ԱՐԵԳԱԿԻ (Կիրակի), 22.09.2019, 01:24


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՏՈՆԵՐ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ
ՄԱՄՈՒԼԸ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐ
ՄԵՀԵՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
Օրացույց
«  Օգոստոս 2011  »
ԵրկԵրքՉորՀնգՈւրբՇաբԿիր
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
Գլխավոր » 2011 » Օգոստոս » 2 » «Աստվածային սեր» Գառնի գյուղում
22:28
«Աստվածային սեր» Գառնի գյուղում

ՄՇԱԿՈՒՅԹՇաբաթվա լուր | ankakh | Օգոստոսի 2, 2011 16:28   

²í³Ý¹³å³ïáõÙÝ ³ëáõÙ ¿, áñ »ñµ ì³Ñ³·ÝÁ ²ëïÕÇÏÇÝ ³½³ïáõÙ ¿ ã³ñ ³ëïí³Í Ú³Ñí³ÑÇ ·»ñáõÃÛáõÝÇó, ²ëïÕÇÏÁ, á·»ßÝãí»Éáí Çñ ³½³ïáõÃÛ³Ùµ, ßñçáõÙ ¿ áÕç »ñÏñáõÙ áõ í³ñ¹Ç ûñÃÇÏÝ»ñáí çáõñ ¿ óáÕáõÙ µáÉáñÇ íñ³` ³ëïí³Í³ÛÇÝ ë»ñ ï³ñ³Í»Éáí:

«¶³ñݳݳÙáõïÇ ï»ñÁݹ»½Ç ˳ñáõÛÏÁ Ù»½ ç»ñÙ³óÝáõÙ ¿, ¿Ý»ñ·Ç³ ¿ ѳÕáñ¹áõÙ, ÇëÏ ³Ùé³Ý ³ñ¨Ç ÑáõñÁ ß³ï ¿, çáõñ óáÕ»ÉÝ ¿ ѳ׻ÉÇ,- å³ïÙáõÙ ¿ ùáõñÙ ¶»Õ³ÙÁ:- ÐÝáõÙ ì³ñ¹³í³éÇ ïáÝÁ Ù»Í Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ñ µ³óáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áíù»ñ ³Û¹ ûñÁ ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ¹áõñë ·³É Çñ»Ýó ïÝÇó áõ ͳÝáÃ³Ý³É »ñÇï³ë³ñ¹ ïճݻñÇ Ñ»ï: Ø»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ çñ»Éáõ ѳ׳˳ϳÝáõÃÛáõÝÝ ¿É óáõÛó ¿ñ ï³ÉÇë, û áí áõÙ Ýϳïٳٵ ³Ýï³ñµ»ñ ã¿»: лóÝáë³Ï³Ý ѳí³ïùÇ ÏñáÕ ¶áõë³Ý гÛϳ½áõÝáõ ѳٳñ ¿É, ûñÇݳÏ, ì³ñ¹³í³éÇ ïáÝÇÝ Ù³ëݳÏó»ÉÁ  «³ëïí³ÍÝ»ñÇ ½áñáõÃÛáõÝÝ áõ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ½·³ÉÁ, çñÇó ³éáÕç³Ý³ÉÝ ¿»:

Àëï ï³×³ñÇ Ñ³ñ³ÏÇó ßáõϳÛÇ í³×³éáÕáõÑÇ ¶áѳñÇ` í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ì³ñ¹³í³éÇ ïáÝÇÝ çñÇó ¿Ý»ñ·Ç³, ¹ñ³Ï³Ý ÉÇóù»ñ áõ ÉÇáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ, ³ñ¨Çó ½áí³Ý³Éáõ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ·³éÝ»óÇÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ݳ¨ Éáõñç Í»ÍÏéïáõùÝ»ñÇ Ù»ç ÁÝÏÝ»É, «Ã» ¹áõ áÝó ѳٳñÓ³Ïí»óÇñ ÇÝÓ çñ»ë»: «ÐÇÙ³ ϳٳó-Ï³Ù³ó ¿¹ ÷áËíáõÙ ³, Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³ëϳÝáõÙ »Ý, áñ ¿¹ ë»ñ ³, ÉÇáõÃÛáõÝ ³, áõ ì³ñ¹³í³éÇÝ å»ïù ³ ãÁÉÝÇ Ý»Ýó Ù³ñ¹, áñ ãçñíÇ»,- ³ëáõÙ ¿ ¶áѳñÁ:

²Ûë ï³ñí³ ÑáõÉÇëÇ 31-ÇÝ ·³éÝ»óÇÝ»ñÝ áõ ï³ñµ»ñ ï»Õ»ñÇó Å³Ù³Ý³Í ½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÝ Çñ»Ýù ¿É »Ý «³ëïí³Í³ÛÇÝ ë»ñ» ï³ñ³ÍáõÙ ¶³éÝáõ ï³×³ñÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ:

16-³ÙÛ³ ²ñ³ñ³ïÝ Çñ ÁÝÏ»ñáç Ñ»ï áïùáí ºÕ»·Ý³ÓáñÇó áõËïÇ ¿ »Ï»É: ºñ»ù ·Çß»ñ áõ ó»ñ»Ï ¿ ³Ýóϳóñ»É, ÙÇÝ㨠áñ ѳë»É ¿ ¶³éÝáõ ï³×³ñ` Ù³ëݳÏó»Éáõ ì³ñ¹³í³éÇ ïáݳϳï³ñáõÃÛ³ÝÁ` Ç Ñ³ñ·³Ýù ²ëïÕÇÏ ³ëïí³ÍáõÑáõ: ¶Çß»ñÝ»ñÁ íñ³ÝáõÙ »Ý ·Çß»ñ»É, Ù»Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ï»ë»É. «ìñ³ÝÁ ×Õí»ó, ËÙ»Éáõ çáõñ ¿É ãϳñ»,- å³ïÙáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÁ: ´³Ûó Ýå³ï³Ï ϳñ` ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ ½ñϳÝùÝ»ñáí ÑáõÉÇëÇ 31-ÇÝ Ñ³ëÝ»É ¶³éÝÇ:

»¨ ²ñ³ñ³ïÁ ¹åñáó³Ï³Ý ¿, ³ñ¹»Ý áñáᯐ ¿, áñ  »ÏáÕ ï³ñí³ Ù³ñïÇ 21-ÇÝ å»ïù ¿ ûÍíÇ áñå»ë ѻóÝáë: سñïÇ 21-Ý ¿É å³ï³Ñ³µ³ñ ãÇ ÁÝïñ»É. é³½ÙÇ ³ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÇ ïáÝÝ ¿:

ܳï³ÉÛ³Ý áõ γñ»ÝÝ ¿É ³ñ¹»Ý ù³ÝÇ ûñ ¿` ëñï³ïñá÷ ëå³ëáõÙ »Ý ¶³éÝÇÇ ï³×³ñáõÙ Çñ»Ýó ÇëÏ åë³Ï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ:  Æñ»Ýó ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÝ ûñÇÝ³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙ áõÝÇ ¨ ³ñ¹»Ý Ýáñ³ÍÇÝ »ñ»Ë³ áõÝ»Ý, ë³Ï³ÛÝ áñáᯐ »Ý Çñ»Ýó åë³Ï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ëÇñá ïáÝÇÝ, Ñ»Ýó ¶³éÝÇáõÙ: Àëï ùáõñÙ ¶»Õ³ÙÇ` ï³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí ¶³éÝáõ سÛñ ï³×³ñáõÙ Ù»Ï-»ñÏáõ åë³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ϳï³ñíáõÙ: ܳï³ÉÛ³Ý áõ γñ»ÝÁ ï³×³ñ »Ï»É »Ý Çñ»Ýó Ùï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï: »¨ Ýñ³ÝóÇó áã µáÉáñÝ »Ý ѻóÝáë, µáÉáñÇÝ ¿É ¹áõñ ¿ »Ï»É γñ»ÝÇ ¨ ܳï³ÉÛ³ÛÇ` ¶³éÝÇáõ٠ѻóÝáë³Ï³Ý åë³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ ³Ý»Éáõ áñáßáõÙÁ: äë³Ï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ýñ³Ýù ѳñë³Ý»Ï³Ý ½·»ëïÝ»ñáí ã»Ý »Ï»É, ë³Ï³ÛÝ Ñ³·áõëïÇ Ù»ç ëåÇï³Ï ·áõÛÝÁ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿, áñ Ù³ùñáõÃÛ³Ý áõ ³½ÝíáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ áõÝÇ: «ÆѳñÏ», ɳí ÏÉÇÝ»ñ, áñ ï³ñ³½Ý»ñáí ·³ÛÇÝù, ë³Ï³ÛÝ ³Ûëûñ ÇëÏ³Ï³Ý ï³ñ³½ ·ïÝ»ÉÁ Ù»Í ËݹÇñ ¿»,- å³ïÙáõÙ ¿ γñ»ÝÁ: äë³Ï³¹ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ùñÙ»ñÁ Ý»ñϳ۳óñÇÝ åë³ÏÇ ËáñÑáõñ¹Á, Ýñ³ ëáõñµ ÉÇÝ»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ «Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇ, سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ, ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇ ¨ ÙÛáõë ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ»: γñ»ÝÝ áõ ܳï³ÉÛ³Ý Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ÍÇë³·ñùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ݳ¨ »ñ¹áõÙ ïí»óÇÝ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇÝ áõ سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ: äë³Ï³¹ñáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇÝ ùñÙ»ñÁ Ýáñ³åë³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ ³ÙáõëÇÝÝ»ñ. «ºí å³ïíÇñáõÙ »Ù Ó»½, ·»ÕáõÑÇ Ñ³ñëÇÏ, ùá ³ÙáõëÝáõ Ù»ç ì³Ñ³·ÝÇÝ ï»ë ¨ ëÇñÇñ Ýñ³Ý, ù³ç³ÍÇÝ ÷»ë³, ùá ÏÝáç Ù»ç ²ëïÕÇÏÇÝ ï»ë ¨ ëÇñÇñ Ýñ³Ý: ºí ÃáÕ ²ñ³ÛÇ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ûñÑݳÝùÁ ÙÇßï Ó»ñ íñ³ ÉÇÝÇ, ¨ سÛñ ²Ý³ÑÇïÁ Ñáí³Ý³íáñÇ Ó»ñ ë»ñݹ³ïíáõÃÛáõÝÁ»:

ÞÇñ³½Ç øáɳÙÝ ¿É Çñ ÏÝáç áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï ¿ Æñ³ÝÇó »Ï»É ¶³éÝÇ áõ å³ï³Ñ³µ³ñ ÇÙ³ó»É, áñ ³Û¹ ûñÁ ì³ñ¹³í³éÇ ïáÝÝ ¿: ²ëáõÙ ¿` ß³ï ¿ ¹áõñ ·³ÉÇë ïáÝÝ áõ ¶³éÝÇÇ ï³×³ñÁ: ²Ý·³Ù ¹»Ù ãÇ »Õ»É áõ ãÇ µ³ñϳó»É, »ñµ Çñ ÏÝáç íñ³ ¿É »Ý çáõñ Éóñ»É: ÞÇñ³½Ç øáɳÙÇ ¹áõëïñÝ áõ ÏÇÝÝ ¿É ó³ÝÏáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»óÇÝ, áñ «É³í ÏÉÇÝ»ñ Æñ³ÝáõÙ ¿É ÉÇÝ»ñ ÝÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝï»Õ ¿É г۳ëï³ÝÇ ÝÙ³Ý ßá· ¿ áõ ³ñ¨áï»:

ÐéÇ÷ëÇÏ ï³ïÝ ¿É 76 ï³ñ»Ï³Ý ¿: ¶³éÝáõ Óáñ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ¿ Ýñ³ ïáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ã·Çï»ñ ¿É, áñ ì³ñ¹³í³é ¿: î³×³ñÇó ѳëÝáÕ µ³ñÓñ Ó³ÛÝ»ñÁ ½³ñÙ³óñ»É ¿ÇÝ Ýñ³Ý, ã¿ñ ѳëϳó»É, áñ ì³ñ¹³í³éÇ ïáÝÝ ¿:  ÐÇßáõÙ ¿, áñ »ñµ ÷áùñ ³ÕçÇÏ ¿ »Õ»É, ÝáõÛÝ ¶³éÝÇ ·ÛáõÕáõÙ, ÝáõÛÝ ì³ñ¹³í³éÇ ûñÁ ³í»ÉÇó «ãáõã»ÉÝ»ñ» ¿ å³ïñ³ëï»É, ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÇ Ñ»ï ßñç»É ¿ ѳñ¨³ÝÝ»ñÇ ïÝ»ñÝ áõ ï³ñµ»ñ »ñ·»ñ ¿ »ñ·»É: гñ¨³ÝÝ»ñÝ ¿É ¹áõÛÉ»ñáí çáõñ »Ý Éóñ»É Çñ»Ýó íñ³ áõ Ë³ß³Í Ñ³íÏÇà áõ ³ÛÉ áõï»ÉÇùÝ»ñ ÝíÇñ»É: ÐÇÙ³ ÐéÇ÷ëÇÏ ï³ïÁ ì³ñ¹³í³é ãÇ Ë³ÕáõÙ. «²Û µ³É³Ù, Å³Ù³Ý³Ï ãϳ, ÑÇÙ³ ÇÝùÝ»ñë Ù»½ µáõÅ»Éáí »Ýù ½µ³Õí³Í. ѳݹÁ Ëáï³µáõÛë »Ýù ³×³óÝáõÙ, áñ ó³íÝ»ñë Ûáɳ ï³Ý»Ýù, û ã¿ µÅßÏÇ Ùáï Ù»ßáÏáí ÷áÕ »Ý áõ½áõÙ»:

²ñÙ»ÝÝ ¿É, Ù³ñ¹Ï³Ýó çñ»Éáõó Ñá·Ý³Í, ï³×³ñÇ Í³ÕÇÏÝ»ñÝ ¿ñ çñáõÙ. «²ëý³ÉïÝ»ñÁ çáõñ ³ñ»óÇÝ, ¿ë Ë»Õ× Í³ÕÇÏÝ»ñÇÝ ì³ñ¹³í³é ³ÝáÕ ãϳ»:


http://ankakh.com/2011/08/137349/

Կարգավիճակ: ՄԱՄՈՒԼԸ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ | Դիտումներ: 402 | Ավելացրեց: Arordi | Տեգեր: քուրմ, Գառնի Մայր Տաճար, արորդական հարսանիկ
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz