ԱՐԵԳԱԿԻ (Կիրակի), 22.09.2019, 00:17


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

դ. ԿԵՆԱՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

à¶Æ - ´³ó³ñÓ³Ï ÑáõñÇ ï»ë³Ï³ÛÇÝ /³Ýѳï³Ï³Ý/ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ì /·»ñ³·áõÛÝ, µ³ó³ñÓ³Ï/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí, ²¶ /ú¶/ µ³é³ñÙ³ïáí ¨ Æ - ï»ë³Ï³ÛÇÝ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ÑáõÝã³ñÙ³ïáíª ì - ú¶ /²¶/ - Æ:

            Àëï ³Û¹Ù, à¶Æ - Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ï»ë³Ï³ÛÇÝ /³Ýѳï³Ï³Ý/ µ³ó³ñÓ³Ï Ñáõñ:

         ö³ëïáñ»Ý à¶ÆÜ - ³ÝÝÛáõÃ, Ññ» Ù³ñÙÝáí Ðà¶ÆÜ ¿, ÇëÏ Ðà¶ÆÜ - ÝÛáõóϳݳóí³Í Ù³ñÙÝáí  à¶ÆÜ ¿: /ï»ëª Ðà¶Æ/:

 

Ðà¶Æ - î»ë³Ï³ÛÇÝ /³Ýѳï³Ï³Ý/ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ÑáõñÇ Ñ³ëï³ïáõÙ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª Ð /ѳëï³ïáõÙ/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí, ²¶ /ú¶/ µ³é³ñÙ³ïáí ¨ Æ - ï»ë³Ï³ÛÇÝ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ÑáõÝã³ñÙ³ïáíª Ð - ú¶ /²¶/ - Æ:

            Àëï ³Û¹Ù, Ðà¶Æ -  Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ï»ë³Ï³ÛÇÝ /³Ýѳï³Ï³Ý/ Ù³ñÙݳíáñí³Í Ñáõñ: ö³ëïáñ»Ý Ðà¶Æ - Ý ÝÛáõóϳݳóí³Í Ù³ñÙÝáí à¶ÆÜ ¿, ÇëÏ à¶Æ - Ý  ³ÝÝÛáõÃ, Ññ» Ù³ñÙÝáí Ðà¶ÆÜ ¿: /ï»ëª à¶Æ/:

 

¶ºÜ -  ÎÛ³Ýù /¶Û³Ýù/ ËáñÑñ¹Ç  »½³ÏÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ¶ /³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ/  ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²Ü /ÍÝáõݹ/ µ³é³ñÙ³ïáíª ¶ - ¾Ü /²Ü/:

 

¶ÆÜÆ - λݳó Ñ»ÕáõÏ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ¶ºÜ /ÏÛ³Ýù/ µ³éáí ¨ Æ - ï»ë³Ï³ÛÇÝ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ÑáõÝã³ñÙ³ïáíª ¶ºÜ -Æ:

            ¶ÆÜÆ - Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ñ»ï ϳåí³Í áñáß³ÏÇ ï»ë³Ï³ÛÇÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝ, áñ ïñí»É ¿ áñáß³ÏÇ Ñ»ÕáõÏÇݪ Î»Ý³ó лÕáõÏ:

            Àëï ³Û¹Ù, ¶ÆÜÆ - Ý ÙÇßï ¿É Ñ³Ù³ñí»É ¿ ëáõñµ ÁÙå»ÉÇù: ¶ÆÜÆ - Ý ï³ñµ»ñ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí ·áñͳÍíáõÙ ¿ ݳ¨ ²ñÇ³Ï³Ý ³ÛÉ È»½áõÝ»ñáõÙª íÇÝá, í³ÛÝ...

            Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, Ù»ñ Ñ»ùdzÃÝ»ñáõÙ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÝÙ³Ñ³Ï³Ý çáõñÁ Ñ»Ýó ÇÝùÁª λݳó лÕáõÏÝ ¿ª ·ÇÝÇÝ:

 

ÎÚ²Üø -  à·áõ Ù³ñÙݳíáñ Ï»óáõÃÛ³Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³½Ù³ÏÇáõÃÛáõÝ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ¶ºÜ ËáñÑñ¹áí ¨ ø Ñá·Ý³Ïdzϻñï ³Í³Ýóáíª ¶ºÜ - øª  ¶Ú²Ü - øª  ÎÚ²Ü - ø:

            ºì Ñ»Ýó ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ÎÚ²Üø ËáñÑáõñ¹Á  Ñá·Ý³ÏÇ ÃÇí ¿, ÑÇÙݳíáñáõÙ ¿ Ýñ³ µ³½Ù³ÏÇ ÉÇÝ»ÉÁ: ²ÛëÇÝùÝ, áñ Ù³ñ¹ µ³½Ù³ÃÇí ³Ý·³Ù í»ñ³ÍÝíáõÙ ¿ ¨ ³åñáõÙ Ù³ñÙݳíáñ µ³½Ù³ÃÇí å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

 

ÎÜàôÜø - ÎÛ³ÝùÇ Ñ³ëï³ïáõÙ, ûÍáõÙ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ¶ºÜ /ÏÛ³Ýù/ ¨ àôÜø /ûÍáõÙ, ѳëï³ïáõÙ/ µ³é»ñáíª ¶ºÜ - àôÜø:

            ÎÝáõÝùÁ áñå»ë ÏÛ³ÝùÇ Ñ³ëï³ïáõ٠ϳ٠ÏÛ³ÝùÇ ûÍáõÙ, µÝ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ý ÁÝϳÉÙ³Ý áñáß³ÏÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¿, áñ ³í³Ý¹³µ³ñ ѳë»É ¿ Ù»½ /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/:

            Àëï µÝ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ý, ÍÝí³Í »ñ»Ë³Ý ÙïÝáõÙ ¿ Çñ ÏÛ³ÝùÇ ÙÇ Ýáñ ÙÇç³í³Ûñ, áñÁ ËÇëï ï³ñµ»ñ ¿ Ýñ³ ݳËݳϳݪ Ù³Ûñ³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇó: ºì »ñ»Ë³Ý ݳËù³Ý Çñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ù»ç ÙïÝ»ÉÁ, å»ïù ¿ ѳñÙ³ñíÇ ÏÛ³ÝùÇ ³Ûë Ýáñ ÙÇç³í³ÛñÇݪ û¹ÇÝ, ÉáõÛëÇÝ, Ó³ÛÝÇÝ... Ø»ñ ݳËÝÛ³ó ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ï»É ¿, áñ »ñ»Ë³Ý Ýáñ ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ñ³ñÙ³ñíáõÙ ¿ ù³é³ëáõÝ ûñáõÙ: ²Û¹ ÁÝóóùáõÙ »ñ»Ë³ÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ³ñï³ùÇÝ ³Ûɨ³ÛÉ ß÷áõÙÝ»ñÇó áõ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²Û¹å»ë Ùï»É ¿ ݳ¨ ø²è²êàôÜø ËáñÑáõñ¹Á:

      ºì »ñ»Ë³ÛÇÝ ø³é³ëáõÝùÇó ѳݻÉÇë, ÏÝùáõÙ »Ýª ѳëï³ïáõÙ »Ý Ýñ³ ͳ·áõÙÁ, ûÍáõÙ »Ý Ýñ³ Ù³ñÙÇÝÁ å³Ñå³ÝÇã ͳÕϳÛáõÕáí ¨ ѳÝÓÝáõÙ »Ý ÎÛ³ÝùÇÝ áõ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³ÝÁ: лÝó ë³ ¿ ÎÜàôÜø - Ç Çñ³Ï³Ý ¨ ݳËÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á:

      â³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÎÝáõÝùÁ ï³ñµ»ñ ÎñáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿, áñå»ë ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ÎñáÝÇÝ ³ÝѳïÇ ÝíÇñáõÙÇ Ñ³ëï³ïáõÙ:

    Æ ¹»å, áñå»ë øñÇëïáÝ»³Ï³Ý ÎñáÝÇÝ Ñ³Û ³ÝѳïÇ ÝíÇñáõÙÇ                           ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, ºÏ»Õ»óÇÝ ÎÝáõÝùÁ ÝáõÛݳóñ»É ¿ ØÏñïáõÃÛ³ÝÁ:

    ê³Ï³ÛÝ ØÏñïáõÃÛáõÝÁ Çñ ËáñÑñ¹áí ËÇëï ï³ñµ»ñ ¿ ÎÝáõÝùÇó: ØÏñïáõÃÛáõÝÁ Çñ ÑÇÙùáõÙ áõÝÇ ØÏñ³ï µ³éÁ ¨ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª  ØÁ - Ïñï»É: Àëï ³Û¹Ù, ØÏñïáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛݳÝáõÙ ¿ ÂÉå³ïáõÙÇÝ, áñ ϳï³ñáõÙ »Ý Ðñ»³Ý»ñÝ áõ سÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÁ: ´³Ûó Ýñ³Ýù ϳï³ñáõÙ »Ý Ù³ñÙݳϳݠ ØÁ-ÏñïáõÃÛáõÝ: ÆëÏ Ð³Û øñÇëïáÝ»³Ï³Ý ºÏ»Õ»óÇÝ, ÷³ëïáñ»Ý, Ø-ÏñïáõÙ ¿  Ðá·ÇÝ:

 

²Üвî - ²ÙµáÕç³Ï³Ý:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ²Ü - ÅËï³Ï³Ý ³Í³Ýóáí ¨ вî /ѳï»É/ µ³éáí:

            Ø³ñ¹Á ²ÝÑ³ï ¿, ³ÛëÇÝùݪ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¿, »ñµ Ýñ³ Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ýñ³ ·»Ý»ïÇÏ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ: Ð³×³Ë Ù³ñ¹Á µ³Å³Ýí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ ÇÝùÝ Çñ Ù»ç, »ñµ Ýñ³ ·»ÝÁ ÙÇ µ³Ý ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ, ÇëÏ ·³Õ³÷³ñÁª áõñÇß µ³Ý: ²Û¹ Ù³ñ¹Á »ñÏíáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿, ¨ Ùßï³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ å³Ûù³ñ ¿ ·ÝáõÙ Ýñ³ Ù»ç. ³Û¹ Ù³ñ¹Á ³ÙµáÕç³Ï³Ý 㿪 ݳ ²Ýѳï ã¿:

 

زР- ä³ñ÷³Ïí³Í ½áñáõÃÛáõÝ, á·Ç /ÑáÙ³ÝÇß ¿ غè ËáñÑñ¹ÇÝ/:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª Ø /å³Ñå³Ý»É/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²Ð /ѽáñ/ µ³é³ñÙ³ïáí:

            Àëï ³Û¹Ùª زвܲȠ Ý߳ݳÏáõÙ ¿  á·Ç³Ý³É: Ø²Ð - Çó »Ý ³é³ç³ó»É Ø»Ñ»Ï³Ý ³Ùë³ÝáõÝÁ, Ø»ÑÛ³ÝÁ ¨ ØÇÑñ /ØÑ»ñ/ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á:

 

غè - ä³ñ÷³Ïí³Í ½áñáõÃÛáõÝ /ÑáÙ³ÝÇß ¿ زРËáñÑñ¹ÇÝ/:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ Ø /å³Ñ»É/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²ð /ºè/ µ³é³ñÙ³ïáíª Ø - ºè /²ð/:

      Àëï ³Û¹Ùª Ù»éÝ»É - ٳѳݳÉ, Ù»é³Í - ٳѳó³Í, ÒÙ»é - Ð³ñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù³Ñ:

 

´ - ÐáõÝã³ñÙ³ï, áñ ѳëï³ï³Ï³Ý ÇÙ³ëï áõÝÇ:

 

´²Ü - ¾áõÃÛáõÝ, áñ³Ï:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ´ - ѳëï³ï³Ï³Ý ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²Ü /ÍÝáõݹ, ͳ·áõÙ/ µ³é³ñÙ³ïáí:

 

´²Ü²Î²Ü - ¾áõÃÛ³Ý ³ÏáõÝùÇó µËáÕ Ñá·»Ùï³ÛÇÝ áñ³Ï:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ´²Ü /¿áõÃÛáõÝ/ µ³éáí ¨ ²Î /³ÏáõÝù/, ²Ü /ÍÝáõݹ/ ³ñÙ³ïÝ»ñáíª ´²Ü - ²Î - ²Ü:

      Àëï ³Û¹Ù, ´³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³Ýѳï³Ï³Ý áñ³Ï ã¿. ³ÛÝ ²½· - î»ë³ÏÇ ³ÏáõÝùÇó µËáÕ Ñá·»Ùï³ÛÇÝ áñ³Ï ¿:

 

´²ðºì - àÕçáõÛÝÇ ËáñÑáõñ¹, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª ²ðºì¸ вêî²î ÈÆÜÆ /ÎÛ³Ýùǹ ¼áñáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ï ÉÇÝÇ/:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ´ - ѳëï³ï³Ï³Ý ÑáõÝã³ñÙ³ïáí, ²ð /½áñáõÃÛáõÝ/ ¨ ²ì /ÏÛ³Ýù/ ³ñÙ³ïÝ»ñáíª ´ - ²ð - ²ìª ´²ðÚ²ìª ´²ðºì:

             Æ ¹»å, ÝáõÛÝ ²ð ¨ ²ì ³ñÙ³ïÝ»ñáí ¿ ϳ½Ùí³Í ݳ¨ éáõë-³ñÇ³Ï³Ý É»½íáí ¼¹ñ³íëïíáõÛ - áÕçáõÛÝÇ ËáñÑáõñ¹Áª ½¹ - ²ð - ²ì - ëïíáõÛ, áñ ÝáõÛÝå»ë Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ÎÛ³Ýùǹ ½áñáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ï ÉÇÝÇ:

 

´àôÜ - ̳·áõÙÇ ÑÇÙù, ³ñÙ³ï:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ´ - ѳëï³ï³Ï³Ý ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ àôÜ /²Ü/ µ³é³ñÙ³ïáí:

 

´ÜàôÂÚàôÜ - ÐÇÙù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ѳٳϳñ·:

 

´Ü²Î²Ü - ÐÇÙùÇ ³ÏáõÝùÇó µËáÕ ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝ:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ´àôÜ µ³éáí ¨ ²Î /³ÏáõÝù/,

²Ü /ÍÝáõݹ/ µ³é³ñÙ³ïÝ»ñáí:

 

´Ü²¼¸ - ´Ý³Ï³Ý ³½¹³Ï, µÝ³Ï³ÝÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ´àôÜ  /³ñÙ³ï, ѳÙù/ ¨ ²¼¸ /ѳëï³ïáõÙ/ µ³é»ñáí:

            Àëï ³Û¹Ù, ´Ý³½¹Á ³Ýѳï³Ï³Ý Ñá·»Ùï³ÛÇÝ áñ³Ï ¿: ºì ³Ýѳï³Ï³Ý µÝ³½¹Á ½³ñ·³Ý³Éáí ³½·³ÛÇÝ ´³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, í»ñ³×áõÙ ¿ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý: ÆëÏ »Ã» ³Ýѳï³Ï³Ý µÝ³½¹Á ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ ´³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝó ¹áõñë, ³ñï³ùÇÝ ÇÙ³ó³Ï³Ý ÑÇÙùÇ íñ³, í»ñ³×áõÙ ¿  ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý:

 

´àôÄ - àôÅÁ ѳëï³ï»É, áõÅÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ´ - ѳëï³ï³Ï³Ý ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ àôÄ µ³é³ñÙ³ïáíª ê - àôÄ:

 

²è²æ - ²×Ç ÁÝóóù:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ²è /¹»åÇ/ - ²Ö  ³ñÙ³ïÝ»ñáí:

            Àëï ³Û¹Ù, ²è²æ - Á ÁݹáõÝí³Í ¿ áñå»ë ²×Ç ÁÝóóù ¹»åÇ ³å³·³: ²è²æ - Ç Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳٳñíáõ٠кî - ËáñÑáõñ¹Á, áñå»ë  ÁÝóóù ¹»åÇ ³ÝóÛ³É:

            úñÇݳϪ ¶Ý³É ³é³ç /ÁÝóóù ¹»åÇ ³å³·³/,

                            ¶Ý³É Ñ»ï /ÁÝóóù ¹»åÇ ³ÝóÛ³É/:

            ê³Ï³ÛÝ, гÛáó È»½íÇ Ù»ç ²è²æ ¨ кî ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ Ñ³×³Ë ÷á˳ñÇÝáõÙ »Ý Çñ³ñ.

            úñÇݳϪ ØÇ ï³ñÇ ³é³ç / ë³ ÁÝóóù ¿ ¹»åÇ ³ÝóÛ³É/,

                            ØÇ ï³ñÇ Ñ»ïá /ë³ ÁÝóóù ¿ ¹»åÇ ³å³·³/:

            ²Ûëï»ÕÇó µËáõÙ ¿, áñ ²è²æ ¨ кî ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý Çñ³ñ: ºì ÷³ëïáñ»Ý ²×Ç ÁÝóóùÁ å³ÛٳݳíáñáõÙ ¿ áã ÙdzÛÝ ³å³·³Ý, ³Ûɨª  ³ÝóÛ³ÉÁ: ²ÛëÇÝùݪ ³å³·³Ý áõÝÇ Çñ ³å³·³Ý, ³ÝóÛ³ÉÝ ¿É Çñ ³ÝóÛ³ÉÝ áõÝÇ: ºì ¹ñ³Ýù ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý Çñ³ñ: ºÃ» Ù»Ýù ·Ý³Ýù ²è²æ¹»åÇ ³å³·³, ÏѳëÝ»Ýù ³å³·³ÛÇ ³å³·³ÛÇÝ, áñÁ  Ñ»Ýó ³ÝóÛ³ÉÇ ³ÝóÛ³ÉÝ ¿. »Ã» Ù»Ýù ·Ý³Ýù Ðºî ¹»åÇ ³ÝóÛ³É, ÏѳëÝ»Ýù ³ÝóÛ³ÉÇ ³ÝóÛ³ÉÇÝ, áñÁ Ñ»Ýó ³å³·³ÛÇ ³å³·³Ý ¿:

            ²Ûë »ñÏáõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ÝáõÛÝáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ϳñ¨áñ ÑÇÙù ¿  Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ù»ñ  ³ß˳ñÑÁÝϳÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

 

ÌÆð²Ü - ÌÇñÇ /ïÇ»½»ñ³Ï³Ý/ åïáõÕ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ÌÆð ¨ ²Ü  µ³é³ñÙ³ïÝ»ñáí:        Àëï ³Û¹Ù, ÌÆð²Ü - Á ѳٳñíáõÙ ¿ κܲò äîàôÔ: λݳó äïáõÕÁ êÇñá ѳí»ñÅ³Ï³Ý ÌÇñÝ ¿, áñÇ ë»ñÙÁ Ñ»Ýó ÇÝùÁª гÛñ ²ñ³Ý ¿ ·ó»É ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÇ Ù»ç: ºì ¹³ ÙÇ³Ï åïáõÕÝ ¿, áñ Ó»éùáí µ³Å³ÝíáõÙ ¿ »ñÏáõ ѳí³ë³ñ Ù³ëÇ:

            Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, »ñç³ÝÇÏ ¿ÇÝ ²ñ³ñ³ïáõÙ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÝ áõ ·»Õ»óÏáõÑÇ ²ñ÷ÇÝ: ä³ï³Ý»Ï³Ý Éáõë» ëÇñáí ¿ÇÝ ëÇñáõÙ Çñ³ñ: ÐáíÇ å»ë ùÝùáõß ¿ñ Ýñ³Ýó ë»ñÁ, ³ñ»·Ç å»ë ç»ñÙ, »ñÏÝùÇ å»ë ³ÝÏÇñù: ºì ÝáõÛÝÇëÏ Çñ»Ýó Ù»ñÏáõÃÛáõÝÁ ã¿ÇÝ ½·áõÙ Ýñ³Ýù:

      ÐdzÝáõÙ ¿ÇÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ Ýñ³Ýó ëÇñáí: ´³Ûó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ ÙÇ ûñ ½·áõß³óñ»ó. ,, ºÃ»ñ³ÛÇÝ ë»ñÁ å³ï³Ý»Ï³Ý ٻݳßÝáñÑÝ ¿, Ï»Ý³ó ·³ñáõÝùÇ Ññ³ß³ÉÇùÝ ¿ ¹³: ´³Ûó ·³ñáõÝùÇ Ñ»ï ϳÝóÝÇ ³Û¹ ë»ñÁ, »Ã» ³ÛÝ ãí»ñ³×Ç åïÕ³µ»ñáõÙÇ ëÇñá: êÇñá ѳí»ñÅáõÙÁ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿,,:

      ºì ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇ Ï³Ùùáí ²ñÇÝ áõ ²ñ÷ÇÝ Ö³ß³Ï»óÇÝ Î»Ý³ó äïáõÕÁ: ܳۻóÇÝ Çñ³ñ ²ñÇÝ áõ ²ñ÷ÇÝ, ï»ë³Ý Çñ³ñ ³ÛÝù³Ý Çñ³Ï³Ý: ²Ù³ã»óÇÝ Çñ»Ýó Ù»ñÏáõÃÛáõÝÇó, ͳÍÏ»óÇÝ Çñ»Ýó Ù»ñÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ³å³ ó³Ýϳó³Ý Çñ³ñ: ºì Ýñ³Ýó ëÇñá ѳí»ñÅáõÙÁ ѳëï³ïí»ó ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ùµ:

            ÆëÏ Î»Ý³ó äïáõÕÁ Ïáãí»ó ÌÇñ³Ý:

      ÌÇñ³ÝÁ, áñå»ë λݳó äïáõÕ, ÙdzÛÝ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¿ ³×áõÙ: ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë ³ÛÝ ·»Ý³Ë»ÕíáõÙ ¿, ÏáñóÝáõÙ ¿ ÌÇñ³ÝÇ ß³ï ѳïϳÝÇßÝ»ñ, áõëïÇ ¨ ãÇ Ï³ñáÕ Ïáãí»É ÌÇñ³Ý. ¨ å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ³ÛÝ ÏáãíáõÙ ¿ гÛÏ³Ï³Ý äïáõÕ Ï³Ù Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÊÝÓáñ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 400
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz