ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 21:31


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք

Ընդամենը: 187
Ցուցադրված է: 41-50
Էջ: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 18 19 »

гÛÏÁ ˳ÕáõÙ ¿ñ ïÇï³Ý ïճݻñÇ  Ñ»ï: î³ñí³Í ˳Õáí, Ýñ³Ýù ß³ï Ëáñ³ó³Ý ï³÷³ëï³ÝÇ Ù»ç: ºì гÛÏÁ Ñ»éíáõÙ ÙÇ Ï³åáõÛï ¹³ßï ï»ë³í: ܳ ³é³ç³ñÏ»ó ·Ý³É ³Û¹ ϳåáõÛï ¹³ßïÇ Ùáï: îճݻñÁ, ѻ層Éáí Çñ»Ýó ѳÛñ»ñÇ å³ïí»ñÇÝ, Ù»ñÅ»óÇÝ: ´³Ûó Ñ»ï³ùñùñ³ë»ñ ¿ñ гÛÏÁ ¨ ѳٳé. ݳ Çñ áõÅáí ëïÇå»ó ïճݻñÇÝ ·Ý³É Çñ Ñ»ï:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 252 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Øï³ï³ÝçíáõÙ ¿ñ ïÇï³ÝÛ³Ý Ê³ÃáõÝÁ:  Ü³ áã ÙÇ Ï»ñå ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ ÙïÝ»É Ð³ÛÏÇ Ñá·áõ Ù»ç ¨ ÇÙ³Ý³É Ýñ³ ËáÑ»ñÁ:  Ð³ÛÏÁ Éáõé ¿ñ, áãÇÝã ã¿ñ ËáëáõÙ, áãÇÝã ã¿ñ ѳñóÝáõÙ:  Ü³ Ñݳ½³Ý¹ ¿ñ ʳÃáõÝÇÝ ¨ ´»ÉÇÝ, áãÝãáí ã¿ñ ѳϳ¹ñíáõÙ Ýñ³Ýó, µ³Ûó ¨ ã¿ñ µ³óáõÙ Çñ ëÇñïÁ Ýñ³Ýó Ùáï:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 286 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ì³Õáõó ´»ÉÁ ³Û¹å»ë ѳݷÇëï ã¿ñ ùÝ»É:  Ü³ í»ñç³å»ë ѳÙá½»É ¿ñ ÙáñÁ ¨ ³é³íáïÛ³Ý ëå³Ý»Éáõ ¿ñ гÛÏÇÝ:  ºì Çñ ѳÕóݳÏÇ µ»ñÏñáõÃÛ³Ùµ ݳ Ëáñ ùáõÝ ¿ñ Ùï»É:

гÛÏÝ ¿É ¿ñ ѳݷÇëï ùÝ»É:  Ü³ ³Ýï»ÕÛ³Ï ¿ñ ¹³ï³í×éÇÝ, ³Ýï»ÕÛ³Ï ¿ñ ´»ÉÇ Ñ³ÕóݳÏÇÝ, ³Ýï»ÕÛ³Ï ¿ñ ʳÃáõÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³ÝÁ:  Ü³ ѳݷÇëï ùÝ»É ¿ñ ¨ ã·Çï»ñ ÝáõÛÝÇëÏ, áñ ʳÃáõÝÁ ùÝ³Í ã¿ñ:  Ü³ ã¿ñ ½·áõ٠ʳÃáõÝÇ ßáõñûñÇ ÑåáõÙÁ Çñ ׳ϳïÇÝ ¨ Çñ ¹»ÙùÇÝ ÁÝÏÝáÕ Ýñ³ ³ñóáõÝùÝ»ñÁ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 278 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÛÏÁ ù³ÛÉáõÙ ¿ñ ¹»åÇ Ð³í»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ù: ²ÛÝï»Õ ¿ñ Çñ Ñáñ ïáõÝÁ: гÛÏÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ·ÛáõÕ»ñáí, ï»ëÝáõÙ ¿ñ ²ñÇÝ»ñÇݪ µáÉáñÝ Çñ ÝÙ³Ý, µáÉáñÁ ÇÝùÝ ¿ÇÝ: ´³Ûó Ýñ³Ýù ³ÝͳÝáà »ñ·»ñ ¿ÇÝ »ñ·áõÙ, ³ÝͳÝáà å³ñ»ñ ¿ÇÝ å³ñáõÙ, ³ÝͳÝáà ˳ջñ ¿ÇÝ Ë³ÕáõÙ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 277 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ³ñ³ïÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ·áõÅÏ³Ý »Ï³í гÛÏÇ Ùáï ¨ ѳÛïÝ»ó Ýñ³Ý.

- à¯í, ²ñÛ³ó ³ñù³°, ·ÇïóÇñ, áñ ïÇï³ÝÛ³Ý ´»ÉÁ ·³ÉÇë ¿ ²ñ³ñ³ïÇ íñ³ ѳí»ñÅ³Ï³Ý ù³ç»ñáí ¨ »ñÏݳ¹»½ Ñëϳݻñáí:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 263 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÛÏÁ, Çñ ë³Ï³í³ÃÇí Ñëϳݻñáí, ѳë³í Ù³Ýñ ÓÏÝ»ñáí ѳñáõëï ³ÕÇ É×ÇÝ ¨ ³å³ ¹Çñù ·ñ³í»ó µ³ñÓñ É»éÝ»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ ·ïÝíáÕ ÙÇ µ³ñÓáõÝùÇ íñ³: ²Û¹ï»ÕÇó å³ñ½ »ñ¨áõÙ ¿ñ ´»ÉÇ µ³Ý³ÏÁ: ºñÏÝùÇ ³ëïÕ»ñÇÝ Ñ³ßÇí ϳñ, ïÇï³Ý ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ Ñ³ßÇí ãϳñ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 323 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºñϳñ, ß³ï »ñϳñ ¿ñ ϳé³í³ñáõ٠гÛÏÁ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ²ñÇÝ»ñÇݪ г۷ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇÝ: гÛñ³Ï³Ý Ñá·³ï³ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ëïí³Í³¹Çñ ûñ»ÝùÝ»ñáí ¿ñ ϳé³í³ñáõ٠ݳ: гÛÏÁ ëÇñáõÙ ¿ñ ³Ù»ÝùÇÝ ¨ ³Ù»ÝÁ: ºì Ýñ³ ëÇñïÝ áõ ï³Ý ¹áõéÁ ÙÇßï µ³ó ¿ÇÝ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ñÙ»ÝÝ»ñÝ ¿É ëÇñáõÙ áõ å³ßïáõÙ ¿ÇÝ Ð³ÛÏÇÝ ¨ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ Ñ³Ûñ ³Ýí³ÝáõÙ: ºì ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿ñ ²ñÙ»ÝÝ»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ гÛÏÇ Ýϳïٳٵ, áñ ³Ù»Ý ½áÑ Ù³ïáõó»ÉÇë, ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ÷³é³µ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ гÛÏÇÝ, áñ г۷ ²ñÇÇ å³ïÏ»ñÁ áõÝ»ñ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 276 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÛÏÇ ë»ñݹÇó ù³ç³Ïáñáí ²ñ³ÙÁ áñ¹Ç ³ñ³ñ»ó: ²ëïí³Í³ÛÇÝ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ Ù³ÝáõÏÁ, ¨ áñå»ë »ñÏáõ ³ñ»·³ÏÝ»ñ ³ãù»ñÝ ¿ÇÝ ßáÕáõÙ Ýñ³ Ùßï³ÅåÇï ¹»ÙùÇÝ: ºì ³ñ³ñã³å³ïÏ»ñ ³Û¹ Ù³ÝáõÏÇÝ ²ñ³ñãÇ ³ÝáõÝáí ÏÝù»óÇݪ ²ñ³: ºì ³×áõÙ ¿ñ ³ñ³ñã³å³ïÏ»ñ Ù³ÝáõÏÁ, ßñç³å³ïí³Í ëÇñáí áõ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ: ºì ÇÝãå»ë µáÉáñ »ñç³ÝÇÏ Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ, ݳ ÝáõÛÝå»ë µ³ñÇ ¿ñ, ÅåïáõÝ ¨ ëÇñáÕ: ºì µáÉáñÁ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 305 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºì ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ í»ñ³¹³ñÓ³í Ù³ñï³¹³ßï: ´³½áõÙ ëå³Ýí³Í ù³ç»ñÇ Ù»ç ·ï³í Çñ»Ý, ÷³ñí»ó Çñ Ù³ñÙÝÇÝ: ºñÏáõ ²ñ³É»½Ý»ñ ѳÛïÝí»óÇÝ ³ÛÝï»Õ, Éǽ»óÇÝ Ýñ³ í»ñù»ñÁ: ºì ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏÁ áÕç áõ ³éáÕç áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó: ¶Ý³ó Ùáï³Ï³ ·ÛáõÕ, ÑáííÇ ßáñ»ñ ѳ·³í áõ ù³ÛÉ»ó ²ñ³ñ³ïáí: ܳ ³Ù»Ýáõñ ï»ëÝáõÙ ¿ñ ѳÕÃ³Ï³Ý îÇï³ÝÝ»ñÇ, ³Ù»Ýáõñ ï»ëÝáõÙ ¿ñ åÕÍáõÃÛáõÝ ¨ ³í»ñ: ¸³éݳó³í ݳ.
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 347 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

îÇï³ÝÛ³Ý ´»ÉÇ ÃáéÝ»ñÁ Ëáñ íñ»Å áõÝ»ÇÝ ²ñÇ Ø³ÝÇ ë»ñݹÇó гÛÏÇ ÃáéÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ: Üñ³Ýù ß³ï ³Ý·³Ù ¿ÇÝ ³ñß³í»É ²ñ³ñ³ï, ²ñÇ Ð³Û»ñÇÝ å³ïÅ»Éáõ ѳٳñ, µ³Ûó ³Ù»Ý ³Ý·³Ù å³ñïí»É ¿ÇÝ áõ »ï ßåñïí»É:

Êáñ³Ù³ÝÏ ¿ñ ¨ Ñ³Ù³é ´»ÉÇ ÃáéÝ»ñÇó Ðñ»ßÁ:  Ü³ ¹ÇÙ»ó Çñ ²ëïí³Í ìÇß³åÇÝ, Ëݹñ»Éáí ³é³çÝáñ¹»É Çñ»Ý ¹»åÇ ²ñ³ñ³ï:  ´³Ûó ìÇß³åÁ ³ë³ó Ýñ³Ý.

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 332 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz