ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 20:43


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք

Ընդամենը: 187
Ցուցադրված է: 51-60
Էջ: « 1 2 ... 4 5 6 7 8 ... 18 19 »

²Ý·»Õ³ îáñùÁª гÛÏÛ³Ý ë»ñݹÇó, ѳÛáó µ³ñÓñ³µ»ñÓ É»éÝ»ñÇ ÑëϳÝ, »ñµ»ù ÝÙ³Ý ã¿ñ ѳë³ñ³Ï Ù³ñ¹áõ:  Ü³ íÇÃ˳ñÇ ¿ñ ¨ ß³ï ³Ñ³ñÏáõ:  ²ãù»ñÁ ϳñÍ»ë ÙÇ-ÙÇ Ï³åáõÛï Íáí, ׳׳Ýã³íáñí³Í ³ñ¨Ç ÉáõÛëáí:  ê¨-ë¨ áõÝù»ñÁª Ùáõà ³ÙåÇ Ýٳݪ µ³ñ¹-µ³ñ¹ Ïáõï³Ïí³Í ³ãù»ñÇ íñ³:  ÎáõñÍùÁ ϳë»ë û ÙÇ É³Ýç ¿ É»é³Ý, Ù»çùÁª ë³ñ³Å³Ûé, ÏéÝ»ñÁª ·»ñ³Ý - ÙÇ Ëáëùáíª ÙÇ ¹¨ ¨ áã û Ñëϳ:  ²Ñé»ÉÇ ¿ñ ݳ ¨ ³ÛÝù³Ý áõÅ»Õ, áñ ÑÇëáõÝ ·áÙ»ß ãáõÝ»ÇÝ Ù»Ïï»Õ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 247 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÛáó ó·³íáñÝ ¿ñ ²ñÇ Ð³ÛÏÇ Å³é³Ý·Ý»ñÇó îÇ·ñ³ÝÁ: îÇï³Ý ´»ÉÇ Å³é³Ý·Ý»ñÇó ²Å¹³Ñ³ÏÝ ¿ñ îÇï³ÝÝ»ñÇ Ã³·³íáñ: ºì ˳ճÕáõÃÛ³Ý ¹³ßÇÝù ¿ÇÝ ÏÝù»É Ýñ³Ýù Çñ³ñ Ñ»ï: ´³Ûó îÇ·ñ³ÝÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ Ùßï³å»ë »ñÏÛáõÕÇ Ù»ç ¿ñ å³ÑáõÙ ²Å¹³Ñ³ÏÇÝ: Üñ³Ý ³é³í»É Ùï³Ñá·áõÙ ¨ ³Ýѳݷëï³óÝáõÙ ¿ñ Ð³Û ¨ ä³ñëÇÏ ³ñÛáõݳÏÇó ²ñÇ ²½·»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í ëÇñá ϳåÁ, áñ ³é³í»É ѽáñ³óÝáõÙ ¿ñ îÇ·ñ³ÝÇÝ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 1401 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñÇ Ð³ÛÏÇ ë»ñáõݹݻñÇó ²ñï³ß»ëÝ ¿ñ ó·³íáñáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ: ¼áñ³íáñ ¿ñ ݳ Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇ å»ë, ¨ ì³Ñ³·Ý ¿ñ Çñ ¼áñáõÃÛ³Ùµ Ñáí³Ý³íáñáõÙ Ýñ³Ý:

ì³Ñ³·Ý ¿ñ Ñáí³Ý³íáñáõ٠ݳ¨ ²É³ÝÇ Å³é³Ý·Ý»ñÇÝ: ºì ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ½áñ³ó³Í, ²É³Ý³ó ó·³íáñÁ Ù»Í ½áñù ѳí³ù»ó áõ ß³ñÅí»ó ¹»åÇ Ð³Ûáó ³ß˳ñÑ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 338 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

îÇ»½»ñ³Ï³Ý Ëáñ ²ßáõÝ ¿ñ ѳëï³ïí»É ºñÏñÇ íñ³, ¨ ³ñ¹»Ý ½·³óíáõÙ ¿ñ Ùáï³Éáõï ÒÙé³Ý ë³éÁ ßáõÝãÁ: ìÇß³åÁ ºñÏÇñ ¿ñ Çç»É, µéÝ»É ¿ñ ºñÏñÇ çáõñÁ, Ïáõï³ÏáõÙ ¿ñ µ¨»éÝ»ñáõÙ ¨ ë³é»óÝáõÙ: ºñÏñÇ íñ³ ë³ëïϳÝáõÙ ¿ÇÝ óáõñï ù³ÙÇÝ»ñÁ:

ä³Ï³ëáõÙ ¿ñ çáõñÁ ºñÏñÇ íñ³, å³Ï³ëáõÙ ¿ñ ¨ ³ñ¨Ç ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ: ²Ýѳݷëï³ó»É ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¨ ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë. å»ïù ¿ñ ݳ˳å³ïñ³ëïí»É îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³ÝÁ: ºì ²ñÇ ùñÙ»ñÁ ѳí³ùí»óÇÝ ²ñ³ñ³ïÇ Ð³í»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ù ¾ñ»í³ÝáõÙ: ºÏ³Ý ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó: гí³ùí»óÇÝ ËáñÑ»Éáõ, û ÇÝãå»ë ݳ˳å³ïñ³ëïí»Ý îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³ÝÁ, ÇÝãå»ë ³å³Ñáí»Ý Ï»Ýë³ïáõ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ ²ñÇ ³½·»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 273 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

       Ցրտաշունչ Ձմեռ էր, և Վիշապն էր իր թունավոր Զորությամբ մոլեգնում Երկրի վրա: Վիշապը ամենուր ոչնչացնում էր Վահագնի փառքը, պատժում և ստրկացնում էր Արիներին: Վիշապը աշխատում էր Արիների միջից հանել Արտի Օրենքը, աշխատում էր կտրել նրանց օրինաչափությունից և ամեն բնականից: ԵՎ Վիշապը ամենուր հաստատում էր ի՛ր օրենքները՝ օրենք դատելու, օրենք պատժելու, օրենք ահաբեկման: ԵՎ բոլորը դատում էին իրար, դատում էին անվերջ ու անխնա: ԵՎ կամայականությունը օրենքի ձևով հաստատվում էր Արիների մեջ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 603 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 20.08.2012

´ÝáõÃÛáõÝÁ ϻݹ³ÝÇ áñ³Ï³Ï³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, ³Ýë³ÑÙ³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, ûñ·³Ý³Ï³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿: ºì ´ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý Çñ³ñ: ºì ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»çª ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñ »Ý:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 247 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

´ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ûñ·³Ý³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿: Ø»½ ѳٳñ -³Ýë³ÑÙ³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿: ºì ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÁ ÙÇ ûñ·³Ý³Ï³Ý µçÇç ¿ ´ÝáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝǽÙÇ Ù»ç: àñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ, ºñÏÇñÝ áõÝÇ Çñ µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ ¨ Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ ´ÝáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝǽÙÇ Ù»ç:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 292 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ³ñÙ³Ý ÊáñÑáõñ¹Ý ¿ ²ð²¯-ݪ ²ð /ë»ñáõÙ, ³ñ³ñáõÙ/ - ²Ð /ѽáñ/ª ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃÛáõݪ ²ñ³ñÇã, áõñ ²¯ µ³ó³ñÓ³Ï Ó³ÛÝÁ 㻽áù³óÝáõÙ ¿ Ð ÑÝãÛáõÝÇÝ ¨ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ´³ó³ñÓ³Ï ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃ۳ݪ ²ñ³ñãÇ ¾áõÃÛáõÝÁ áñå»ë ²ð²¯:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 234 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ÌÝáõÙÇ ÊáñÑáõñ¹Ý ¿ ²Ý³ÑÇïÁª ²Ü /ÍÝáõÙ/ - ²Ð /ѽáñ/ª ÌÝáÕ ¼áñáõÃÛáõݪ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 286 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²Ù»Ý ÙÇ ³ÝáõÝ Çñ ËáñÑáõñ¹Ý áõÝÇ, ¨ ³Ù»Ý ËáñÑáõñ¹ Çñ ³ÝáõÝÝ áõÝÇ. ¨ å³ï³Ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝ ãÇ ÉÇÝáõÙ »ñµ»ù:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 277 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz