ԱՐԵԳԱԿԻ (Կիրակի), 22.09.2019, 00:13


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

բ. ԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 ²ÙµáÕç îÇ»½»ñùÁ ϳé³í³ñíáõÙ ¿ ãáñë µÝ³Ï³Ý ¼áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáíª  ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃÛáõÝ, ÌÝáÕ ¼áñáõÃÛáõÝ, ¸ñ³Ï³Ý /îÇ»½»ñ³Ï³Ý/ ¾Ý»ñ·Ç³, ´³ó³ë³Ï³Ý /ÐáÕÇ/ ¾Ý»ñ·Ç³:

 

²ð²¯ - ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃÛáõÝ, ²ñ³ñÇã:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ð /ë»ñáõÙ, ³ñ³ñáõÙ/ ¨ ²Ð /ѽáñ/ µ³é³ñÙ³ïÝ»ñáíª ²ð - ²Ð:

            ê³Ï³ÛÝ Ñá·¨áñ ½·³ó³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ ²¯ - ´³ó³ñÓ³Ï Ò³ÛÝÁ 㻽áù³óÝáõÙ ¿ Ð - ÑÝãÛáõÝÇÝ ¨ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ´³ó³ñÓ³Ï ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃÛ³Ý, ²ñ³ñãÇ ¿áõÃÛáõÝÁª ²ð²¯:

            Æ ¹»å,            ²ð²Ð µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý Ó¨Á   ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³Ùµ ³Ýó»É ¿ ê»Ù³Ï³Ý ²ñ³µÝ»ñÇÝ ¨ å³Ñå³Ýí»É ¿ ²ÈȲРӨáí: ÆëÏ  ²ð²¯ ËáñÑáõñ¹Á ųٳݳÏÇÝ ÷á˳Ýóí»É ¿ ÑÇÝ »·Çåï³óÇÝ»ñÇÝ ¨ å³Ñå³Ýí»É ð² Ó¨áí:

      àñáß ²ñÇ ²½·»ñÇ Ùáï ²ñ³ñãÇ ¿áõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ áã û ²ð - ²Ð É»½í³Ï³Ý µ³Õ³¹ñáõÃÛ³Ùµ, ³Ûɪ ²ð - ²Ü: ²Ûëå»ëª ÑÇݹáõëÝ»ñÇ Ùáï ²ñ³ñãÇ ¿áõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ì²ðàôܲª  ì - ²ð - àôÜ/³Ý/ - ²,  ÇëÏ  éáõëÝ»ñÇ  Ùá猪äºðàôܪ ä - ¾ð/³ñ/ - àôÜ/³Ý/ É»½í³Ï³Ý µ³Õ³¹ñáõÃÛ³Ùµ:

            ê³Ï³ÛÝ ²ð - ²Ü µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ áõß ßñç³ÝÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¿: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÑÝ¹Ï³Ï³Ý ´ñ³Ñٳ۳ϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ²ñ³ñãÇ ¿áõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ñ Ñ»Ýó ²ð²¯ ËáñÑñ¹áíª ´Àð²Ðزª ´ - Àð /²ð/ - ²Ð - ز, ÇëÏ éáõëÝ»ñÇ Ùáïª Ú²ð ËáñÑñ¹áí: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ¨° ÑݹÇÏÝ»ñÇ, ¨° éáõëÝ»ñÇ Ùáï µ³ó³Ï³Û»É ¿ Ç ëϽµÝ³å»ë ׳ݳãí³Í  ²ëïí³Í³Ù³ÛñÁª  ²Ý³ÑÇïÁ: ºì  ²ñ³ñÇãÝ áõ ²ëïí³Í³Ù³ÛñÁ Ùdzíáñí»É »Ý ÙÇ Ï»ñå³ñÇ Ù»ç: ÆëÏ ½·³ó³Ï³Ý ³Û¹ ÙdzëÝáõÃÛáõÝÁ ѳݷ»óñ»É ¿ Ýáñ ËáñÑñ¹Ç Ó¨³íáñÙ³ÝÁ, áñÝ ¿É ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ É»½í³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÇ ³ÛÉ µ³Õ³¹ñáõÃÛ³Ùµ:

      ²Ûëå»ëª ²ñ³ñÇãÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ²ð - ²Ð /²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃÛáõÝ/ µ³Õ³¹ñáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ ²ëïí³Í³Ù³ÛñÁª ²Ü - ²Ð /ÌÝáÕ ¼áñáõÃÛáõÝ/ µ³Õ³¹ñáõÃÛ³Ùµ: ²ÛÝÇÝã, Ðáñ ¨ Øáñ Ï»ñå³ñÝ»ñÇ ÙdzÓáõÉáõÙÁ ѳݷ»óñ»É ¿ ²ð - ²Ü ³ñÙ³ïÝ»ñÇ ÙdzëÝáõÃÛ³ÝÁ, áñÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª ²ð²ðàÔ - ÌÜàÔ, вÚð - زÚð: ²ÛëÇÝùݪ ³Û¹ ²½·»ñÇ Ùáï ²ñ³ñÇãÁ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ ¿ вÚð-زÚð áñ³Ï³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ:

            ÆëÏ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áõ å³ñëÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ /ï»ëª ²ð²ð²îÚ²Ü ¸Æò²´²ÜàôÂÚàôÜ, ²ìºêî²/ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý »ñÏë»éáõÃÛáõÝÁ: Àëï ³Û¹Ù, ²Ü²ÐÆîÀ سÛñÝ ¿ µáÉáñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ áõ ²ñÇÝ»ñÇ, ÇëÏ ²ð²¯ - Ý ²ñ³ñãÇ ´³ó³ñÓ³Ï ¾áõÃÛáõÝÝ ¿, áñ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ²ð - Ç Ëï³óáõÙáí ²¯ - ´³ó³ñÓ³Ï Ò³ÛÝÇ Ù»ç /Ð -Ç ëÕáõÙáí/:

            Æ ¹»å, å³ñëÇÏÝ»ñÁ ²ð²¯ - Ç Ñ»ï ëáíáñ³µ³ñ ·áñͳÍáõÙ »Ý ز¼¸² /å³ßï»ÉÇ/ ٳϹÇñÁª ²ð² ز¼¸²: ÆëÏ Ñ³Û»ñÁ ³ëáõÙ »Ý вÚð ²ð²¯ ϳ٠å³ñ½³å»ë ²ð²¯:

            àôëïÇ ÏáåÇï ëË³É ¿ ²ð² - ÇÝ ²ð²Ø²¼¸ ³ë»ÉÁ:

 

²Ð - ²ñÙ³ï, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ غÌ, мàð:

            úñÇݳϪ ³Ñ³·ÇÝ, ³Ñé»ÉÇ, ³Ñ³íáñ...

  ²Ð ³ñÙ³ïáí ϳ½ÙíáõÙ »Ý غÌ, мàð ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ËáñÑáõñ¹Ý»ñ.

            úñÇݳϪ Ù³Ñ, ç³Ñ, ·³Ñ, ݳѳå»ï, ²Ý³ÑÇï, ì³Ñ³·Ý...

      ì - ³ñÙ³ïÁ ³í»É³Ý³Éáí ²Ð - ³ñÙ³ïÇÝ, Ýñ³Ý ï³ÉÇë ¿ ·»ñ³·áõÛÝÇ ÇÙ³ëïª ì²Ð - ·»ñѽáñ, ³ëïí³Í:

      úñÇݳϪ ì³Ñ³·Ý - Ðáõñ ²ëïí³Í, Ú³Ñí³Ñ - ê³ñë³÷Ç ²ëïí³Í, ì³Ñ³Ý - ²ëïÍá ïí³Í:  

 

²Ü - 1. λÝë³Ï»ñï ³ñÙ³ï, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿  ÌÜàôܸ, äîàôÔ, ä²Ðä²ÜàôØ,    êÜàôØ:

            ²Ü - ³ñÙ³ïáí ϳ½ÙíáõÙ »Ý µ³½Ù³ÃÇí Ï»Ýë³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñ°

            úñÇݳϪ Ý³Ý -ÍÝáÕ, ë³Ý - áñ¹Ç, ÍÇñ³Ý - ÍÇñÇ /ïÇ»½»ñ³Ï³Ý/ åïáõÕ, êÇñ³Ý -ëÇñá åïáõÕ, ØÇÑñ³Ý - ØÇÑñÇ áñ¹Ç, ì³ñ¹³Ý - í³ñ¹Ç ÍÝáõݹ, ì³Ñ³Ý - ì³ÑÇ /³ëïÍá/ ïí³Í, ²Ýáõß - Ñá·áõó ÍÝí³Í:

      ²Ü Ï»Ýë³Ï»ñï ³ñÙ³ïÁ ϳñ¨áñ ¹»ñ ¿ ϳï³ñáõ٠ѳÛáó ³½·³ÝáõÝÝ»ñÇ  /ïáÑÙ³ÝáõÝÝ»ñÇ / ϳ½ÙáõÃÛ³Ý Ù»ç.

            úñÇݳϪ ²ñ³ÙÛ³Ý, Øáõñ³¹Û³Ý ³½·³ÝáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ²Ü - Á ÝßáõÙ ¿ ²ñ³ÙÇ, Øáõñ³¹Ç ïáÑÙÇ ÍÝáõݹ, ë»ñáõݹ ÉÇÝ»ÉÁ, ³Û¹ ïáÑÙÇÝ å³ïϳݻÉÁª ²ñ³ÙÇ  ³Ý - ²ñ³ÙÛ³Ý, Øáõñ³¹Ç ³Ý - Øáõñ³¹Û³Ý:

            ²Üø - Á  ²Ü ³ñÙ³ïÇ Ñá·Ý³ÏÇ  Ó¨Ý ¿.

      úñÇݳÏ

ª ²ñ³ÙÇ ³Ýù - ²ñ³ÙÛ³Ýù, ²ñ³Ù»Ýù, ²ñ³Ù»Ýó...ݳ¨ª Ù»ñ ³Ýù - Ù»ñáÝù, Ó»ñ ³Ýù - Ó»ñáÝù, ÇÙ ³Ýù - ÇÙáÝù:

      ²Ü ³ñÙ³ïÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ݳ¨ àôÜ ÑÝãÛáõݳ÷áËí³Í Ó¨áí. úñÇݳϪ ·³ñáõÝ, ëÇñáõÝ, Ù³ÍáõÝ, µáõÝ, ïáõÝ:

      -  2. ÄËï³Ï³Ý ³Í³Ýóª ³ÝïáõÝ, ³Ýѳë, ³ÝÑáõÝ, ³Ýï»ñ:

 

²Ü²ÐÆî - ÌÝáÕ ¼áñáõÃÛáõÝ, ²ëïí³Í³Ù³Ûñ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²Ü /ÍÝáõÙ/, ²Ð /ѽáñ, Ù»Í/ ¨ Æî ³ñÙ³ïÝ»ñáíª ²Ü - ²Ð - Æî:

            Æî - ³ñÙ³ïÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ñ³Û»ñ»Ý ¨ å³ñëÏ»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáõÙª ²Ü²ÐÆî /ѳۻñ»Ý/, ²Ü²ÐÆî² /å³ñëÏ»ñ»Ý/ ¨ ³é³ÛÅÙ ¹Åí³ñ ¿ å³ñ½»É Ýñ³ í»ñçÝ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ:

            ²ñÇ³Ï³Ý ÙÛáõë É»½áõÝ»ñáõÙ ²êîì²Ì²Ø²Úð ËáñÑáõñ¹Á ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ²Ü - ²Ð µ³Õ³¹ñáõÃÛ³Ùµª ²Ü²Ð - ²Üܲ, áñï»Õ ²¯ - Ò³ÛÝÇ áõÅ·ÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí Ð - Ý ëÕíáõÙ ¿:

            Ð»ï³·³ÛáõÙ ²Ü²ÐÆî /²Üܲ/ - ËáñÑáõñ¹Á í»ñ³Íí»É ¿ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÇ: àôëïÇ Ñ³×³Ë Ýñ³ Ñ»ï ·áñͳÍíáõÙ ¿ ݳ¨ زÚð /غðÆ, زðƲ/ µ³éÁ:

            úñÇݳϪ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇï ϳ٠سÛñ ²Ý³ÑÇï, سñÇ - ²Ýݳ, ²Ýݳ سñdz:

      ²Û¹ ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ùµ ѳۻñ»ÝáõÙ áñå»ë ѳïáõÏ ³ÝáõÝ »Ý Ó¨³íáñí»É زÚð²Ü ¨ زÚð²ÜàôÞ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÁ: ÆëÏ Ø²ðÆ²Ø Ó¨Á زÚð²Ü - Ç ³Õ³í³ÕáõÙÝ ¿, áñå»ë ³ÛÉ É»½áõÝ»ñÇ ÝٳݳÏáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù:

            Àëï ³Û¹Ù, µáÉáñ ²ñÇ ²½·»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç, û¨ ³Ý·Çï³Ïó³µ³ñ, µ³Ûó Çñ³Ï³ÝáõÙ ³Û¹ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ²Ü²ÐÆî ËáñÑáõñ¹Á, ù³Ý½Ç µáÉáñ ³Û¹ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñáí³Ý³íáñÇ å³ßï³ÙáõÝùÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ »Ý: ÆëÏ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñáí³Ý³íáñáÕ ÙÇ³Ï ²ëïí³ÍáõÑÇÝ ²Ü²ÐÆîÜ ¿:

            Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ,,²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ,,/

            ²Ý³ÑÇïÁ سÛñÝ ¿ µáÉáñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ¨ ²ñÇÝ»ñÇ: ºì ²Ý³ÑÇïÝ ¿ Ùßï³å»ë Ñáí³Ý³íáñáõÙ ³Ù»Ý ÙÇ µ»ÕÙݳíáñáõÙ, ³Ù»Ý ÙÇ åïÕ³µ»ñáõÙ: ºì ³í³Ý¹³µ³ñ, ѳۻñÁ ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³ ³Ù»Ý ï³ñÇ ïáÝáõÙ »Ý µÝáõÃÛ³Ý µ»ÕÙݳíáñáõÙÝ áõ åïÕ³µ»ñáõÙÁ: ¶³ñݳÝÁ ϳï³ñáõÙ »Ý µ»ÕÙݳíáñáõÙÇ ïáÝÁª ¼³ïÇÏÁ: ö³é³µ³ÝáõÙ »Ý ²Ý³ÑÇïÇÝ ¨ ËݹñáõÙ Ýñ³ÝÇóª Ñáí³Ý³íáñ»É ÑáÕÇ µ»ÕÙݳíáñáõÙÁ: ºì ³å³ ëÏëáõÙ »Ý ·³ñݳݳó³ÝÁ: ÆëÏ ³ßݳÝÁ ϳï³ñáõÙ »Ý åïÕ³µ»ñáõÙǪ µ»ñù³Ñ³í³ùÇ ïáÝÁª ʳÕáÕûñÑÝ»ùÁ,  ÷³é³µ³Ý»Éáí ²Ý³ÑÇïÇÝ ¨ Ëݹñ»Éáí Ýñ³Ýª ûñÑÝ»É ïí³Í åïáõÕÝ»ñÁ:

            Àëï ³Û¹Ù, ²Ý³ÑÇïÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ýù ݳ¨ êÝáõóáÕ Ø³Ûñ, àëϻٳÛñ, àëϻѳï, àëÏ»ÍÕÇ:

 

 ²¶ - ²ñÙ³ï, áñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ðàôð  ÇÙ³ëï:

úñÇݳϪ ì³Ñ³·Ý, ²ñ»·, ²ñ³·³Í, ´³·, ó·...

 

ì²Ð²¶Ü - ¶»ñ³·áõÛÝ Ðñ» ¼áñáõÃÛáõÝ, Ðáõñ - ²ëïí³Í:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ì²Ð /·»ñ³·áõÛÝ ½áñáõÃÛáõÝ, ²ëïí³Í/ µ³éáí ¨ ²¶ /Ñáõñ/ ³ñÙ³ïáíª ì²Ð - ²¶Ü:

            ì²Ð²¶Ü - Á áñå»ë ¶»ñ³·áõÛÝ Ðñ» ¼áñáõÃÛáõݪ Ðàôð - ²êîì²Ì, ѳٳ³ñÇ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙ áõÝÇ:

            úñÇݳϪ ì²Ð²¶Ü - ÇÝ ÑݹÇÏÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ²¶ÜÆ, éáõëÝ»ñÁª ²¶àÜÚ, å³ñëÇÏÝ»ñÁª ìºð²îð²¶Ü²:

      Æ ¹»å, å³ñëÏ³Ï³Ý ìºð²îð²¶Ü² -Ý µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ñ³Û»ñ»Ý É»½íáí: ²ÛÝ Ï³½Ùí³Í ¿ »ñÏáõ ½áõ·³Ñ»é ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ÏóáõÙáíª ìºð - ²îð, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ¶»ñ³·áõÛÝ ½áñáõÃÛ³Ý Ïñ³Ï ¨ ²¶Ü - ²Ð, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Ðñ» ¼áñáõÃÛáõÝ: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ å³ñëÇÏÝ»ñÇ Ùáï ݳËÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á »Õ»É ¿ ²¶Ü² /Ð/: ÆëÏ ìºð²îð - Ç ÏóáõÙÁ ϳåí³Í ¿ ¼ñ³¹³ßï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï, »ñµ áñå»ë ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ÑáõñÇ ËáñÑñ¹³ÝÇß ²ñ»·Ç ÷á˳ñ»Ý ÁݹáõÝí»ó Îñ³ÏÁª ²ïñáõß³ÝÁ:

      ì²Ð²¶Ü îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ ÊáñÑáõñ¹Ý ¿: Æ ¹»å, ÐáõñÁ Ïñ³ÏÁ ã¿, û¨ Ïñ³ÏÇ Ù»ç ÑáõñÁ ß³ï ¿: ÐáõñÁ - ¾Ý»ñ·Ç³ ¿: ºì ì²Ð²¶Ü îÇ»½»ñ³Ï³Ý /¹ñ³Ï³Ý/ ¾Ý»ñ·Ç³ÛÇ ÊáñÑáõñ¹Ý ¿, ѳϳé³Ï Ú²Ðì²Ð - Ç, áñÁ ÐáÕÇ  /µ³ó³ë³Ï³Ý/ ¾Ý»ñ·Ç³ÛÇ ÊáñÑáõñ¹Ý ¿: àôëïÇ ì²Ð²¶Ü - Ç ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ÙݳÛÝ ²ñÇÝ»ñÁ, áñáÝù ¹ñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ÏñáÕÝ»ñ »Ý:  ÆëÏ îÇï³ÝÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ÙdzÛÝ Ú²Ðì²Ð -Ç ½·³óáÕáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù µ³ó³ë³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ÏñáÕÝ»ñ »Ý:

            Àëï ³Û¹Ù, ì²Ð²¶Ü ÙdzÛÝ ²ñÇÝ»ñÇ ²ëïí³ÍÝ ¿. ݳ  ²ñÇÝ»ñÇ ¼áñáõÃÛ³Ý, àôÅÇ  Ñáí³Ý³íáñÝ ¿ :

      Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ/, ³Ù»Ý îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñݳÝÁ, ºñÏÝÇ áõ ºñÏñÇ ³Ñ»Õ »ñÏáõÝùÇó ì²Ð²¶Ü ¿ ÍÝíáõÙ: ÌÝíáõÙ ¿ â³ñÇ ìÇß³åÇÝ ëå³Ý»Éáõ, ìÇß³åÇ ·³ñß³ÝùÇó ºñÏÇñÁ Éí³Éáõ Ø»Í æñѻջÕáí ¨ ²ñ³ñ³ïáõÙ å³Ñå³Ý»Éáõ ²ñ³ñã³½³ñÙ ³ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñǪ ²ñÇÝ»ñÇ ò»ÕÁ: Àëï ³Û¹Ù, ì²Ð²¶Ü - ÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ݳ¨ ìÇß³å³ù³Õ:

            ¶³ñáõÝ ¿ µ»ñáõÙ ì²Ð²¶Ü ³ß˳ñÑÇÝ, ºñÏñÇ íñ³ª Ýáñ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ²ñ³ñ³ïáõÙª Ýáñ ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝ: æñѻջÕÁ í»ñ³åñáÕ ²ñÇÝ»ñÁ ì³Ñ³·ÝÇ ÌÝáõݹÇó ëÏëáõÙ »Ý Ýáñ ï³ñ»·ñáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ:

      ì²Ð²¶Ü ÍÝíáõÙ ¿ ¶³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ûñÁª ²ñ»·Ç 1 --ÇÝ: ºì ³í³Ý¹³µ³ñ ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ûñÁ ²ñÇ  Ð³Û»ñÁ ïáÝáõÙ »Ý ì³Ñ³·ÝÇ ÌÝáõݹÁ áñå»ë Ýáñ å³ñµ»ñáõÃ۳ݪ Ýáñ ï³ñí³ ëÏǽµª ²Ù³Ýáñ: ºì ϳÝãáõÙ »Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ, ëå³ëáõÙ »Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ: ºì ³Û¹ ëå³ëáõÙáí ½áñ³ÝáõÙ »Ý:

            ØdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ¹ÇÙ³íáñ»É ì²Ð²¶Ü - ÇÝ, ÙdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÁ Ïí»ñ³åñ»Ý æñѻջÕÁ: ØdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÇÝ ¿ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ì²Ð²¶Ü: îϳñÝ»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ ¹ÇÙ³íáñ»É ì²Ð²¶Ü - ÇÝ. ïϳñÝ»ñÁ ã»Ý í»ñ³åñÇ æñѻջÕÁ: ì²Ð²¶Ü ïϳñÝ»ñÇÝ ãÇ Ñáí³Ý³íáñÇ, ù³Ý½Ç ì²Ð²¶Ü å³Ñå³Ý»Éáõ ¿ ²ñÇ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ ò»ÕÁ, ÇëÏ ïϳñÝ»ñÇó ³ëïí³ÍÝ»ñ ã»Ý ÍÝíÇ:

         ì³Ñ³·ÝÇÝ »Ý ÝíÇñí³Í  îñݹ»½Á ¨ ²Ù³ÝáñÁ:

 

Ú²Ðì²Ð - êïáñ·»ïÝÛ³ ²ëïí³Í:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ Ú - ã·Çï³Ïóí³Í ÑáõÝã³ñÙ³ïáí, ²Ð /ѽáñ/ ³ñÙ³ïáí ¨ ì²Ð /³ëïí³Í/ µ³éáí:

            ¸»é ãå³ñ½³µ³Ýí³Í Ú - ÑáõÝã³ñÙ³ïÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ ï³ÉÇë ×ß·ñï»É Ú²Ðì²Ð ËáñÑñ¹Ç É»½í³µ³Ý³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ: ê³Ï³ÛÝ å³ñ½ ¿ ÙdzÛÝ, áñ Ú²Ðì²Ð - Á êïáñ·»ïÝÛ³ ²ëïí³Í ¿ ¨ Çñ Ù»ç ÏñáõÙ ¿ ÐáÕÇ /µ³ó³ë³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ/ ËáñÑáõñ¹Á, Ç Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ ì²Ð²¶Ü -Ç, áñÁ îÇ»½»ñ³Ï³Ý /¹ñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ/ ËáñÑáõñ¹Ý ¿:

            ²Ûëûñª îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³ÝÁ, »ñÏñÇ íñ³ ÇßËáõÙ ¿ ´³ó³ë³Ï³Ý ¾Ý»ñ·Ç³Ý, ³ÛëÇÝùݪ Ú²Ðì²Ð - Á /ºÑáí³Ý/: ºì ³Ûëûñí³ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ÎñáÝÝ»ñÁª Ðáõ¹³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, øñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝ, سÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÷³ëïáñ»Ý Ú³Ñí³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »Ý:

 

²ê - ´³é³ñÙ³ï, áñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÊàðÐàôð¸ ÇÙ³ëï:

            úñÇݳϪ ³ë»É, ²ëáÕÇÏ, í³ëÝ, ¹³ë:

 

²êî /àôêî/ - ¶»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹, ËáñÑñ¹Ç ѳëï³ïáõÙ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ²ê - µ³é³ñÙ³ïáí ¨ î , ѳëï³ïáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí:

            úñÇݳϪ ÇÙ³ëï³ëïí³Í, ³ëïÁÕ, ѳñáõëï, ¹áõëïÁñ:

 

²êîì²Ì - ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Ý Çñ Ù»ç ÏñáÕ:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²êî /·»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹/ µ³éáí, ì - Ïñ³íáñ³Ï³Ý Ù³ëÝÇÏáí ¨ ²Ì /µ»ñ»É, å³Ñ»É/ ³ñÙ³ïáí:

            ÜáõÛÝ ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ùµª ë»ñí³Í, ÍÝí³Í, ³ñ³ñí³Í...

      Àëï ³Û¹Ù, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ½³Ý³½³Ý»É ²ð²ðÆâ ¨ ²êîì²Ì ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:      ²ñ³ñÇãÁ Ù»ÏÝ ¿ª ²ð²¯ - Ý /²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃÛáõÝ/: ÆëÏ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ²ñ³ÛÇ ï³ñµ»ñ µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ù»ç ÏñáÕ ÊáñÑáõñ¹Ý»ñ »Ý: ºì ³Ù»Ý ²ëïí³Í Çñ Ù»ç ÏñáõÙ ¿ µÝ³Ï³Ý áñ¨¿ ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹ª êÇñá, ¼áñáõÃÛ³Ý, ÆÙ³ëïáõÃÛ³Ý, äïÕ³µ»ñáõÙÇ ¨ ³ÛÉÝ:

            àôëïÇ ²½·Á ׳ݳãáõÙ ¿ ³ÛÝù³Ý ²ëïí³Í, áñù³Ý µÝ³Ï³Ý ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹ ¿ ½·áõÙ: ºì ²½·Ç Ñá·¨áñ ѳñëïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳ÝÁ ٻͳå»ë ϳËí³Í ¿ Ýñ³ ׳ݳã³Í ²ëïí³ÍÝ»ñÇó, ³ÛëÇÝùݪ µÝ³Ï³Ý ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Ý»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÇó:

      Àëï ³Û¹Ù, ´³½Ù³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ²½·Ç Ñá·¨áñ ѳñëïáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¿, ÇëÏ Ødzëïí³ÍáõÃÛáõÝÁª ²½·Ç Ñá·¨áñ ëݳÝÏáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ:

 

²Ô - ²ñÙ³ï, áñ  ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿  Ð²ÖºÈÆ, вØ, êÆðºÈÆ, ø²Ôòð, ¼²ðØ ÇÙ³ëïÝ»ñÁ:

            úñÇݳϪ ³ëïÁÕ³ÕçÇÏ, ïÁÕ³, ³ÕµÛáõñ, ѳÕÃ, ³ÕÇ, ã³Õ, Ù³ÕóÝù...

 

²êîÔÆΠ- êÇñá ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²êî /·»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹/ µ³éáí, ²Ô /ë»ñ, ѳ׻ÉÇ/ µ³é³ñÙ³ïáí ¨ ÆΠ ùÝùß³óáõóÇã Ù³ëÝÇÏáíª ²êî - ÀÔ /³Õ/ - ÆÎ:

      Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ²ð²ð²îÚ²Ü ¸Æò²´²ÜàôÂÚàôÜ/, ²êîÔÆÎ - Á, áñå»ë êÇñá ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹, ׳ݳãí³Í ¿ êÇñá ²ëïí³ÍáõÑÇ: ºì ²ëïÕÇÏÝ ¿ Ùßï³å»ë Ñáí³Ý³íáñáõÙ ²ñÇÝ»ñÇ ëÇñá ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ:

            ²êîÔÆÎ - Çݪ êÇñá ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑñ¹ÇÝ ¿  ÝíÇñí³Í ì³ñ¹³í³éÁ: ì³ñ¹³í³éÇ ïáݳϳï³ñáõÃÛ³Ùµ ²ñÇÝ»ñÁ ÷³é³µ³ÝáõÙ »Ý ²êîÔÆÎ - ÇÝ, Ýñ³Ý í³ñ¹ ͳÕÇÏÝ»ñ ÝíÇñáõÙ, í³ñ¹³çñáí ûÍáõÙ »Ý Çñ³ñ ¨ Çñ»Ýó Ù»ç Ýáñá·áõÙ »Ý ²ëïí³Í³ÛÇÝ êÇñá ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ: Àëï ³Û¹Ù, ²êîÔÆÎ - ÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ýù ݳ¨ ì²ð¸²Ø²îÜ, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ êÇñá ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Á ä³Ñå³ÝáÕ:

 

ØÆÐð /Øкð/ - à·áõ àôËïÇ, Ðá·¨áñ àôËïÇ, ¸³ßÇÝùÇ ÊáñÑáõñ¹:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª زР/á·Ç/ µ³éáí ¨ ²ð /áõËï/  ³ñÙ³ïáíª Ø²Ð - ²ðª  ØÆÐ - À𪠠ØÀÐ - ¾ð:

            Æ ¹»å, ÑÝ¹Ï³Ï³Ý Â²Ö - Ø²Ð²È ¹³Ùµ³ñ³ÝÁ Ñ»Ýó ÝáõÛÝ µ³é³Ï³½ÙáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ¨ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ËáñÑáõñ¹Áª Â²Ö /Ù»Í, µ³ñÓñ/ - زР/á·Ç/ - ²ð /áõËï/, áñ ÝáõÛݳÝáõÙ ¿ ØÆÐð /Øкð/ ËáñÑñ¹ÇÝ:

            àñå»ë à·áõ àôËïÇ ËáñÑáõñ¹, ѳۻñÇ Ù»ç ØÆÐð - Á /Øкð/ ѳ׳ˠ ÝáõÛݳÝáõÙ ¿ ²ðî²ì²¼¸ - ÇÝ, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ñïÇ ²ëïí³Í: ²ðî - Áª ³ñ³ñáõÙÁ, ³ñÛáõÝÁ å³Ñå³ÝáÕ ²ëïí³Í³¹Çñ ÊáñÑáõñ¹Ý ¿ /úñ»ÝùÁ/: ºì ß³ï Ñ³×³Ë ³Û¹ »ñÏáõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ÙdzëÇݪ  ²ñï³í³½¹ ØÇÑñ /²ñïÇ ²ëïí³Í ØÇÑñ/: ºñµ»ÙÝ ¿É ·áñͳÍíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ²ðî²ì²¼¸ ËáñÑáõñ¹Á:

îÆð – ÆÙ³ëïáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í£  È»½í³µ³Ýáñ»Ý ¹»é ãå³ñ½í³Í£

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 324
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz