ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 00:32


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻԽՏԱԳԻՐՔ
ՑԵՂԱԿԵՐՏՈՒՄ
ԳՐՔԵՐ
 ԳՐԱԴԱՐԱՆ
Գլխավոր » Գրադարան » ԳՐՔԵՐ

Ազային գաղափառախոսության մասին և նրա շուրջ Ցեղակերտում
[ Բեռնում (933.0 Kb) ] 30.06.2011, 23:04

     Ðáíë»÷Û³Ý ¶., ²½·³ÛÇÝ ¶³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¨ Ýñ³ ßáõñç: ò»Õ³Ï»ñïáõÙ: §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³Ïóáõ­ÃÛáõÝ.- ºñ¨³Ý: лÕÇݳϳÛÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, 2011.- 185 ¿ç:

²é³çÇÝ ·ÉáõËÁ å³ñáõ­Ý³ÏáõÙ ¿ Ð³Û ²½·Ç ׳ϳﳷñÇ Ë³ã­Ù»­ñáõÏÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»­ó³Í ½³Ý³­½³Ý ¹»åù»ñÇ áõ Çñ³¹³ñÓ­áõÃÛáõÝ­Ý»ñÇ áã ëï³Ý¹³ñï í»ñÉáõ­Íáõ­ÃÛáõÝ­Ý»ñ, áñáÝù ¿³å»ë ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ÙÇÝã ³ÛÅÙ Ù»½ Ññ³Ùóí³Í å³ï­Ù­³Ï³Ý, áõëáõ٭ݳϳÝ, ù³Õ³ù­³Ï³Ý áõ ÏñáÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ áõëáõ­ó³ÝíáÕ å³ï­ÙáõÃÛáõÝ­Ý»­ñÇó: гÛáó ׳ϳﳷñáõÙ Çñ»Ýó ËáñÁ ѻﭭù»ñÁ ÃáÕ³Í èáõë³ë­ï³ÝÇ ¨ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ï»ñáõ­ÃÛáõÝ­Ý»ñÇ í³ñ³Í ѳϳѳÛÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù­³Ï³Ý­áõÃÛ³Ý, ³ñï³­·³Õ­­ÃÇ, ò»Õ³ëå³Ý­áõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ ¨ áñå»ë »ñ¨áõÛà ѳݹ»ë »ÏáÕ Ãñùáõ­ÃÛ³Ý áõ µáÉߨǽÙÇ ¨ Ù»½³ÝáõÙ ³ñ¹»Ý Ñá·¨áñ ù³ÕóÏ»ÕÇ í»ñ³Íí³Í ³Õ³Ý¹³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

ºñÏñáñ¹ ·ÉáõËÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ` ÜŹ»ÑÛ³Ý §ò»Õ³­Ïñáݦ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³ÝÇó µËáÕ ²½·³Ûݳí³ñ­áõ­ÃÛ³Ý áõ Ð³Û ²½·Ç ÇÝùݳϳ½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í áñáß³ÏÇ Íñ³­·ñ»ñ áõ ¹ñ³Ýó Ñ»ï ϳåí³Í ËݹÇñÝ»ñ: §ò»Õ³Ï»ñïáõÙ¦ ·ÉáõËÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ý»ñϳ۳ó­ÝáõÙ ¿ Ð³Û ²½·³ÛÇÝ àñ³ÏÝ»ñÁ áõ ¹ñ³Ý­óÇó µËáÕ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ áõ Ù»½³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙÇó ϳËí³Í ²½·³Ï»ñïáõÙÇ ¨ ò»Õ³Ï»ñïáõÙÇ ·áñÍÁÝóóÁ:

¶ñùÇ Ýå³ï³ÏÝ ³ñͳñÍí³Í »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ áõ ËݹÇñÝ»ñÇ í»ñ³­µ»ñÛ³É Ù»½³ÝáõÙ Ó¨³íáñí³Í ϳñÍñ³ïÇå»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÝ ¿ áõ ¹ñ³Ýó Ñ»ï ϳåí³Í, Ñݳñ³íáñÇÝë Ýáñ ïÇåÇ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ¨ ѳ۳ٻïáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³ÝÁ ÙÇïí³Í ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇ ËóÝáõÙÁ:

²ÛÝ áõÕÕí³Í ¿ ³ÛÝ Ð³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇÝ, áñáÝù

³. ֳݳãáõÙ »Ý Ð³Û ò»ÕÇ àõÅ-¾áõÃÛáõÝÁ:

µ. гí³ïáõÙ »Ý Ð³Û ò»ÕÇ àõÅ-¾áõÃÛ³ÝÁ:

·. гÕáñ¹íáõÙ »Ý Ð³Û ò»ÕÇ àõÅ-¾áõÃÛ³ÝÁ:

¹. ä³ßïáõÙ »Ý Ð³Û ò»ÕÇ àõÅ-¾áõÃÛáõÝÁ:

γ±ñ×:

àí г°Û ¿, áõ½áõÙ ¿ ³åñ»°É áñå»ë гÛ, áõ ÏÙ»éÝÇ° ÇÝãå»ë гÛ:

Կարգավիճակ: ԳՐՔԵՐ | Ավելացրեց: Arordi
Դիտումներ: 322 | Բեռնումներ: 80
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz