ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 01:41


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՏՈՆԵՐ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ
ՄԱՄՈՒԼԸ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐ
ՄԵՀԵՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
Օրացույց
«  Ապրիլ 2012  »
ԵրկԵրքՉորՀնգՈւրբՇաբԿիր
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 
Գլխավոր » 2012 » Ապրիլ » 5 » ԶԱՏԻԿ
20:25
ԶԱՏԻԿ

²é³çÇϳ ³ñ»· ûñÁ (ÏÇñ³ÏÇ, ³åñÇÉÇ 8-ÇÝ) гÛáó ²ß˳ñÑáõÙ ÏïáÝíÇ ³½·³ÛÇÝ ÝíÇñ³Ï³Ý ïáÝ»ñÇó` ¼³ïÇÏÁ: гÛïÝÇ ¿, áñ ³Ûë ïáÝÁ ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ áõÝÇ: л勉å»ë, ³ÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ù»ñ ݳ˳å³å»ñÇ µÝáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ áõÝ»ó³Í Ñá·¨áñ ³Ý³ñ³ï ÁÝϳÉáõÙÝ»ñÁ:

ò³íáù, »ÝóñÏí»Éáí å³ïÙ³Ï³Ý ³ñѳíÇñùÝ»ñÇ, ÇÝã-áñ å³ÑÇó ëÏë³Í ѳۻñë Ñ»ï½Ñ»ï» Ñ»é³ó³Ýù ѳñ³½³ï ³ñÙ³ïÝ»ñÇó ¨ Ù»ñ ûñ»ñáõÙ ·ñ»Ã» ³ÝѳÕáñ¹ »Ýù ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ ïáÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝ:

²Û¹ µ³ó»ñÁ ù³ÛÉ-ù³ÛÉ Éñ³óÝ»Éáí ¿ ëÏëíáõÙ ³½·³Ï»ñïÙ³Ý ³ñ³ñã³Ñ³×á áõÕÇÝ: ºí ³Ûëå»ë.

 ¼²îÆÎÆ ÊàðÐàôð¸À

             ¼³ïÇÏÁ ·³ñݳݳó³ÝÇ ïáÝ ¿ ¨ ÝíÇñí³Í ¿ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ, ù³Ý½Ç ݳ ¿ Ñáí³Ý³íáñáõ٠سÛñ ÐáÕÇ µ»ÕÙݳíáñáõÙÁ:

            ¼³ïÇÏÁ - ¼³ï»É ËáñÑáõñ¹Ý ¿: ºì سÛñ ²Ý³ÑÇïÝ ¿ ½³ïáõÙ ·áõÛÝ»ñÁ ·³ñݳÝ:

            Àëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý, æñѻջÕÇó Ñ»ïá ²ñÇÝ»ñÁ ܳѳå»ï سÝÇ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ Çç³Ý سëÇë ë³ñÇó: ºí ëÏë»óÇÝ í³ñ»É ÑáÕÁ:  ´³Ûó ßáõïáí Ýϳï»óÇÝ, áñ ¹³ßï»ñáõÙ Ëáï áõ ͳÕÇÏ, áñ Ýáñ ÍÇÉ ¿ÇÝ ïí»É, ·áñßáõÃÛ³Ùµ »Ý ͳÍÏí³Í: âϳñ áã ÙÇ ·áõÛÝ. µáÉáñ ·áõÛÝ»ñÁ ˳éÝí»É ¿ÇÝ Çñ³ñ, ¨ ÙÇ ÁݹѳÝáõñ ·áñßáõÃÛáõÝ ¿ñ ïÇñáõÙ:

            ܳѳå»ï سÝÁ ½áÑ Ù³ïáõó»ó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÇÝ:

            - à¯í, سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï,- ¹ÇÙ»ó سÝÁ,- ¹áõ, áñ سÛñÝ »ë ³Ù»Ý »ñÏáõÝùÇ, ³Ù»Ý ÍÝáõݹÇ, ùá Ù³ÛñáõÃÛ³Ùµ í³ÝÇ°ñ ·áñßáõÃÛáõÝÁ ²ñ³ñ³ïÇó, ½³ïÇ°ñ ·áõÛÝ»ñÁ, áñ ùá Ù³ÛñáõÃÛ³Ý åïáõÕÝ»ñÁ ÉÇÝ»Ý µ³½Ù³·áõÛÝ, µ³½Ù³Ñ³Ù, µ³½Ù³Ñáï:

            ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ Éë»ó سÝÇ Ï³ÝãÁ áõ »Ï³í Ýñ³ Ùáï:

            - ¼³í³°Ïë,- ³ë³ó ²Ý³ÑÇïÁ,- ìÇß³åÁ Çñ ÃáõÛÝáí í³ñ³Ï»É ¿ ³Ù»ÝÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¨ ·áñßáõÃÛáõÝ ï³ñ³Í»É: Îáñ»É »Ý ·áõÛÝ»ñÁ:  ²Û¹ ·áõÛÝ»ñÁ Ú³Ñí³ÑÁ å³ÑáõÙ ¿ Çñ ëïáñ·»ïÝÛ³ ó·³íáñáõÃÛáõÝáõÙ: ØÇ Ð³½³ñ³Ý гíù ϳ, áñÝ Ç٠ϳÙùáí ³åñáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¨ µ³ñÓñ É»éÝ»ñÇ ·³·³ÃÇÝ µáõÛÝ ¿ñ ¹ñ»É: ܳ ·Çß»ñÝ»ñÁ ׳鳷áõÙ ¿ñ, ÇëÏ ó»ñ»ÏÝ»ñÁ ³ñ¨Ç ׳鳷³ÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï ÓáõÉáõÙ ¿ñ Çñ ßáÕ»ñÁ: ¸ÛáõÃÇã Ó³ÛÝáí »ñ·áõÙ ¿ñ ݳ ¨ µ³½Ù³·áõÛÝ Óí»ñ ³ÍáõÙ, áñáí ¨ ³ÝÁݹѳï Ýáñá·áõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÇ ·áõÛÝ»ñÇ Ã³ñÙáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÅÙ ³Û¹ гíùÁ ·»ñí³Í ¿ Ú³Ñí³ÑÇ ëïáñ·»ïÝÛ³ ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Û¹ гíùÁ åÇïÇ µ»ñ»ë ¹áõ:

            ºì ·Ý³ó سÝÁ Ú³Ñí³ÑÇ Ñ»ï Ïéí»Éáõ ¨ г½³ñ³Ý гíùÁ µ»ñ»Éáõ: ºì ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõݹÇó Ñ»ïá  ³é³çÇÝ ÉdzÉáõëÝÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ ³ñ»·ûñí³ Éáõë³µ³óÇÝ Ø³ÝÁ í»ñ³¹³ñÓ³í ²ñ³ñ³ïª г½³ñ³Ý гíùÁ Ó»éùÇÝ:

            ²ñÇÝ»ñÁ, áñ ³ÙµáÕç ·Çß»ñ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ Ø³ÝÇÝ, ß³ï áõñ³Ë³ó³Ý: سÝÁ гíùÇÝ ¹ñ»ó ·»ïÝÇÝ ÷é³Í ѳñ¹Ç íñ³: гíùÁ ׳鳷áõÙ ¿ñ ÍdzͳÝÇ ·áõÛÝ»ñáí:

àô »ñ·»ó гíùÁ áõ »ñ·»Éáí Óí»ñ ³Í»óª µ³½Ù³ÃÇí , µ³½Ù³·áõÛÝ:

            سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ Çç³í ²ñ³ñ³ï, µ³½Ù»ñ³Ý· Óí»ñÇó µ³½áõÙ ·áõÛÝ»ñ ѳí³ù»ó áõ ß³Õ ïí»ó ²ñ³ñ³ïáí Ù»Ï: ²å³ Ãéóñ»ó г½³ñ³Ý гíùÇÝ` å³ïíÇñ»Éáí µáõÛÝ ßÇÝ»É ²ñ³ñ³ïÇ É»éÝ»ñÇ íñ³ ¨ Ùßï³å»ë å³Ñå³Ý»É ²ñ³ñ³ïÇ ·áõÛÝ»ñÇ Ã³ñÙáõÃÛáõÝÁ: ²å³ ²Ý³ÑÇïÁ ¹ÇÙ»ó سÝÇÝ.

            - à¯í, ²ñÇ Ø³°Ý, ÑÇÙ³ ϳñáÕ »ù ëÏë»É Ó»ñ í³ñ áõ ó³ÝùÁª ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÁ µ³½Ù³·áõÛÝ, µ³½Ù³µáõÛñ ¨ µ³½Ù³Ñ³Ù ³ëïí³Í³ÛÇÝ µ³ñÇù Ïï³:

            ºì ²ñÇÝ»ñÁ áõñ³Ë »ñ·»ñáí í³ñáõÙ ¿ÇÝ áõ ó³ÝáõÙ: ÆëÏ Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ, ç³Ñ»É ³ÕçÇÏÝ»ñÝ áõ ѳñëÝ»ñÁ ·áõݳíáñ Óí»ñÁ Ó»éù»ñÇÝ ÙÇÝ㨠áõß »ñ»Ïá ¹»é å³ñáõÙ ¿ÇÝ, »ñ·áõÙ, Óí³Ë³Õ ³ÝáõÙ:

             ²ñáñ¹ÇÝ»ñÇ àõËïÁ ¼³ïÇÏÁ ³í³Ý¹áñ»Ý ïáÝáõÙ ¿ ػͳÙáñÇ Ñݳí³ÛñÇ Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ ¨ Ññ³íÇñáõÙ ¿ µáÉáñÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ïáݳËÙµáõÃÛ³ÝÁ, áñÁ ÏëÏëíÇ Å³ÙÁ 13:00-ÇÝ:

             ÞÝáñѳíáñ µáÉáñÇë ¼³ïÇÏÁ:

             ö³՜éù Ù»ñ سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ:

 ²ñáñ¹ÇÝ»ñÇ àõËï

Կարգավիճակ: ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Դիտումներ: 320 | Ավելացրեց: Arordi | Տեգեր: քուրմ, Արորդի, Մեծամոր, Մայր Անահիտ, Արորդիների Ուխտ, Զատիկ
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz