ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 01:16


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻԽՏԱԳԻՐՔ
ՑԵՂԱԿԵՐՏՈՒՄ
ԳՐՔԵՐ
 ԳՐԱԴԱՐԱՆ
Գլխավոր » Գրադարան » ՈԻԽՏԱԳԻՐՔ

ՈՒԽՏԱԳԻՐՔ
[ Բեռնում (1.03 Mb) ] 27.07.2011, 21:33

             à¯í, ²ñÇ Ð³°Û, DZÝã â³ñÇ ²ëïí³Í, »ñµ Ç°Ýù¹ »ë ³ëïí³Íª ²ñ³ÛÇó ë»ñí³Í ²ñáñ¹Ç° »ë ¹áõ, ²ëïí³Í³Ù³°ñ¹ »ë ¹áõ, µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ò»Õ»ñÇ Ù»ç ÙÇ³Ï ³ñ³ñáÕ ½áñáõÃÛá°õÝÝ »ë ¹áõ ¨ ²ñ³ÛÇ àñ¹Ç ì³Ñ³·Ý ²ëïÍá êÇñá, ¼áñáõÃÛ³Ý ×³é³·á°õÙÝ »ë ¹áõ:¾É DZÝã »ë áñáÝáõÙ ù»½³ÝÇó ¹áõñë - ½áñáõÃÛá±õݪ ½áñáõÃÛáõÝÁ ùá Ù»ç ¿. Ñ³í³±ïª Ñ³í³ïÁ ùá Ù»ç ¿. ë»±ñª ë»ñÁ ùá Ù»ç ¿. ÇÙ³ëïáõÃÛá±õݪ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ ùá Ù»ç ¿: Ðñ³ß³ÉÇ  ¿³°Ï  »ë ¹áõ, á¯í, ²ñÇ Ð³°Û:    ´³Ûó ¹»é ÇÝãù³±Ý, ÇÝãù³±Ý ¹áõ ù»½ ã׳ݳã»ë, ¹»é ÇÝãù³±Ý ¹áõ ù»½ Ù»ñÅ»ë: ¸»é ÇÝãù³±Ý ¹áõ ³åñ»ë áõñÇßÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ¹»é ÇÝãù³±Ý ¹áõ ˳ñ˳÷»ë Ñá·¨áñ ÃÙñáõÃÛ³Ý Ù»çª ·áÑ ù»½ å³ñ·¨í³Í ³ÝïáÑÙÇÏ áñµÇ ËÕ×áõÏ íÇ׳ÏÇó:¸áõ »ñµ¨¿ ã»±ë Ý³Û»É ²ñ»·³ÏÇݪ á°ã Ù³Ûñ³ÙáõïÇ, ³ÛÉ ³ñß³ÉáõÛëÇ° ²ñ»·³ÏÇÝ ¨ Ýñ³ ׳鳷³ÛÃÝ»ñÇ ³ÝÑáõÝ ÍáíÇ Ù»ç ã»±ë ÷áñÓ»É ï»ëÝ»É ù»½, ùá ëÏǽµÁ ¨ ËáñÑ»É, û á±í »ë ¹áõ, á±ñï»ÕÇó »ë ·³ÉÇë, DZÝã ͳ·áõÙ áõÝ»ë:

            ²ñÇ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»ë ¹áõ, á¯í, ²ñÇ Ð³°Û, áñ ²ñ³ÛÇó ¿ ·³ÉÇë. ³Ý³ñ³ï ³ñÛáõÝ áõÝ»ë ¹áõ, áñ ²ñ³ÛÇó ¿ ÑáëáõÙ ùá »ñ³ÏÝ»ñáõÙ. ³½ÝÇí ¹ÇÙ³·ÇÍ áõÝ»ë ¹áõ, áñ ²ñ³ÛÇó »ë ųé³Ý·»É. ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»ë ¹áõ, áñ ³ñï³óáÉáõÙÝ ¿ ²ñ³ÛÇ ¿áõÃÛ³Ý:ºì ¹áõ ¹»é ϳëϳÍá±õÙ »ë ù»½: ºì ϳñÍáõÙ »ë, û ùá ͳ·áõÙÁ Ïáñ»±É ¿ ³Ý¹³ñÓ, áñ ûï³ñÝ»ñÇó ùá ·áÛáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÝ »ë ÙáõñáõÙ:  ´³Ûó ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáíª áã ÙÇ µÝ³Ï³Ý ãÇ ÏáñãáõÙ »ñµ»ù: øá ͳ·áõÙÝ ¿Éª µÝ³Ï³Ý, ãÇ Ïáñ»É ³ÝÑ»ï: ²ÛÝ å³Ñå³Ýí»É ¿ ѳñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ¨ å³Ñå³Ýí»É ¿ ¹³ñÓÛ³É Ñ»Ýó ùá° Ù»ç:ºì гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí áõ ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ, ùá ͳ·áõÙÁ å»ÕíáõÙ ¿ Ñ»Ýó ùá° ÙÇçÇó ¨ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿ ù»½, áñ Ùdzݳë, ÓáõÉí»ë Ýñ³Ý áõ ³ÙµáÕç³óÝ»ë ¿áõÃÛáõÝÁ ùá:ØïÇ°ñ Ýñ³ Ù»ç, á¯í, ²ñÇ Ð³°Û, ·Ý³° ùá ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý ËáñùÁ, ÙÇÝ㨠ùá ³é³çÇÝ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ, ÙdzóÇ°ñ Ýñ³Ýó, ³åñÇ°ñ Ýñ³Ýó Ñ»ï, µáó³í³éíÇ°ñ Ýñ³Ýó ³ëïí³Í³ÛÇÝ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ, ûÍíÇ°ñ Ýñ³Ýó ϻݳó ³ñ¨áí ¨ ³å³ ÷³é³µ³ÝÇ°ñ гÛñ ²ñ³ÛÇÝ áõ سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ ³ÛÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÞÝáñÑÇ Ñ³Ù³ñ, áñ ïñí³Í ¿ ù»½ª ÉÇÝ»É ²ñÇ Ð³°Û, ÉÇÝ»É ³ëïí³Í³Ù³°ñ¹, ÉÇÝ»É ²ñáñ¹Ç°:

Կարգավիճակ: ՈԻԽՏԱԳԻՐՔ | Ավելացրեց: Arordi | Տեգեր: Արորդիների Ուխտ, Արորդի, ՈՒԽՏԱԳԻՐՔ
Դիտումներ: 534 | Բեռնումներ: 190
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz