Ý ³Ýå³ßïå³Ý ÒÙé³Ý Ëëï³ßáõÝã ï³ñ»ñùÇ Ñ³ñí³ÍÝ»ñÇó: ´³Ûó, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÒÙ»éÇó Ñ»ïá ·³Éáõ ¿ ¶³ñáõÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 250
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz