ԱՐԵԳԱԿԻ (Կիրակի), 22.09.2019, 00:34


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՏՈՆԵՐ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ
ՄԱՄՈՒԼԸ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐ
ՄԵՀԵՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
Օրացույց
«  Ապրիլ 2011  »
ԵրկԵրքՉորՀնգՈւրբՇաբԿիր
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
Գլխավոր » 2011 » Ապրիլ » 2 » «Մարդը մահից հետո դառնում է հուր՝ մաքուր էներգիա»
22:30
«Մարդը մահից հետո դառնում է հուր՝ մաքուր էներգիա»

ܳË` ³ë»Ù, áñ ³ñáñ¹Ç Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ³ñ³ñãÇ áñ¹Ç, ÇëÏ áõËï` ëñµ³½³Ý ¹³ßÇÝù... êÏë³Í 19-ñ¹ ¹³ñÇó` ß³ï Ñ³Û Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ »Õ»É ¿ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¹»åÇ ÑÇÝ Ñ³í³ïùÁ` ì³ñáõųÝ, êdzٳÝÃá, ²µáíÛ³Ý, áñÝ ³í»ÉÇ ß³ï ·ñ³Ï³Ý-ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñ ¿ áõÝ»ó»É»,- ËáëùÝ ³Ûëå»ë ëÏë»ó ¼áÑñ³µ ä»ïñáëÛ³ÝÁ։- «ê³Ï³ÛÝ ë³ ³í»ÉÇ Ëáñ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝóÛ³É áõÝÇ», ÇëÏ «²ñáñ¹³ó áõËï» Ñ³Ù³ÛÝùÁ ÑÇÙݳ¹ñí»ó 1992 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 2-ÇÝ, »ñµ ³ÛÝ å»ï³Ï³Ýáñ»Ý ·ñ³Ýóí»ó áñå»ë ÏñáÝ³Ï³Ý »ññáñ¹ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ÐÐ-áõÙ` ³é³ù»É³Ï³Ý ¨ ϳÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇó Ñ»ïá։ øñÙ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÁ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ Ñ³í³ëïdzóñ»ó, ë³Ï³ÛÝ, áñ ³ÛÝ Çñ ¿áõÃÛ³Ùµ áã û ÏñáݳϳÝ, ³ÛÉ ³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¿, áñÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ÑÇÝ »Ý ¨ ѳëÝáõÙ »Ý ÙÇÝ㨠ݳËáñ¹ ¹³ñÇ 20-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ ϳåíáõÙ ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÇ Ñ»ï. «²½·Ç ³Ù»Ý³ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý å³ÑÇÝ` ¹³ 1920 Ãí³Ï³ÝÝ ¿ñ, Êáõëïáõ÷áõÙ, »ñµ áñ ÜŹ»ÑÁ å³ñïí»É ¿ñ, ÷³ëïáñ»Ý Ù»Ý³Ï ¿ñ Ùݳó»É, áõ Ñ»Ýó Ýñ³ ÙÇçáóáí ÁÝÏ×í³Í ³½·Ç Ù»ç Ó³ÛÝ Éëí»ó` ²ëïí³՛Í, ³ñÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý, ÇÝãÁ ÑÇÙù ¹³ñÓ³í ì³Ñ³·ÝÇ Ñ³Ý¹»å ѳí³ïÇ...»։ Æ ¹»å, ùñÙ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÁ ÷³ëï»ó, áñ ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÝ ÇÝùÁ ù³Ñ³Ý³ÛÇ Ãáé ¿ñ ¨ áã µÝ³í ³Ã»Çëï։

²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¿ñ, áñ ëï»ÕÍíáõÙ »Ý ¹³íÇõ»ÏÛ³Ý áõËï»ñÁ, ¨ ÙdzÛÝ Ñ»ïá, »ñµ ÜŹ»ÑÁ ·ÝáõÙ ¿ ³ñï³ë³ÑÙ³Ý, ¹ñ³Ýù ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ «ò»Õ³ÏñáÝ áõËï»ñáí»։ ²Ûë ³ÙµáÕç å³ïÙ³Ï³Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓÇ Ýå³ï³ÏÁ, Áëï å³ñáÝ ä»ïñáëÛ³ÝÇ, Ýå³ï³Ï áõÝÇ µ³ó³ïñ»Éáõ, áñ «ÇÝã-áñ ÙÇ ûñ, ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ ã½³ñÃÝ»ó áõ ³ë³ó` ³ñÇ՛ ¿ëå»ë ³Ý»Ýù։ ê³ áõÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ»։ÆëÏ ³՛Û, ѳٳӳÛÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹ Ù³ëÇ` ¾¹í³ñ¹ γÏáëÛ³Ý ³ÝáõÝáí ÙÇ Ù³ñ¹ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ½µ³ÕíáõÙ ¿ñ ³½·³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáí։ 1964-ÇÝ Ýñ³ Ýϳïٳٵ «7-Ç ·áñÍáí» ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳɳͳÝùÝ»ñ »Ý ëÏëíáõÙ, ¨ 1979-ÇÝ Ýñ³Ý ³ùëáñáõÙ »Ý ²ØÜ, áñï»Õ ¿É ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ýñ³ ѳݹÇåáõÙÁ «ÜŹ»ÑÛ³Ý áõËïÇ» áÕç Ùݳó³Í »ñ»ù ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï։ ì»ñçÇÝÝ»ñë ¿É Ýñ³Ý ûÍáõÙ »Ý «ò»Õ³ÏñáÝ áõËïÇ» ùñÙ³å»ï, áñÁ ¹³ñÓ³í «²ñáñ¹³ó Ýáñá· áõËï»։ 1988 Ã. í»ñç»ñÇÝ, µ³Ý³ËáëÝ»ñÇ Ñ³í³ëïٳٵ, ¾¹í³ñ¹ γÏáëÛ³ÝÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ г۳ëï³Ý, ǵñ¨ êÉÏáõÝÇ ïáÑÙÇ Å³é³Ý·áñ¹ ¨ ³ñ¹»Ý áñå»ë êÉ³Ï Î³ÏáëÛ³Ý, ëÏëáõÙ ¿ «²ñáñ¹³ó áõËïÇ» ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ։

«Æñ³íáõÝùÁ de facto»-Ç Éñ³·ñáÕÇ Ñ³ñóÇÝ, û ³ñ¹Ûáù ×Ç՞ßï ¿, áñ êÉ³Ï Î³ÏáëÛ³ÝÝ ³é³çÇÝÝ ¿ñ, áñÇÝ Ù³ÑÇó Ñ»ïá ¹Ç³Ïǽ»óÇÝ ¨ Ç å³Ñ ïí»óÇÝ µÝáõÃÛ³Ý «ãáñë ï³ñ»ñùÝ»ñÇÝ», ùáõñÙ ¶³·ÇÏ Ð³Ûñ³å»ïÛ³ÝÁ å³ï³ë˳ݻó. «¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñá·Ç ¨ á·Ç։ Ðá·ÇÝ ÝÛáõóϳݳóí³Í ¿Ý»ñ·Ç³Ý ¿, ÇëÏ á·ÇÝ` Ù³ùáõñ ¿Ý»ñ·Ç³Ý։ Ø³ñ¹Á Ù³ÑÇó Ñ»ïá ¹³éÝáõÙ ¿ Ñáõñ, ³ÛëÇÝùÝ` á·Ç, Ù³ùáõñ ¿Ý»ñ·Ç³»։ ê³Ï³ÛÝ ë³ ÙÇ³Ï ËáñÑáõñ¹Á ã¿ñ. ϳñ ݳ¨ «Îï³Ï», áñÝ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É å³ñï³¹Çñ ã¿։²ñáñ¹ÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ݳ¨ ٳѳݳÉáõó Ñ»ïá ÑáõÕ³ñϳíáñí»É` Çñ ϳÙùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ։ øáõñÙ ¶. гÛñ³å»ïÛ³ÝÝ ³ë³ó, áñ êÉ³Ï Î³ÏáëÛ³ÝÁ ÙdzÏÁ ã¿։ 2005 Ã. ٳѳó³í áõ ¹Ç³Ïǽí»ó ùáõñÙ ²ñ³Ý ÝáõÛÝå»ë։ ²Ý¹ñ³¹³éݳÉáí «²ñáñ¹ÇÝ»ñÇ áõËïÇ» ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ` ÑÛáõñ»ñÁ Ýß»óÇÝ, áñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³½·³ÛÇÝ Í»ë»ñ ¿ ÝßáõÙ` ÏÝáõÝù, åë³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ù³Ñí³Ý, Ù³ï³ÕÇ ¨ ³ÛÉÝ։ ØdzÛÝ Ã» ëñ³Ýù áã û ÏñáÝ³Ï³Ý µÝáõÛà áõÝ»Ý, ³ÛÉ ³½·³ÛÇÝ։ ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ, ë³Ï³ÛÝ, ÝŹ»ÑÛ³Ý å³ï·³ÙÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»ÉÝ ¿, áñáÝù ¿É Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý Ëáë»É, ѳñ³µ»ñí»É Ù»ñ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï։ ÆëÏ ï³ñ³Ïáõë³Í Éñ³·ñáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ñ³ñóÇÝ, û «Ù»ñ ³ëïí³ÍÝ»ñ ³ë»Éáí` ÑÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ՞Ý ÝϳïÇ áõÝ»ù», å³ñáÝ ä»ïñáëÛ³ÝÝ ³Ûëå»ë å³ï³ë˳ݻó. «²ëïí³Í ÑÇÝ áõ Ýáñ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É, å³ñ½³å»ë ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ëáñà ¨ ѳɳÉ։ ÆëÏ ³ñ³ñÇãÁ Ù»ÏÝ ¿, ¨ ³ÛÝ ËáñÑáõñ¹ ¿»։ ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ïáÝ»ñÇÝ, µ³Ý³ËáëÁ Ýß»ó, áñ å³ï³Ñ³Ï³Ý ïáÝ»ñ ãϳÝ, û¨ Çñ»Ýù ¿É ²Ù³ÝáñÇÝ ë»Õ³Ý »Ý ·óáõÙ, ÑÛáõñ ·ÝáõÙ ¨ ÑÛáõñ ÁݹáõÝáõÙ, µ³Ûó «²ñáñ¹³ó áõËïÁ» Üáñ ï³ñÇÝ ÝßáõÙ ¿ Ù³ñïÇ 21-ÇÝ, áñÇ ËáñÑáõñ¹Á ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõݹÁ ¨ µÝáõÃÛ³Ý ½³ñÃáÝùÝ ¿։ ÆëÏ Ù³ñïÇ 21-Çó 40 ûñ ³é³ç ÝßáõÙ »Ý îñݹ»½Á։ ÐÇÙÝ³Ï³Ý Í»ë»ñÇó ¿ Ý³¨ ¼³ïÇÏÁ, áñÁ ÝßíáõÙ ¿ Ù³ñïÇ 21-Çó Ñ»ïá ³é³çÇÝ ÏÇë³ÉáõëÝÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ ³é³çÇÝ ÏÇñ³ÏÇ ûñÁ։ Þáõïáí` ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 27-ÇÝ, ¾ñ»µáõÝáõ µÉáõñáõÙ ÏÝßíÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ïáÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ¨ë` ØÇÑñÇ ÍÝáõݹÁ։ÆëÏ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ÛñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ ³ñáñ¹ÇÝ»ñÁ ϳåáõÙ »Ý ³ÛÝ ï»Õ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù ѳٳñíáõÙ »Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ¹³ßï` ¾ñ»µáõÝÇÝ, ػͳÙáñÁ, γñÙÇñ µÉáõñÁ, ãÝ³Û³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý í³ÛñÁ ÙÝáõÙ ¿ ¶³éÝÇÝ։ Üñ³Ýù µáÉáñ Í»ë»ñÁ ϳï³ñáõÙ »Ý ųÙÁ 13։00-ÇÝ, ù³ÝÇ áñ ³ñáñ¹ÇÝ»ñÇ Ï»ëûñÁ Ñ»Ýó ³Û¹ ųÙÝ ¿։ ÆëÏ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ñ³ñóÇÝ ¿É` ÇÝãå»՞ë ¹³ñÓ³ù ³ñáñ¹Ç, ùáõñÙ ¶³·ÇÏ Ð³Ûñ³å»ïÛ³ÝÝ ³ë³ó. «ØÇ å³Ñ ¿ ·³ÉÇë, áñ ϳñÇù »ë ½·áõÙ ¹³éÝ³É ³ñáñ¹Ç»։γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃíÇ ¨ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ѳñó»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí` ÑÛáõñ»ñÁ ѳí³ëïdzóñÇÝ, áñ ¹ñëÇó áã ÙÇ ûųݹ³ÏáõÃÛáõÝ ã»Ý ëï³ÝáõÙ, ã»Ý ¿É ³ÏÝϳÉáõÙ։ ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ñáñ¹ÇÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇÝ` «»ñ»ù Ñá·áõó ÙÇÝ㨠áÕç ³½·», ë³Ï³ÛÝ ÷³ëï³óÇ` 1000-2000, Ç ¹»å, ï³ñµ»ñ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý å³ïϳݻÉáõÃÛ³Ý։ «²ñáñ¹³ó áõËïÁ» áõÝÇ Ý³¨ «àôËï³·Çñù» ¨ «Ð³Û é³½ÙÇÏÇ ³í»ï³ñ³Ý», áñáÝù ͳé³ÛáõÙ »Ý áñå»ë ÙÇçáó` ³ñáñ¹ÇÝ»ñÇ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ։

Ø»Ýù ¿É ѳí³ï³Ýù, áñ «²ñáñ¹³ó áõËï» Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ Çëϳå»ë ³½·³ÛÇÝ ³ñÙ³ïÝ»ñ áõÝÇ ¨ ½»ñÍ ¿ ³Õ³Ý¹³íáñ³Ï³Ý ³Ûɨ³ÛÉ ÝÏñïáõÙÝ»ñÇó։

 

¶áé вðàôÂÚàôÜÚ²Ü

http://www.idefacto.am/page.php?section=news_more&id=1070

Կարգավիճակ: ՄԱՄՈՒԼԸ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ | Դիտումներ: 291 | Ավելացրեց: Arordi
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz