ԱՐԵԳԱԿԻ (Կիրակի), 22.09.2019, 01:31


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

ա. ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

²¯ -     ´³ó³ñÓ³Ï Ò³ÛÝ, áñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ³Ù»Ý  ·áÛáõÃÛáõÝ, ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ:

      È»½í³Ï³Ý ѳٳϳñ·áõÙ ²¯ - Ò³ÛÝÇ Ñ³ñ³½³ï  ³ñï³Ñ³ÛïÇãÝ ¿ ² - ÑÝãÛáõÝÁ: ÆëÏ ÙÛáõë Ó³Ûݳíáñ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ  ² -ÑÝãÛáõÝÇ ï³ñµ»ñ »ñ³Ý·Ý»ñÝ »Ý ¨ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ Çñ»Ýó Ù»ç å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ² - ÑÝãÛáõÝÇ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÇÙ³ëïÝ»ñÁ:

      úñÇݳϪ ¾ñÙ³Ý /²ñÙ³Ý/, Æñ³Ý /²ñdzÝ/, пù /гÛù/, áõß /³ß/, áõï /³ï/ ¨ ³ÛÉÝ:

 

²ð - λÝë³Ï»ñï µ³é³ñÙ³ï, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ êºðàôØ, ̲¶àôØ, ¼àðàôÂÚàôÜ, àôÊî: гٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ²¼ ³ñÙ³ïÇÝ:

      ²ð - Ï»Ýë³Ï»ñï ³ñÙ³ïÁ ѳۻñ»ÝáõÙ ·ñ»Ã» ³Ù»Ý³ß³ï ·áñͳÍíáÕ ³ñÙ³ïÝ ¿: ²ÛÝ ÙïÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý³µ³½Ù³½³Ý µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, ϳ½Ù»Éáí êºðàôØ, ̲¶àôØ, ¼àðàôÂÚàôÜ, àôÊî ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ËáñÑáõñ¹Ý»ñ:

      úñÇݳϪ ³ñÛáõÝ, ³ñ·³Ý¹, ³ñÙ³ï, ³ñ¨, Ù³ñ¹, ³ñù³, ¹³ñ, ·³ñáõÝ, µ³ñÇ, ã³ñÇ, ²ñ³, ²ñÇ, ³ñï, ³ñáõ...

 

²ð²ð - ÎñÏݳíáñ ³ñÙ³ïª ²ð - ²ð, áñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ´³ó³ñÓ³Ï ¼áñáõÃÛ³Ý, ´³ó³ñÓ³Ï ê»ñáõÙÇ ÇÙ³ëï:

            Àëï  ³Û¹Ù, ²ð²ð ÏñÏݳíáñ ³ñÙ³ïÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ù»çª

            ²ñ³ñ - Çã, ²ñ³ñ - ³ï, ²ñ³ñ - ³Í, ²ñ³ñ - »É:

 

²ð²ðⲶàðÌàôÂÚàôÜ - Üáñá·áõÙÇ ËáñÑáõñ¹Ý ¿:

         È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ²ð²ðÆâ ËáñÑñ¹áí ¨ ¶àðÌ /Çñ³·áñÍ»É/ µ³éáí:

            ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù»ÝÁ Çñ»Ýó µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ýáñá·Ù³Ý Ùßï³Ï³Ý ÁÝóóùáõÙ: ºì ³Û¹ Üáñá·áõÙÝ áõ ä³Ñå³ÝáõÙÁ áñå»ë µÝ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ Ùßï³Ï³Ý ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí:

            Àëï ³Û¹Ù, ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÁ Ùßï³Ï³Ý ÁÝóóù ¿ ¨ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ ²ñ³ñáõÙÇ ¨ ÌÝáõÙÇ ÙdzëÝáõÃÛ³Ùµ: ²ñ³ñáõÙÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³ëϳóáÕáõÃÛáõÝ ¿ ¨ Çñ»Ýáí Å³Ù³Ý³Ï ãÇ å³ÛٳݳíáñáõÙ: ÌÝáõÙÝ ¿ å³Ûٳݳíáñáõ٠ųٳݳÏ: ²é³Ýó ²ñ³ñáõÙÇ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ÌÝáõÙ: ÆëÏ »Ã» ÌÝáõÙ ãÉÇÝǪ ²ñ³ñáõÙÁ ãÇ Ýáñá·íÇ, áõëïÇ ¨ ÏáãÝã³Ý³:

       ºì ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó »ñÏë»éáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Ý áõÝÇ Çñ Ù»ç: ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÝ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ Ðáñ ¨ Øáñ ÙdzëÝáõÃÛ³Ùµ. гÛñÁ ²ñ³ñáÕ ¿, ÇëÏ Ø³ÛñÁª ÌÝáÕÁ:

 

²ð²ðÆâ - ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ð²ðàÔ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ²ð²ð - ÏñÏݳíáñ ³ñÙ³ïáí ¨ Æâ /ÙÇ µ³Ý ³ÝáÕ/ ³ñÙ³ïáí:

            Àëï ³Û¹Ù, å»ïù ¿ ï³ñµ»ñ³Ï»É Çñ³ñÇó ²ð²ðÆâ ¨ ²êîì²Ì ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ: ²êîì²Ì - Á Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Ý Çñ Ù»ç ÏñáÕ: ºì ²ëïí³ÍÁ ²ñ³ñÇã ã¿: ²ð²ðÆâ-Á  ´ÝáõÃÛ³Ý ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃÛáõÝÝ ¿ª ²ð²¯ -Ý:

            ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ï³ñµ»ñ³Ï»É ݳ¨ ²ð²ðÆâ ¨ êîºÔÌàÔ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ: êîºÔÌàÔÀ ëï»ÕÍáõÙ ¿ ÙÇ µ³Ý Çñ»ÝÇó ¹áõñë: ºì êï»ÍáÕÇ áõ êï»ÕÍí³ÍÇ ÙÇç¨ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É áñ¨¿ ³ñÛáõݳÏó³Ï³Ý, Ñá·¨áñ ϳå: ²ð²ðàÔÀ ³ñ³ñáõÙ ¿ Çñ ÙÇçÇó, ¨ ²ñ³ñáÕÇ áõ ²ñ³ñí³ÍÇ ÙÇç¨ Ï³ ųé³Ý·³Ï³Ý ³ñÛáõݳÏó³Ï³Ý, áñ³Ï³Ï³Ý ϳå: ²ñ³ñáÕÁ гÛñÝ ¿: гÛñÝ ¿ ³ñ³ñáõÙ áñ¹áõÝ, Ýñ³Ý ųé³Ý·³µ³ñ ÷á˳Ýó»Éáí Çñ µÝ³Ï³Ý áñ³Ï³Ï³Ý ѳïϳÝÇßÝ»ñÁ:

      Àëï ³Û¹Ù, ÇÙ ²ñ³ñÇãÁ Ç٠ѳÛñÝ ¿, Ýñ³ ѳÛñÁ, Ýñ³ Ñáñ ѳÛñÁ... ¨ ³Û¹å»ë Ëáñ³Ý³Éáí ÙÇÝ㨠´³ó³ñÓ³ÏÁ, Ïѳëݻ٠²ð²¯ - Çݪ ´ÝáõÃÛ³Ý ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃÛ³ÝÁ: ºì ÷³ëïáñ»Ý ²ð²¯ - Ý ¿ ÇÙ ´³ó³ñÓ³Ï Ü³Ë³Ñ³ÛñÁª ÇÙ ²ð²ðÆâ -Á: Àëï ³Û¹Ù ¿Éª ²ñÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó ׳ݳãáõÙ »Ý áñå»ë ²ñ¨áñ¹Ç ϳ٠²ñáñ¹Ç, áñÝ ¿É Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª ²ñ³ÛÇ áñ¹Ç, ²ñ³ñã³ÍÇÝ:

            Æ ¹»å, îÇï³ÝÝ»ñÁ ²ð²ðÆâ ËáñÑñ¹Ç ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ãáõÝ»Ý. Ýñ³Ýó ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ѳëÝáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠²êîì²Ì: ø³Ý½Ç îÇï³ÝÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ܳ˳ѳÛñ»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  Ñ³ëÝáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠ÐáÕ³ÍÇÝ ²¹³ÙÁ,

 

²ð²ðàôØ - ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ²ð²ð - ÏñÏݳíáñ ³ñÙ³ïáí ¨ àôØ - µ³Û³Ï»ñï  ³Í³Ýóáí:

      ²ð²ðºÈª ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ Ýáñ µ³Ý ëï»ÕÍ»É: ºì ²ð²ðºÈ-Á ãÇ ÝáõÛݳÝáõÙ êîºÔÌºÈ -áõÝ: ²ñ³ñáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ð³ÛñÁ:

            ²Ûëå»ëª ²ñ³¯Ý ²ñ³ñ³ïáõÙ ²ñ³ñ»É ¿ ²ñÇÇÝ: ²ÛëÇÝùݪ ²ñ³¯Ý ²ñÇÇ Ð³ÛñÝ ¿. ܳ ²ñÇÇÝ ²ñ³ñ»É ¿ Çñ»ÝÇó ¨ Ýñ³Ý ųé³Ý·³µ³ñ ÷á˳Ýó»É ¿ Çñ áñ³Ï³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆëÏ Ú³Ñí³Ý ²Ý³å³ïáõÙ êï»ÕÍ»É ¿ ²¹³ÙÇÝ ÑáÕÇó: ²ÛëÇÝùݪ Ú³Ñí³Ý ²¹³ÙÇ Ð³ÛñÁ ã¿. Ýñ³ êï»ÕÍáÕÝ ¿: ºì ²¹³ÙÁ áã ÙÇ áñ³Ï³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ϳåí³Í ã¿ Çñ êï»ÕÍáÕÇ Ñ»ï:

 

²ð²ð²Ì - ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ²ð²ð - ÏñÏݳíáñ ³ñÙ³ïáí ¨ ²Ì /µéÝ»É, å³Ñ»É/ µ³é³ñÙ³ïáí:

            ²ð²ð²Ì - Á ÷³ëïáñ»Ý ³ñ³ñáõÙÇ ¨ ÍÝáõÙÇ Ñ³Ù³ï»Õ ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý åïáõÕÝ ¿: Àëï ³Û¹Ùª ²ð²ð²Ì - Á ²ñ³ñãÇ àñ¹ÇÝ ¿ª ²ñáñ¹Ç, ¨ ųé³Ý·³µ³ñ Çñ Ù»ç ÏñáõÙ ¿ ²ñ³ñáÕ Ðáñ µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ:

 

²î - ´³é³ñÙ³ï, áñ  Ý߳ݳÏáõÙ ¿ îºÔ, ²ØöàöàôØ:

            úñÇݳϪ µ³ó³ï, ϳÕÝáõï³ïÛ³Ý, ³Ãáé:

 

²ð²ð²î  - ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ð²ðØ²Ü ì²Úð:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ð²ð ÏñÏݳíáñ ³ñÙ³ïáí ¨ ²î /ï»Õ/ µ³é³ñÙ³ïáíª ²ð²ð - ²î:

            ²ð²ð²î - Á áñáß³ÏÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý µ³ñÓñ³¹Çñ ï³ñ³Íù ¿: ²ÛÝ áõÝÇ ËÇëï Áݹ·Íí³Í µÝ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ. ÑÛáõëÇëÇóª ÎáíϳëÛ³Ý É»éݳßÕóÝ, ѳñ³íÇóª гÛÏ³Ï³Ý î³íñáë É»éݳßÕóÝ, ³ñ¨»ÉùÇóª γëåÇó ÍáíÁ: ÆëÏ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ Áݹ·Íí³Í ë³ÑÙ³Ý ãáõÝÇ ¨ ë³Ñٳݳ÷³ÏíáõÙ ¿ гÛÏ³Ï³Ý ´³ñÓñ³í³Ý¹³Ïáí: ²ÛëÇÝùݪ ÷³ëïáñ»Ý ²ð²ð²î - Á гÛÏ³Ï³Ý ´³ñÓñ³í³Ý¹³ÏÝ ¿:

            Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý /ï»ëª ,,²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ,,/ ë³ Ñ»Ýó ³ñ³ñÙ³Ý í³ÛñÝ ¿ª ²ð²ð²î - Á, áñï»Õ ²ñ³ñÇãÁ ³ñ³ñ»É ¿ ³é³çÇÝ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÇÝ: ²ñÇÇ ë»ñáõݹݻñÁ µ³½Ù³Ý³Éáí ï³ñ³Íí»É »Ý ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë ¨ ï³ñµ»ñ ²ñÇ ²½·»ñ ϳ½Ù»É: ÆëÏ ²ñ³ñ³ïáõÙ Ùݳó³Í ²ñÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó íñ³ å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý ²ñÇ /²ñÙ»Ý/ ³ÝáõÝÁ: Ð²Ú ³ÝáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë ³í³Ý¹³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿ ¨ ÑáÙ³ÝÇß ¿ ²ñÙ»ÝÇÝ /ï»ëª ²ñÙ»Ý, гÛ/: ÆëÏ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÑáÙ³ÝÇß ¿ ²ñ³ñ³ïÇÝ:

            ²ð²ð²î - Á, áñå»ë ²ñÇÝ»ñÇ ´Ý³Ïª ²ñ³ñÙ³Ý ì³Ûñ, ׳ݳãí³Í ¿ ݳ¨ ³ÛÉ  ³½·»ñÇ ÏáÕÙÇó: ²Ûëå»ëª ²ñ³ñ³ïÁ å³ñëÇÏÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ²ñdzݳ ì³Ûçá, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ñÇÝ»ñÇ ´Ý³Ï³í³Ûñ: ÜáõÛÝ ÇÙ³ëïáí ÑݹÇÏÝ»ñÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ²ñdzí³ñï³, ³ëáñÇÝ»ñÁª àôñ³ñïáõ, ßáõÙ»ñÝ»ñÁª ²ñ³ïï³:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 337
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz