ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 21:09


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք

Ընդամենը: 187
Ցուցադրված է: 11-20
Էջ: « 1 2 3 4 ... 18 19 »

îàÜ - Üáñá·áõÙÇ ËáñÑáõñ¹:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª î - ѳëï³ï³Ï³Ý ÑáõÝã³ñÙ³ïáí ¨ ²Ü /ÍÝáõݹ, Ýáñá·áõÙ/ ³ñÙ³ïáíª î - àÜ /²Ü/:

            îàÜ - »ñÁ Çñ»Ýó ËáñÑñ¹³Ý߳ݳÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ, áõÝ»Ý ÙǨÝáõÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Áª Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç Ýáñá·»É Ýñ³Ýó µÝ³Ï³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Àëï ³Û¹Ù- µáÉáñ ²½·»ñÇ Ùáï ¿É îàÜ - »ñÁ  Ýñ³Ýó ÏÛ³ÝùÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ù³ë »Ý Ï³½ÙáõÙ: Î³Ý Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹³Ï³Ý îàÜ - »ñ, Ï³Ý Ý³¨ Ù³ëݳíáñ ïáÑÙ³ÛÇÝ, ÁÝï³Ý»Ï³Ý, ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ... îàÜ - »ñ: ´³Ûó µáÉáñÝ ¿É Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç Ýáñá·áõÙ »Ý Ýñ³Ýó ëÇñá, ½áñáõÃÛ³Ý, ѳñ³½³ïáõÃÛ³Ý, ³ñÛáõÝÇ, ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý, ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý, Ñá·»ÓáõÉáõÙÇ ¨ ³ÛÉ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Դիտումներ` 273 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

î²ðÆ - ´Ý³Ï³Ý å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ î - ѳëï³ï³Ï³Ý ÑáõÝã³ñÙ³ïáí - ²ð /½áñáõÃÛáõÝ, ë»ñáõÙ, ËáñÑáõñ¹/ µ³é³ñÙ³ïáí - Æ - ï»ë³Ï³ÛÇÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ÑáõÝã³ñÙ³ïáíª î - ²ð - Æ:

     Àëï ³Û¹Ù, î²ðÆ - Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ µÝ³Ï³Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýë³ÑÙ³Ý Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù»Ý ÙÇ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÁª ëÏë³Í ÍÝáõݹÇó ÙÇÝ㨠ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù³ÑÁ:

ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Դիտումներ` 320 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ðî  - àôËï, ¹³ßÇÝù, úñ»Ýù:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ð /³ñ³ñáõÙ,ËáñÑáõñ¹/ ³ñÙ³ïáí ¨ î /ѳëï³ïáõÙ/  ÑáõÝã³ñÙ³ïáí:

            ²ðî - Á ³ñ³ñáõÙÁ, ³ñÛáõÝÁ å³Ñå³ÝáÕ ²ëïí³Í³¹Çñ úñ»ÝùÝ ¿: ºì Ýñ³ÝÇó »Ý ³é³ç³ó»É  ³ñ¹³ñ, ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ:

ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Դիտումներ` 286 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ð²¶²Ì - ¶»ñ³·áõÛÝ ¼áñáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Ý ¿: È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ²ð /³ñ³ñáõÙ, ½áñáõÃÛáõÝ/ - ²¶ /Ñáõñ/ - ²Ì /å³Ñ»É, ûÍ»É/ ³ñÙ³ïÝ»ñáíª ¼áñáõÃÛ³Ý Ññáí ûÍí³Í ϳ٠²ñ³ñã³Ï³Ý Ññáí ûÍí³Íª ²ð - ²¶ - ²Ì:

ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Դիտումներ` 275 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

        Ծագում չունեցող ազգը չծնված ազգ է: Պատմություն չունեցող ազգը մեռած ազգ է: Ազգի Պատմությունը ազգի կենսափորձն է: Բայց պատմությունը ազգի կենսափորձ է դառնում, երբ ազգը վերապրում է այն իր զգացական, խոհական, երևակայական որակներով և իմաստավորում այն սերունդների մեջ:
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 565 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 21.08.2012

       Արն էր ի սկզբանե, և Արա˜ն էր Արարիչ: Արարիչը անսկիզբ է ու բացարձակ: ԵՎ անսկիզբ ժամանակում է Նա Աշխարհն արարել: ՈՒստի Աշխարհն էլ անսկիզբ է ու բացարձակ:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 503 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 21.08.2012

        Մի օր Աստվածամայր Անահիտը զբոսնում էր հրաշակերտ Արարատում: Արևն արդեն թեքվել էր սարերի  ետևը և իր ճաճանչներին էր հավաքում: Մի մանուկ ճաճանչ դեռ չէր շտապում հեռանալ Արարատից: Նա կայտառ խաղում էր ծաղիկների հետ և այնքան տարված էր իր խաղով, որ չէր զգում Արևի հեռանալը: Նա մոռացել էր, որ արդեն իր քնելու ժամն է:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 394 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 20.08.2012

       Աստվածներն էին կառավարում Տիեզերքը: Ամեն մեկը իր գործն էր անում: Ապա հավաքվում էին Երկրի Արարատում զվարճանալու և վայելելու աստվածային բարիքները, համեմված խաղողի գինիով: ԵՎ այդ խնջույքներին մասնակցում էր նաև նրանց երկրային եղբայրը՝ Հայգ Արին:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 373 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 20.08.2012

       Մենակ էր Վիշապը և՛ Երկնքում, և՛ Երկրի վրա: Խավար էր շուրջը, և ինքն էր միանձնյա Թագավոր այդ խավարի մեջ: Սկզբում լավ էր զգում իրեն: Չէ՞ որ ինքն էր բացարձակ տիրակալ այդ խավարի աշխարհում: Բայց հետո նա ձանձրացավ իր այդ վիճակից: Այո, նա բացարձակ Թագավոր էր, բայց ո՞ւմ էր իշխում, ո՞վ էր երկրպագում նրան, ո՞վ էր զոհ մատուցում նրան:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 377 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 20.08.2012

        Հասունացել էր Արին: Առողջ, ուժեղ և կենսասեր պատանի էր դարձել: Բայց ինչ-որ մի կարոտ ալեկոծում էր նրա հոգին: ԵՎ թախծում էր Արին: Արիի թախիծը չվրիպեց Մայր Անահիտի ուշադրությունից, և նա դիմեց Հայր Արային:

ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Դիտումներ` 434 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz