ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 20:55


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք

Ընդամենը: 187
Ցուցադրված է: 31-40
Էջ: « 1 2 3 4 5 6 ... 18 19 »

ê³Ï³í³ÃÇí ²ñÇÝ»ñÁ ܳѳå»ï سÝÇ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ Çç³Ý سëÇë ë³ñÇó: ¶³ñáõÝ ¿ñ, ·³ñݳݳÛÇÝ ³ñ¨Á ÅåïáõÙ ¿ñ ºñÏñÇÝ, ¨ ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÁ, ëÇñá ϳñáïáí áõ µ»ÕÙݳíáñÙ³Ý ï»Ýãáí,  ë»ñÙݳó³ÝÝ»ñÇÝ Çñ ·ÇñÏÝ ¿ñ ϳÝãáõÙ:

²ñÇÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ í³ñ»É ÑáÕÁ: ´³Ûó ßáõïáí Ýϳï»óÇÝ, áñ ¹³ßï»ñáõÙ Ëáï áõ ͳÕÇÏ, áñ Ýáñ ÍÇÉ ¿ÇÝ ïí»É, ·áñßáõÃÛ³Ùµ ¿ÇÝ Í³ÍÏí³Í: âϳñ áã ÙÇ ·áõÛÝ. µáÉáñ ·áõÛÝ»ñÁ ˳éÝí»É ¿ÇÝ Çñ³ñ, ¨ ÙÇ ÁݹѳÝáõñ ·áñßáõÃÛáõÝ ¿ñ ïÇñáõÙ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 275 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ³ñ³ïáõÙ ³ëïí³Í³í³Û»É ¿ÇÝ ³åñáõÙ  ²ñÇÝ»ñÁ: Üñ³Ýù ã·Çï»ÇÝ, û ÇÝã ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ, ÇÝã ¿ ÑÛáõÍáÕ Í»ñáõÃÛáõÝÁ: Üñ³Ýù ³éáÕç ¿ÇÝ áõ »ñç³ÝÇÏ: ºì »ñϳñ ¿ÇÝ ³åñáõÙ: ²Ù»Ý Ù»ÏÁ ½·áõÙ ¿ñ Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ ³ÛÝ Ï³ï³ñáõÙ ¿ñ Ù»Í ÝíÇñáõÙáí: ºì »ñµ ϳï³ñáõÙ ³í³ñïáõÙ ¿ñ Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ, ³å³ å³ñ½³å»ë ·Çß»ñÁ ùÝáõÙ ¿ñ áõ ³é³íáïÛ³Ý ã¿ñ ½³ñÃÝáõÙ: ²Ñ³ ²ñÇÝ»ñÝ ³Û¹å»ë ¿ÇÝ ¹ÇÙ³íáñáõÙ  Ù³ÑÁ, »ñϳñ ¨ ³éáÕç ³åñ»Éáõó Ñ»ïá:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 451 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¶³ñáõÝ µ»ñ»ó ì³Ñ³·Ý ²ß˳ñÑáõÙ, ºñÏñÇ íñ³ª Ýáñ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ²ñ³ñ³ïáõÙª Ýáñ ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝ:

ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõݹÇó Ñ»ïá »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñ ¿ÇÝ ³ÝóÝáõÙ: Þ³ï ²ñÇÝ»ñ ¿ÇÝ ÍÝíáõÙ, ß³ï ²ñÇÝ»ñ ¿ÇÝ ³ÙáõëݳÝáõÙ, ¨ ߻ݳÝáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÁ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 272 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºñϳñ ¿ñ ϳé³í³ñáõÙ ²ñÇÝ»ñÇÝ Ø³ÝÇ áñ¹Ç ݳѳå»ï ²ñ³ÙÁ: ܳ ϳé³í³ñáõÙ ¿ñ ²ñïÇ ûñ»ÝùÝ»ñáí, áñ Çñ ѳÛñÝ ¿ñ ѳëï³ï»É ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç: ²ñ³ñáõÙÁ ѳëï³ïáÕ ûñ»ÝùÝ»ñ ¿ÇÝ ¹ñ³Ýù: ²Û¹ ûñ»ÝùÝ»ñáí ¿ÇÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ²ñÇÝ»ñÁ ¨ ³åñáõÙ ¿ÇÝ ³ëïí³Í³í³Û»É í³ñùáí: ²ñ³ñáõÙ ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ, Ï»ñïáõÙ ¿ÇÝ, ëï»ÕÍáõÙ: ´³ñ»å³ßï ¿ÇÝ ²ñÇÝ»ñÁ, ¨ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ñáí³Ý³íáñáõÙ Çñ»Ýó »ñÏñ³ÛÇÝ »Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 312 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

 ´áõñ³í»ï áõ Ñdzëù³Ýã  ¹³ßï ¿ñ ÷éí³Í µ³ñÓñ É»éÝ»ñÇ ÙÇç¨: ÆëÏ ¹³ßïÇ ÙÇçáí ÑáëáõÙ ¿ñ å³ñ½³çáõñ ²ñ³Í³ÝÇÝ, áñÇ ³÷»ñÁ ͳÍÏí³Í ¿ÇÝ µ³½Ù³·áõÛÝ í³ñ¹»ñáí: ²Û¹ ï»ÕÁ ³é³ÝÓݳå»ë ·»Õ»óÇÏ ¿ñ ³é³íáï ϳÝáõË, »ñµ  ³ñ¨Ç ³é³çÇÝ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÁ ÁÝÏÝáõÙ ¿ÇÝ ·»ïÇ çñ»ñÇÝ ¨ µ»Ïí»Éáí, áëÏ»½ûÍ ³ÝÓñ¨Ç å»ë ó÷íáõÙ ¿ÇÝ Í³ÕÇÏÝ»ñÇ íñ³:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 324 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ³ñ³ïÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÇó ·áõÅϳݠ »Ï³í ²ñ³ÙÇ Ùáï ¨ ѳÛïÝ»ó.

- à¯í, ػ͹ ²ñ³°Ù, ·Çïó³Í »ÕÇñ, áñ ë¨ ³Ý³å³ïÝ»ñÇó ÙÇ íÇÃ˳ñÇ íÇß³å-ûÓ ¿ ѳÛïÝí»É Ù»ñ ë³ñ»ñáõÙ, ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ³ÏÝ ¿ µéÝ»É ¨ çáõñ ãÇ ï³ÉÇë. âáñ³ÝáõÙ »Ý ³ñï»ñÝ áõ ³Û·ÇÝ»ñÁ, ÏáïáñíáõÙ »Ý ³Ý³ëáõÝÝ»ñÝ áõ í³ÛñÇ ·³½³ÝÝ»ñÁ, ͳñ³íÇó Ýí³ÕáõÙ »Ý ²ñÇÝ»ñÁ: Þ³ï ½áñ³íáñ ¿ ³Û¹ íÇß³å-ûÓÁ, ¨ áã ÙÇ áõÅ ãÇ Ï³ñáÕ Ýñ³Ý ѳÕûÉ: ØÇ ×³ñ ·ïÇñª ÷ñÏ»Éáõ Ù»½ ³Û¹ ³Ñ³íáñ ã³ñÇùÇó:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 296 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

 Ð»Ýó áñ ÇÙ³ó³íª ¿É ²ñ³Ù ãϳ, ïÇï³ÝÛ³Ý Ø»ëñ³ÛÇÙÁ Ù»Í ½áñù ѳí³ù»ó áõ »Ï³í ϳݷݻó ²ñ³ñ³ïÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ: ¶áõÅÏ³Ý »Ï³í Âáñ·áÙÇ Ùáï ¨ ѳÛïÝ»ó, áñ ïÇï³ÝÛ³Ý Ø»ëñ³ÛÇÙÁ ·³ÉÇë ¿ Ïéí»Éáõ Ýñ³ Ñ»ï:

Âáñ·áÙÁ Çñ ë³Ï³í³ÃÇí ½áñùáí ·Ý³ó Ø»ëñ³ÛÇÙÇ ¹»Ù:  ºì Ñ»Ýó ë³ÑÙ³ÝÇÝ, áñ µ³Å³ÝáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÁ ʳí³ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÇó, ѳݹÇå»óÇÝ Çñ³ñ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 280 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Þ³ï Å³Ù³Ý³Ï ã³Ýó³Í Ø»ëñ³ÛÇÙÁ Ù»é³í:  Ø»éÝ»Éáõó ³é³ç Çñ Ùáï ϳÝã»ó Çñ ÏÝϳݪ ïÇï³ÝÛ³Ý Ê³ÃáõÝÇÝ ¨ ³ë³ó.

- ÈëÇ°ñ, ÏÝÇ°Ï, »ë ù»½ »Ù ѳÕáñ¹áõÙ Ù»ñ ²ëïí³Í ìÇß³åÇ Ï³ÙùÁ:  ìÇß³åÇ Ï³Ùùáí ïÇï³ÝÝ»ñÇÝ Ù»Í ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ¿ ïñí³Íª ˳í³ñáí å³ï»É ²ñ³ñ³ïÁ ¨ ³Ý³å³ïÇ í»ñ³Í»É ³ÛÝ:  ´³Ûó ³ëïí³ÍÝ»ñÁ ½áñ³íáñ »Ý Çñ»Ýó ì³Ñ³·Ýáí:  ºì ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ¹»Ù Çñ»Ýó ³ñÛáõÝáí å»ïù ¿ Ïéí»É ÙdzÛÝ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 225 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ»·Ý³½Á Ýáñ³ÍÇÝ Ð³ÛÏÇÝ ï»Õ³íáñ»ó ³é³ÝÓÇÝ ë»ÝÛ³ÏáõÙ, ¨ áã áù ã¿ñ ϳñáÕ Ùáï»Ý³É Ýñ³Ý: ²í³Ý¹³µ³ñ »Ï³Í ËáñÑáõñ¹ ¿ñ ¹³: ⿱ áñ ÍÝí»Éáõó Ñ»ïá гÛÏÁ ÏÛ³ÝùÇ Ýáñ ÙÇç³í³Ûñ ¿ñ Ùï»É, áñÁ ß³ï ¿ñ ï³ñµ»ñíáõÙ Ù³Ûñ³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇó: ºì Ù³ÛñÁ ½·áõßáõÃÛ³Ùµ ËݳÙáõÙ ¿ñ гÛÏÇÝ ¨ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ í³ñÅ»óÝáõÙ ¿ñ ³ñï³ùÇÝ ³½¹³ÏÝ»ñÇÝ: ºì ÙdzÛÝ Âáñ·áÙÝ ¿ñ Ùáï»ÝáõÙ áñ¹áõÝ ¨ ųٻñáí ÑdzÝáõÙ ¿ñ Ýñ³ ³ñ¨ßáÕ ï»ëùáí áõ ÷³ñó٠ٳñÙÝáí:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 304 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÛÏÁ, áñ Ùݳó áñµ, ²ñÙ»Ý Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÁ áñáß»óÇÝ ÙÇ ÍÍÙ»ñ ·ïÝ»É Ð³ÛÏÇ Ñ³Ù³ñ: гí»ñÅ³Ï³Ý ø³Õ³ùáõÙ ÇÝãù³Ý ÍÍÙ»ñ ϳñ, ïíÇÝ áñ гÛÏÇÝ Ï»ñ³ÏñÇ: ´³Ûó гÛÏÁ áã Ù»ÏÇ ÍÇÍÁ ãí»ñóñ»ó: ºì ßí³ñ»É ¿ÇÝ Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÁ: ²ñ³ñ³ïÇ ãáñë ÏáÕÙ»ñÁ ëáõñѳݹ³ÏÝ»ñ áõÕ³ñÏ»óÇÝ, ÷áñÓ»Éáí ·ïÝ»É ·»Ã ÙÇ ÍÍÙ»ñ, áñÇ ÍÇÍÁ í»ñóÝÇ Ð³ÛÏÁ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 281 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz