ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 14.07.2020, 10:55


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք

Ընդամենը: 187
Ցուցադրված է: 21-30
Էջ: « 1 2 3 4 5 ... 18 19 »

           Մայր Անահիտը դիմեց Հայր Արային.

            - Ո˜վ, Մեծդ Արարի՛չ, քո Արի որդին սթափվել է արդեն խորտակված սիրո մղձավանջից:  Մի նոր կին կերտիր նրա համար, որ լինի ավելի գեղեցիկ, քան Լիլիթը, ավելի նազելի, ավելի հեզ և ավելի սիրող, քան Լիլիթը, որ կարողանա գրավել Արիի սիրտը և լինի նվիրված ու հնազանդ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 433 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 20.08.2012

       Երանության մեջ էին Արին ու Արփին: Ձեռք ձեռքի տված զբոսնում էին Արարատի սքանչելի բնության մեջ, վազվզում էին դաշտերով, լողանում լեռնային գետակների մեջ: Պատանեկան լուսե սիրով էին սիրում իրար. հովի պես քնքուշ էր նրանց սերը, հողմի պես փոթորկող, արևի պես ջերմ, ջրի պես մաքուր, երկնի պես անկիրք: ԵՎ նույնիսկ իրենց մերկությունը չէին զգում նրանք: 

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 427 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 20.08.2012

         Առաջին արին ծնվեց Արարատում: Արին արի արարեց: ԵՎ առաջին երջանկությունն ու տառապանքը հաստատվեցին Արարատում:  Զորավոր էր Արիի որդին՝ իր հոր պես: Չէ՞ որ նա աստված էր, թեև՝ երկրային: Բայց նա աստվածների պես երջանիկ չէր: Ոչինչ նա չէր սիրում, ոչնչից նա չէր գոհանում և ոչինչ չէր  ափսոսում նա: ԵՎ ամենը Արարատում նրան ձանձրույթ ու տառապանք էին պատճառում:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 325 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ³ñ³ïáõÙ ³åñáõÙ ¿ñ ²ñÇÝ Çñ ÃáéÝ»ñÇ áõ ÍáéÝ»ñÇ Ñ»ï: ºñç³ÝÇÏ ¿ÇÝ Ýñ³Ýù, ³åñáõÙ ¿ÇÝ ³ëïí³Í³í³Û»É, ³ñ³ñáõÙ ¿ÇÝ, Ï»ñïáõÙ, ¨ ãϳñ á°ã ËéáíáõÃÛáõÝ, á°ã ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 370 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºì ²ñ³ñÇãÁ ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳëï³ï»É ¿ µÝ³Ï³Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùßï³Ï³Ý ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç ´ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÝÁݹѳï Ýáñá·íÇ, óñٳݳ ¨ ¹ñ³Ýáí ³å³ÑáíÇ Çñ µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ²ñ³ñÇãÁ µÝ³Ï³Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ¨ ºñÏñÇ íñ³, áñ ³Ýí³ÝáõÙ »Ýù ï³ñÇ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 277 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¼áÑ Ù³ïáõóáÕ ²ñÇ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ Çñ»Ýù ½áÑ ¹³ñÓ³Ý:  ºì ÐáÕ³ÍÇÝ îÇï³ÝÝ»ñÁ ²ñ³ñã³ÍÇÝ ²ñÇÝ»ñÇÝ ¿ÇÝ ½áÑáõÙ Ç ÷³éë ìÇß³åÇ:  ÆëÏ Í³·áõÙÝáõñ³ó ²ñÇÝ»ñÁ, Ù³ÑÇó ë³ñë³÷³Í, Ñ»Ýó Ù³ÑÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÷ñÏáõÃÛáõÝ ·ïÝáõÙ:

ÂáÕ áñ سÑÇ ½áñáõÃÛ³Ý »ñÏñå³·áõÝ»ñÁ ѳݹÇë³íáñ ËáݳñÑáõÃÛ³Ùµ ٳѳµ»ñ ìÇß³åÇ í³éùÁ ·áí»ñ·»ÇÝ:  ²ñÇ Ø³ÝÁ ã¿ñ ÁݹáõÝáõÙ ìÇß³åÇ ·»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝÁ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 331 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

 Ø³ÝÁ ѳí³ù»ó ²ñÇÝ»ñÇÝ ¨ ¹ÇÙ»ó Ýñ³Ýó.

- êÇñ»ÉÇ ³½·³ÏÇóÝ»°ñ, »ë ì³Ñ³·Ý ²ëïÍáõÝ »Ù ï»ë»É, ì³Ñ³·ÝÇ ÙáïÇó »Ù ·³ÉÇë ¨ ì³Ñ³·ÝÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ å³ï·³ÙÝ »Ù µ»ñ»É Ó»½: Þáõïáí ²ëïí³Í³ÛÇÝ ºñÏáõÝù ¿ ÉÇÝ»Éáõ, ¨ ³å³ ·³Éáõ ¿ ì³Ñ³·ÝÁ, ÷ñÏ»Éáõ Ù»ñ ò»ÕÁ ìÇß³åÇ åÇÕÍ ×Çñ³ÝÝ»ñÇó: ºÏ»°ù ²ñ³·³Í É»é³Ý ѳ½³ñ áõ ÙÇ ·³ÝÓ»ñÁ å»Õ»Ýù ¨ ²ëïí³Í³ÛÇÝ ºñÏáõÝùÇ Ïñ³Ïáí Ïé»Ýù Ù»ñ ½áñáõÃÛ³Ý Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ: ¶³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ²ñ¨áí Ï·³ ì³Ñ³·ÝÁ, ÏûÍÇ Ù»ñ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ, ¨ Ù»Ýù ÏѳÕûÝù â³ñÇ îÇï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ϳ½³ï»Ýù Ù»ñ ²ñ³ñ³ïÁ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 259 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ëïí³Í³ÛÇÝ ºñÏáõÝùÇ ù³é³ëáõÝ»ñáñ¹ ûñÁ, ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ²ñ¨áí, ²ñÇ Ø³ÝÁ ϳݷݻó ѳë³Ïáí Ù»Ï, Çñ Ïé³Í ëáõñÁ Ó»éùÇÝ: ²ñ¨Ç ׳鳷³ÛÃÝ»ñÇ Ý»ñùá ßáÕßáÕáõÙ ¿ñ ëáõñÁ ѳ½³ñ áõ ÙÇ ·³ÝÓ»ñÇ ÷³ÛÉáí: Ðå³ñï ¿ñ سÝÁ ¨ ·»ñѽáñ: Æñ ëáõñÁ å³ñ½»ó ¹»åÇ »ñÏÇÝù, ³ãù»ñÁ ѳé»ó ·³ñÝ³Ý ²ñ¨ÇÝ áõ ϳÝã»ó.

- ì³Ñ³·Ý³Ï³¯Ýã:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 308 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

 Ð³ÕûÉáí â³ñÇ îÇï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ²ñ³ñ³ïÁ ³½³ï»Éáí Ýñ³ÝóÇó, ²ñÇ Ø³ÝÁ Ù»Í ½áÑ Ù³ïáõó»ó ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ: ºì ì³Ñ³·ÝÁ ÇÝùÁ Ù³ëݳÏÇó »Õ³í ³Û¹ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý Í»ëÇÝ, ëÇñáí í³Û»É»ó سÝÇ Ýí»ñÁ, ÷³é³µ³Ý»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ³å³ ¹ÇÙ»ó سÝÇÝ.
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 293 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ØdzÛÝ áõÅ»ÕÝ»ñÁ í»ñ³åñ»óÇÝ æñѻջÕÁ: ºì Ýñ³Ýù Çñ»Ýó í»ñçÇÝ ·Çß»ñÝ ¿ÇÝ ³ÝóϳóÝáõ٠سëÇëÇ ·³·³ÃÇÝ: ì³Õ Éáõë³µ³óÇÝ Ýñ³Ýù å»ïù ¿ ÇçÝ»ÇÝ ³ÛÝï»ÕÇó: ´áÉáñÁ ùÝ³Í ¿ÇÝ: ºì ÙdzÛÝ Ø³ÝÝ ¿ñ ³ñÃáõÝ: ܳ ³ÝѳݷÇëï ¿ñª å»ïù ¿ ëÏëí»ñ Ýáñ ÏÛ³Ýù, ¨ ÇÝùÝ ¿ñ å³ï³ë˳ݳïáõ ²ñ³ÛÇ ³é³ç Çñ ò»ÕÇ Ñ³Ù³ñ: ºì ·Çß»ñ³ÛÇÝ ÙÃáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ó»éù»ñÁ å³ñ½³Í »ñÏÇÝù, ¹ÇÙ»ó ²ñ³ÛÇÝ.
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 278 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz