ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 21:28


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք

Ընդամենը: 187
Ցուցադրված է: 61-70
Էջ: « 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 18 19 »

²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ÊáñÑáõñ¹ ¿ ²ñ³ñ³ïÁª ²ð²ð-²î /ï»Õ/ª ²ñ³ñÙ³Ý í³Ûñ: ²ñ³ñ³ïÁ Ñ»Ýó гÛÏ³Ï³Ý È»éݳß˳ñÑÝ ¿:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 209 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ëïí³ÍÝ»ñÁ ²ñ³ÛÇó µËáÕ ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Ý»ñ »Ýª ²êî /·»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹/ - ì - ²Ì /å³Ñ»É/ª ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹Ý Çñ Ù»ç ÏñáÕ:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 306 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¼áñáõÃÛáõÝÁ ÐáõñÝ ¿: ÐáõñÁ Ïñ³ÏÁ ã¿, û¨ Ïñ³ÏÇ Ù»ç ³é³í»É ½áñ»Õ ¿ ÑáõñÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ: ÐáõñÁ ¾Ý»ñ·Ç³Ý ¿: ºì îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÐáõñÇ ²ëïí³ÍÁ ì³Ñ³·Ý ¿: ºì ÊáñÑáõñ¹ ¿ ì³Ñ³·ÝÁª ì²Ð /²ëïí³Í/ - ²¶Ü /Ðáõñ/ª Ðáõñ-²ëïí³Í:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 279 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºì ²ëïÕÇÏÝ ¿ êÇñá ¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹ª ²êî /¶»ñ³·áõÛÝ ÊáñÑáõñ¹/ ²Ô /ë»ñ, ѳ׻ÉÇ/ª ²êî-²/À/Ô-ÆÎ:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 257 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

λݳó ÊáñÑáõñ¹ ¿ гí³ïùÁ:        Ð³í³ïª  Ð /ѳëï³ïáõÝ, µ³ó³ñÓ³Ï/ -²ì /Ñá·Ç, ÏÛ³Ýù/ - ²î /ï»Õ, ï»Õ³¹ñáõÙ/ª гëï³ïáõÝ Ñá·¨áñ ÁÝϳÉáõÙ:  Ð³í³ïùª µ³½Ù³ËáñÑáõñ¹ Ñá·¨áñ ÁÝϳÉáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ª Ðá·¨áñ ´³ó³ñÓ³Ï ÊáñÑáõñ¹:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 284 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ÎÛ³ÝùÇ, سÑÇ, Ðá·áõ,  à·áõ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÝ ³ÝÇÙ³ëï ¿ ³é³Ýó ÇٳݳÉáõ ¹ñ³Ýó ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ, ù³Ý½Ç ³Û¹ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ Ëëïáñ»Ý ϳåí³Í »Ý Çñ³ñ Ñ»ï ¨ å³Ûٳݳíáñí³Í »Ý Çñ³ñáí:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 227 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºë ²ß˳ñÑÇ Ù»çª ³Ñ³ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ: ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ »ñÏáõëÇë ѳëï³ïáõÙÝ ¿ Ù»Ïï»Õ: » »ë ÉÇݻ٠àãÝãÇ Ù»ç, ϳ٠»ë áãÇÝã ÉÇݻ٠²ß˳ñÑÇ Ù»ç, ÝáõÛÝ µ³ÝÝ ¿ª »ñÏáõëë ¿É àãÇÝã »Ýù:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 251 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ÎÚ²Üø /¶Û³Ýù/-Á ÍÝáõÝ¹Ç ËáñÑáõñ¹ ¿ª ¶¾Ü` ¶ /³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ/ -¾Üª ²Ü /ÍÝáõݹ/ª ÌÝáõÝ¹Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 225 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ÎÜàôÜø - ËáñÑáõñ¹Á Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ¶»ÝÇ /ÏÛ³ÝùÇ/ ѳëï³ïáõÙ:        È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ¶»Ý /ÏÛ³ÝùÇ »½³ÏÇÝ/ ¨ àôÝù /ѳëï³ïáõÙ/ µ³é»ñáí:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 261 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¼áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ ÏÛ³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿, ¨ ³é³Ýó ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý ³ÝÇÙ³ëï ¿ ÏÛ³ÝùÝ ÁݹѳÝñ³å»ë:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 256 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz