ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 20:27


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք

Ընդամենը: 187
Ցուցադրված է: 1-10
Էջ: 1 2 3 ... 18 19 »

Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու,  Աստվածամա´րդ ես դու, բոլոր մարդկային Ցեղերի մեջ միակ արարող զորությո´ւնն ես դու և Արայի Որդի  Վահագն Աստծո Սիրո, Զորության ճառագո´ւմն ես դու:

ՈԻՂԵՐՋ | Դիտումներ` 449 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 22.08.2012

ԵՐԿՆԵՐ ԵՐԿԻՆ, ԵՐԿՆԵՐ ԵՐԿԻՐ,

ԵՐԿՆԵՐ ԵՎ ԾՈՎՆ ԾԻՐԱՆԻ,

ԵՐԿՆ Ի ԾՈՎՈՒՄ ՈՒՆԵՐ ԵՎ ԶԿԱՐՄՐԻԿՆ ԵՂԵԳՆԻԿ:                                                      

ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ | Դիտումներ` 505 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 22.08.2012

Հազա˜ր - հազա˜ր նվիրում մեր Հայր Արային,

Հազա˜ր - հազա˜ր ժպիտ Մայր Անահիտին,

Հազա˜ր - հազա˜ր փառք Հրե Վահագնին,

Հազա˜ր - հազա˜ր սեր Չքնաղ Աստղիկին,

Հազա˜ր - հազա˜ր բարև Արտավազդ Միհրին,

Հազա˜ր - հազա˜ր երդում Սուրբ Նախնիներին...

 

ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ | Դիտումներ` 300 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 22.08.2012

Ո˜վ, Արարչածին Հա´յ, ավերակների վրա մի´ ողբա երբեք և փլատակների մեջ մի´ որոնիր քեզ: Այո, ավերված են քաղաքները քո. բայց մարդն է շինել, մարդն էլ կավերի. կործանված են Մեհյանները քո. բայց մարդն է կերտել, մարդն էլ կքանդի. այրված են բոլոր մատյանները  քո. բայց մարդն է գրել ու մարդն էլ կայրի:

ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Դիտումներ` 505 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 20.08.2012

          Լեզու բառի մեջ ԷԶ /ԱԶ/ արմատն է, որը նշանակում է ծագում, սերում, արյունակցություն: Ըստ այդմ, Լեզուն նույնանում է Ազգին: Ազգային Լեզուն Ազգի ներքին գենետիկական որակ է:

ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Դիտումներ` 389 | Ավելացրեց` Admin | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²¯ -     ´³ó³ñÓ³Ï Ò³ÛÝ, áñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ³Ù»Ý  ·áÛáõÃÛáõÝ, ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ:

      È»½í³Ï³Ý ѳٳϳñ·áõÙ ²¯ - Ò³ÛÝÇ Ñ³ñ³½³ï  ³ñï³Ñ³ÛïÇãÝ ¿ ² - ÑÝãÛáõÝÁ: ÆëÏ ÙÛáõë Ó³Ûݳíáñ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ  ² -ÑÝãÛáõÝÇ ï³ñµ»ñ »ñ³Ý·Ý»ñÝ »Ý ¨ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ Çñ»Ýó Ù»ç å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ² - ÑÝãÛáõÝÇ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÇÙ³ëïÝ»ñÁ:

      úñÇݳϪ ¾ñÙ³Ý /²ñÙ³Ý/, Æñ³Ý /²ñdzÝ/, пù /гÛù/, áõß /³ß/, áõï /³ï/ ¨ ³ÛÉÝ:

ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Դիտումներ` 421 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ÙµáÕç îÇ»½»ñùÁ ϳé³í³ñíáõÙ ¿ ãáñë µÝ³Ï³Ý ¼áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáíª  ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃÛáõÝ, ÌÝáÕ ¼áñáõÃÛáõÝ, ¸ñ³Ï³Ý /îÇ»½»ñ³Ï³Ý/ ¾Ý»ñ·Ç³, ´³ó³ë³Ï³Ý /ÐáÕÇ/ ¾Ý»ñ·Ç³:

 ²ð²¯ - ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃÛáõÝ, ²ñ³ñÇã:

      È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ð /ë»ñáõÙ, ³ñ³ñáõÙ/ ¨ ²Ð /ѽáñ/ µ³é³ñÙ³ïÝ»ñáíª ²ð - ²Ð:

            ê³Ï³ÛÝ Ñá·¨áñ ½·³ó³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ ²¯ - ´³ó³ñÓ³Ï Ò³ÛÝÁ 㻽áù³óÝáõÙ ¿ Ð - ÑÝãÛáõÝÇÝ ¨ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ´³ó³ñÓ³Ï ²ñ³ñáÕ ¼áñáõÃÛ³Ý, ²ñ³ñãÇ ¿áõÃÛáõÝÁª ²ð²¯:

ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Դիտումներ` 395 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ì- ´³é³ñÙ³ï, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ÎÚ²Üø, Ðà¶Æ, àôÄ,    ¾àôÂÚàôÜ, ÊàðÐàôð¸:

            úñÇݳϪ ѳí³ï, ³íÛáõÝ, ѳí, ³ñÛ³í /³ñ¨/, µ³ñÛ³í /µ³ñ¨/, µ³í, ó³í, ѳñÛ³í, ܳí³ë³ñ¹:

 

²ðºì - λݳó ¼áñáõÃÛáõÝ, λݳó ²ñ³ñáõÙ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ð /³ñ³ñáõÙ, ½áñáõÃÛáõÝ/ ¨ ²ì /ÏÛ³Ýù/ ³ñÙ³ïÝ»ñáíª ²ð - ²ìª ²ðÚ²ì /²ðºì/:

      Àëï ³Û¹Ù, ²ðºì - Á ãÇ ÝáõÛݳÝáõÙ ²ðº¶ - ÇÝ: ²ðº¶ -Á, áñå»ë Ðñ» ¼áñáõÃÛáõÝ, ì³Ñ³·ÝÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿ /µ³Ûó á㪠ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁ/: ÆëÏ ²ðºì - Á, áñå»ë λݳó ¼áñáõÃÛáõÝ Ï³Ù Î»Ý³ó ²ñ³ñáõÙ, ÝáõÛݳÝáõÙ ¿ ²ñ³ñãÇÝ: ²ÛëÇÝùݪ ²ñ¨Á ²ñ³ñãÇó µËáÕ Î»Ý³ó æ»ñÙáõÃÛáõÝÝ ¿, ÈáõÛëÁ, ¼áñáõÃÛáõÝÁ:

ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Դիտումներ` 365 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¶Æ - ´³ó³ñÓ³Ï ÑáõñÇ ï»ë³Ï³ÛÇÝ /³Ýѳï³Ï³Ý/ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ:

            È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ì /·»ñ³·áõÛÝ, µ³ó³ñÓ³Ï/ ÑáõÝã³ñÙ³ïáí, ²¶ /ú¶/ µ³é³ñÙ³ïáí ¨ Æ - ï»ë³Ï³ÛÇÝ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ÑáõÝã³ñÙ³ïáíª ì - ú¶ /²¶/ - Æ:

            Àëï ³Û¹Ù, à¶Æ - Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ï»ë³Ï³ÛÇÝ /³Ýѳï³Ï³Ý/ µ³ó³ñÓ³Ï Ñáõñ:

         ö³ëïáñ»Ý à¶ÆÜ - ³ÝÝÛáõÃ, Ññ» Ù³ñÙÝáí Ðà¶ÆÜ ¿, ÇëÏ Ðà¶ÆÜ - ÝÛáõóϳݳóí³Í Ù³ñÙÝáí  à¶ÆÜ ¿: /ï»ëª Ðà¶Æ/:

ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Դիտումներ` 600 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ðزî - ¼áñáõÃÛáõÝÁ, Ï»ÝëáõݳÏáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝáÕ:

          È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ª ²ð /½áñáõÃÛáõÝ, ë»ñáõÙ/ ³ñÙ³ïáí ¨ زî /å³Ñå³Ý»É/ µ³éáí:

ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ | Դիտումներ` 388 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz